[alipiec@adrenalina.pl: Polish translation of gnucash]

Linas Vepstas linas@linas.org
Thu, 30 May 2002 17:24:32 -0500


--1LKvkjL3sHcu1TtY
Content-Type: multipart/mixed; boundary="gKMricLos+KVdGMg"
Content-Disposition: inline


--gKMricLos+KVdGMg
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable


Czesc,

forwarding this email to gnucash-patches@gnucash.org

If I don't handle this soon, someone else will?

--linas

----- Forwarded message from Arkadiusz Lipiec <alipiec@adrenalina.pl> -----

From: "Arkadiusz Lipiec" <alipiec@adrenalina.pl>
To: "Linas Vepstas" <linas@linas.org>
Subject: Polish translation of gnucash

I send you polish translation of gnucash as for tihs moment...=20
There're much more to do but interface is mostly translated.

Best regards
Arkadiusz Lipiec
alipiec@elka.pw.edu.pl----- End forwarded message -----

--=20
pub 1024D/01045933 2001-02-01 Linas Vepstas (Labas!) <linas@linas.org>
PGP Key fingerprint =3D 8305 2521 6000 0B5E 8984 3F54 64A9 9A82 0104 5933

--gKMricLos+KVdGMg
Content-Type: text/plain; charset=unknown-8bit
Content-Disposition: attachment; filename="gnucash.po"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Fundation, Inc.
# -=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=
=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D
# Aktualn=B1 wersj=EA tego pliku mo=BFesz odnale=BC=E6 w repozytorium cvs.g=
nome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste has=B3o)
# Je=B6li masz jakiekolwiek uwagi odnosz=B1ce si=EA do t=B3umaczenia lub ch=
cesz
# pom=F3c w jego rozwijaniu i piel=EAgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=
=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D
# ..... (propozycja... - zmiana po akceptacji)
# asset          - aktywa raczej ni=BF wk=B3ad
# basic ledger       - ?... ("Uproszczona ksi=EAga rachunkowa" za d=
=B3ugie..)
# bill day         - dzie=F1 rachunk=F3w (?...)
# cash distribution    - rozdzia=B3 =B6rodk=F3w (bardziej ekon. niz roz=
. got=F3wki)
# child account      - konto podrz=EAdne
# cleared status      - status czyszczenia (propozycja...)
# commodity        - towar
# depreciation       - spadek warto=B6ci, deprecjacja
# expense         - rozch=F3d bardziej ekonomicznie ni=BF wydatek
# gain           - zarobek
# income          - przych=F3d
# invoice         - faktura
# liability        - obci=B1=BFenie
# loss           - strata
# memo           - notatka
# mutual fund       - fundusz wzajemny
# match transaction    - pasuj=B1ca transakcja
# parent account      - konto nadrz=EAdne
# passphrase        - ?...
# payables         - p=B3atno=B6ci
# profit          - zysk
# quote          - kwota ? cytat ? Cholera wie...
# rebalance        - przebilansowanie (??? ....)
# receiveyables      - nale=BFno=B6ci
# reconcile        - uzgadnianie
# registers        - rejestry, wykazy
# security         - zabezpieczenie
# split account      - ?....
# subentry         - ?....
# top level account    - konto nadrz=EAdne
# tradeable commodities  - towary rynkowe (?), handlowe (?) ?...
#=20
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnucash\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-08 22:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-20 23:24+0100\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=3DISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/FileDialog.c:1
msgid "(null)"
msgstr "(puste)"

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"The URL \n"
"  %s\n"
"is not supported by this version of GnuCash."
msgstr ""
"URL\n"
"  %s\n"
"nie jest obs=B3ugiwany przez t=B1 wersj=EA GnuCash."

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"Can't parse the URL\n"
"  %s\n"
msgstr ""
"Nie mo=BFna przetworzy=E6 adresu URL\n"
"  %s\n"

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"Can't connect to\n"
"  %s\n"
"The host, username or password were incorrect."
msgstr ""
"Nie mo=BFna nawi=B1za=E6 po=B3=B1czenia z\n"
"  %s\n"
"Nazwa komputera, u=BFytkownika lub has=B3o s=B1 jest niepoprawne."

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"Can't connect to\n"
"  %s\n"
"Connection was lost, unable to send data."
msgstr ""
"Nie mo=BFna nawi=B1za=E6 po=B3=B1czenia z\n"
"  %s\n"
"Po=B3=B1czenie zosta=B3o utracone, nie mo=BFna przes=B3a=E6 danych."

#: src/FileDialog.c:1
msgid ""
"This file/URL appears to be from a newer version\n"
"of GnuCash. You must upgrade your version of GnuCash\n"
"to work with this data."
msgstr ""
"Ten plik/URL prawdopodobnie pochodzi od nowszej\n"
"wersji programu GnuCash. Musisz uaktualni=E6 program\n"
"aby pracowa=E6 z danymi, kt=F3re zawiera."

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"The database\n"
"  %s\n"
"doesn't seem to exist. Do you want to create it?\n"
msgstr ""
"Baza danych\n"
"  %s\n"
"prawdopodobnie nie istnieje. Czy chcesz j=B1 stworzy=E6?\n"

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"GnuCash could not obtain the lock for\n"
"  %s.\n"
"That database may be in use by another user,\n"
"in which case you should not open the database.\n"
"\n"
"Do you want to proceed with opening the database?"
msgstr ""
"GnuCash nie mo=BFe zdj=B1=E6 blokady z\n"
"  %s.\n"
"Baza danych mo=BFe by=E6 u=BFywana przez innego u=BFytkownika -\n"
"w tym przypadku nie powinno si=EA jej otwiera=E6.\n"
"\n"
"Czy chcesz jednak otworzy=E6 baz=EA danych?"

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"The file/URL \n"
"  %s\n"
"does not contain GnuCash data or the data is corrupt."
msgstr ""
"Plik/URL \n"
"  %s\n"
"nie zawiera danych programu GnuCash lub s=B1 one uszkodzone."

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"The server at URL \n"
"  %s\n"
"experienced an error or encountered bad or corrupt data."
msgstr ""

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"You do not have permission to access\n"
"  %s\n"
msgstr ""
"Nie masz uprawnie=F1 dost=EApu do\n"
"  %s\n"

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while processing\n"
"  %s\n"
msgstr ""
"W trakcie przetwarzania wyst=B1pi=B3 b=B3=B1d\n"
"  %s\n"

#: src/FileDialog.c:1
msgid ""
"There was an error reading the file.\n"
"Do you want to continue?"
msgstr ""
"Wyst=B1pi=B3 b=B3=B1d odczytu pliku.\n"
"Czy chcesz kontynuowa=E6?"

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"  %s\n"
" is empty."
msgstr ""
"Plik \n"
"  %s\n"
" jest pusty."

#: src/FileDialog.c:1
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"  %s\n"
" could not be found."
msgstr ""
"Plik \n"
"  %s\n"
" nie mo=BFe zosta=E6 znaleziony."

#: src/FileDialog.c:1
msgid ""
"This file is from an older version of GnuCash.\n"
"Do you want to continue?"
msgstr ""
"Ten plik pochodzi od starszej wersji GnuCash.\n"
"Czy chcesz kontynuowa=E6?"

#: src/FileDialog.c:1
msgid "Unknown file type"
msgstr "Nierozpoznany typ pliku"

#: src/FileDialog.c:1
msgid ""
"This database is from an older version of GnuCash.\n"
"Do you want to upgrade the database to the current version?"
msgstr ""
"Ta baza danych pochodzi ze starszej wersji GnuCash.\n"
"Czy chcesz j=B1 przetworzy=E6 do formatu bazy danych obecnej wersji?"

#: src/FileDialog.c:1
msgid ""
"The SQL database is in use by other users, and the upgrade cannot be "
"performed until they logoff.\n"
"If there are currently no other users, consult the \n"
"documentation to learn how to clear out dangling login\n"
"sessions."
msgstr ""
"Baza danych SQL jest obecnie u=BFywana przez innych u=BFytkownik=F3w, wi=
=EAc nie "
"mo=BFna jej zaktualizowa=E6, zanim si=EA oni nie wyloguj=B1.\n"
"Je=B6li obecnie nie korzystaj=B1 z niej inni u=BFytkownicy, zajrzyj do\n"
"dokumentacji jak usun=B1=E6 zawieszone sesje u=BFytkownik=F3w."

#: src/FileDialog.c:1
msgid "An unknown I/O error occurred."
msgstr "Wyst=B1pi=B3 nieznany b=B3=B1d wej=B6cia/wyj=B6cia."

#: src/FileDialog.c:1
msgid "Changes have been made since the last Save. Save the data to file?"
msgstr "Od ostatniego zosta=B3y wprowadzone zmiany. Zapisa=E6 dane do pliku=
?"

#: src/FileDialog.c:1 src/gnome/dialog-filebox.c:1
#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-help.c:1
#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Open"
msgstr "Otw=F3rz"

#: src/FileDialog.c:1 src/gnome/window-main.c:1
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"

#: src/FileDialog.c:1 src/gnome/window-main.c:1
#, c-format
msgid ""
"The file \n"
"  %s\n"
" already exists.\n"
"Are you sure you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Plik \n"
"  %s\n"
" ju=BF istnieje.\n"
"Czy na pewno mam go zast=B1pi=E6?"

#: src/SplitLedger.c:1 src/engine/Transaction.c:1
#: src/engine/Transaction.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "-- Split Transaction --"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1 src/register/splitreg.c:1
msgid "-- Stock Split --"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
msgid "Rebalance Transaction"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
msgid "The current transaction is not balanced."
msgstr "Obecna transakcja nie jest zbilansowana."

#: src/SplitLedger.c:1
msgid "Balance it manually"
msgstr "Zbilansuj r=EAcznie"

#: src/SplitLedger.c:1
msgid "Let GnuCash add an adjusting split"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
msgid "Adjust current account split total"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
msgid "Adjust other account split total"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
#, c-format
msgid ""
"The account %s does not exist.\n"
"Would you like to create it?"
msgstr ""
"Konto %s nie istnieje.\n"
"Czy chcesz je stworzy=E6?"

#: src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid ""
"The current transaction has been changed.\n"
"Would you like to record it?"
msgstr ""
"Aktualna transakcja zosta=B3a zmieniona.\n"
"Czy chcesz j=B1 zapisa=E6?"

#: src/SplitLedger.c:1
msgid ""
"You are about to overwrite an existing split.\n"
"Are you sure you want to do that?"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
msgid ""
"You are about to overwrite an existing transaction.\n"
"Are you sure you want to do that?"
msgstr ""
"Za chwil=EA zostanie nadpisana istniej=B1ca transakcja.\n"
"Czy na pewno chcesz to zrobi=E6?"

#: src/SplitLedger.c:1
msgid "Recalculate Transaction"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
msgid ""
"The values entered for this transaction are inconsistent.\n"
"Which value would you like to have recalculated?"
msgstr ""
"Wprowadzone przez ciebie warto=B6ci dla tej transakcji s=B1 niesp=F3jne.\n"
"Kt=F3ra z warto=B6ci ma by=E6 ponownie przeliczona?"

#: src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Shares"
msgstr "Udzia=B3y"

#: src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1
msgid "Changed"
msgstr "Zmienione"

#: src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1
#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Price"
msgstr "Cena"

#: src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Value"
msgstr "Warto=B6=E6"

#: src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1
#, c-format
msgid ""
"You cannot transfer funds from the %s account.\n"
"It does not have a matching currency.\n"
"To transfer funds between accounts with different currencies\n"
"you need an intermediate currency account.\n"
"Please see the GnuCash online manual."
msgstr ""
"Nie mo=BFna transferowa=E6 =B6rodk=F3w z konta %s.\n"
"Nie ma na nim pasuj=B1cej waluty.\n"
"Aby transferowa=E6 =B6rodki pomi=EAdzy kontami z innymi jednostkami\n"
"monetarnymi potrzebujesz po=B6redniego konta walutowego.\n"
"Zobacz w manualu GnuCash (wymagane po=B3=B1czenie z Internetem)."

#: src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1
msgid "(no name)"
msgstr "(brak nazwy)"

#: src/SplitLedger.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/guile/guile-util.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Debit"
msgstr "Debet"

#: src/SplitLedger.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/guile/guile-util.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Credit"
msgstr "Kredyt"

#: src/SplitLedger.c:1 src/gnome/dialog-price-editor.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/reconcile-list.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Date"
msgstr "Data"

#: src/SplitLedger.c:1 src/gnome/reconcile-list.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Num"
msgstr "Liczba"

#: src/SplitLedger.c:1 src/gnc-ui-util.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/new-user-interface.c:1 src/gnome/reconcile-list.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Description"
msgstr "Opis"

#. desc cell
#: src/SplitLedger.c:1 src/gnome/reconcile-list.c:1
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Reconciled:R"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1
msgid "Share Balance"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1 src/gnc-ui-util.c:1
#: src/gnc-ui-util.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Balance"
msgstr "Bilans"

#: src/SplitLedger.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Action"
msgstr "Czynno=B6=E6"

#: src/SplitLedger.c:1 src/gnome/dialog-account.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Account"
msgstr "Konto"

#: src/SplitLedger.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Memo"
msgstr "Notatka"

#. balance cell
#: src/SplitLedger.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Transfer"
msgstr "Transfer"

#: src/SplitLedger.c:1 src/SplitLedger.c:1
#, c-format
msgid "Tot %s"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
msgid "Tot Credit"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
msgid "Tot Debit"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
msgid "Tot Shares"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1 src/gnc-ui-util.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Notes"
msgstr "Notatki"

#: src/SplitLedger.c:1
msgid ""
"You are about to change a reconciled split.\n"
"Are you sure you want to do that?"
msgstr ""

#: src/SplitLedger.c:1
msgid ""
"Do you really want to mark this transaction not reconciled?\n"
"Doing so might make future reconciliation difficult!"
msgstr ""
"Czy na pewno chcesz zaznaczy=E6 t=B1 transakcj=EA jako nie uzgodnion=B1?\n"
"Zrobienie tego mo=BFe spowodowa=E6 trudno=B6ci w przysz=B3ych uzgodnieniac=
h!"

#: src/engine/Account.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Bank"
msgstr "Bank"

#: src/engine/Account.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Cash"
msgstr "Got=F3wka"

#: src/engine/Account.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Asset"
msgstr "Wk=B3ad"

#: src/engine/Account.c:1
msgid "Credit Card"
msgstr "Karta kredytowa"

#: src/engine/Account.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Liability"
msgstr "Obci=B1=BFenia"

#: src/engine/Account.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Stock"
msgstr "Gie=B3da"

#: src/engine/Account.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Mutual Fund"
msgstr "Fundusz wzajemny"

#: src/engine/Account.c:1 src/gnc-ui-util.c:1
#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Currency"
msgstr "Waluta"

#: src/engine/Account.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Income"
msgstr "Przych=F3d"

#: src/engine/Account.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Expense"
msgstr "Wydatki"

#: src/engine/Account.c:1 src/gnc-ui-util.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Equity"
msgstr "Akcja"

#: src/engine/Scrub.c:1
msgid "Orphan"
msgstr ""

#: src/engine/Scrub.c:1
msgid "Imbalance"
msgstr "Niezr=F3wnowa=BFenie"

#: src/engine/Transaction.c:1 src/gnome/druid-stock-split.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1 src/register/splitreg.c:1
msgid "Split"
msgstr "Podzia=B3"

#: src/engine/io-gncbin-r.c:1
msgid "Lost Accounts"
msgstr "Zagubione konta"

#: src/gnc-exp-parser.c:1
msgid "Unbalanced parenthesis"
msgstr "Niesparowane nawiasy"

#: src/gnc-exp-parser.c:1
msgid "Stack overflow"
msgstr "Przepe=B3nienie stosu"

#: src/gnc-exp-parser.c:1
msgid "Stack underflow"
msgstr "Pr=F3ba zdj=EAcia z pustego stosu"

#: src/gnc-exp-parser.c:1
msgid "Undefined character"
msgstr "Niezdefiniowany znak"

#: src/gnc-exp-parser.c:1
msgid "Not a variable"
msgstr "Nie jest zmienn=B1"

#: src/gnc-exp-parser.c:1
msgid "Out of memory"
msgstr "Brak pami=EAci"

#: src/gnc-exp-parser.c:1
msgid "Numeric error"
msgstr "B=B3=B1d liczbowy"

#: src/gnc-ui-util.c:1 src/gnome/dialog-commodities.c:1
#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/new-user-interface.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: src/gnc-ui-util.c:1 src/gnome/new-user-interface.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Account Name"
msgstr "Nazwa konta"

#: src/gnc-ui-util.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Account Code"
msgstr "Kod konta"

#: src/gnc-ui-util.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Security"
msgstr "Bezpiecz."

#: src/gnc-ui-util.c:1 src/gnc-ui-util.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Total"
msgstr "W sumie"

#: src/gnc-ui-util.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Tax Info"
msgstr "Informacje podatkowe"

#: src/gnc-ui-util.c:1
msgid "not cleared:n"
msgstr ""

#: src/gnc-ui-util.c:1
msgid "cleared:c"
msgstr ""

#: src/gnc-ui-util.c:1
msgid "reconciled:y"
msgstr ""

#: src/gnc-ui-util.c:1
msgid "frozen:f"
msgstr ""

#: src/gnc-ui-util.c:1
msgid "(none)"
msgstr "(brak)"

#: src/gnc-ui-util.c:1
msgid "Opening Balances"
msgstr "Bilansy otwarcia"

#: src/gnc-ui-util.c:1 src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "Retained Earnings"
msgstr ""

#: src/gnc-ui-util.c:1 src/gnome/dialog-account.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/new-user-interface.c:1
#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Opening Balance"
msgstr "Bilans otwarcia"

#: src/gnome/dialog-account-picker.c:1
msgid "Enter a name for the account"
msgstr "Wprowad=BC nazw=EA konta"

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "Could not create opening balance."
msgstr "Nie mo=BFna stworzy=E6 otwartego bilansu."

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "Field"
msgstr "Pole"

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "Old Value"
msgstr "Stara Warto=B6=E6"

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "New Value"
msgstr "Nowa Warto=B6=E6"

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "Verify Changes"
msgstr "Weryfikacja zmian"

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "The following changes must be made. Continue?"
msgstr "Poni=BFsze zmiany musz=B1 by=E6 wykonane. Kontynuowa=E6?"

#: src/gnome/dialog-account.c:1 src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "The account must be given a name."
msgstr "Konto musi mie=E6 nadan=B1 nazw=EA."

#: src/gnome/dialog-account.c:1 src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "You must select an account type."
msgstr "Musi by=E6 wybrany rodzaj konta."

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "You must choose a valid parent account."
msgstr "Musisz wybra=E6 poprawne konto nadrz=EAdne."

#: src/gnome/dialog-account.c:1 src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "You must choose a currency."
msgstr "Musisz wybra=E6 walut=EA."

#: src/gnome/dialog-account.c:1 src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "You must choose a security."
msgstr ""

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "There is already an account with that name."
msgstr "Ju=BF istnieje konto o tej nazwie."

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "You must enter a valid opening balance or leave it blank."
msgstr ""
"Nale=BFy wprowadzi=E6 popran=B1 warto=B6=E6 bilansu otwarcia lub zostawi=
=E6 pole puste."

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid ""
"You must select a transfer account or choose\n"
"the opening balances equity account."
msgstr ""
"Musisz wybra=E6 konto transferowe lub\n"
"akcyjne konto bilans=F3w otwarcia."

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "New top level account"
msgstr "Nowe konto nadrz=EAdne"

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "<No name>"
msgstr "<brak nazwy>"

#: src/gnome/dialog-account.c:1
msgid "Edit Account"
msgstr "Zmodyfikuj konto"

#: src/gnome/dialog-account.c:1
#, c-format
msgid "(%d) New Accounts"
msgstr "(%d) Nowych kont"

#: src/gnome/dialog-account.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "New Account"
msgstr "Nowe konto"

#: src/gnome/dialog-budget.c:1
msgid "No description"
msgstr "Brak opisu"

#: src/gnome/dialog-column-view.c:1
msgid "Contents"
msgstr "Zawarto=B6=E6"

#: src/gnome/dialog-commodities.c:1
msgid ""
"That commodity is currently used by\n"
"at least one of your accounts. You may\n"
"not delete it."
msgstr ""
"Ten towar jest obecnie u=BFywany przez\n"
"co najmniej jedno z twoich kont.\n"
"Nie mo=BFesz go usun=B1=E6."

#: src/gnome/dialog-commodities.c:1
msgid ""
"Are you sure you want to delete the\n"
"current commodity?"
msgstr ""
"Czy na pewno chcesz usun=B1=E6 bie=BF=B1cy\n"
"towar?"

#: src/gnome/dialog-commodities.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Symbol"
msgstr "Symbol"

#: src/gnome/dialog-commodities.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

#: src/gnome/dialog-commodities.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Code"
msgstr "Kod"

#: src/gnome/dialog-commodities.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Fraction"
msgstr "U=B3amek"

#: src/gnome/dialog-commodity.c:1
msgid ""
"You must select a commodity.\n"
"To create a new one, click \"New\""
msgstr ""
"Nale=BFy wybra=E6 towar.\n"
"Aby stworzy=E6 nowy, kliknij \"Nowy\""

#: src/gnome/dialog-commodity.c:1
msgid "You may not create a new national currency."
msgstr "Nie mo=BFna wprowadzi=E6 nowej waluty narodowej."

#: src/gnome/dialog-commodity.c:1
msgid "That commodity already exists."
msgstr "Ten towar ju=BF istnieje."

#: src/gnome/dialog-commodity.c:1
msgid ""
"You must enter a non-empty \"Full name\", \"Symbol/abbreviation\",\n"
"and \"Type\" for the commodity."
msgstr ""
"Nale=BFy poda=E6 niepuste warto=B6ci p=F3l \"Pe=B3na nazwa\", \"Symbol/skr=
=F3t\"\n"
"oraz \"Rodzaj\" dla towaru."

#. GtkWidget       * dialog =3D GTK_WIDGET(user_data);
#: src/gnome/dialog-commodity.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"

#: src/gnome/dialog-fincalc.c:1
msgid "You must enter values for the other quantities."
msgstr "Nale=BFy poda=E6 warto=B6ci dla innych danych."

#: src/gnome/dialog-fincalc.c:1
msgid "You must enter a valid expression."
msgstr "Musisz wprowadzi=E6 poprawne wyra=BFenie"

#: src/gnome/dialog-fincalc.c:1
msgid "The interest rate cannot be zero."
msgstr "Poziom oprocentowania nie mo=BFe wynosi=E6 zero."

#: src/gnome/dialog-fincalc.c:1
msgid "The number of payments cannot be zero."
msgstr "Liczba p=B3atno=B6ci nie mo=BFe wynosi=E6 zero."

#: src/gnome/dialog-fincalc.c:1
msgid "The number of payments cannot be negative."
msgstr "Liczba p=B3atno=B6ci nie mo=BFe by=E6 ujemna."

#: src/gnome/dialog-options.c:1
msgid "Set to default"
msgstr "Ustaw domy=B6lnie"

#: src/gnome/dialog-options.c:1
msgid "Set the option to its default value"
msgstr "Ustawia opcj=EA na jej domy=B6ln=B1 warto=B6=E6"

#: src/gnome/dialog-options.c:1 src/gnome/dialog-options.c:1
#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystkie"

#: src/gnome/dialog-options.c:1 src/gnome/dialog-options.c:1
#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Clear All"
msgstr "Wyczy=B6=E6 wszystkie"

#: src/gnome/dialog-options.c:1 src/gnome/dialog-options.c:1
msgid "Select Default"
msgstr "Zaznacz domy=B6lne"

#: src/gnome/dialog-options.c:1
msgid "Select pixmap"
msgstr "Wyb=F3r piksmapy"

#: src/gnome/dialog-options.c:1
msgid "No options!"
msgstr "Brak opcji!"

#: src/gnome/dialog-options.c:1
msgid "GnuCash Preferences"
msgstr "Ustawienia GnuCash"

#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1
msgid "You must select a commodity."
msgstr "Musisz wybra=E6 towar."

#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1
msgid "You must select a currency."
msgstr "Musisz wybra=E6 jednostk=EA monetarn=B1."

#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1 src/gnome/dialog-transfer.c:1
msgid "You must enter a valid amount."
msgstr "Musisz wprowadzi=E6 poprawn=B1 kwot=EA."

#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1
msgid ""
"Are you sure you want to delete the\n"
"current price?"
msgstr ""
"Czy na pewno usun=B1=E6 aktualn=B1\n"
"cen=EA?"

#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1
msgid "Remove old prices"
msgstr "Usu=F1 stare ceny"

#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1
msgid "All prices before the date below will be deleted."
msgstr "Wszystkie ceny przed dat=B1 wypisan=B1 poni=BFej zostan=B1 usuni=EA=
te."

#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Commodity"
msgstr "Towar"

#: src/gnome/dialog-price-editor.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Source"
msgstr "=ACr=F3d=B3o"

#: src/gnome/dialog-progress.c:1 src/gnome/dialog-progress.c:1
msgid "Complete"
msgstr "Gotowe"

#: src/gnome/dialog-totd.c:1
msgid "Tip of the Day"
msgstr "Porada dnia"

#: src/gnome/dialog-totd.c:1
msgid "Display this dialog next time"
msgstr "Wy=B6wietlanie tego okna nast=EApnym razem"

#: src/gnome/dialog-totd.c:1
msgid "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*"
msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-2"

#: src/gnome/dialog-totd.c:1
msgid "Tip of the Day:"
msgstr "Porada dnia:"

#: src/gnome/dialog-transfer.c:1
msgid "Show the income and expense accounts"
msgstr ""

#: src/gnome/dialog-transfer.c:1 src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid "Error"
msgstr "B=B3=B1d"

#: src/gnome/dialog-transfer.c:1
msgid ""
"You must specify an account to transfer from,\n"
"or to, or both, for this transaction.\n"
"Otherwise, it will not be recorded."
msgstr ""
"Musi by=E6 wybrane konto z kt=F3rego lub na kt=F3re,\n"
"odb=EAdzie si=EA transfer (lub obie mo=BFliwo=B6ci)\n"
"dla tej transakcji. W innym przypadku nie zostanie ona zapisana."

#: src/gnome/dialog-transfer.c:1
msgid "You can't transfer from and to the same account!"
msgstr "Nie mo=BFna transferowa=E6 z i na to same konto!"

#: src/gnome/dialog-transfer.c:1
msgid "You must enter an amount to transfer."
msgstr "Musisz wprowadzi=E6 kwot=EA do transferu."

#: src/gnome/dialog-transfer.c:1
msgid "You must enter a valid price."
msgstr "Musi by=E6 wprowadzona poprawna cena."

#: src/gnome/dialog-transfer.c:1
msgid "You must enter a valid `to' amount."
msgstr "Musisz wprowadzi=E6 poprawn=B1 warto=B6=E6 kwoty \"do\"."

#: src/gnome/dialog-transfer.c:1
#, c-format
msgid ""
"No matching currency account!\n"
"Please create a currency account\n"
"with currency %s\n"
"and security %s\n"
"(or vice versa) to transfer funds\n"
"between the selected accounts."
msgstr ""
"Brak pasuj=B1cego konta walutowego!\n"
"Utw=F3rz konto walutowe\n"
"z walut=B1 %s\n"
"oraz zabezpieczeniem %s\n"
"(i vice versa) aby przetransferowa=E6 fundusze\n"
"pomi=EAdzy dwoma wybranymi kontami."

#: src/gnome/dialog-utils.c:1
msgid "Use local time"
msgstr "U=BFycie lokalnego czasu"

#: src/gnome/druid-commodity.c:1
msgid ""
"Pick the type of the currency or security. For national currencies, \n"
"use \"CURRENCY\". Enter a new type in the box if the ones in the\n"
"pick list are inappropriate."
msgstr ""
"Wybierz rodzaj waluty i zabezpieczenia. Dla walut narodowych,\n"
"nale=BFy u=BFy=E6 \"CURRENCY\". Podaj nowy rodzaj w polu je=B6li =BFadna\n"
"z wy=B6wietlonych warto=B6ci nie jest odpowiednia."

#: src/gnome/druid-commodity.c:1
msgid ""
"Enter a descriptive name for the currency or stock, such as \n"
"\"US Dollar\" or \"Red Hat Stock\""
msgstr ""
"Wprowad=BC opisow=B1 nazw=EA waluty lub akcji, np. \"Dolar ameryka=F1ski\"=
,\n"
"czy \"Akcje Red Hata\""

#: src/gnome/druid-commodity.c:1
msgid ""
"Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\"), national currency symbol \n"
"(such as \"USD\"), or other unique abbreviation for the name."
msgstr ""
"Wprowad=BC symbol gie=B3dowy (jak na przyk=B3ad \"RHAT\"), symbol waluty\n"
"narodowej (np. \"USD\") lub inny unikalny skr=F3t dla nazwy."

#: src/gnome/druid-commodity.c:1
msgid ""
"Click \"Next\" to accept the information and move \n"
"to the next currency or stock."
msgstr ""
"Kliknij \"Naprz=F3d\", aby zaakceptowa=E6 podane informacje i\n"
"przej=B6=E6 do nast=EApnej waluty lub akcji."

#: src/gnome/druid-commodity.c:1
msgid ""
"You must put values for the type, name,\n"
"and abbreviation of the currency/stock."
msgstr ""
"Nale=BFy poda=E6 warto=B6ci dla rodzaju, nazwy,\n"
"oraz skr=F3e dla waluty/gie=B3dy."

#: src/gnome/druid-commodity.c:1 src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "You must enter an existing national currency or enter a different ty=
pe."
msgstr "Musisz wpisa=E6 istniej=B1c=B1 walut=EA narodow=B1 lub inny rodzaj =
waluty."

#: src/gnome/druid-euro-conv.c:1
msgid "Exchange"
msgstr "Wymiana"

#: src/gnome/druid-euro-conv.c:1 src/gnome/druid-euro-conv.c:1
#: src/gnome/druid-euro-conv.c:1
msgid "Euro conversion"
msgstr "Konwersja Euro"

#: src/gnome/druid-euro-conv.c:1
msgid "You don't have any accounts of Euroland currencies."
msgstr "Nie posiadasz =BFadnych kont w walutach Eurolandu."

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "Select QIF File"
msgstr "Wybierz plik QIF"

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "Please select a file to load.\n"
msgstr "Wybierz plik do odczytu.\n"

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid ""
"File not found or read permission denied.\n"
"Please select another file."
msgstr ""
"Plik nie zosta=B3 odnaleziony lub nie ma praw do jego odczytu.\n"
"Wybierz inny plik."

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid ""
"That QIF file is already loaded.\n"
"Please select another file."
msgstr ""
"Ten plik QIF jest ju=BF wczytany.\n"
"Wybierz inny plik."

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
#, c-format
msgid ""
"QIF file load warning:\n"
"%s"
msgstr ""
"Ostrze=BFenie dotycz=B1ce =B3adowania pliku QIF:\n"
"%s"

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "An error occurred while loading the QIF file."
msgstr "Wyst=B1pi=B3 b=B3=B1d w trakcie =B3adowania pliku QIF."

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
#, c-format
msgid ""
"QIF file load failed:\n"
"%s"
msgstr ""
"B=B3=B1d =B3adowania pliku QIF:\n"
"%s"

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "An error occurred while parsing the QIF file."
msgstr "Wyst=B1pi=B3 b=B3=B1d w trakcie przetwarzania zawarto=B6ci pliku QI=
F."

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
#, c-format
msgid ""
"QIF file parse failed:\n"
"%s"
msgstr ""
"B=B3=B1d przetwarzania pliku QIF:\n"
"%s"

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "You must enter an account name."
msgstr "Musisz wprowadzi=E6 nazw=EA konta."

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid ""
"An error occurred while importing QIF transactions into GnuCash. Your "
"accounts are unchanged."
msgstr ""
"Wyst=B1pi=B3 b=B3=B1d w trakcie importowania transakcji QIF do GnuCash. Tw=
oje konto "
"pozosta=B3o niezmienione."

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1 src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "(split)"
msgstr ""

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "You must enter a Type for the commodity."
msgstr "Musisz poda=E6 typ towaru."

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "You must enter a name for the commodity."
msgstr "Musisz poda=E6 nazw=EA towaru."

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "You must enter an abbreviation for the commodity."
msgstr "Musisz poda=E6 skr=F3con=B1 nazw=EA towaru."

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
#, c-format
msgid "Enter information about \"%s\""
msgstr "Wprowad=BC informacje o \"%s\""

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "Pick the commodity's exchange or listing (NASDAQ, NYSE, etc)."
msgstr ""

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "Enter the full name of the commodity, such as \"Red Hat Stock\""
msgstr "Wprowad=BC pe=B3n=B1 nazw=EA towaru, np. \"Akcje Red Hata\""

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid ""
"Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\") or other unique abbreviation fo=
r "
"the name."
msgstr ""

#: src/gnome/druid-qif-import.c:1
msgid "Click \"Next\" to accept the information and move on."
msgstr "Kliknij \"Naprz=F3d\", aby zaakceptowa=E6 te informacje i przej=B6=
=E6 dalej."

#: src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid "You must enter a valid distribution amount."
msgstr "Nale=BFy wprowadzi=E6 poprawn=B1 kwot=EA rozdzia=B3u."

#: src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid "You must enter a distribution amount."
msgstr "Nale=BFy wprowadzi=E6 kwot=EA rozdzia=B3u."

#: src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid ""
"You must either enter a valid price\n"
"or leave it blank."
msgstr ""
"Nale=BFy wprowadzi=E6 poprawn=B1 cen=EA\n"
"lub pozostawi=E6 pole puste."

#: src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid "The price must be positive."
msgstr "Cena musi by=E6 dodatnia."

#: src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid ""
"You must either enter a valid cash amount\n"
"or leave it blank."
msgstr ""
"Musisz wprowadzi=E6 poprawn=B1 kwot=EA got=F3wki\n"
"lub zostawi=E6 pole puste."

#: src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid "The cash distribution must be positive."
msgstr "Rozdzia=B3 =B6rodk=F3w musi by=E6 liczb=B1 dodatni=B1."

#: src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid ""
"You must select an income account\n"
"for the cash distribution."
msgstr ""
"Musisz wybra=E6 konto przychod=F3w\n"
"dla rozdzia=B3u =B6rodk=F3w."

#: src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid ""
"You must select an asset account\n"
"for the cash distribution."
msgstr ""

#: src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid "Error adding price."
msgstr "B=B3=B1d dodawania ceny."

#: src/gnome/druid-stock-split.c:1
msgid "You don't have any stock accounts with balances!"
msgstr "Nie posiadasz =BFadnego konta gie=B3dowego z bilansem!"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Select Account"
msgstr "Wybierz konto"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Select or add a GnuCash account"
msgstr "Wybiera lub dodaje konto GnuCash"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "New?"
msgstr "Nowe?"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "New Account (child of selected) ..."
msgstr "Nowe konto (podrz=EAdne do wybranego) ..."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Print Check"
msgstr "Print Cheque"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Check format:"
msgstr "Cheque format:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Check position:"
msgstr "Cheque position:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Date format:"
msgstr "Format daty:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Quicken/QuickBooks (tm) US-Letter"
msgstr "Quicken/QuickBook (tm) US-Letter"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Custom"
msgstr "W=B3asny"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Top"
msgstr "G=F3ra"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Middle"
msgstr "=A6rodek"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Bottom"
msgstr "D=F3=B3"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "December 31, 2000"
msgstr "Grudzie=F1 31, 2000"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "31 December, 2000"
msgstr "31 Grudzie=F1, 2000"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Dec 31, 2000"
msgstr "Gru 31, 2000"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "31 Dec, 2000"
msgstr "31 Gru, 2000"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "12/31/2000"
msgstr "12/31/2000"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "12/31/00"
msgstr "12/31/00"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "31/12/2000"
msgstr "31/12/2000"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "31/12/00"
msgstr "31/12/00"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
#: src/gnome/window-report.c:1
msgid "Options"
msgstr "Opcje"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Custom check format"
msgstr "W=B3asny format czeku"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Payee:"
msgstr "P=B3aca:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Date:"
msgstr "Data:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Amount (words):"
msgstr "Kwota (s=B3ownie):"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Amount (numbers):"
msgstr "Kwota (liczbowo):"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Memo:"
msgstr "Notatka:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Units:"
msgstr "Jednostki:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "x"
msgstr "x"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Inches"
msgstr "Cale"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Centimeters"
msgstr "Centymetry"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Millimeters"
msgstr "Milimetry"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Points"
msgstr "Punkty"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "y"
msgstr "y"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "                 "
msgstr "                 "

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "          "
msgstr "          "

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Custom format"
msgstr "W=B3asny format:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find Transactions"
msgstr "Wyszukiwanie transakcji"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match Accounts"
msgstr "Dopasowanie kont"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find transactions affecting"
msgstr "Wyszukiwanie transakcji obejmuj=B1cych"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "All"
msgstr "Wszystkie"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Any"
msgstr "Jakiekolwiek"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "None"
msgstr "Brak"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "selected accounts:"
msgstr "wybrane konta:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match Date"
msgstr "Dopasowanie daty"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find transactions occurring in the date range:"
msgstr "Wyszukiwanie transakcji w podanym okresie czasu:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Starting "
msgstr "Pocz=B1tek "

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Ending "
msgstr "Koniec "

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match Description"
msgstr "Dopasowanie opisu"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find transactions whose Description contains:"
msgstr "Wyszukiwanie transakcji, kt=F3rych opis zawiera:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Case sensitive"
msgstr "Rozr=F3=BFnianie ma=B3ych i wielkich liter"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Regular expression"
msgstr "Wyra=BFenie regularne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find transactions whose Number contains:"
msgstr "Wyszukiwanie transakcji, kt=F3rych liczba zawiera:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Number"
msgstr "Liczba"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match Amount"
msgstr "Dopasowanie kwoty"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find "
msgstr "Wyszukiwanie"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Credit or Debit"
msgstr "Kredyt lub Debet"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "splits having amounts of:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "At least"
msgstr "Co najmniej"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "At most "
msgstr "Co najwy=BFej "

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Exactly"
msgstr "Dok=B3adnie"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/reconcile-list.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Amount"
msgstr "Kwota"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match Memo"
msgstr "Dopasowanie notatki"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find splits whose Memo contains:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match number of shares"
msgstr "Dopasowanie liczby udzia=B3=F3w"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find securities transactions of:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "At most"
msgstr "Co najwy=BFej"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "shares"
msgstr "udzia=B3y"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match share price"
msgstr "Dopasowanie ceny udzia=B3u"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find securities transactions with share price of:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match Action"
msgstr "Dopasowanie czynno=B6ci"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find transactions whose Action contains:"
msgstr "Wyszukiwanie transakcji, kt=F3rych czynno=B6=E6 zawiera:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match Cleared state"
msgstr "Dopasowanie stanu wyczyszczenia"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find transactions whose Cleared status is:"
msgstr "Wyszukiwanie transakcji ze znacznikiem stanu wyczyszczenia:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Not cleared (n)"
msgstr "Nie wyczyszczona (n)"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Cleared (c)"
msgstr "Wyczyszczona (c)"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Reconciled (y)"
msgstr "Uzgodniona (y)"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Cleared"
msgstr "Wyczyszczenie"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match Balance state"
msgstr "Dopasowanie stanu zbilansowania"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find transactions whose Balance status is:"
msgstr "Wyszukiwanie transakcji ze stanem zbilansowania:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Balanced"
msgstr "Zbilansowana"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Not Balanced"
msgstr "Nie zbilansowana"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match transaction tags (CURRENTLY INOPERABLE)"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Find transactions with the tag:"
msgstr "Wyszukiwanie transakcji ze znacznikiem:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Tags"
msgstr "Znaczniki"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Type of search"
msgstr "Rodzaj wyszukiwania"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "New search"
msgstr "Nowe wyszukiwanie"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Refine current search"
msgstr "Sprecyzowanie bie=BF=B1cego wyszukiwania"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Add results to current search"
msgstr "Dodanie wynik=F3w do bie=BF=B1cego wyszukiwania"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Delete results from current search"
msgstr "Usuni=EAcie wynik=F3w z bie=BF=B1cego wyszukiwania"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Find"
msgstr "Znajd=BC"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Budget"
msgstr "Bud=BFet"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "The name of this budget"
msgstr "Nazwa tego bud=BFetu"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Budget Entries"
msgstr "Wpisy bud=BFetowe"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "label773"
msgstr "etykieta773"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Add a new entry or subentry"
msgstr "Dodaje nowy wpis lub informacj=EA"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Delete"
msgstr "Usu=F1"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Delete the selected entry or subentry"
msgstr "Usuwa wybrany wpis lub informacj=EA"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Move the selected item up"
msgstr "Przenosi zaznaczony element w g=F3r=EA"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Move the selected item down"
msgstr "Przenosi zaznaczony element w d=F3=B3"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Entry"
msgstr "Wpis"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Description:"
msgstr "Opis:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Type:"
msgstr "Rodzaj:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Normal"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "No Total"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Matching Transactions..."
msgstr "Dopasowywanie transakcji..."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Subentry"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Amount:"
msgstr "Kwota:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Period:"
msgstr "Okres:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Mechanism:"
msgstr "Mechanizm:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Bill Day:"
msgstr "Dzie=F1 p=B3atno=B6ci:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Grace Period:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Nominal"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Bill"
msgstr "Rachunek"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Recurring"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Contingency"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Financial Calculator"
msgstr "Kalkulator finansowy"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Payment Periods"
msgstr "Okresy p=B3atno=B6ci"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Clear"
msgstr "Wyczy=B6=E6"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Clear the entry"
msgstr "Czy=B6ci pole"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Calculate"
msgstr "Przelicz"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Interest Rate"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Present Value"
msgstr "Aktualna Warto=B6=E6"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Periodic Payment"
msgstr "P=B3atno=B6=E6 okresowa"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Future Value"
msgstr "Przysz=B3a warto=B6=E6"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Compounding:"
msgstr "Sk=B3adanie:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Payments:"
msgstr "P=B3atno=B6ci:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Annual"
msgstr "Roczne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Semi-annual"
msgstr "P=F3=B3roczne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Tri-annual"
msgstr "Czteromiesi=EAczne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Quarterly"
msgstr "Kwartalne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Bi-monthly"
msgstr "Dwumiesi=EAczne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Monthly"
msgstr "Miesi=EAczne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Semi-monthly"
msgstr "Pi=EAtnastodniowe"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Bi-weekly"
msgstr "Dwutygodniowe"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Weekly"
msgstr "Tygodniowe"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Daily (360)"
msgstr "Dzienne (360)"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Daily (365)"
msgstr "Dzienne (365)"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "End of Period Payments"
msgstr "Koniec p=B3atno=B6ci okresowych"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Beginning of Period Payments"
msgstr "Pocz=B1tek p=B3atno=B6ci okresowych"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Discrete Compounding"
msgstr "Sk=B3adanie dyskretne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Continuous Compounding"
msgstr "Sk=B3adanie ci=B1g=B3e"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Payment Total:"
msgstr "Suma p=B3atno=B6ci:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "total"
msgstr "w sumie"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Schedule"
msgstr "Terminarz"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Account Information"
msgstr "Informacje o koncie"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Effective Date:"
msgstr "Data efektywna:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Initial Payment:"
msgstr "P=B3atno=B6=E6 pocz=B1tkowa:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Select currency/security "
msgstr "Wyb=F3r waluty/zabezpieczenia "

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Currency/security:"
msgstr "Waluta/zabezpieczenie:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "New..."
msgstr "Nowy..."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "New Currency/Security"
msgstr "Nowa waluta/zabezpieczenie"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Full name:"
msgstr "Pe=B3na nazwa:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Symbol/abbreviation:"
msgstr "Symbol/skr=F3t:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "CUSIP or other code:"
msgstr "CUSIP lub inny kod:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Fraction traded:"
msgstr "Cz=EA=B6=E6 sprzedawalna:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Enter the full name of the commodity. Example: US Dollars"
msgstr "Podaj pe=B3n=B1 nazw=EA toawru, np. Dolary ameryka=F1skie"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Enter the ticker symbol or currency code for the commodity. Example: USD"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Enter the type of commodity. For stocks, this is often an exchange on whic=
h "
"the stock is traded. You can choose an existing type from the list or ente=
r "
"a new type with the keyboard."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Enter a unique code used to identify the commodity. Or, you may safely lea=
ve "
"this field blank."
msgstr ""
"Wprowad=BC unikalny kod u=BFywany do identyfikacji towaru. Mo=BFesz "
"r=F3wnie=BFbezpiecznie pozostawi=E6 to pole puste."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "1 /"
msgstr "1 /"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Enter the smallest fraction of the commodity which can be traded. For stoc=
ks "
"which can only be traded in whole numbers, enter 1."
msgstr ""
"Podaj najmniejszy u=B3amek towaru, kt=F3rym mo=BFna handlowa=E6. W przypad=
ku gie=B3d "
"na kt=F3rych mo=BFna handlowa=E6 tylko pe=B3nymi jednostkami, nale=BFy wpi=
sa=E6 1."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Account Name:"
msgstr "Nazwa konta:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Currency:"
msgstr "Waluta:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Security:"
msgstr "Bezpiecz.:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Account Code:"
msgstr "Kod konta:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Account Type"
msgstr "Rodzaj konta"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "label812"
msgstr "etykieta812"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Parent Account"
msgstr "Konto nadrz=EAdne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Price Quote Source"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Get Online Quotes"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "The source for price quotes:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Timezone for these quotes:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Tax Related"
msgstr "Zwi=B1zany podatek"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "General Information"
msgstr "Informacje og=F3lne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Balance Information"
msgstr "Informacje bilansowe"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Balance:"
msgstr "Bilans:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Transfer Type"
msgstr "Rodzaj transferu"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Use Opening Balances Equity account"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Select Transfer Account"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Transfer Account"
msgstr "Konto transferowe"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Import currency and stock information"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Import currency and stock information "
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"The file you are loading is from an older version of GnuCash. \n"
"Information about currencies, stocks, and mutual funds needs to\n"
"be updated for the new version. \n"
"\n"
"This dialog will prompt you for some additional information about \n"
"each currency, stock, and mutual fund that appear in your\n"
"accounts. After you have entered this information, you can\n"
"update your accounts for the new version of GnuCash.\n"
"\n"
"Hit \"Cancel\" now to stop loading the file. "
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Update your accounts with the new information"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Click \"Finish\" to update your accounts to use the new \n"
"information you have entered.\n"
"\n"
"Click \"Cancel\" to cancel the file-loading process. \n"
"\n"
"Click \"Back\" to review your currency selections."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "QIF Import"
msgstr "Import QIF"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Import QIF files"
msgstr "Importuje pliki QIF"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"GnuCash can import financial data from QIF (Quicken \n"
"Interchange Format) files written by Quicken/QuickBooks,\n"
"MS Money, Moneydance, and many other programs. \n"
"\n"
"The import process has several steps. Your GnuCash\n"
"accounts will not be changed until you click \"Finish\"\n"
"at the end of the process. \n"
"\n"
"Click \"Next\" to start loading your QIF data, or \"Cancel\"\n"
"to abort the process. "
msgstr ""
"GnuCash potrafi zaimportowa=E6 dane finansowe z plik=F3w QIF (Quicken \n"
"Interchange Format) zapisanych w programie Quicken/QuickBooks,\n"
"MS Money, Moneydance oraz wielu innych. \n"
"\n"
"Proces importowania posiada kilka krok=F3w. Twoje konta GnuCash\n"
"nie zostan=B1 zmienione, zanim nie klikniesz przycisku \"Zako=F1cz\"\n"
"ko=F1cz=B1cego proces importowania. \n"
"\n"
"Kliknij \"Naprz=F3d\" aby rozpocz=B1=E6 =B3adowanie danych QIF, lub \"Anul=
uj\"\n"
"aby przerwa=E6 proces. "

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Select a QIF file to load"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Please select a file to load. When you click \"Next\", the file will be "
"loaded\n"
"and analyzed. You may need to answer some questions about the account(s)\n"
"in the file.\n"
"\n"
"You will have the opportunity to load as many files as you wish, so don't =
\n"
"worry if your data is in multiple files. \n"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "QIF Filename:"
msgstr "Nazaw pliku QIF:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/gnc-commodity-edit.c:1
msgid "Select..."
msgstr "Wybierz..."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Set a date format for this QIF file"
msgstr "Ustaw format daty dla tego pliku QIF"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"The QIF file format does not specify which order the day, month, and \n"
"year components of a date are printed. In most cases, it is possible \n"
"to automatically determine which format is in use in a particular file.\n"
"However, in the file you have just imported there exist more than one\n"
"possible format that fits the data. \n"
"\n"
"Please select a date format for the file. QIF files created by European\n"
"software are likely to be in \"d-m-y\" or day-month-year format, where\n"
"US QIF files are likely to be \"m-d-y\" or month-year-day.  \n"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Click \"Back\" to cancel loading this file and choose another."
msgstr "Kliknij \"Wstecz\", aby anulowa=E6 odczyt tego pliku i wybra=E6 inn=
y."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Set the default QIF account name"
msgstr "Ustaw domy=B6ln=B1 nazw=EA konta QIF"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"The QIF file that you just loaded appears to contain transactions for just=
 \n"
"one account, but the file does not specify a name for that account. \n"
"\n"
"Please enter a name for the account. If the file was exported from another=
\n"
"accounting program, you should use the same account name that was used \n"
"in that program.\n"
msgstr ""
"Za=B3adowany plik QIF raczej zawiera transakcje dla jednego konta,\n"
"lecz nie zawiera =BFadnych informacji o nazwie tego konta\n"
"\n"
"Wprowad=BC nazw=EA tego konta. Je=B6li plik zosta=B3 wyeksportowany z\n"
"innego programu finansowego, nazwa konta powinna by=E6 taka sama jak.\n"
"u=BFywana w tym programie.\n"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Account name:"
msgstr "Nazwa konta:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Click \"Back\" to cancel loading this file and select another."
msgstr "Kliknij \"Wstecz\", aby anulowa=E6 odczyt tego pliku i wybra=E6 inn=
y."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "QIF files you have loaded"
msgstr "Za=B3adowane przez Ciebie pliki QIF"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "QIF Files"
msgstr "Pliki QIF"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "label827"
msgstr "etykieta827"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Click \"Load another file\" if you have more data to import at this time.\=
n"
"Do this if you have saved your accounts to separate QIF files.\n"
"\n"
"Click \"Next\" to finish loading files and move to the next step \n"
"of the QIF import process. "
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Load another file"
msgstr "Wczytaj inny plik"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Unload selected file"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Accounts and stock holdings"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"On the next page, the accounts in your QIF files and any stocks or mutual "
"funds\n"
"you own will be matched with GnuCash accounts. If a GnuCash account alread=
y\n"
"exists with the same name, or a similar name and compatible type, that "
"account\n"
"will be used as a match; otherwise, GnuCash will create a new account with=
 "
"the\n"
"same name and type as the QIF account. If you do not like the suggested\n"
"GnuCash account, click to change it.\n"
"\n"
"Note that GnuCash will be creating many accounts that did not exist on you=
r\n"
"other personal finance program, including a separate account for each stoc=
k\n"
"you own, separate accounts for the brokerage commissions, special "
"\"Equity\"\n"
"accounts (subaccounts of Retained Earnings, by default) which are the "
"source\n"
"of your opening balances, etc. All of these accounts will appear on the ne=
xt "
"\n"
"page so you can change them if you want to, but it is safe to leave them "
"alone.\n"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match QIF accounts with GnuCash accounts"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "QIF account name"
msgstr "Nazwa konta QIF"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "GnuCash account name"
msgstr "Nazwa konta GnuCash"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Click \"Next\" to check matchings for QIF categories. "
msgstr "Kliknij \"Naprz=F3d\" aby sprawdzi=E6 dopasowania dla categorii QIF=
."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Income and Expense categories"
msgstr "Kategorie przychod=F3w i wydatk=F3w"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"GnuCash uses separate Income and Expense accounts rather than categories\n"
"to classify your transactions. Each of the categories in your QIF file wil=
l "
"be \n"
"converted to a GnuCash account. \n"
"\n"
"On the next page, you will have an opportunity to look at the suggested "
"matches\n"
"between QIF categories and GnuCash accounts. You may change matches \n"
"that you do not like by clicking on the line containing the category name.=
\n"
"\n"
"If you change your mind later, you can reorganize the account structure "
"safely\n"
"within GnuCash."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match QIF categories with GnuCash accounts"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "QIF category name"
msgstr "Nazwa kategorii QIF"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Click \"Next\" to enter information about the currency used in your QIF "
"files."
msgstr ""
"Kliknij \"Naprz=F3d aby wprowadzi=E6 informacje dotycz=B1ce waluty u=BFywa=
nej "
"w twoich plikach QIF."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Payees and memos"
msgstr "P=B3atko=B6ci i notatki"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"QIF files downloaded from banks and other financial institutions may not "
"have\n"
"information about Accounts and Categories which would allow them to be\n"
"correctly assigned to GnuCash accounts. \n"
"\n"
"In the following page, you will see the text that appears in the Payee and=
 \n"
"Memo fields of transactions with no QIF Account or Category. By default\n"
"these transactions are assigned to the 'Unspecified' account in GnuCash.\n"
"If you select a different account, it will be remembered for future QIF \n"
"files. "
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match payees/memos to GnuCash accounts"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "QIF payee/memo"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Enter the currency used for new accounts"
msgstr "Podaj walut=EA u=BFywan=B1 przy nowych kontach"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"The QIF importer cannot currently handle multi-currency QIF files. All the=
 \n"
"accounts in the QIF file(s) you are importing must be denominated in the\n"
"same currency. This limitation should be removed soon.\n"
"\n"
"Select the currency to use for transactions imported from your QIF files:\=
n"
msgstr ""
"Imporeter QIF nie mo=BFe aktualnie zarz=B1dza=E6 wielowalutowymi plikami Q=
IF.\n"
"Wszystkie konta w pliku QIF, kt=F3re s=B1 importowane musz=B1 zosta=E6\n"
"zamienione na t=B1 sam=B1 walut=EA. To ograniczenie zostanie wkr=F3tce usu=
ni=EAte.\n"
"\n"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Click \"Next\" to enter information about stocks and\n"
"mutual funds in the imported data."
msgstr ""
"Kliknij \"Naprz=F3d\" aby wprowadzi=E6 informacje dotycz=B1ce gie=B3d\n"
"i funduszy wzajemnych w importowanych danych."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Tradable commodities"
msgstr "Sprzedawalne towary"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"In the next pages, you will be asked to provide information about stocks, =
\n"
"mutual funds, and other tradable commodities that appear in the QIF file(s=
)\n"
"you are importing. GnuCash requires more information about tradable \n"
"commodities than the QIF format can represent. \n"
"\n"
"Each stock, mutual fund, or other commodity must have a type, which is the=
 \n"
"exchange or listing that it is found on (NASDAQ, NYSE, US Mutual Funds, \n"
"etc), a full name, and an abbreviation.\n"
"\n"
"Check to see if there is an existing Type that is appropriate; if not, you=
 "
"can\n"
"enter a new Type name by hand in the box. Make sure that the abbreviation\=
n"
"you enter matches the ticker symbol used for the commodity on the exchange=
\n"
"or listing for its type."
msgstr ""
"Na nast=EApnych stronach, wy=B6wietlone zostnie pytanie o infomacje dotycz=
=B1ce\n"
"gie=B3d, funduszy wzajemnych oraz innych sprzedawalnych towar=F3w, kt=F3re=
\n"
"pojawiaj=B1 si=EA w importowanym pliku (plikach) QIF. GnuCash potrzebuje\n"
"wi=EAcej informacji dotycz=B1cych wymienialnych towar=F3w ni=BF format QIF=
\n"
"potrafi zapisa=E6.\n"
"\n"
"Ka=BFda gie=B3da, fundusz wzajemny lub inny towar musi posiada=E6 rodzaj,\=
n"
"z kt=F3rym jest wymieniany lub wy=B6wietlany (NASDAQ, NYSE, Fundusze Wzaje=
mne\n"
"US itd.), pe=B3n=B1 nazw=EA oraz skr=F3t.\n"
"\n"
"Spraws=BC czy istnieje okre=B6lony rodzaj, je=B6li nie, mo=BFna wprowadzi=
=E6 now=B1\n"
"nazw=EA typu r=EAcznie w oknie. Upewnij si=EA, =BFe wprowadzony skr=F3t pa=
suje\n"
"do symbolu u=BFywanego dla towaru przy wymianie lub wy=B6wietlaniu dla\n"
"swojego rodzaju."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Match duplicate transactions"
msgstr "Dopasowanie zduplikowanych transakcji"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"If you are importing a QIF file downloaded from a bank or other financial\=
n"
"institution, some of the information in the QIF file may duplicate "
"information\n"
"already in your GnuCash accounts. GnuCash will try to detect duplicates \=
n"
"of existing transactions. \n"
"\n"
"On the next page, you will be asked to confirm that an existing transactio=
n\n"
"matches an imported transaction. Imported transactions are shown on the\n"
"left side of the page, and possible matches for the selected left-hand\n"
"transaction are shown to the right. There may be several old transaction=
s "
"\n"
"that could match an imported transaction; you will be able to select the \=
n"
"correct one by clicking in the \"Dup?\" column of the correct transaction.=
\n"
"\n"
"You can control the rules used by GnuCash to find duplicate transactions \=
n"
"in the \"QIF Import\" section of the GnuCash Preferences dialog.\n"
"\n"
"Click \"Next\" to find duplicate transactions. "
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Select possible duplicates"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Imported transactions with duplicates"
msgstr "Wyimportowane transakcje z duplikatami"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Possible duplicates for selected new transaction"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Dup?"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Update your GnuCash accounts"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Click \"Finish\" to import data from the staging area and update\n"
"your GnuCash accounts. The account and category matching\n"
"information you have entered will be saved and used for\n"
"defaults the next time you use the QIF import facility. \n"
"\n"
"Click \"Back\" to review your account and category matchings,\n"
"to change currency and security settings for new accounts, \n"
"or to add more files to the staging area.\n"
"\n"
"Click \"Cancel\" to abort the QIF import process."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Transfer Funds"
msgstr "Fundusze transferowe"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Transfer Information"
msgstr "Informacje transferowe"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Num:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Transfer From"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid " "
msgstr " "

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show Income/Expense"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Transfer To"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Currency Transfer"
msgstr "Transfer walutowy"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Currency Account:"
msgstr "Konto walutowe:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Exchange Rate:"
msgstr "Kurs wymiany:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "To Amount:"
msgstr "Do kwoty:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Working..."
msgstr "Przetwarzanie..."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Heading"
msgstr "Nag=B3=F3wek"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "GnuCash Help"
msgstr "Pomoc GnuCash"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Help Topics"
msgstr "Tematy pomocy"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Topics"
msgstr "Tematy"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Search GnuCash Help"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Search Term:"
msgstr "Wyszukiwane wyra=BFenie:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Type a single term into the box and hit 'search'. At the moment, this sear=
ch "
"engine does not support complex searches, just single words."
msgstr ""
"Wprowad=BC pojedyncze wyra=BFenie w pole edycji i naci=B6nij 'szukaj'. W t=
ej "
"wersji programu, mechanizm wyszukiwania nie obs=B3uguje jeszcze wyszukiwan=
ia "
"z=B3o=BFonego, uwzgl=EAdnia tylko pojedyncze wyrazy."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Search"
msgstr "Szukaj"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Search results"
msgstr "Wyniki wyszukiwania"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "New Style Sheet"
msgstr "Nowy arkusz styl=F3w"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "New style sheet info"
msgstr "Informacje o nowym arkuszu styl=F3w"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Style sheet template:"
msgstr "Szablon arkusza styl=F3w:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Tax Information"
msgstr "Informacje Podatkowe"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/new-user-interface.c:1
#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-main.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Accounts"
msgstr "Konta"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Accounts Selected:"
msgstr "Zaznaczone konta:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "0"
msgstr "0"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Select Subaccounts"
msgstr "Wybierz konta podrz=EAdne"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "TXF Categories"
msgstr "Kategorie TXF"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Form"
msgstr "Formularz"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Payer Name Source"
msgstr "=ACr=F3d=B3o nazwy p=B3atnika"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Current Account"
msgstr "Bie=BF=B1ce konto"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Duplicate Transaction"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Transaction Information"
msgstr "Informacje o transakcji"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "HTML Style Sheets"
msgstr "Arkusze styl=F3w w HTML-u"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Style sheets"
msgstr "Arkusze styl=F3w"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "label847668"
msgstr "etykieta867668"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Style sheet options"
msgstr "Opcje arkusza styl=F3w"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Stock Split"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "This druid will help you record a stock split or stock merger."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Stock Account"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Select the account for which you want to record a stock split or merger."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Stock Split Details"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Enter the date and the number of shares you gained or lost from the stock "
"split or merger.\n"
"For stock mergers (negative splits) use a negative value for the share "
"distribution.\n"
"You can also enter a description of the transaction, or accept the default=
 "
"one."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Share Distribution:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"If you want to record a stock price for the split, enter it below.\n"
"You may safely leave it blank."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "New Price:"
msgstr "Nowa Cena:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Cash In Lieu"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"If you received a cash disbursement as a result of the stock split,\n"
"enter the details of that payment here. Otherwise, just click `Next'."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Cash Amount:"
msgstr "Ilo=B6=E6 got=F3wki:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Income Account"
msgstr "Konto aktyw=F3w"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Asset Account"
msgstr "Konto kapita=B3owe"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"If you are finished creating the stock split or merger, press `Finish'.\n"
"You may also press `Back' to review your choices, or `Cancel' to\n"
"quit without making any changes."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Username and Password"
msgstr "Nazwa u=BFytkownika i has=B3o"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Enter your username and password"
msgstr "Wprowad=BC nazw=EA u=BFytkownika i has=B3o"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Username:"
msgstr "U=BFytkownik:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Password:"
msgstr "Has=B3o:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "window1"
msgstr "okno1"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Available reports"
msgstr "Dost=EApne raporty"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "            "
msgstr "            "

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Add >>"
msgstr "Dodaj >>"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "<< Remove"
msgstr "<< Usu=F1"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Move up"
msgstr "W g=F3r=EA"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Move down"
msgstr "W d=F3=B3"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Size..."
msgstr "Rozmiar..."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-report.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Report"
msgstr "Raport"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Cols"
msgstr "Kolumny"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Rows"
msgstr "Rz=EAdy"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Enter report row/column span"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Row span:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Column span:"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Price Editor"
msgstr "Edytor Cen"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Prices"
msgstr "Ceny"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Sort by Commodity"
msgstr "Uporz=B1dkowanie wed=B3ug towaru"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Sort by Date"
msgstr "Uporz=B1dkowanie wed=B3ug dat"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Add a new price."
msgstr "Dodaje now=B1 cen=EA."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Remove"
msgstr "Usu=F1"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Remove the current price"
msgstr "Usuwa bie=BF=B1c=B1 cen=EA"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Remove Old..."
msgstr "Usu=F1 stare..."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Remove prices older than a user-entered date"
msgstr "Usuwa ceny starsze od podanej daty"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Edit"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Edit the current price."
msgstr "Modyfikuje bie=BF=B1c=B1 cen=EA."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Get Quotes"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Get new online quotes for stock accounts."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Price Information"
msgstr "Informacje o Cenach"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Commodity:"
msgstr "Towar:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Source:"
msgstr "=ACr=F3d=B3o"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Price:"
msgstr "Cena:"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Bid"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Ask"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Last"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Net Asset Value"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Unknown"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1 src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Commodities"
msgstr "Towary"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Show National Currencies"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Euro Conversion Druid"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"This druid will help you converting your existing accounts to the\n"
"currency Euro (EUR). \n"
"\n"
"In the following, the term 'Euroland currency' will denote \n"
"the currencies that are being replaced by the Euro.\n"
"\n"
"No changes will be made until you press 'Finish' on the last page\n"
"of this druid."
msgstr ""
"Ten druid pomo=BFe w przekonwertowaniu istniej=B1cych kont do waluty\n"
"Euro (EUR).\n"
"\n"
"Tak wi=EAc termin \"Waluta Eurolandu\" b=EAdzie oznacza=E6\n"
"waluty zast=B1pione przez Euro.\n"
"\n"
"=AFadne zmiany nie zostan=B1 zastosowane zanim nie zostanie naci=B6ni=EAty=
\n"
"przycisk \"Zako=F1cz\" wy=B6wietlony na ostatniej stronie tego druida."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Where to create the Euro accounts?"
msgstr "Gdzie stworzy=E6 konta Euro?"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"For each of your Euroland accounts, the druid will create a new EUR accoun=
t. "
"\n"
"\n"
"Please choose the place in your account hierarchy where you would\n"
"like the EUR accounts to be created."
msgstr ""
"Dla ka=BFdego z kont Eurolandu, druid utworzy nowe konto EUR. "
"\n"
"\n"
"Wybierz miejsce w hierarchii kont gdzie konta EUR maj=B1 zosta=E6 utworzon=
e."

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Create a new toplevel account hierarchy as a copy of the existing on=
e"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Use same toplevel accounts. Create a copy of the rest of the account=
s"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Use existing account hierarchy. Create only a copy of those \n"
"accounts that have no subaccounts"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "How to name the new accounts?"
msgstr "Jak nazwa=E6 nowe konta?"

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"Please choose a naming scheme for the new Euro accounts \n"
"and the old Euroland accounts."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"The name of each newly created Euro account is copied from\n"
"the old Euroland account, plus an appended 'EUR'"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"The name of each old Euroland account is modified by appending \n"
"the respective currency symbol of the Euroland currency. \n"
"The name of the newly created Euro account is copied from the\n"
"old Euroland account."
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid "Finish Euro Conversion"
msgstr ""

#: src/gnome/glade-gnc-dialogs.c:1
msgid ""
"If you have finished choosing your Euro conversion settings,\n"
"press 'Finish'.\n"
"\n"
"The druid will then perform the following steps:\n"
"\n"
"1. Create new accounts according to your settings.\n"
"2. Create currency exchange accounts.\n"
"3. Exchange all amounts from Euroland accounts to their\n"
"respective Euro account.\n"
"\n"
"You may also press 'Back' to review your settings, or 'Cancel'\n"
"to quit without making any changes."
msgstr ""
"Zako=F1czono wybieranie ustawie=F1 konwersji Euro, naci=B6nij\n"
"przycisk \"Zako=F1cz\".\n"
"\n"
"Druid nast=EApnie podejmie poni=BFsze kroki:\n"
"\n"
"1. Utworzy nowe konta w zale=BFno=B6ci od ustawie=F1.\n"
"2. Utworzy konta wymiany waluty.\n"
"3. Wymieni wszystkie kwoty kont Eurolandu na ich\n"
"odpowiednie konta Euro.\n"
"\n"
"Mo=BFna tak=BFe nacisn=B1=E6 przycisk \"Wstecz\" aby przejrze=E6\n"
"ustawienia, lub \"Anuluj\" aby zako=F1czy=E6 bez dokonywania\n"
"=BFadnych zmian."

#: src/gnome/glade-support.c:1 src/gnome/glade-support.c:1
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Nie mo=BFna odnale=BC=E6 pliku piksmapy: %s"

#: src/gnome/glade-support.c:1
#, c-format
msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
msgstr "Nie mo=BFna stworzy=E6 piksmapy z pliku: %s"

#: src/gnome/gnc-datedelta.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Days"
msgstr "Dni"

#: src/gnome/gnc-datedelta.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Weeks"
msgstr "Tygodnie"

#: src/gnome/gnc-datedelta.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Months"
msgstr "Miesi=B1ce"

#: src/gnome/gnc-datedelta.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Years"
msgstr "Lata"

#: src/gnome/gnc-datedelta.c:1
msgid "Ago"
msgstr "Temu"

#: src/gnome/gnc-datedelta.c:1
msgid "From Now"
msgstr "Do teraz"

#. Calendar label, only shown if the date editor has a time field
#: src/gnome/gnc-dateedit.c:1
msgid "Calendar"
msgstr "Kalendarz"

#: src/gnome/gnc-html.c:1
msgid ""
"GnuCash Network is disabled and the link you have clicked requires it.\n"
"You can enable it in the Network section\n"
"of the Preferences dialog."
msgstr ""

#: src/gnome/gnc-html.c:1
msgid "Badly formed gnc-register: URL."
msgstr ""

#: src/gnome/gnc-html.c:1
msgid "Badly formed gnc-options: URL."
msgstr ""

#: src/gnome/gnc-html.c:1
msgid ""
"Secure HTTP access is disabled.\n"
"You can enable it in the Network section of\n"
"the Preferences dialog."
msgstr ""
"Bezpieczny dost=EAp HTTP jest wy=B3=B1czony.\n"
"Mo=BFna w=B3=B1czy=E6 go w cz=EA=B6ci dotycz=B1cej sieci\n"
"okna preferencji."

#: src/gnome/gnc-html.c:1
msgid ""
"Network HTTP access is disabled.\n"
"You can enable it in the Network section of\n"
"the Preferences dialog."
msgstr ""

#: src/gnome/gnc-html.c:1
msgid "Save HTML To File"
msgstr ""

#: src/gnome/gnc-html.c:1
#, c-format
msgid ""
"Could not open the file\n"
"   %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Nie mo=BFna otworzy=E6 pliku\n"
"   %s\n"
"%s"

#: src/gnome/gnc-http.c:1
msgid "checking SSL certificate..."
msgstr "sprawdzanie certyfikatu SSL..."

#: src/gnome/gnc-http.c:1
msgid " ... done\n"
msgstr "... gotowe\n"

#: src/gnome/gnc-network.c:1
msgid "Enter GnuCash Network passphrase:"
msgstr ""

#: src/gnome/gnc-network.c:1
msgid "GnuCash Network authorization failed."
msgstr "B=B3=B1d autoryzacji w sieci GnuCash Network."

#. start: get first passphrase
#: src/gnome/gnc-network.c:1
msgid "Enter passphrase:"
msgstr ""

#. get another and check for equality
#: src/gnome/gnc-network.c:1
msgid "Verify passphrase:"
msgstr ""

#: src/gnome/gnc-network.c:1
msgid "Passphrases did not match."
msgstr ""

#: src/gnome/new-user-interface.c:1 src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "New Account Hierarchy Setup"
msgstr "Ustawienia hierarchii nowego konta"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid ""
"This druid will help you create a set of GnuCash \n"
"accounts for your assets (such as investments, \n"
"checking or savings accounts), liabilities (such \n"
"as loans) and different kinds of income and \n"
"expenses you might have. \n"
"\n"
"Click 'Cancel' if you do not wish to create any \n"
"new accounts now."
msgstr ""
"Ten druid pomo=BFe ci utworzy=E6 zbi=F3r kont Gnucash\n"
"dla twoich aktyw=F3w (takich jak inwestycje,\n"
"konta czekowe lub oszcz=EAdno=B6ciowe), wierzytelno=B6ci\n"
"(jak na przyk=B3ad po=BFyczki) oraz r=F3=BFnego rodzaju\n"
"wp=B3ywy i wydatki jakie mo=BFesz mie=E6.\n"
"\n"
"Kliknij \"Anuluj\" je=B6li nie chcesz tworzy=E6 teraz\n"
"=BFadnych nowych kont."

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Choose Currency"
msgstr "Wyb=F3r waluty"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Please choose the currency to use for new accounts."
msgstr "Wybierz walut=EA, kt=F3ra b=EAdzie u=BFywana przez nowe konto."

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Choose accounts to create"
msgstr "Wyb=F3r tworzonych kont"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid ""
"Select categories that correspond to the ways that you will use GnuCash. =
\n"
"Each category you select will cause several accounts to be created. \n"
"Select the categories that are relevant to you. You can always create \n"
"additional accounts by hand later."
msgstr ""
"Wybierz kategorie zwi=B1zane ze sposobami, na kt=F3re b=EAdzie u=BFywany G=
nuCash.\n"
"Ka=BFda wybrana kategoria b=EAdzie wymaga=B3a stworzenia kilku kont.\n"
"Wybierz karegorie odpowiednie dla ciebie. Zawsze mo=BFna utworzy=E6\n"
"w p=F3=BCniejszym czasie konta r=EAcznie."

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Account Types"
msgstr "Rodzaje kont"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Detailed Description"
msgstr "Dok=B3adny opis"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Enter opening balances"
msgstr ""

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid ""
"If you would like an account to have an opening balance, click on the "
"account\n"
"and enter the starting balance in the box on the right. All accounts excep=
t "
"Equity\n"
"accounts may have an opening balance."
msgstr ""

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Finish Account Setup"
msgstr "Zako=F1czenie ustawiania konta"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid ""
"Press `Finish' to create your new accounts.\n"
"\n"
"Press `Back' to review your selections.\n"
"\n"
"Press `Cancel' to close this dialog without creating any new accounts."
msgstr ""
"Naci=B6nij \"Zako=F1cz\" aby utworzy=E6 nowe konta.\n"
"\n"
"Naci=B6nij \"Wstecz\" aby przejrze=E6 wybrane opcje.\n"
"\n"
"Naci=B6nij \"Anuluj\" aby zamkn=B1=E6 to okno bez utworzenia =BFadnego now=
ego konta."=20


#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Canceling"
msgstr "Anulowanie"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid ""
"Uncheck if you do not want this dialog to run if you start GnuCash up agai=
n. "
msgstr ""
"Odznacz je=B6li to okno nie powinno by=E6 wy=B6wietlane po ponownym urucho=
mienio Gnucash."

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Run dialog for new user again?"
msgstr "Czy chcesz uruchomi=E6 ponownie okno dialogowe dla nowego u=BFytkow=
nika?"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Welcome to GnuCash 1.6!"
msgstr "Witaj w programie Gnucash 1.6!"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Create a new set of accounts"
msgstr "Nowy zbi=F3r kont"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Import my QIF files"
msgstr "Import plik=F3w QIF"

#: src/gnome/new-user-interface.c:1
msgid "Open the new user tutorial"
msgstr "Nowy przewodnik"

#: src/gnome/print-session.c:1
msgid "Print GnuCash Document"
msgstr ""

#: src/gnome/print-session.c:1
msgid "Print Preview"
msgstr "Podgl=B1d Wydruku"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Account Tree"
msgstr "Drzewo kont"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Name of account view"
msgstr "Nazwa widoku konta"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid ""
"To open an account, you must first\n"
"choose an account to open."
msgstr "Aby otworzy=E6 konto, nale=BFy je najpierw wybra=E6."

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid ""
"To edit an account, you must first\n"
"choose an account to edit.\n"
msgstr "Aby zmodyfikowa=E6 konto, musisz je wybra=E6.\n"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
#, c-format
msgid "Are you sure you want to delete the %s account?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usun=B1=E6 konto %s?"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid ""
"To delete an account, you must first\n"
"choose an account to delete.\n"
msgstr "Aby usun=B1=E6 konto, musisz je wybra=E6.\n"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid ""
"To reconcile an account, you must first\n"
"choose an account to reconcile."
msgstr "Aby uzgodni=E6 stan konta, musisz je wybra=E6."

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "You must select an account to check and repair."
msgstr "Nale=BFy wybra=E6 konto do sprawdzenia i naprawy."

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Open the selected account"
msgstr "Otwiera zaznaczone konto"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Edit the selected account"
msgstr "Modyfikuje zaznaczone konto"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Edit the account view options"
msgstr "Modyfikuje opcje widoku konta"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "New"
msgstr "Nowe"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Create a new account"
msgstr "Tworzy nowe konto"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Delete selected account"
msgstr "Usuwa zaznaczone konto"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Check & Repair A_ccount"
msgstr "Sprawd=BC i napraw k_onto"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid ""
"Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this "
"account"
msgstr ""

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Check & Repair Su_baccounts"
msgstr "Sprawd=BC i napraw su_bkonto"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid ""
"Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this "
"account and its subaccounts"
msgstr ""

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Check & Repair A_ll"
msgstr "Sprawd=BC i napraw ws_zystko"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid ""
"Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in all "
"accounts"
msgstr ""

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "_Open Account"
msgstr "_Otw=F3rz konto"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Open S_ubaccounts"
msgstr "Otw=F3rz konta po_drz=EAdne"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Open the selected account and all its subaccounts"
msgstr "Otwiera wybrane konto i wszystkie jego konta podrz=EAdne"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Edit Account"
msgstr "Z_modyfikuj konto"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Reconcile..."
msgstr "_Uzgodnij..."

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Reconcile the selected account"
msgstr "Uzgadnia wybrane konto"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Transfer..."
msgstr "Prze_transferuj..."

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Transfer funds from one account to another"
msgstr "Transferuje fundusze z jednego konta na drugie"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Stock S_plit..."
msgstr ""

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Record a stock split or a stock merger"
msgstr ""

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "_Euro Conversion..."
msgstr "Konwersja _euro..."

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Do the Euro conversion of the account hierarchy"
msgstr "Wykonuje konwersj=EA Euro hierarchii kont"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "_New Account..."
msgstr "_Nowe konto..."

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "_Delete Account"
msgstr "_Usu=F1 konto"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "_Check & Repair"
msgstr "Spraw_d=BC i zreperuj"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1
msgid "Setup tax information for all income and expense accounts"
msgstr ""
"Ustawia informacje podatkowe dla wszystkich kont przychod=F3w i rozchod=F3=
w"

#: src/gnome/window-acct-tree.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Account"
msgstr "Kon_to"

#: src/gnome/window-help.c:1
msgid "Enter URI to load:"
msgstr "Wprowad=BC URI, kt=F3ry chcesz wczyta=E6:"

#: src/gnome/window-help.c:1 src/gnome/window-report.c:1
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"

#: src/gnome/window-help.c:1 src/gnome/window-report.c:1
msgid "Move back one step in the history"
msgstr "Przesuwa o krok wstecz w historii"

#: src/gnome/window-help.c:1 src/gnome/window-report.c:1
msgid "Forward"
msgstr "Naprz=F3d"

#: src/gnome/window-help.c:1 src/gnome/window-report.c:1
msgid "Move forward one step in the history"
msgstr "Przesuwa o krok naprz=F3d w historii"

#: src/gnome/window-help.c:1 src/gnome/window-report.c:1
msgid "Reload"
msgstr "Od=B6wie=BF"

#: src/gnome/window-help.c:1
msgid "Reload the current document"
msgstr "Od=B6wie=BFa bie=BF=B1cy dokument"

#: src/gnome/window-help.c:1
msgid "Open a new document"
msgstr "Otwiera nowy dokument"

#: src/gnome/window-help.c:1 src/gnome/window-report.c:1
msgid "Stop"
msgstr "Zatrzymaj"

#: src/gnome/window-help.c:1 src/gnome/window-report.c:1
msgid "Cancel outstanding HTML requests"
msgstr "Anuluje wychodz=B1ce =BF=B1dania HTML"

#: src/gnome/window-help.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-report.c:1
msgid "Print"
msgstr "Wydrukuj"

#: src/gnome/window-help.c:1
msgid "Print Help window"
msgstr "Drukuje zawarto=B6=E6 okna pomocy"

#: src/gnome/window-help.c:1 src/gnome/window-main.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"

#: src/gnome/window-help.c:1
msgid "Close this Help window"
msgstr "Zamyka bie=BF=B1ce okno pomocy"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "<no file>"
msgstr "<brak pliku>"

#: src/gnome/window-main.c:1 src/gnome/window-report.c:1
msgid "Export"
msgstr "Wyeksportuj"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "You cannot save to that filename."
msgstr "Nie mo=BFna zapisa=E6 w pliku o tej nazwie."

#: src/gnome/window-main.c:1 src/gnome/window-main.c:1
msgid "You cannot save to that file."
msgstr "Nie mo=BFna zapisa=E6 do tego pliku."

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "There was an error saving the file."
msgstr "Wyst=B1pi=B3 b=B3=B1d w trakcie zapisu pliku."

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Select \"Exit\" to exit GnuCash."
msgstr "Aby zako=F1czy=E6 prac=EA z GnuCashem, sybierz \"Zako=F1cz\""

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid ""
"The GnuCash personal finance manager.\n"
"The GNU way to manage your money!"
msgstr ""
"Oobisty mened=BFer finansowy GnuCash.\n"
"Spos=F3b GNU na zarz=B1dzanie twoimi pieni=EAdzmi!"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "New _File"
msgstr "Nowy _Plik"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Create a new file"
msgstr "Tworzy nowy plik"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Export Accounts..."
msgstr "Wyeksportuj konta..."

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Export the account hierarchy to a new file"
msgstr "Eksportuje hierarchi=EA kont do nowego pliku"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Import QIF..."
msgstr "Zaimportuj QIF..."

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Import a Quicken QIF file"
msgstr "Importuje plik Quicken QIF"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "New _Account Tree"
msgstr "Nowe _drzewo kont"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Open a new account tree view"
msgstr "Otwiera nowy widok drzewa kont"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Move to New Window"
msgstr "Przenie=B6 do nowego okna"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Open a new top-level GnuCash window for the current view"
msgstr "Otwiera nowe nadrz=EAdne okno GnuCash i przenosi do niego bie=BF=B1=
cy widok"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Close _Window"
msgstr "Zam_knij okno"

#: src/gnome/window-main.c:1 src/gnome/window-main.c:1
msgid "Close the current notebook page"
msgstr "Zamyka bie=BF=B1c=B1 stron=EA notatnika"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "_Preferences..."
msgstr "_Ustawienia"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Open the global preferences dialog"
msgstr "Otwiera formularz globalnych ustawie=F1"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "_General Ledger"
msgstr "_Ksi=EAga og=F3lna"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Open a general ledger window"
msgstr "Otwiera okno og=F3lnej ksi=EAgi rachunkowej"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Commodity _Editor"
msgstr "_Edytor towar=F3w"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "View and edit the commodities for stocks and mutual funds"
msgstr ""
"Wy=B6wietla i pozwala na modyfikacj=EA towar=F3w dla gie=B3dy lub funduszy=
 wzajemnych"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "_Price Editor"
msgstr "Edytor _cen"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "View and edit the prices for stocks and mutual funds"
msgstr "Pokazuje i edytuje ceny dla gie=B3d oraz funduszy wzajemnych"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Financial _Calculator"
msgstr "_Kalkulator finansowy"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Use the financial calculator"
msgstr "U=BFywa kalkulatora finansowego"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "_Find Transactions"
msgstr "_Znajd=BC transakcje"

#: src/gnome/window-main.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Find transactions with a search"
msgstr "Wyszukuje transakcje na podstawie kryteri=F3w"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "_Manual"
msgstr "_Podr=EAcznik"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Open the GnuCash Manual"
msgstr "Otwiera podr=EAcznik GnuCash"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "_Tips Of The Day"
msgstr "_Porada dnia"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "View the Tips of the Day"
msgstr "Wy=B6wietla Porad=EA dnia"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "_Tools"
msgstr "_Narz=EAdzia"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "_Settings"
msgstr "_Ustawienia"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "_Windows"
msgstr "_Okna"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Save the file to disk"
msgstr "Zapisz plik na dysku"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Exit"
msgstr "Zako=F1cz"

#: src/gnome/window-main.c:1
msgid "Exit GnuCash"
msgstr "Ko=F1czy prac=EA GnuCash"

#: src/gnome/window-main-summarybar.c:1
msgid "Net Assets"
msgstr ""

#: src/gnome/window-main-summarybar.c:1
msgid "Profits"
msgstr "Zyski"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Reconcile Information"
msgstr "Informacje uzgadniania"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Statement Date:"
msgstr ""

#. starting balance title/value
#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Starting Balance:"
msgstr "Bilans pocz=B1tkowy:"

#. ending balance title/value
#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Ending Balance:"
msgstr "Bilans ko=F1cowy:"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Include Subaccounts"
msgstr "Wraz z kontami podrz=EAdnymi"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Debits"
msgstr "Obci=B1=BFenia"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Credits"
msgstr "Uznania"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Total:"
msgstr "Og=F3=B3em:"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Are you sure you want to delete the current transaction?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usun=B1=E6 bie=BF=B1c=B1 transakcj=EA?"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Reconcile"
msgstr "Uzgadnianie"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "_Reconcile Information..."
msgstr "_Uzgodnij informacje..."

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid ""
"Change the reconcile information including statement date and ending balan=
ce."
msgstr ""
"Zmienia informacje uzgodnienia w=B3=B1czaj=B1c dat=EA operacji oraz bilans=
 "
"zamkni=EAcia."

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "_Finish"
msgstr "_Zako=F1cz"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Finish the reconciliation of this account"
msgstr "Ko=F1czy uzgadanianie tego konta"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "_Postpone"
msgstr "_Prze=B3=F3=BF"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Postpone the reconciliation of this account"
msgstr "Przek=B3ada uzgadnianie tego konta"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Cancel the reconciliation of this account"
msgstr "Anuluje uzgadnianie tego konta"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Standard order"
msgstr "Standardowy porz=B1dek"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Keep normal account order"
msgstr ""

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Sort by Num"
msgstr "Uporz=B1dkowanie wed=B3ug numeru"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Sort by Description"
msgstr "Uporz=B1dkowanie wed=B3ug opisu"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Sort by Amount"
msgstr "Uporz=B1dkowanie wed=B3ug kwoty"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Open the account"
msgstr "Otwiera konto"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Edit the main account for this register"
msgstr "Modyfikuje g=B3=F3wne konto dla tego rejestru"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "_New"
msgstr "_Nowa"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Add a new transaction to the account"
msgstr "Dodaje do konta now=B1 transakcj=EA"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "_Edit"
msgstr "Z_modyfikuj"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Edit the current transaction"
msgstr "Modyfikuje bie=BF=B1c=B1 transakcj=EA"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Delete"
msgstr "_Usu=F1"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-reconcile.c:1
#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Delete the current transaction"
msgstr "Usuwa bie=BF=B1c=B1 transakcj=EA"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Open the GnuCash help window"
msgstr "Otwiera okno pomocy GnuCash"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "_Reconcile"
msgstr "Uz_godnij"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Sort _Order"
msgstr "Porz=B1dek _sortowania"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Transaction"
msgstr "_Transakcja"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Finish"
msgstr "Zako=F1cz"

#. reconciled balance title/value
#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Reconciled Balance:"
msgstr "Uzgodniony bilans:"

#. difference title/value
#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Difference:"
msgstr "R=F3=BFnica:"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid ""
"The account is not balanced.\n"
"Are you sure you want to finish?"
msgstr ""

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid "Do you want to postpone this reconciliation and finish it later?"
msgstr "Czy chcesz prze=B3o=BFy=E6 to uzgodnienie i zako=F1czy=E6 je p=F3=
=BCniej?"

#: src/gnome/window-reconcile.c:1
msgid ""
"You have made changes to this reconcile window.\n"
"Are you sure you want to cancel?"
msgstr ""
"Wprowadzono zmiany do tego okna uzgadaniania.\n"
"Czy chcesz je anulowa=E6?"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Register date ranges"
msgstr "Zakresy dat rejestru"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Show Earliest"
msgstr "Wy=B6wietlanie najwcze=B6niejszych"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Start date:"
msgstr "Data pocz=B1tkowa:"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Show Latest"
msgstr "Wy=B6wietlanie najp=F3=BCniejszych"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "End date:"
msgstr "Data ko=F1cowa:"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Today"
msgstr "Dzisiaj"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Set Date Range"
msgstr "Ustaw zakres dat"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Close this register window"
msgstr "Zamyka okno rejestru"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Enter"
msgstr "Wprowad=BC"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Record the current transaction"
msgstr "Zapisuje bie=BF=B1c=B1 transakcj=EA"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Cancel the current transaction"
msgstr "Anuluje bie=BF=B1c=B1 transakcj=EA"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Duplicate"
msgstr "Zduplikuj"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Make a copy of the current transaction"
msgstr "Tworzy kopi=EA bie=BF=B1cej transakcji"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Show all splits in the current transaction"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Blank"
msgstr "Pusta"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Move to the blank transaction at the bottom of the register"
msgstr "Przenosi pust=B1 transakcj=EA w d=F3=B3 rejestru"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Jump"
msgstr "Skocz"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Jump to the corresponding transaction in the other account"
msgstr "Przeskakuje do odpowiedniej transakcji w innym koncie"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Open a report window for this register"
msgstr "Otwiera okno raportu dla tego rejestru"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Print a report for this register"
msgstr "Drukuje raport dla tego rejestru"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Present:"
msgstr "Obecne:"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Future:"
msgstr "Przysz=B3e"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Cleared:"
msgstr "Czyste:"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Reconciled:"
msgstr "Uzgodnione:"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Shares:"
msgstr "Udzia=B3y:"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Current Value:"
msgstr "Bie=BF=B1ca warto=B6=E6:"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Basic Ledger"
msgstr "Ksi=EAga uproszczona"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show transactions on one or two lines"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Auto-Split Ledger"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Show transactions on one or two lines and expand the current transaction"
msgstr ""
"Wy=B6wietla transakcje w jednym lub dw=F3ch wierszach i rozwija bie=BF=B1c=
=B1 transakcj=EA"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Transaction Journal"
msgstr "Dziennik transakcji"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show expanded transactions with all splits"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Double Line"
msgstr "_Podw=F3jny wiersz"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show two lines of information for each transaction"
msgstr "Wy=B6wietla dwa wiersze informacji dla ka=BFdej transakcji"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Sort by date of entry"
msgstr "Uporz=B1dkowanie wed=B3ug daty pozycji"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Sort by the date of entry"
msgstr "Uporz=B1dkowanie wed=B3ug daty pozycji"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Sort by statement date"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Sort by the statement date (unreconciled items last)"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "Sort by Memo"
msgstr "Uporz=B1dkowanie wed=B3ug notatek"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Show _All"
msgstr "_Wy=B6wietl wszystkie"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Show all of the transactions in the account"
msgstr "Wy=B6wietla wszystkie transakcje na koncie"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Set _Range..."
msgstr "_Ustaw zakres..."

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Set the date range of this register"
msgstr "Ustawia zakres dat dla tego rejestru"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Style"
msgstr "_Styl"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Date Range"
msgstr "Zakres _dat"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Invoice"
msgstr "Faktura"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Open an invoice report window for this register"
msgstr "Otwiera okno raportu faktur dla tego rejestru"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Cut Transaction"
msgstr "Wytnij transakcj=EA"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Cut the selected transaction"
msgstr "Wycina zaznaczon=B1 transakcj=EA"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Copy Transaction"
msgstr "Skopiuj transakcj=EA"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Copy the selected transaction"
msgstr "Kopiuje zaznaczon=B1 transakcj=EA"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Paste Transaction"
msgstr "Wklej transakcj=EA"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Paste the transaction clipboard"
msgstr "Wkleja transakcj=EA ze schowka"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Reconcile the main account for this register"
msgstr "Uzgadnia g=B3=F3wne konto dla tego rejestru"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Enter"
msgstr "_Wprowad=BC"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "D_uplicate"
msgstr "Z_dupliku"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Split"
msgstr "_Podziel"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Blank"
msgstr "_Pusty"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Jump"
msgstr "_Skocz"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Check & Repair All"
msgstr "Spraw_d=BC i zreperuj wszystko"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid ""
"Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in all "
"transactions of this account"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Check & _Repair Current"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid ""
"Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this "
"transaction"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Open an invoice report window for this transaction"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Print Check..."
msgstr "_Wydrukuj Czek..."

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Print a check using a standard format"
msgstr "Drukuje czek z u=BFyciem standardowego formatu"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "_Register"
msgstr "_Rejestr"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "General Ledger"
msgstr "Ksi=EAga og=F3lna"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "General Ledger Report"
msgstr "Raport ksi=EAgi og=F3lnej"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Portfolio"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Portfolio Report"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Search Results"
msgstr "Rezultaty Wyszukiwania"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Search Results Report"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Register"
msgstr "Rejestr"

#: src/gnome/window-register.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Register Report"
msgstr "Raport rejestru"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "<No information>"
msgstr "<Brak informacji>"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid ""
"This selection will delete the whole transaction. This is what you usually=
 "
"want."
msgstr ""
"To zaznaczenie usunie ca=B3=B1 transakcj=EA. Zazwyczaj jest to efekt, kt=
=F3rego "
"u=BFytkownik si=EA spodziewa."

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid ""
"This selection will delete the whole transaction.\n"
"\n"
"You would be deleting a transaction with reconciled splits!"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid ""
"Warning: Just deleting all the other splits will make your account "
"unbalanced. You probably shouldn't do this unless you're going to "
"immediately add another split to bring the transaction back into balance."
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "You would be deleting reconciled splits!"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Delete Transaction"
msgstr "Usu=F1 transakcj=EA"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Delete the whole transaction"
msgstr "Usuwa ca=B3=B1 transakcj=EA"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "Delete all the other splits"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete\n"
"  %s\n"
"from the transaction\n"
"  %s ?"
msgstr ""
"Czy na pewno chcesz usun=B1=E6\n"
"  %s\n"
"z transakcji\n"
"  %s ?"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "You would be deleting a reconciled split!"
msgstr ""

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "(no memo)"
msgstr "(brak notatki)"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "(no description)"
msgstr "(brak opisu)"

#: src/gnome/window-register.c:1
msgid "You would be deleting a transaction with reconciled splits!"
msgstr ""

#: src/gnome/window-report.c:1
msgid "(Report not found)"
msgstr "(Raport nie znaleziony)"

#: src/gnome/window-report.c:1
msgid "Reload the current report"
msgstr "Od=B6wie=BFa bie=BF=B1cy raport"

#: src/gnome/window-report.c:1
msgid "Export HTML-formatted report to file"
msgstr "Eksportuje do pliku raport w formacie HTML"

#: src/gnome/window-report.c:1
msgid "Edit report options"
msgstr "Modyfikuje opcje raportu"

#: src/gnome/window-report.c:1
msgid "Print report window"
msgstr "Drukuje zawarto=B6=E6 okna raportu"

#: src/guile/gnucash.c:1
msgid "This is a development version. It may or may not work."
msgstr "To jest wersja rozwojowa. Mo=BFe dzia=B3a=E6 lub nie."

#: src/guile/gnucash.c:1
#, c-format
msgid "The last stable version was %s."
msgstr "Ostatni=B1 stabiln=B1 wersj=B1 by=B3a %s."

#: src/guile/gnucash.c:1
#, c-format
msgid "The next stable version will be %s."
msgstr "Nast=EApn=B1 stabiln=B1 wersj=B1 b=EAdzie %s."

#: src/register/gnome/gnucash-style.c:1
msgid ""
"register-default-font:-adobe-helvetica-medium-r-normal--*-120-*-*-*-*-*-*"
msgstr ""
"register-default-font:-adobe-helvetica-medium-r-normal--*-120-*-*-*-*-*-2"

#: src/register/gnome/gnucash-style.c:1
msgid "register-hint-font:-adobe-helvetica-medium-o-normal--*-120-*-*-*-*-*=
-*"
msgstr "register-hint-font:-adobe-helvetica-medium-o-normal--*-120-*-*-*-*-=
*-2"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "sample: 12/12/2000"
msgstr "przyk=B3ad: 12/12/2000"

#. date cell
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "sample:99999"
msgstr "przyk=B3ad:99999"

#. num cell
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "sample:Description of a transaction"
msgstr "przyk=B3ad:Opis transakcji"

#. recn cell
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "sample:999,999.000"
msgstr "przyk=B3ad:999,999.000"

#. action cell
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
msgid "sample:Expenses:Automobile:Gasoline"
msgstr "przyk=B3ad:Wydatki:Samoch=F3d:Tankowanie"

#. xfrm cell
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "sample:Memo field sample text string"
msgstr "przyk=B3ad: przyk=B3adowy napis pola memo"

#. tbalance cell
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "sample:Notes field sample text string"
msgstr "przyk=B3ad:Przyk=B3adowy napis pola notatki"

#: src/register/splitreg.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Deposit"
msgstr "Depozyt"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Withdraw"
msgstr "Wyp=B3ata"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Check"
msgstr "Czek"

#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Int"
msgstr ""

#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
msgid "ATM"
msgstr "ATM"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Teller"
msgstr ""

#. Action: Point Of Sale
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "POS"
msgstr "POS"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"

#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
msgid "Online"
msgstr ""

#. Action: Automatic Deposit ?!?
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "AutoDep"
msgstr ""

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Wire"
msgstr ""

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Direct Debit"
msgstr "Bezpo=B6redni debet"

#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Buy"
msgstr ""

#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Sell"
msgstr ""

#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Fee"
msgstr "Op=B3ata"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Loan"
msgstr "Po=BFyczka"

#: src/register/splitreg.c:1 src/register/splitreg.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Payment"
msgstr "P=B3atno=B6=E6"

#: src/register/splitreg.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Rebate"
msgstr "Nadp=B3ata"

#. Action: Dividend
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Div"
msgstr ""

#. Action: Long Term Capital Gains
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "LTCG"
msgstr "LTCG"

#. Action: Short Term Capital Gains
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "STCG"
msgstr "STCG"

#. Action: Distribution
#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Dist"
msgstr ""

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Enter the transaction number, such as the check number"
msgstr "Enter the transaction number, such as the cheque number"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Enter the account to transfer from, or choose one from the list"
msgstr ""
"Wprowad=BC konto, z kt=F3rego chcesz dokona=E6 transferu lub wybierz jedno=
 z listy"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid ""
"This transaction has multiple splits; press the Split button to see them a=
ll"
msgstr ""

#: src/register/splitreg.c:1
msgid ""
"This transaction is a stock split; press the Split button to see details"
msgstr ""

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Enter a description of the split"
msgstr ""

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Enter a description of the transaction"
msgstr "Wprowad=BC opis transakcji"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Enter notes for the transaction"
msgstr "Wprowad=BC notatk=EA dotycz=B1c=B1 transakcji"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Enter the type of transaction, or choose one from the list"
msgstr "Podaj rodzaj transakcji lub wybierz jeden z listy"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Enter the share price"
msgstr "Wprowad=BC cen=EA udzia=B3u"

#: src/register/splitreg.c:1
msgid "Enter the number of shares bought or sold"
msgstr "Wprowad=BC liczb=EA udzia=B3=F3w kupionych lub sprzedanych"

#. =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D END OF FILE =3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show GnuCash version"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show GnuCash usage information"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show this help message"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Enable debugging mode"
msgstr "W=B3=B1czony tryb debugowania"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Set the logging level from 0 (least) to 6 (most)"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Do not load the last file opened"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Set configuration directory"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Set shared directory"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Set the search path for .scm files."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Set the search path for documentation files"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Evaluate the guile command"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Load the given .scm file"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Add price quotes to given FILE."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Load the user configuration"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Load the system configuration"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Run the RPC Server"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Current Year Start"
msgstr "Pocz=B1tek bie=BF=B1cego roku"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Start of the current calendar year"
msgstr "Pocz=B1tek bie=BF=B1cego roku kalendarzowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Current Year End"
msgstr "Koniec bie=BF=B1cego roku"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of the current calendar year"
msgstr "Koniec bie=BF=B1cego roku kalendarzowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Previous Year Start"
msgstr "Pocz=B1tek poprzedniego roku"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Beginning of the previous calendar year"
msgstr "Pocz=B1tek poprzedniego roku kalendarzowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Previous Year End"
msgstr "Koniec poprzedniego roku"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of the Previous Year"
msgstr "Koniec poprzedniego roku finansowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Current Financial Year Start"
msgstr "Pocz=B1tek bie=BF=B1cego roku finansowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Start of the current financial year/accounting period"
msgstr "Pocz=B1tek bie=BF=B1cego roku financowego/okresu rozliczeniowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Previous Financial Year Start"
msgstr "Pocz=B1tek poprzedniego roku finansowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The start of the previous financial year/accounting period"
msgstr "Pocz=B1tek poprzedniego roku finansowego/okresu rozliczeniowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End Previous Financial Year"
msgstr "Koniec poprzedniego roku finansowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of the previous Financial year/Accounting Period"
msgstr "Koniec poprzedniego roku finansowego/okresu rozliczeniowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End Current Financial Year"
msgstr "Koniec bie=BF=B1cego roku finansowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of the current Financial year/Accounting Period"
msgstr "Koniec bie=BF=B1cego roku finansowego/okresu rozliczeniowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Start of this month"
msgstr "Pocz=B1tek tego miesi=B1ca"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Start of the current month"
msgstr "Pocz=B1tek bie=BF=B1cego miesi=B1ca"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of this month"
msgstr "Koniec tego miesi=B1ca"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of the current month"
msgstr "Koniec bie=BF=B1cego miesi=B1ca"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Start of previous month"
msgstr "Pocz=B1tek poprzedniego miesi=B1ca"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The beginning of the previous month"
msgstr "Pocz=B1tek poprzedniego miesi=B1ca"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of previous month"
msgstr "Koniec poprzedniego miesi=B1ca"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Last day of previous month"
msgstr "Ostatni dzie=F1 poprzedniego miesi=B1ca"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Start of current quarter"
msgstr "Pocz=B1tek bie=BF=B1cego kwarta=B3u"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The start of the latest quarterly accounting period"
msgstr "Pocz=B1tek ostatniego kwartalnego okresu rozliczeniowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of current quarter"
msgstr "Koniec bie=BF=B1cego kwarta=B3u"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The end of the latest quarterly accounting period"
msgstr "Koniec ostatniego kwartalnego okresu rozliczeniowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Start of previous quarter"
msgstr "Pocz=B1tek poprzedniego kwarta=B3u"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The start of the previous quarterly accounting period"
msgstr "Pocz=B1tek poprzedniego kwartalnego okresu rozliczeniowego"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of previous quarter"
msgstr "Koniec poprzedniego kwarta=B3u"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of previous quarterly accounting period"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The current date"
msgstr "Bie=BF=B1ca data"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "One Month Ago"
msgstr "Miesi=B1c temu"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "One Week Ago"
msgstr "Tydzie=F1 temu"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Three Months Ago"
msgstr "Trzy miesi=B1ce temu"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Six Months Ago"
msgstr "Sze=B6=E6 miesi=EAcy temu"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "One Year Ago"
msgstr "Rok temu"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Test progress dialog"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "GnuCash Manual"
msgstr "Podr=EAcznik GnuCash"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Getting Started"
msgstr "Wprowadzenie"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Welcome"
msgstr "Witaj"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Remedial Accounting 101"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Setting up Accounts"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Importing Data"
msgstr "Importowanie danych"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Basic Setup"
msgstr "Podstawowe ustawienia"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Gnome MDI"
msgstr "Gnome MDI"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Account Window"
msgstr "Okno konta"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Double Entry"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Quicken"
msgstr "Quicken"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "MYM"
msgstr "MYM"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Preferences"
msgstr "Ustawienia"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Types"
msgstr "Rodzaje"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Vs. Categories"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Income/Expense"
msgstr "Przych=F3d/Wydatki"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "New Setup"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Chart of"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Editing"
msgstr "Edycja"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Transactions"
msgstr "Transakcje"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Registers"
msgstr "Rejestry"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Shortcuts"
msgstr "Skr=F3ty"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Date Input"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Keyboard"
msgstr "Klawiatura"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Reconciliation"
msgstr "Pogodzenie"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Record Keeping"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Check Printing"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Capital Gains"
msgstr "Zyski kapita=B3owe"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Depreciation"
msgstr "Spadek warto=B6ci"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Euro"
msgstr "Euro"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Business"
msgstr "Biznes"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Payables/Receivables"
msgstr "P=B3atno=B6ci/Nale=BFno=B6ci"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Reports"
msgstr "Raporty"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Overview"
msgstr "Podgl=B1d"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Balance Sheet"
msgstr "Arkusz bilansowy"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Profit & Loss"
msgstr "Zyski & Straty"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Transaction"
msgstr "Transakcja"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Stock Portfolio"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Balance Tracking"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Tax Report"
msgstr "Raport podatkowy"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "TXF Export"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "TXF Anomalies"
msgstr "Anomalie TXF"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Printing"
msgstr "Drukowanie"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "More on GnuCash"
msgstr "Wi=EAcej o Gnucash"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Hacking Documentation"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "GNU GPL"
msgstr "GNU GPL"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Report a bug"
msgstr "Zg=B3o=B6 b=B3=B1d"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "URL Tests"
msgstr "Testy URL"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "gnucash.org"
msgstr "gnucash.org"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "gnumatic.com"
msgstr "gnumatic.com"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "slashdot.org"
msgstr "slashdot.org"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Can't save style sheet"
msgstr "Nie mo=BFna zapisa=E6 arkusza styl=F3w"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Default"
msgstr "Domy=B6lny"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Account name"
msgstr "Nazwa konta"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Exchange rate"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Exchange rates"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "No accounts selected"
msgstr "Brak zaznaczonych kont"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "This report requires accounts to be selected."
msgstr "Ten raport potrzebuje zaznaczonego konta."

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "No data"
msgstr "Brak danych"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"The selected accounts contain no data/transactions (or only zeroes) for th=
e "
"selected time period"
msgstr ""
"Wybrane konta nie zawiera danych/transakcji (lub tylko zera) dla wybranego=
 "
"okresu czasu"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"If you keep multiple account views open, it may be helpful to give each on=
e "
"a descriptive name"
msgstr ""
"Je=B6li otwartych jest wiele widok=F3w kont, pomocne mo=BFe by=E6 nadanie =
ka=BFdemu "
"z nich opisuj=B1cej nazwy."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Double click expands parent accounts"
msgstr "Rozwijanie kont nadrz=EAdnych po dwukrotnym klikni=EAciu"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Double clicking on an account with children expands the account instead of=
 "
"opening a register."
msgstr ""
"Podw=F3jne klikni=EAcie konta z kontami podrz=EAdnymi rozwija konto zamias=
t "
"otwierania rejestru."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Account types to display"
msgstr "Wy=B6wietlane rodzaje kont"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Account fields to display"
msgstr "Wy=B6wietlane pola kont"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Can't save window state"
msgstr "Nie mo=BFna zapisa=E6 stanu okna"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Select a date to report on"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Start of reporting period"
msgstr "Pocz=B1tek okresu raportowania"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "End of reporting period"
msgstr "Koniec okresu raportowania"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The amount of time between data points"
msgstr "Okres czasu pomi=EAdzy punktami danych"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Day"
msgstr "Dzie=F1"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Week"
msgstr "Tydzie=F1"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "2Week"
msgstr "2Tygodnie"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Two Week"
msgstr "Dwa tygodnie"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Month"
msgstr "Miesi=B1c"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Quarter"
msgstr "Kwarta=B3"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Half Year"
msgstr "P=F3=B3rocze"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Year"
msgstr "Rok"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "All accounts"
msgstr "Wszystkie konta"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Top-level"
msgstr "G=B3=F3wny-poziom"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Second-level"
msgstr "Drugi-poziom"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Third-level"
msgstr "Trzeci-poziom"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Fourth-level"
msgstr "Czwarty-poziom"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Sixth-level"
msgstr "Sz=F3sty-poziom"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show accounts to this depth, overriding any other option."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Override account-selection and show sub-accounts of all selected accounts?"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Report on these accounts, if display depth allows."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Include sub-account balances in printed balance?"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Group the accounts in main categories?"
msgstr "Czy chcesz pogrupowa=E6 konta w g=B3=F3wne kategorie?"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Select the currency to display the values of this report in."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the account's foreign currency amount?"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The source of price information"
msgstr "=ACr=F3d=B3o informacji dotycz=B1cych cen"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Weighted Average"
msgstr "=A6rednia wa=BFona"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The weighted average of all currency transactions of the past"
msgstr "=A6rednia wa=BFona ze wszystkich transakci walutowych z przesz=B3o=
=B6ci"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Most recent"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The most recent recorded price"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Nearest in time"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The price recorded nearest in time to the report date"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Width of plot in pixels."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Height of plot in pixels."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Choose the marker for each data point."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "GnuCash Configuration Options"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Funds In"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Receive"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Increase"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Decrease"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Charge"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Funds Out"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Withdrawal"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Spend"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "International"
msgstr "Mi=EAdzynarodowe"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Date Format"
msgstr "Format daty"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Date Format Display"
msgstr "Wy=B6wietlany format daty"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "US"
msgstr "USA"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "US-style: mm/dd/yyyy"
msgstr "Format USA: mm/dd/rrrr"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "UK"
msgstr "UK"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "UK-style dd/mm/yyyy"
msgstr "Format UK: dd/mm/rrrr"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Europe"
msgstr "Europa"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Continental Europe: dd.mm.yyyy"
msgstr "Styl Europejski: dd.mm.rrrr"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "ISO"
msgstr "ISO"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "ISO Standard: yyyy-mm-dd"
msgstr "Format ISO: rrrr-mm-dd"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Locale"
msgstr "Ustawienia lokalne"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Default system locale format"
msgstr "Domy=B6lny format ustawie=F1 lokalnych"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Default Currency"
msgstr "Domy=B6lna waluta"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Default currency for new accounts"
msgstr "Domy=B6lna waluta dla nowych kont"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Use 24-hour time format"
msgstr "24-godzinny format czasu"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Use a 24 hour (instead of a 12 hour) time format."
msgstr "U=BFywa 24 godzinnego (zamiast 12-to godzinnego) formatu czasu."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Enable EURO support"
msgstr "W=B3=B1czona obs=B3uga EURO"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Enables support for the European Union EURO currency"
msgstr "W=B3=B1cza obs=B3ug=EA dla waluty Unii Europejskiej EURO"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Default Register Style"
msgstr "Domy=B6lny styl rejestr=F3w"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Default style for register windows"
msgstr "Domy=B6lny styl dla okien rejestr=F3w"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Ledger"
msgstr "Ksi=EAga"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Auto Ledger"
msgstr "Automatyczna ksi=EAga"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Journal"
msgstr "Dziennik"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Double Line Mode"
msgstr "Tryb podw=F3jnego wiersza"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Auto-Raise Lists"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show All Transactions"
msgstr "Wy=B6wietlanie wszystkich transakcji"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "By default, show every transaction in an account."
msgstr "Domy=B6lnie, wy=B6wietlane s=B1 wszystkie transakcje na koncie."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Number of Rows"
msgstr "Liczba wierszy"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Default number of register rows to display."
msgstr "Domy=B6lna liczba wy=B6wietlanych wierszy rejestr=F3w."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show Vertical Borders"
msgstr "Wy=B6wietlanie pionowych brzeg=F3w"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "By default, show vertical borders on the cells."
msgstr "Domy=B6lnie, wy=B6wietlane s=B1 pionowe brzegi kom=F3rek."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show Horizontal Borders"
msgstr "Wy=B6wietlanie poziomych brzeg=F3w"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "By default, show horizontal borders on the cells."
msgstr "Domy=B6lnie, wy=B6wietlane s=B1 poziome brzegi kom=F3rek."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "'Enter' moves to blank transaction"
msgstr "\"Enter\" przenosi do pustej transakcji"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"If selected, move to the blank transaction after the user presses 'Enter'.=
 "
"Otherwise, move down one row."
msgstr ""
"Je=B6li zosta=B3o to zaznaczone, po naci=B6ni=EAciu klawisza \"Enter\", u=
=BFytkownik "
"przeniesiony zostaje do pustej transakcji. W przeciwnym razie jeden wiersz=
 "
"w d=F3=B3."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Confirm before changing reconciled"
msgstr "Potwierdzanie przez zmian=B1 uzgodnie=F1"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"If selected, use a dialog to confirm a change to a reconciled transaction."
msgstr ""
"Po zaznaczeniu, u=BFywane jest okno do potwierdzenia zmian uzgadaninych"
"transakcji."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Register font"
msgstr "Czcionka rejestru"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The font to use in the register"
msgstr "Czcionka u=BFywana do wy=B6wietlania danych w rejestrze"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Register hint font"
msgstr "Czcionka podpowiedzi rejestr=F3w"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The font used to show hints in the register"
msgstr "Czcionka u=BFywana do podpowiedzi w rejestrze"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Register Colors"
msgstr "Kolory rejestru"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Header color"
msgstr "Kolot nag=B3owka"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The header background color"
msgstr "Kolor t=B3a nag=B3=F3wka"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Primary color"
msgstr "Kolor g=B3=F3wny"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The default background color for register rows"
msgstr "Domy=B6lny kolor t=B3a dla rz=EAd=F3w rejestru"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Secondary color"
msgstr "Kolor uzupe=B3niaj=B1cy"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The default secondary background color for register rows"
msgstr "Domy=B6lny uzupe=B3niaj=B1cy kolor t=B3a dla rz=EAd=F3w rejestru"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Primary active color"
msgstr "Podstawowy aktywny kolor"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The background color for the current register row"
msgstr "Kolor t=B3a dla bie=BF=B1cego rz=EAdu rejestru"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Secondary active color"
msgstr "Drugorz=EAdny aktywny kolor"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The secondary background color for the current register row"
msgstr "Uzupe=B3niaj=B1cy kolor t=B3a dla bie=BF=B1cego rz=EAdu rejestru"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Split color"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The default background color for split rows in the register"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Split active color"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The background color for the current split row in the register"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Double mode colors alternate with transactions"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Alternate the primary and secondary colors with each transaction, not each=
 "
"row"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Automatic credit card payments"
msgstr "Automatyczna p=B3atno=B6=E6 kart=B1 kredytow=B1"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"After reconciling a credit card statement, prompt the user to enter a cred=
it "
"card payment"
msgstr ""
"Po uzgodnieniu stanu karty kredytowej, wy=B6wietlona zostaje zach=EAta do "
"wprowadzenia p=B3atn=B6ci kart=B1 kredytow=B1"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Check off cleared transactions"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Automatically check off cleared transactions when reconciling"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "User Info"
msgstr "Informacje u=BFytkownika"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "User Name"
msgstr "Nazwa u=BFytkownika."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The name of the user. This is used in some reports."
msgstr "Nazwa u=BFytkownika. Jest u=BFywana w kilku raportach."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "User Address"
msgstr "Adres u=BFytkownika"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The address of the user. This is used in some reports."
msgstr "Adres u=BFytkownika. Jest u=BFywany w kilku raportach."

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "General"
msgstr "Og=F3lne"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Save Window Geometry"
msgstr "Zapami=EAtywanie po=B3o=BFenia okna"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Save window sizes and positions."
msgstr "Zapisuje wymiary i po=B3o=BFenie okna."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Toolbar Buttons"
msgstr "Przyciski paska narz=EAdzi"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Choose whether to display icons, text, or both for toolbar buttons"
msgstr "Okre=B6la czy wy=B6wietlane s=B1 ikony, tekst lub tekst i ikony raz=
em na "
"pasku narz=EAdzi"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Icons and Text"
msgstr "Ikony i tekst"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show both icons and text"
msgstr "Wy=B6wietla ikony razem z tekstem"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Icons only"
msgstr "Tylko ikony"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show icons only"
msgstr "Pokazuje tylko ikony"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Text only"
msgstr "Tylko tekst"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show text only"
msgstr "Pokazuje tylko tekst"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Application MDI mode"
msgstr "Tryb MDI programu"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Choose how new windows are created for reports and account trees."
msgstr "Okre=B6la spos=F3b tworzenia nowych okien dla raport=F3w i drzew ko=
nt."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Notebook"
msgstr "Zeszyt"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"New windows are created as notebook tabs in the current top-level window"
msgstr ""
"Nowe okna tworzone s=B1 jako zak=B3adki zeszytu w bie=BF=B1cym oknie g=B3=
=F3wnym"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Create a new top-level window for each report or account tree"
msgstr "Tworzy nowe okno dla ka=BFdego raportu lub drzewa kont"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Single window"
msgstr "Pojedyncze okno"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"One window is used for all displays (select contents through Window menu)"
msgstr ""
"Jedno okno jest u=BFywane dla wszytkich ekran=F3w (wybieranie zawarto=B6c =
przez "
"menu Okna)"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Use GNOME default"
msgstr "Domy=B6lne ustawie=F1 GNOME"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Default MDI mode can be set in the GNOME Control Center"
msgstr "Domy=B6lny tryb MDI mo=BFe by=E6 ustawiony w konsoli sterowania GNO=
ME"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Account Separator"
msgstr "Separator kont"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The character used to separate fully-qualified account names"
msgstr "Znak u=BFywany do odseparowania pe=B3nych nazw kont"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ": (Colon)"
msgstr ": (Dwukropek)"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Income:Salary:Taxable"
msgstr "Przych=F3d:Zarobki:Opodatkowanie"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "/ (Slash)"
msgstr "/ (Uko=B6nik)"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Income/Salary/Taxable"
msgstr "Przych=F3d/Zarobki/Opodatkowanie"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "\\ (Backslash)"
msgstr "\\ (Odwrotny uko=B6nik)"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Income\\Salary\\Taxable"
msgstr "Przych=F3d\\Zarobki\\Opodatkowanie"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "- (Dash)"
msgstr "- (My=B6lnik)"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Income-Salary-Taxable"
msgstr "Przych=F3d-Zarobki-Opodatkowanie"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ". (Period)"
msgstr ". (Kropka)"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Income.Salary.Taxable"
msgstr "Przych=F3d.Zarobki.Opodatkowanie"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Reversed-balance account types"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The types of accounts for which balances are sign-reversed"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Income & Expense"
msgstr "Przychody & Wydatki"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Reverse Income and Expense Accounts"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Credit Accounts"
msgstr "Konta kredytowe"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Reverse Credit Card, Liability, Equity, and Income Accounts"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Don't reverse any accounts"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Use accounting labels"
msgstr "Etykiety rachunkowe"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Only use 'debit' and 'credit' instead of informal synonyms"
msgstr "U=BFywa tylko \"debetu\" i \"kredytu\" zamiast bezpo=B6rednich syno=
nim=F3w"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Display \"Tip of the Day\""
msgstr "Wy=B6wietlanie \"Porady dnia\""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Display hints for using GnuCash at startup"
msgstr "Wy=B6wietla podpowiedzi dotycz=B1ce u=BFywania Gnucash przy "
"uruchamianiu programu"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Display negative amounts in red"
msgstr "Ujemne kwoty w kolorze czerwonym"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Automatic Decimal Point"
msgstr "Automatyczny punkt dziesi=EAtny"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Automatically insert a decimal point into values that are entered without "
"one."
msgstr ""
"Automatycznie wstawia punkt dziesi=EAtny do wprowadzonych warto=B6ci mniej=
szych "
"ni=BF jeden."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Auto Decimal Places"
msgstr "Automatyczne miejsca dziesi=EAtne"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "How many automatic decimal places will be filled in."
msgstr "Jak wiele automatycznych miejsc dziesi=EAtnych b=EAdzie wype=B3nian=
ych."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "No account list setup on new file"
msgstr "Konfiguracyja listy rachunkowej dla nowego pliku"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Don't popup the new account list dialog when you choose \"New File\" from "
"the \"File\" menu"
msgstr ""
"Nie wy=B6wietla okna listy nowego konta po wybraniu \"Nowy plik\" z menu "
"\"Plik\"."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Verbose documentation"
msgstr "Rozwlek=B3a dokumentacja"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show some documentation-only pages in QIF Import druid"
msgstr "Wy=B6wietla kilka stron stron dokumentacji w druidzie importowania =
QIF"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Network"
msgstr "Sie=E6"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Allow http network access"
msgstr "Zezwalanie na dost=EAp do sieci przez http"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Enable GnuCash's HTTP client support."
msgstr "Obs=B3uga klienta GnuCash HTTP w=B3=B1czona."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Allow https connections using OpenSSL"
msgstr "Zezwalanie na po=B3=B1czenia https z u=BFyciem OpenSSL"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Enable secure HTTP connections using OpenSSL"
msgstr "W=B3=B1czenie zabiezpieczenia HTTP z u=BFyciem OpenSSL"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Enable GnuCash Network"
msgstr "U=BFywanie Sieci Gnucash"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "The GnuCash Network server provides support and other services"
msgstr "Serwer sieciowy Gnucash udost=EApnia wsparcie i inne us=B3ugi"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "GnuCash Network server"
msgstr "Serwer sieci Gnucash Network"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Host to connect to for user registration and support services"
msgstr "Komputer z kt=F3rym nast=EApuje po=B3=B1czenie przy rejestracji u=
=BFytkownika "
"oraz us=B3ug wsparcia"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Show version."
msgstr "Pokazywanie wersji."

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Generate an argument summary."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Don't load any file, including autoloading the last file."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Configuration directory."
msgstr "Katalog konfiguracji."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Shared files directory."
msgstr "Katalog z dzielonymi plikami."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Enable debugging code."
msgstr "W=B3=B1czone debugowanie kodu."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Logging level from 0 (least logging) to 5 (most logging)."
msgstr "Poziom logowania od 0 (najmniej zapis=F3w) do 5 (najwy=BFszy)."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"A list of strings indicating the load path for (gnc:load name).\n"
"Each element must be a string representing a directory or a symbol\n"
"where 'default expands to the default path, and 'current expands to\n"
"the current value of the path."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"A list of strings indicating where to look for html and parsed-html files.=
 "
"Each element must be a string representing a directory or a symbol where "
"'default expands to the default path, and 'current expands to the current "
"value of the path."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"You are missing some needed Perl libraries.\n"
"Run 'update-finance-quote' as root to install them."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Unable to get quotes or diagnose the problem."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Unable to retrieve quotes for these items:"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Continue using only the good quotes?"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Continuing with good quotes."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Unable to create prices for these items:"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Add remaining good quotes?"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Adding remaining good quotes."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "_Reports"
msgstr "_Raporty"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "_Assets & Liabilities"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "_Income & Expense"
msgstr "_Przychody & Rozchody"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "_Taxes"
msgstr "_Podatki"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "_Utility"
msgstr "_Narz=EAdzie"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Report name"
msgstr "Nazwa raportu"

#: src/scm/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "Display the %s report"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Style Sheets..."
msgstr "Arkusze styl=F3w..."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Edit report style sheets."
msgstr "Edycja arkuszy styl=F3w raportu."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Welcome Extravaganza"
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Welcome-to-GnuCash screen"
msgstr "Ekran powitalny GnuCash"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Enter a descriptive name for this report"
msgstr "Wrowad=BC opisow=B1 nazw=EA dla tego raportu"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/guile-strings.c:1
#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Stylesheet"
msgstr "Arkusz styl=F3w"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Select a stylesheet for the report."
msgstr "Wybierz arkusz styl=F3w dla raportu."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid " Stylesheet"
msgstr " Arkusz styl=F3w"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Assets"
msgstr "Aktywa"

#: src/scm/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Liabilities"
msgstr "Wierzytelno=B6ci"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Stocks"
msgstr "Gie=B3dy"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Mutual Funds"
msgstr "Fundusze wzajemne"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Currencies"
msgstr "Waluty"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Expenses"
msgstr "Rozchody"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Equities"
msgstr "Akcje"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Checking"
msgstr "Current"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Savings"
msgstr "Zapisy"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Money Market"
msgstr "Rynek pieni=EA=BFny"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid "Credit Lines"
msgstr "Linie kredytowe"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"The GnuCash online manual has lots of helpful information. \n"
"If you are upgrading from GnuCash 1.4, the section \"What's new in\n"
"GnuCash 1.6\" is particularly interesting. You can access the manual\n"
"under the Help menu."
msgstr ""
"Podr=EAcznik internetowy Gnucash zawiera wiele pomocnych informacji.\n"
"Je=B6li uaktualniasz z GnuCash 1.4, rozdzia=B3 \"Co nowego w\n"
"Gnucash 1.6\" jest szczeg=F3lnie interesuj=B1cy. Mo=BFna uzyska=E6 dost=EA=
p\n"
"do podr=EAcznika z menu Pomocy."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"You can easily import your existing financial data from Quicken,\n"
"MS Money or other programs that export QIF (Quicken Interchange\n"
"Format) files. Click the Import button in the main window tool\n"
"bar and follow the instructions provided."
msgstr ""
"Mo=BFna w =B3atwy spos=F3b importowa=E6 istniej=B1ce dane finansowe z\n"
"programu Quicken, MS Money lub innych program=F3w eksportuj=B1cych\n"
"pliki QIF (Quicken Interchange Format). Kliknij przycisk\n"
"Importuj z paska narz=EAdziowego g=B3=F3wnego okna oraz zastosuj si=EA\n"
"do podanych instrukcji."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"If you are familiar with other financial programs such as Quicken,\n"
"note that GnuCash uses accounts instead of categories to track\n"
"income and expenses. For more information on income and expense\n"
"accounts, please see the GnuCash online manual."
msgstr ""
"Je=B6li wiesz jak korzysta=E6 z innych program=F3w finansowych takich\n"
"jak Quicken, zwr=F3=E6 uwag=EA =BFe GnuCash u=BFywa kont zamiast kategorii=
\n"
"do =B6ledzenia przychod=F3w i wydatk=F3w. Aby uzyska=E6 wi=EAcej informacj=
i\n"
"na temat kont przychod=F3w i wydatk=F3w, zajrzyj do podr=EAcznika\n"
"internetowego GnuCash."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Create new accounts by clicking the New button in the main window\n"
"tool bar. This will bring up a dialog box where you can enter\n"
"account details. For more information on choosing an account type\n"
"or setting up a chart of accounts, please see the GnuCash online\n"
"manual."
msgstr ""
"Utw=F3rz nowe konta klikaj=B1c przycisk \"Nowe\" w pasku narz=EAdziowym\n"
"g=B3=F3wnego okna. Wy=B6wietlone zostanie okno dialogowe gdzie mo=BFna\n"
"b=EAdzie wprowadzi=E6 szczeg=F3=B3y konta. Aby uzyska=E6 wi=EAcej informac=
ji\n"
"na temat rodzaju kont lub ustawie=F1 wykres=F3w kont, zajrzyj do\n"
"podr=EAcznika internetowego GnuCash."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Click the right mouse button in the main window to bring up the\n"
"account menu options. Within each register, clicking the right\n"
"mouse button brings up the transaction menu options."
msgstr ""
"Kliknij prawym przyciskiem myszy w g=B3=F3wnym oknie aby wy=B6wietli=E6\n"
"menu opcji konta. Klikni=EAcie prawym przyciskiem myszy wewn=B1trz\n"
"ka=BFdego rejestru podowuje wy=B6wietlenie menu opcji transakcji."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"As you enter amounts in the register, you can use the GnuCash\n"
"calculator to add, subtract, multiply and divide . Simply type\n"
"the first value, then select '+', '-','*', or '/'. Type the\n"
"second value and press Enter to record the calculated amount."
msgstr ""
"Po wprowadzeniu kwot do rejestru, mo=BFna u=BFy=E6 kalkulatora\n"
"GnuCash aby dodawa=E6, odejmowa=E6, mno=BFy=E6 i dzieli=E6. Wpisz po\n"
"prostu pierwsz=B1 warto=B6=E6, nast=EApnie wpisz \"+\",\"-\",\"*\" lub \"/=
\".\n"
"Wpisanie drugiej warto=B6ci i naci=B6ni=EAcie klawisza Enter\n"
"zapisze obiczon=B1 kwot=EA."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Quick-fill makes it easy to enter common transactions. When you\n"
"type the first letter(s) of a common transaction description,\n"
"GnuCash will automatically complete the remainder of the\n"
"transaction as it was last entered."
msgstr ""
"Szybkie wype=B3nianie u=B3atwia wprowadzanie pospolitych transakcji.\n"
"Po podaniu pierwszej litery (liter) opisu transakcji, GnuCash\n"
"automatycznie uzupe=B3ni opis o ostatnio wprowadzone dane."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Type the first letter(s) of an existing account name in the\n"
"Transfer register column, and GnuCash will complete the name from\n"
"your list of accounts. For subaccounts, type the first letter(s)\n"
"of the parent account, followed by ':' and the first letter(s) of\n"
"the subaccount (e.g. A:C for Assets:Cash.)"
msgstr ""
"Po wpisaniu pierwszej liter(y) nazwy istniej=B1cego konta w kolumnie\n"
"rejestru transfer=F3w, Gnucash uzupe=B3ni nazw=EA z listy kont. W przypadk=
u\n"
"kont podrz=EAdnych, wpisanie pierwszej litery(liter) konta nadrz=EAdnego,\=
n"
"poprzedzonej przez \":\" oraz pierwsz=B1 liter=EA (litery) nazwy konta\n"
"podrz=EAdnego (np. A:G dla Aktywa:Got=F3wka.)"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"To enter multiple-split transactions such as a paycheck with\n"
"multiple deductions, click the Split button in the tool bar.\n"
"Alternatively, you can choose the register style Auto-Split Ledger or\n"
"Transaction Journal from the Register|Style menu option."
msgstr ""

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Want to see all your subaccount transactions in one register?\n"
"From the main menu, highlight the parent account and select\n"
"Accounts|Open Subaccounts from the menu."
msgstr ""
"Czy chcesz obejrze=E6 wszystkie transakcje konta podrz=EAdnego na jednym "
"rejestrze? Z manu g=B3=F3wnego pod=B6wietl konto nadrz=EAdne i wybierz\n"
"Konta|Otw=F3rz konto podrz=EAdne z menu."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"In the reconcile window, you can press the spacebar\n"
"to mark transactions as reconciled.\n"
"You can also press Tab and Shift-Tab to move between\n"
"deposits and withdrawals."
msgstr ""
"W oknie uzgadniania mo=BFna nacisn=B1=E6 spacj=EA\n"
"aby zaznaczy=E6 transakcje jako uzgodnione.\n"
"Mo=BFna tak=BFe nacisn=B1=E6 Tab i Shift-Tab aby przenosi=E6 si=EA\n"
"pomi=EAdzy wk=B3adami i wyp=B3atami."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"When entering check numbers in the register, you can\n"
"type '+' to enter the next number or '-' to enter the previous\n"
"number. You can use '+' and '-' to increment and decrement\n"
"dates as well."
msgstr ""
"W trakcie wprowadzania numer=F3w czeku w rejestrze, mo=BFna poda=E6\n"
"znak \"+\" aby wprowadzi=E6 nast=EApny numer lub \"-\" aby\n"
"poda=E6 poprzedni numer. Mozna tak=BFe u=BFywa=E6 \"+\" i \"-\" do\n"
"zmiany daty."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"You should back up your files regularly. Just copy\n"
"your GnuCash data file to a floppy or other backup device."
msgstr ""
"Nale=BFy regularnie tworzy=E6 kopie zapasowe plik=F3w. Skopiuj\n"
"pliki danych GnuCash na dyskietk=EA lub inne urz=B1dzenie archiwizuj=B1ce.=
"=20

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"To transfer funds between accounts with different currencies,\n"
"you need an intermediate currency trading account. Click the Transfer\n"
"button in the register toolbar to let GnuCash create the intermediate\n"
"transaction. See the GnuCash online manual for details."
msgstr ""
"Aby przes=B3a=E6 fundusze pomi=EAdzy kontami o r=F3=BFnych walutach,\n"
"potrzebne jest po=B6rednie konto walutowe. Kliknij przycisk Transferuj\n"
"w pasku narz=EAdziowym rejestru aby umo=BFliwi=E6 GnuCash utworzenie\n"
"po=B6redniej transakcji. Zajrzyj do internetowego podr=EAcznika GnuCash\n"
"aby uzyska=E6 wi=EAcej szczeg=F3=B3=F3w."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"You can pack multiple reports into a single window, \n"
"providing all the financial information you want at a glance.\n"
"To do so, use the \"Multicolumn View\" report."
msgstr ""
"Mo=BFna upakowa=E6 wiele raport=F3w do pojedynczego okna,\n"
"dostarczaj=B1c wszystkie infomacje finansowe na jednym ekranie.\n"
"Aby to uczyni=E6 u=BFyj raportu \"Widok wielokolumnowy\"."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"GnuCash can act as a simple web browser! To display\n"
"a web page as a report, use the \"Frame URL\" report."
msgstr ""
"GnuCash potrafi dzia=B3a=E6 jako prosta przegl=B1darka www!\n"
"Aby wy=B6wietli=E6 stron=EA www jako raport, u=BFyj raportu \"Ramka URL\"."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"Style Sheets affect how reports are displayed. Choose\n"
"a style sheet for your report as a report option, and use\n"
"the Style Sheets menu to customize style sheets."
msgstr ""
"Arkusze styl=F3w okre=B6laj=B1 spos=F3b wy=B6wietlania raport=F3w. Wybierz=
\n"
"arkusz styl=F3w dla raportu jako opcj=EA raportu, oraz u=BFyj\n"
"menu Arkusz Styl=F3w aby dostosowa=E6 arkusze styl=F3w."

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"The GnuCash developers are easy to contact. As well\n"
"as several mailing lists, you can chat to them live on IRC!\n"
"Join them on #gnucash at irc.gnome.org"
msgstr ""
"Z tw=F3rcami programu GnuCash =B3atwo jest si=EA skontaktowa=E6. Nie tylko=
\n"
"za po=B6rednictwem kilka list dyskusyjnych, ale tak=BFe na =BFywo porzez I=
RC-a!\n"
"Do=B3=B1cz do nich na kanale #gnucash serwera irc.gnome.org"

#: src/scm/guile-strings.c:1
msgid ""
"There is a theory that if ever anyone discovers what\n"
"the Universe is for and why it is here, it will instantly\n"
"disappear and be replaced with something even more bizarre and\n"
"inexplicable.\n"
"There is another theory that this has already happened.\n"
"Douglas Adams, \"The Restaurant at the End of the Universe\""
msgstr ""
"Istnieje teoria m=F3wi=B1ca, =BFe je=B6li kto=B6 kiedy=B6 odkryje czym\n"
"jest Wszech=B6wiat, dlaczego i dla kogo jest tutaj, b=EAdzie on\n"
"ci=B1gle znika=B3 i zostanie zast=B1piony czym=B6 nawet bardziej dziwaczny=
m\n"
"i nieprzewidywalnym.\n"
"Istnieje jeszcze jedna teoria, =BFe to ju=BF si=EA sta=B3o.\n"
"Douglas Adams, \"Restauracja na ko=F1cu wszech=B6wiata\""

#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "Dividends"
msgstr "Dywidendy"

#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "Interest"
msgstr ""

#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "Cap Return"
msgstr ""

#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "Cap. gain (long)"
msgstr ""

#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "Cap. gain (mid)"
msgstr ""

#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "Cap. gain (short)"
msgstr ""

#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "Commissions"
msgstr ""

#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "Margin Interest"
msgstr ""

#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "Unspecified"
msgstr ""

#: src/scm/qif-import/guile-strings.c:1
msgid "QIF import: Name conflict with another account."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Preparer"
msgstr "Autor"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Name of person preparing the report"
msgstr "Nazwisko osoby przygotowuj=B1cej raport"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Prepared for"
msgstr "Przygotowano dla"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Name of organization or company prepared for"
msgstr "Nazwa organizacji lub firmy dla kt=F3rej przygotowano raport"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show preparer info"
msgstr "Wy=B6wietlanie informacji o autorze raportu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Name of organization or company"
msgstr "Nazwa organizacji lub firmy"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Enable Links"
msgstr "Odno=B6niki"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Enable hyperlinks in reports"
msgstr "U=BFywanie odno=B6nik=F3w w raportach"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Images"
msgstr "Obrazy"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Background Tile"
msgstr "Kafel t=B3a"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Background tile for reports."
msgstr "Kafel t=B3a dla raport=F3w."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Heading Banner"
msgstr "Baner nag=B3=F3wka"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Banner for top of report."
msgstr "Baner w g=F3rnej cz=EA=B6ci raportu."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Logo"
msgstr "Logo"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Company logo image."
msgstr "Graficzne logo firmy."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Colors"
msgstr "Kolory"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Background Color"
msgstr "Kolor t=B3a"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "General background color for report."
msgstr "Og=F3lny kolor t=B3a dla raportu."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Text Color"
msgstr "Kolor Tekstu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Normal body text color."
msgstr "Zwyk=B3y kolor u=BFywany dla znak=F3w tekstu."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Link Color"
msgstr "Kolor odno=B6nika"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Link text color."
msgstr "Kolor tekstu odno=B6nika."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Table Cell Color"
msgstr "Kolor kom=F3rek tabeli"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Default background for table cells."
msgstr "Domy=B6lny kolor t=B3a u=BFywany w kom=F3rkach tabeli."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Alternate Table Cell Color"
msgstr "Alternatywny kolor kom=F3rek tabeli"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Default alternate background for table cells."
msgstr "Domy=B6lny alternatywny kolor u=BFywany do t=B3a kom=F3rek tabeli."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Subheading/Subtotal Cell Color"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Default color for subtotal rows."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sub-subheading/total Cell Color"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Color for subsubtotals"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Grand Total Cell Color"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Color for grand totals"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Tables"
msgstr "Tabele"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Table cell spacing"
msgstr "Odst=EAp pomi=EAdzy kom=F3kami tabeli"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Space between table cells"
msgstr "Odst=EAp pomi=EAdzy kom=F3rkami tabeli"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Table cell padding"
msgstr "Odst=EAp pomi=EAdzy tekstem a brzegiem kom=F3rki"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Table border width"
msgstr "Grubo=B6=E6 ramki kom=F3rki"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Bevel depth on tables"
msgstr "Grubo=B6=E6 ramki tabel"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Prepared by: "
msgstr "Przygotowane przez: "

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Prepared for: "
msgstr "Przygotowane dla: "

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Date: "
msgstr "Data: "

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Fancy"
msgstr "Fantazyjny"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Technicolor"
msgstr "Technicolor"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Background color for reports."
msgstr "Kolor t=B3a raport=F3w."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Background Pixmap"
msgstr "Piksmapa w tle"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Enable hyperlinks in reports."
msgstr "Zezwala na u=BFywanie w raportach odno=B6nik=F3w."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Plain"
msgstr "Zwyk=B3y"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Number of columns"
msgstr "Liczba kolumn"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Number of columns before wrapping to a new row"
msgstr "Liczba kolumn przed zawini=EAciem do nowego wiersza"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Edit Options"
msgstr "Opcje edycji"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Single Report"
msgstr "Pojedynczy raport"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Multicolumn View"
msgstr "Widok wielokolumnowy"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Welcome to GnuCash 1.6"
msgstr "Witaj w GnuCash 1.6"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "GnuCash 1.6 has lots of nice features. Here are a few."
msgstr "Gnucash 1.6 posiada wiele mi=B3ych udogodnie=F1. Tu jest kilka z ni=
ch."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Income Piechart"
msgstr "Wykres ko=B3owy przychod=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Expense Piechart"
msgstr "Wykres ko=B3owy wydatk=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Asset Piechart"
msgstr "Wykres ko=B3owy aktyw=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Liability Piechart"
msgstr "Wykres ko=B3owy obci=B1=BFe=F1"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Shows a piechart with the Income per given time interval"
msgstr "Wy=B6wietla wykres ko=B3owy przychod=F3w w danym okresie czasu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Shows a piechart with the Expenses per given time interval"
msgstr "Wy=B6wietla wykres ko=B3owy rozchod=F3w w danym okresie czasu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Shows a piechart with the Assets balance at a given time"
msgstr "Wy=B6wietla wykres ko=B3owy bilansu aktyw=F3w w danym okresie czasu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Shows a piechart with the Liabilities balance at a given time"
msgstr "Wy=B6wietla wykres ko=B3owy bilansu obci=B1=BFe=F1 w danym okresie =
czasu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Income Accounts"
msgstr "Konta wp=B3yw=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Expense Accounts"
msgstr "Konta wydatk=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "From"
msgstr "Od"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "To"
msgstr "Do"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Report's currency"
msgstr "Waluta raportu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Price Source"
msgstr "=ACr=F3d=B3o cen"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show Accounts until level"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show long account names"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show Totals"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Maximum Slices"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Plot Width"
msgstr "Szeroko=B6=E6 wykresu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Plot Height"
msgstr "Wysoko=B6=E6 wykresu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Report on these accounts, if chosen account level allows."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show accounts to this depth and not further"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show the full account name in legend?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show the total balance in legend?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Maximum number of slices in pie"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Other"
msgstr "Inne"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "%s to %s"
msgstr "%s do %s"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "Balance at %s"
msgstr "Bilans na %s"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Account Display Depth"
msgstr "G=B3=EAboko=B6=E6 wy=B6wietlania kont"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show Foreign Currencies/Shares of Stock"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Always show sub-accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Group the accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show balances for parent accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show subtotals"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show Exchange Rates"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show subtotals for parent accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show the exchange rates used"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Account Summary"
msgstr "Podsumowanie z konta"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Step Size"
msgstr "Rozmiar kroku"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Include Sub-Accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Include sub-accounts of all selected accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Do transaction report on this account"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show table"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display a table of the selected data."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show plot"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display a graph of the selected data."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Plot Type"
msgstr "Typ wykresu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The type of graph to generate"
msgstr "Typ generowanego wykresu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Average"
msgstr "=A6rednia"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Average Balance"
msgstr "=A6redni bilans"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Profit"
msgstr "Zysk"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Profit (Gain minus Loss)"
msgstr "Zysk (zarobek minus strata)"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Gain/Loss"
msgstr "Zarobek/Strata"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Gain And Loss"
msgstr "Zarobek i strata"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Period start"
msgstr "Pocz=B1tek okresu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Period end"
msgstr "Koniec okresu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Maximum"
msgstr "Maksimum"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Minimum"
msgstr "Minimum"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Gain"
msgstr "Zarobek"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Loss"
msgstr "Strata"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show Foreign Currencies"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "Balance sheet at %s"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Unrealized Gains(Losses)"
msgstr "Niezrealizowane zarobki (straty)"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Net Profit"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Total Equity"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Liabilities & Equity"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Income Barchart"
msgstr "Wykres s=B3upkowy przychod=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Expense Barchart"
msgstr "Wykres s=B3upkowy wydatk=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Asset Barchart"
msgstr "Wykres s=B3upkowy aktyw=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Liability Barchart"
msgstr "Wykres s=B3upkowy obci=B1=BFe=F1"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Shows a barchart with the Income per interval developing over time"
msgstr "Wy=B6wietla wykres s=B3upkowy zmian przychod=F3w w czasie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Shows a barchart with the Expenses per interval developing over time"
msgstr "Wy=B6wietla wykres s=B3upkowy zmian rozchod=F3w w czasie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Shows a barchart with the Assets developing over time"
msgstr "Wy=B6wietla wykres s=B3upkowy zmian aktyw=F3w w czasie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Shows a barchart with the Liabilities developing over time"
msgstr "Wy=B6wietla wykres s=B3upkowy zmian obci=B1=BFe=F1 w czasie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Income Over Time"
msgstr "Przychody w czasie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Expense Over Time"
msgstr "Rozchody w czasie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Assets Over Time"
msgstr "Aktywa w czasie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Liabilities Over Time"
msgstr "Obci=B1=BFenia w czasie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Use Stacked Bars"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Maximum Bars"
msgstr "Maksimum s=B3upk=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show barchart as stacked barchart? (Guppi>=3D0.35.4 required)"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Maximum number of bars in the chart"
msgstr "Maksymalna liczba s=B3upk=F3w na wykresie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "Balances %s to %s"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Hello, World!"
msgstr "Witaj =B6wiecie!"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Boolean Option"
msgstr "Opcja logiczna"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is a boolean option."
msgstr "To jest opcja logiczna."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Multi Choice Option"
msgstr "Opcja wielokrotnego wyboru"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is a multi choice option."
msgstr "To jest opcja wielokrotnego wyboru."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "First Option"
msgstr "Pierwsza opcja"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Help for first option"
msgstr "Pomoc dotycz=B1ca pierwszej opcji"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Second Option"
msgstr "Druga opcja"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Help for second option"
msgstr "Pomoc dotycz=B1ca drugiej opcji"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Third Option"
msgstr "Trzecia opcja"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Help for third option"
msgstr "Pomoc dotycz=B1ca trzeciej opcji"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Fourth Options"
msgstr "Czwarta opcja"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The fourth option rules!"
msgstr "Czwarta opcja rz=B1dzi!"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "String Option"
msgstr "Opcja napisowa"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is a string option"
msgstr "To jest opcja napisowa"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Hello, World"
msgstr "Witaj =B6wiecie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Just a Date Option"
msgstr "Tylko opcja daty"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is a date option"
msgstr "To jest opcja daty"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Time and Date Option"
msgstr "Opcja daty i czasu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is a date option with time"
msgstr "To jest opcja daty z czasem"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Combo Date Option"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is a combination date option"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Relative Date Option"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is a relative date option"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Number Option"
msgstr "Opcja liczbowa"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is a number option."
msgstr "To jest opcja liczbowa."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is a color option"
msgstr "To jest opcja koloru"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Hello Again"
msgstr "Witaj ponownie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "An account list option"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is an account list option"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "A list option"
msgstr "Opcja listy"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This is a list option"
msgstr "To jest opcja listy"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The Good"
msgstr "Dobra"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Good option"
msgstr "Dobra opcja"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The Bad"
msgstr "Z=B3a"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Bad option"
msgstr "Z=B3a opcja"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The Ugly"
msgstr "Okropna"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Ugly option"
msgstr "Okropna opcja"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Testing"
msgstr "Testowanie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Crash the report"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"This is for testing. Your reports probably shouldn't have an option like "
"this."
msgstr ""
"To jest dla cel=F3w testowych. Prawdopodobnie tw=F3j raport nie powinien "
"zawiera=E6 takiej opcji."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid ""
"This is a sample GnuCash report. See the guile (scheme) source code in %s "
"for details on writing your own reports, or extending existing reports."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid ""
"For help on writing reports, or to contribute your brand new, totally cool=
 "
"report, consult the mailing list %s."
msgstr ""
"Aby uzyska=E6 pomoc na temat pisania raport=F3w lub na temat tworzenia now=
ego, "
"totalnie odjechanego raportu, zajrzyn na list=EA dyskusyjn=B1 %s."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "For details on subscribing to that list, see %s."
msgstr "Aby uzyska=E6 szczeg=F3=B3y na temat subskrybowania tej listy, zajr=
zyj na "
"%s. "

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "You can learn more about writing scheme using this %s."
msgstr "Mo=BFna nauczy=E6 si=EA wi=EAcej na temat pisania schemat=F3w u=BFy=
waj=B1c %s."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "online book"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "The current time is %s."
msgstr "Aktualny czas - %s."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "The boolean option is %s."
msgstr "Opcja logiczna - %s."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "true"
msgstr "prawda"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "false"
msgstr "fa=B3sz"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "The multi-choice option is %s."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "The string option is %s."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "The date option is %s."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "The date and time option is %s."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "The relative date option is %s."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "The combination date option is %s."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "The number option is %s."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "The number option formatted as currency is %s."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Items you selected:"
msgstr "Wybrane elementy:"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "List items selected"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "(You selected no list items.)"
msgstr "(Nie zosta=B3y wybrane =BFadne elementy listy.)"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "You have selected no accounts."
msgstr "Nie zosta=B3y wybrane =BFadne konta."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Have a nice day!"
msgstr "Mi=B3ego dnia!"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "A sample report with examples."
msgstr "Pr=F3bny raport z przyk=B3adami."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "URL to frame"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "URL to display in report"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Frame URL"
msgstr "Ramka URL"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show Net Profit"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show Asset & Liability bars"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show Net Worth bars"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show Income and Expenses?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show the Asset and the Liability bars?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show the net profit?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Show a Net Worth bar?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Income/Expense Chart"
msgstr "Wykres przychod=F3w/wydatk=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Net Worth Chart"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Net Worth"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Income Chart"
msgstr "Wykres przychod=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Asset Chart"
msgstr "Wykres aktyw=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Expense Chart"
msgstr "Wykres wydatk=F3w"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Liability Chart"
msgstr "Wykres obci=B1=BFe=F1"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Net Worth Barchart"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "Profit and Loss - %s to %s"
msgstr "Zysk i strata - %s do %s"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Profit And Loss"
msgstr "Zysk i strata"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Report Currency"
msgstr "Waluta raportu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Stock Accounts to report on"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Listing"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Units"
msgstr "Jednostki"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Investment Portfolio"
msgstr "Portfel inwestycji"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Price of Commodity"
msgstr "Cena towaru"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Marker"
msgstr "Znacznik"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Marker Color"
msgstr "Kolor znacznika"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Calculate the price of this commodity."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Actual Transactions"
msgstr "Aktualne Transakcje"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The instantaneous price of actual currency transactions in the past"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Price Database"
msgstr "Baza danych cen"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The recorded prices"
msgstr "Zapisane ceny"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Color of the marker"
msgstr "Kolor znacznika"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Double-Weeks"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "All Prices equal"
msgstr "Wszystkie ceny r=F3wne"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"All the prices found are equal. This would result in a plot with one "
"straight line. Unfortunately, the plotting tool can't handle that."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "All Prices at the same date"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"All the prices found are from the same date. This would result in a plot "
"with one straight line. Unfortunately, the plotting tool can't handle that=
."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Only one price"
msgstr "Tylko jedna cena"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"There was only one single price found for the selected commodities in the "
"selected time period. This doesn't give a useful plot."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"There is no price information available for the selected commodities in th=
e "
"selected time period."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Identical commodities"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"Your selected commodity and the currency of the report are identical. It "
"doesn't make sense to show prices for identical commodities."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Price Scatterplot"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Make an invoice"
msgstr "Stw=F3rz faktur=EA"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display this report as an invoice."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Client Name"
msgstr "Nazwa klienta"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The name of the client to put on the invoice."
msgstr "Nazwa klienta umieszczana na fakturze."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Client Address"
msgstr "Adres klienta"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The address of the client to put on the invoice"
msgstr "Adres klienta umieszczany na fakturze"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Title"
msgstr "Tytu=B3"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "The title of the report"
msgstr "Tytu=B3 raportu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the date?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the check number?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the description?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the account?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the number of shares?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the amount?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Single"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Single Column Display"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Double"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Two Column Display"
msgstr "Wy=B6wietlanie w dw=F3ch kolumnach"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Running Balance"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display a running balance"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Totals"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the totals?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Client"
msgstr "Klient"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Alternate Period"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Override or modify From: & To:"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Use From - To"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Use From - To period"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "1st Est Tax Quarter"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Jan 1 - Mar 31"
msgstr "1 sty - 31 mar"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "2nd Est Tax Quarter"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Apr 1 - May 31"
msgstr "1 kwi - 31 maj"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "3rd Est Tax Quarter"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Jun 1 - Aug 31"
msgstr "1 cze - 31 sie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "4th Est Tax Quarter"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sep 1 - Dec 31"
msgstr "1 wrz - 31 gru"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Last Year"
msgstr "Ostatni rok"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Last Yr 1st Est Tax Qtr"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Jan 1 - Mar 31, Last year"
msgstr "1 sty - 31 mar, poprzedni rok"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Last Yr 2nd Est Tax Qtr"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Apr 1 - May 31, Last year"
msgstr "1 kwi - 31 maj, poprzedni rok"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Last Yr 3rd Est Tax Qtr"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Jun 1 - Aug 31, Last year"
msgstr "1 cze - 31 sie, poprzedni rok"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Last Yr 4th Est Tax Qtr"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sep 1 - Dec 31, Last year"
msgstr "1 wrz - 31 gru, poprzedni rok"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Select Accounts (none =3D all)"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Select accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Suppress $0.00 values"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "$0.00 valued Accounts won't be printed."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Print Full account names"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Print all Parent account names"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"WARNING: There are duplicate TXF codes assigned to some accounts. Only TXF=
 "
"codes with payer sources may be repeated."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sub-"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Choose export format"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Choose the export format for this report:"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "HTML"
msgstr "HTML"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "TXF"
msgstr "TXF"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Select file for .TXF export"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid ""
"File: \"%s\" exists.\n"
"Overwrite?"
msgstr ""
"Plik \"%s\" istnieje.\n"
"Czy chcesz go nadpisa=E6?"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "Period from %s to %s"
msgstr "Okres od %s do %s"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Blue items are exportable to a .TXF file."
msgstr "Niebieskie elementy mog=B1 by=E6 eksportowane do pliku .TXF."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"No Tax Related accounts were found. Go to the Accounts->Tax Information "
"dialog to set up tax-related accounts."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Tax Report / TXF Export"
msgstr "Raport podatkowy / Eksport TXF"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Taxable Income / Deductible Expenses / Export to .TXF file"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Taxable Income / Deductible Expenses"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This report shows your Taxable Income and Deductible Expenses."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "This page shows your Taxable Income and Deductible Expenses."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sorting"
msgstr "Uporz=B1dkowanie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Primary Key"
msgstr "Klucz podstawowy"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Primary Subtotal"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Primary Subtotal for Date Key"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Secondary Key"
msgstr "Klucz pomocniczy"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Secondary Subtotal"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Secondary Subtotal for Date Key"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Total For "
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Grand Total"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Other Account"
msgstr "Inne konto"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Use Full Account Name?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Transfer from/to"
msgstr "Transfer z/do"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Style"
msgstr "Styl"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Report style"
msgstr "Styl raportu"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Multi-Line"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display N lines"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display 1 line"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Report Accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Report on these accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Filter Accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Filter on these accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Filter Type"
msgstr "Rodzaj filtru"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Filter account"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Do not do any filtering"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Include Transactions to/from Filter Accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Include transactions to/from filter accounts only"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Exclude Transactions to/from Filter Accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Exclude transactions to/from all filter accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Do not sort"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort & subtotal by account name"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort & subtotal by account code"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort by date"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Exact Time"
msgstr "Dok=B3adny czas"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort by exact time"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Register Order"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort as with the register"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Other Account Name"
msgstr "Inna nazwa konta"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort by account transferred from/to's name"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Other Account Code"
msgstr "Inny kod konta"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort by account transferred from/to's code"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort by amount"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort by description"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort by check/transaction number"
msgstr "Sort by cheque/transaction number"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort by memo"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Ascending"
msgstr "Rosn=B1co"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "smallest to largest, earliest to latest"
msgstr "od najmniejszego do najwi=EAkszego, wcze=B6niejszy przed p=F3=BCnie=
jszym"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Descending"
msgstr "Malej=B1co"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "largest to smallest, latest to earliest"
msgstr "od najwi=EAkszego do najmniejszego, p=F3=BCniejszy przed wcze=B6nie=
jszym"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Yearly"
msgstr "Rocznie"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort by this criterion first"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Subtotal according to the primary key?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Do a date subtotal"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Primary Sort Order"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Order of primary sorting"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sort by this criterion second"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Subtotal according to the secondary key?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Secondary Sort Order"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Order of Secondary sorting"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the memo?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the full account name"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"Display the other account? (if this is a split transaction, this parameter=
 "
"is guessed)."
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Display the shares price?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "No amount display"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1 src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Sign Reverses?"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Reverse amount display for certain account types"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Don't change any displayed amounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Income and Expense"
msgstr "Przychody i Rozchody"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Reverse amount display for Income and Expense Accounts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"Reverse amount display for Liability, Equity, Credit Card,and Income accou=
nts"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
#, c-format
msgid "From %s To %s"
msgstr "Od %s do %s"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Primary Subtotals/headings"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Secondary Subtotals/headings"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Split Odd"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Split Even"
msgstr ""

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "No matching transactions found"
msgstr "Nie odnaleziono pasuj=B1cych transakcji"

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid ""
"No transactions were found that match the given time interval and account "
"selection."
msgstr ""
"Nie odnaleziono =BFadnych transakcji, kt=F3re pasuj=B1 do zadanego okresu =
czasu i "
"wybranych kont."

#: src/scm/report/guile-strings.c:1
msgid "Transaction Report"
msgstr "Raport z transakcji"

--gKMricLos+KVdGMg--

--1LKvkjL3sHcu1TtY
Content-Type: application/pgp-signature
Content-Disposition: inline

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE89qagZKmaggEEWTMRAj3lAJ0bVu+0TMpUvXWkH5aTSLD370F5GwCeNGT8
nGa65a1oBjg6WaEIYQ86LeI=
=P5M3
-----END PGP SIGNATURE-----

--1LKvkjL3sHcu1TtY--