r23041 - gnucash/trunk/po - Update Catalan translation, copied from the Translation Project.

Cristian Marchi cmarchi at code.gnucash.org
Fri Jun 7 15:23:12 EDT 2013


Author: cmarchi
Date: 2013-06-07 15:23:08 -0400 (Fri, 07 Jun 2013)
New Revision: 23041
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/23041

Modified:
  gnucash/trunk/po/ca.po
Log:
Update Catalan translation, copied from the Translation Project.

Modified: gnucash/trunk/po/ca.po
===================================================================
--- gnucash/trunk/po/ca.po	2013-06-07 19:20:43 UTC (rev 23040)
+++ gnucash/trunk/po/ca.po	2013-06-07 19:23:08 UTC (rev 23041)
@@ -1,69 +1,59 @@
 # translation of gnucash to Catalan
 # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnucash package.
 # Orestes Mas <orestes at tsc.upc.es>, 2003.
 # Joan <calbasi at pangea.org>, 2007.
-# David Planella Molas <david.planella at gmail.com>, 2007, 2008, 2009.
+# David Planella Molas <david.planella at gmail.com>, 2007.
+# Walter Garcia-Fontes <walter.garcia at upf.edu>, 2013.
 #
 # Vocabulari de comptabilitat: http://www.ub.es/slc/termens/Comptab.pdf
 #
 # Glossari
 #
-# Entry         assentament o element (en una factura)
-# Split         desglossament
-# Income        ingressos
-# Expenses       despeses
-# Assets        actiu
-# Liabilities      passiu
-# Equity        net patrimonial o actiu net, compte patrimonial,
-#            disponible, patrimoni
-# Profits        beneficis
-# Reconcile       consolidar, conciliar
-# Transfer       assentament o transferència, segons el cas
-# Transaction      assentament o transferència, segons el cas.
-#            Transferència s'utilitza per a la banca electrònica
-# Balance sheet     balanç de situació
-# Accounting period   període comptable
-# void, to       invalidar (p.ex. una transacció)
-# Statement       extracte de compte
-# Balance        saldo
-# Quotes        cotitzacions
-# Commodity       mercaderia cotitzada al mercat de valors (divisa/acció
-#            o mercaderia segons el cas). Valor?
-# Security       títol valor o bé valor, o bé valor/divisa?
-# Standing order    ordre de transferència
-# Direct Debit     domiciliació
-# Clear	        liquidar (confirmar?)
-# Memo         nota d'abonament, nota de dèbit
-# Order         comanda
-# Ledger        llibre major
-# General ledger    llibre major general
-# Journal        llibre diari
-# Register       registre
-# Tax number      número d'identificacció fiscal
-# Placeholder account  compte contenidor (específic del GnuCash)
-# Stock split      divisió d'accions
-# Stock merge      fusió d'accions
-# Trial balance     Saldo de prova?
-# Lot          paquet
-# Scrub, to       comprovar i reparar
-# Stock holdings    accions
-# Balanced/unbalanced  saldat/no saldat (també quadrat/no quadrat quan sigui
-#            necessari per a evitar redundàncies, p.ex. «el saldo no
-#            quadra» en lloc de «el saldo no està saldat»).
+# Entry -        assentament o element (en una factura)
+# Split -        desglossament
+# Income -       ingressos
+# Expenses -      despeses
+# Assets -       actiu
+# Liabilities -     passiu
+# Equity -       net patrimonial o actiu net, compte patrimonial, disponible, patrimoni
+# Profits -       beneficis
+# Reconcile -      consolidar, conciliar
+# Transfer -      assentament o transferència, segons el cas
+# Balance sheet -    balanç de situació
+# Accounting period -  període comptable
+# void, to -      invalidar (p.ex. una transacció)
+# Statement -      extracte de compte
+# Balance -       saldo
+# Quotes -       cotitzacions
+# Commodity -      mercaderia cotitzada al mercat de valors (divisa/acció segons el cas)
+# Security -      títol valor o bé valor, o bé valor/divisa?
+# Standing order -   ordre de transferència
+# Direct Debit -    domiciliació
+# Clear	-        liquidar (confirmar?)
+# Memo -        nota d'abonament, nota de dèbit
+# Order -        comanda
+# Ledger -       llibre major
+# General ledger -   llibre major general
+# Journal -       llibre diari
+# Register -      registre
+# Tax number -     número d'identificacció fiscal
+# Placeholder account - compte contenidor (específic del GnuCash)
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnucash 2.1.5\n"
+"Project-Id-Version: gnucash 2.5.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-07 12:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-06 17:32+0100\n"
-"Last-Translator: David Planella <david.planella at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-27 14:33-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-07 15:33+0200\n"
+"Last-Translator: Walter Garcia-Fontes <walter.garcia at upf.edu>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca at dodds.net>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-exp-parser.c:601
 msgid "Illegal variable in expression."
@@ -112,63 +102,62 @@
 #. * identification (e.g., Form 1040, Schedule A).
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:336
 msgid "Tax-related but has no tax code"
-msgstr ""
+msgstr "Relacionat amb els impostos però no té cap codi d'impostos"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:350
 msgid "Tax entity type not specified"
-msgstr ""
+msgstr "Tipus d'entitat impositiva no especificada"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:427
 #, c-format
 msgid "Tax type %s: invalid code %s for account type"
-msgstr ""
+msgstr "Tipus impositiu %s: codi invàlid %s per al tipus de compte"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:431
 #, c-format
 msgid "Not tax-related; tax type %s: invalid code %s for account type"
-msgstr ""
+msgstr "No relacionat amb els impostos; tipus impositiu %s; codi no vàlid %s per al tipus de compte"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:444
 #, c-format
 msgid "Invalid code %s for tax type %s"
-msgstr ""
+msgstr "Codi no vàlid %s per al tipus impositiu %s"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:448
 #, c-format
 msgid "Not tax-related; invalid code %s for tax type %s"
-msgstr ""
+msgstr "Sense relació amb impostos; codi %s invàlid per al tipus d'impost %s"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:466
 #, c-format
 msgid "No form: code %s, tax type %s"
-msgstr ""
+msgstr "No hi ha formulari: codi %s, tipus d'impost %s"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:470
 #, c-format
 msgid "Not tax-related; no form: code %s, tax type %s"
-msgstr ""
+msgstr "Sense relació amb impostos; no hi ha formulari: codi %s, tipus d'impost %s"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:487 ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:502
 #, c-format
 msgid "No description: form %s, code %s, tax type %s"
-msgstr ""
+msgstr "No hi ha descripció: formulari %s, codi %s, tipus d'impost %s"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:491 ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:506
 #, c-format
 msgid "Not tax-related; no description: form %s, code %s, tax type %s"
-msgstr ""
+msgstr "Sense relació amb impostos; no hi ha descripció: formulari %s, codi %s, tipus d'impost %s"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:529
 #, c-format
 msgid "Not tax-related; %s%s: %s (code %s, tax type %s)"
-msgstr ""
+msgstr "Sense relació amb impostos; %s%s: %s (codi %s, tipus d'impost %s)"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:576
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "(Tax-related subaccounts: %d)"
-msgstr "%s i els subcomptes seleccionats"
+msgstr "(Subcomptes relacionats amb impostos: %d)"
 
-# «n» per «no liquidat» (dpm)
 #. Translators: For the following strings, the single letters
 #. after the colon are abbreviations of the word before the
 #. colon. You should only translate the letter *after* the colon.
@@ -210,7 +199,7 @@
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:669 ../intl-scm/guile-strings.c:334
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:338 ../intl-scm/guile-strings.c:526
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2868
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2870
 msgid "Retained Earnings"
 msgstr "Guanys retinguts"
 
@@ -218,16 +207,16 @@
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:741 ../src/engine/Account.c:3891
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2629
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2634
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2428
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:332 ../intl-scm/guile-strings.c:336
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2866 ../intl-scm/guile-strings.c:2994
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2868 ../intl-scm/guile-strings.c:2996
 msgid "Equity"
 msgstr "Patrimoni"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:796 ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:957
-#: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:304
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:796 ../src/gnome-utils/dialog-account.c:304
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:35
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:957
 msgid "Opening Balance"
 msgstr "Saldo d'obertura"
 
@@ -236,14 +225,14 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../src/app-utils/guile-util.c:906
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:5
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2353
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:8
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3231
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3236
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2583
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3219
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3224
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2353
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2247
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3542 ../intl-scm/guile-strings.c:4090
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4458 ../intl-scm/guile-strings.c:4950
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3544 ../intl-scm/guile-strings.c:4092
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4460 ../intl-scm/guile-strings.c:4952
 msgid "Debit"
 msgstr "Deure"
 
@@ -252,20 +241,20 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../src/app-utils/guile-util.c:937
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:3
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2350
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:9
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2573
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2592
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2610
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3150
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3155
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2579
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2568
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2587
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2605
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3138
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3143
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2350
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2270
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2367
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2386
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2404
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3544 ../intl-scm/guile-strings.c:4092
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4460 ../intl-scm/guile-strings.c:4952
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3546 ../intl-scm/guile-strings.c:4094
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4462 ../intl-scm/guile-strings.c:4954
 msgid "Credit"
 msgstr "Haver"
 
@@ -284,30 +273,19 @@
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:98
 msgid "Enable debugging mode: increasing logging to provide deep detail."
-msgstr ""
-"Habilita el mode de depuració: es registraran més dades per a oferir "
-"informació més detallada."
+msgstr "Habilita el mode de depuració: es registraran més dades per a oferir informació més detallada."
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:103
 msgid "Enable extra/development/debugging features."
-msgstr ""
-"Habilita funcionalitats addicionals per al desenvolupament i la depuració."
+msgstr "Habilita funcionalitats addicionals per al desenvolupament i la depuració."
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:108
-msgid ""
-"Log level overrides, of the form \"log.ger.path={debug,info,warn,crit,"
-"error}\""
-msgstr ""
-"Omissions del nivell de registre, amb el següent format «log.ger.path={debug,"
-"info,warn,crit,error}»"
+msgid "Log level overrides, of the form \"log.ger.path={debug,info,warn,crit,error}\""
+msgstr "Omissions del nivell de registre, amb el següent format «log.ger.path={debug,info,warn,crit,error}»"
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:114
-msgid ""
-"File to log into; defaults to \"/tmp/gnucash.trace\"; can be \"stderr\" or "
-"\"stdout\"."
-msgstr ""
-"Fitxer de registre, per defecte és /tmp/gnucash.trace. També pot ser "
-"«stderr» o «stdout»."
+msgid "File to log into; defaults to \"/tmp/gnucash.trace\"; can be \"stderr\" or \"stdout\"."
+msgstr "Fitxer de registre, per defecte és /tmp/gnucash.trace. També pot ser «stderr» o «stdout»."
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:120
 msgid "Do not load the last file opened"
@@ -335,11 +313,8 @@
 
 # FIXME S'hauria de mirar al codi font què fa aquesta acció realment (dpm)
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:138
-msgid ""
-"Regular expression determining which namespace commodities will be retrieved"
-msgstr ""
-"Expressió regular que determina quins articles de consum de l'espai de noms "
-"s'obtindran"
+msgid "Regular expression determining which namespace commodities will be retrieved"
+msgstr "Expressió regular que determina quins articles de consum de l'espai de noms s'obtindran"
 
 #. Translators: Argument description for autohelp; see
 #. http://developer.gnome.org/doc/API/2.0/glib/glib-Commandline-option-parser.html
@@ -354,20 +329,17 @@
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:154
 #, fuzzy
 msgid "This is a development version. It may or may not work."
-msgstr ""
-"Aquesta és una versió de desenvolupament. Pot ser que funcioni o que no.\n"
+msgstr "Aquesta és una versió de desenvolupament. Pot ser que funcioni o que no.\n"
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:155
 #, fuzzy
 msgid "Report bugs and other problems to gnucash-devel at gnucash.org"
-msgstr ""
-"Informeu sobre els errors i altres problemes a gnucash-devel at gnucash.org.\n"
+msgstr "Informeu sobre els errors i altres problemes a gnucash-devel at gnucash.org.\n"
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:156
 #, fuzzy
 msgid "You can also lookup and file bug reports at http://bugzilla.gnome.org"
-msgstr ""
-"També podeu consultar i crear informes d'error a http://bugzilla.gnome.org\n"
+msgstr "També podeu consultar i crear informes d'error a http://bugzilla.gnome.org\n"
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:157
 msgid "To find the last stable version, please refer to http://www.gnucash.org"
@@ -424,9 +396,7 @@
 # http://finance-quote.sourceforge.net/
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:651
 msgid "No quotes retrieved. Finance::Quote isn't installed properly.\n"
-msgstr ""
-"No s'ha recuperat cap cotització. El mòdul Finance::Quote no s'ha instal·lat "
-"de manera adequada.\n"
+msgstr "No s'ha recuperat cap cotització. El mòdul Finance::Quote no s'ha instal·lat de manera adequada.\n"
 
 #. Install Price Quote Sources
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:730
@@ -438,9 +408,7 @@
 msgstr "S'estan carregant les dades..."
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:878
-msgid ""
-"Error: could not initialize graphical user interface and option add-price-"
-"quotes was not set."
+msgid "Error: could not initialize graphical user interface and option add-price-quotes was not set."
 msgstr ""
 
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:73
@@ -466,12 +434,12 @@
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:219
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3022
 #: ../src/engine/gncInvoice.c:905
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3118
-#: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:6
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3130
+#: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:3
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:300 ../intl-scm/guile-strings.c:722
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:934 ../intl-scm/guile-strings.c:1144
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1326 ../intl-scm/guile-strings.c:1430
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1588
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1590
 msgid "Bill"
 msgstr "Factura"
 
@@ -493,19 +461,19 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1644
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3034
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:382
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:13
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:1
 #: ../src/engine/gncInvoice.c:903
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2602
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3193
-#: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:14
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2607
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3205
+#: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:5
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2401
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1670
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:272 ../intl-scm/guile-strings.c:720
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:932 ../intl-scm/guile-strings.c:1142
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1324 ../intl-scm/guile-strings.c:1426
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1428 ../intl-scm/guile-strings.c:1586
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1618 ../intl-scm/guile-strings.c:1780
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4204
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1428 ../intl-scm/guile-strings.c:1588
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1620 ../intl-scm/guile-strings.c:1782
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4206
 msgid "Invoice"
 msgstr "Factura"
 
@@ -513,12 +481,12 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:448
 #: ../src/engine/Recurrence.c:478 ../src/engine/Recurrence.c:668
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:77
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:4
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:44
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4500 ../intl-scm/guile-strings.c:4526
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4582 ../intl-scm/guile-strings.c:4642
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4644 ../intl-scm/guile-strings.c:4768
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4784
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4502 ../intl-scm/guile-strings.c:4528
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4584 ../intl-scm/guile-strings.c:4644
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4646 ../intl-scm/guile-strings.c:4770
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4786
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
@@ -592,24 +560,20 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:313
 #, c-format
-msgid ""
-"You must provide a unique name for this Billing Term. Your choice \"%s\" is "
-"already in use."
-msgstr ""
-"Cal que faciliteu un nom únic per a aquesta condició de pagament. El que heu "
-"escollit, «%s», ja s'està utilitzant."
+msgid "You must provide a unique name for this Billing Term. Your choice \"%s\" is already in use."
+msgstr "Cal que faciliteu un nom únic per a aquesta condició de pagament. El que heu escollit, «%s», ja s'està utilitzant."
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:509
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:9
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:17
 #: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:216
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:61
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4024
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:18
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4026
 msgid "Days"
 msgstr "Dies"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:512
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:19
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:25
 msgid "Proximo"
 msgstr "El mes següent"
 
@@ -617,9 +581,9 @@
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:515
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:22
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:26
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:688 ../intl-scm/guile-strings.c:1384
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1528
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1530
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
@@ -635,32 +599,22 @@
 msgstr "Esteu segur que voleu esborrar «%s»?"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-choose-owner.c:75
-msgid ""
-"This transaction needs to be assigned to a Customer. Please choose the "
-"Customer below."
-msgstr ""
-"Aquest assentament s'ha d'assignar a un client. Escolliu un client dels de "
-"sota."
+msgid "This transaction needs to be assigned to a Customer. Please choose the Customer below."
+msgstr "Aquest assentament s'ha d'assignar a un client. Escolliu un client dels de sota."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-choose-owner.c:82
-msgid ""
-"This transaction needs to be assigned to a Vendor. Please choose the Vendor "
-"below."
-msgstr ""
-"Aquesta assentament s'ha d'assignar a un proveïdor. Escolliu un proveïdor "
-"dels de sota."
+msgid "This transaction needs to be assigned to a Vendor. Please choose the Vendor below."
+msgstr "Aquesta assentament s'ha d'assignar a un proveïdor. Escolliu un proveïdor dels de sota."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:329
-#, fuzzy
 msgid ""
-"You must enter a company name. If this customer is an individual (and not a "
-"company) you should enter the same value for:\n"
+"You must enter a company name. If this customer is an individual (and not a company) you should enter the same value for:\n"
 "Identification - Company Name, and\n"
 "Payment Address - Name."
 msgstr ""
-"Heu d'introduir un nom d'empresa. Si aquest client és una persona (no una "
-"empresa) hauríeu d'establir els mateixos «nom de l'empresa» i «nom de "
-"contacte»."
+"Heu d'introduir un nom d'empresa. Si aquest client és una persona (no una empresa) hauríeu d'establir el valor per a:\n"
+"Identifiació - Nom d'empresa, i\n"
+"Adreça de pagament - Nom."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:341
 msgid "You must enter a billing address."
@@ -687,7 +641,7 @@
 msgstr "Edita el client"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:441
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:15
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:1
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1023
 msgid "New Customer"
 msgstr "Client nou"
@@ -712,7 +666,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2808
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3061
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:549
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:12
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:1
 msgid "Process Payment"
 msgstr "Processa el pagament"
 
@@ -733,7 +687,7 @@
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:923
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:726
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4 ../intl-scm/guile-strings.c:1620
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4 ../intl-scm/guile-strings.c:1622
 msgid "Company Name"
 msgstr "Nom de l'empresa"
 
@@ -750,7 +704,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:575
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:885
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:735
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:496 ../intl-scm/guile-strings.c:1490
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:496 ../intl-scm/guile-strings.c:1492
 msgid "Company"
 msgstr "Empresa"
 
@@ -770,8 +724,9 @@
 msgstr "No hi ha cap compte seleccionat. Torneu-ho a intentar."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-date-close.c:82
+#, fuzzy
 msgid "Placeholder account selected. Please try again."
-msgstr "Heu seleccionat un compte contenidor. Torneu-ho a intentar."
+msgstr "No hi ha cap compte seleccionat. Torneu-ho a intentar."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:225
 msgid "You must enter a username."
@@ -790,7 +745,7 @@
 msgstr "Edita el treballador"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:322
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:18
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:1
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1027
 msgid "New Employee"
 msgstr "Treballador nou"
@@ -817,19 +772,19 @@
 msgstr "Nom del treballador"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:732
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:8
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:6
 msgid "Username"
 msgstr "Nom d'usuari"
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:736
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1770 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1777
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1152 ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:337
+#: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:337
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-budget.c:96
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:397
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:164
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:14
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:460
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:8
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1777 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1770
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1152 ../intl-scm/guile-strings.c:460
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
@@ -852,8 +807,7 @@
 msgstr "Esteu segur de voler esborrar l'element seleccionat?"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:574
-msgid ""
-"This entry is attached to an order and will be deleted from that as well!"
+msgid "This entry is attached to an order and will be deleted from that as well!"
 msgstr "Aquest assentament està associat a una comanda, que també s'esborrarà"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:701
@@ -878,19 +832,19 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2842
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2876
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2910
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2856
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2868
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:202
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:488 ../intl-scm/guile-strings.c:848
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1158 ../intl-scm/guile-strings.c:1340
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1362 ../intl-scm/guile-strings.c:1472
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1578 ../intl-scm/guile-strings.c:1634
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1362 ../intl-scm/guile-strings.c:1474
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1580 ../intl-scm/guile-strings.c:1636
 msgid "Due Date"
 msgstr "Data de pagament"
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:713
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:492 ../intl-scm/guile-strings.c:1582
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:492 ../intl-scm/guile-strings.c:1584
 msgid "Post Date"
 msgstr "Data de comptabilització"
 
@@ -904,20 +858,15 @@
 
 #. Fill in the conversion prices with feedback from the user
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:774
-msgid ""
-"One or more of the entries are for accounts different from the invoice/bill "
-"currency. You will be asked a conversion rate for each."
-msgstr ""
+msgid "One or more of the entries are for accounts different from the invoice/bill currency. You will be asked a conversion rate for each."
+msgstr "Una o més de les entrades són per comptes diferents a la moneda de la factura/albarà. Se us demanarà un tipus de canvi per cada u."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:901
-#, fuzzy
 msgid "The post action was canceled because not all exchange rates were given."
-msgstr ""
-"La quantitat del desglossament és zero, per la qual cosa no cal un tipus de "
-"canvi."
+msgstr "L'acció de comptabilització s'ha cancel·lat perquè no s'han donat tots els tipus de canvi."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1163
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1144 ../src/gnome/window-reconcile.c:1144
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1144 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1144
 msgid "Total:"
 msgstr "Total:"
 
@@ -938,10 +887,19 @@
 msgstr "Càrrec total:"
 
 #. Set the type label
+#. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
+#. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
+#. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1644
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:22
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:938 ../intl-scm/guile-strings.c:940
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:942 ../intl-scm/guile-strings.c:1148
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1150 ../intl-scm/guile-strings.c:1152
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1330 ../intl-scm/guile-strings.c:1332
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1334
 #, fuzzy
-msgid "Credit note"
-msgstr "Línies de crèdit"
+msgid "Credit Note"
+msgstr "Compte de crèdit:"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1831
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1850
@@ -952,7 +910,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1832
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:278
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:19
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:21
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1035
 msgid "New Invoice"
 msgstr "Factura nova"
@@ -1009,7 +967,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2703
 #, fuzzy
 msgid "Date of duplicated entries"
-msgstr "Fes concordar els assentaments duplicats"
+msgstr "Dup_lica l'assentament"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2787
 msgid "View/Edit Invoice"
@@ -1019,8 +977,8 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2798
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2809
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:260
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:463
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:463
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:463
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplica"
 
@@ -1072,8 +1030,8 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:562
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:573
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:883
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:4
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:2
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:11
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:6
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:884 ../intl-scm/guile-strings.c:952
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1066 ../intl-scm/guile-strings.c:1276
 msgid "Billing ID"
@@ -1088,10 +1046,10 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2833
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2867
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2901
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:10
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:122
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:5
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2856
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:121
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2844
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:122
 msgid "Date Posted"
 msgstr "Data de comptabilització"
 
@@ -1105,8 +1063,8 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2873
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2907
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:872
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:9
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:6
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:4
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:3
 msgid "Date Opened"
 msgstr "Data d'obertura"
 
@@ -1116,7 +1074,7 @@
 msgstr "Nom de l'empresa "
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2849
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:15
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:3
 msgid "Invoice ID"
 msgstr "Identificador de la factura"
 
@@ -1150,18 +1108,18 @@
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2926
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:26
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:22
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:831 ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1191
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:2
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:7
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:730
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:403
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:450
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2992
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3004
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:831 ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1191
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:347
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:317
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:664 ../intl-scm/guile-strings.c:1366
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1476 ../intl-scm/guile-strings.c:2564
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4308
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1478 ../intl-scm/guile-strings.c:2566
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4310
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
@@ -1193,15 +1151,15 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2940
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:892
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:8
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:19
 #: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:902 ../src/gnome/reconcile-view.c:249
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:46
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:217
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:237
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3550 ../intl-scm/guile-strings.c:3578
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4064 ../intl-scm/guile-strings.c:4116
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4358 ../intl-scm/guile-strings.c:4362
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4438 ../intl-scm/guile-strings.c:4702
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3552 ../intl-scm/guile-strings.c:3580
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4066 ../intl-scm/guile-strings.c:4118
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4360 ../intl-scm/guile-strings.c:4364
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4440 ../intl-scm/guile-strings.c:4704
 msgid "Num"
 msgstr "Núm."
 
@@ -1235,22 +1193,22 @@
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3068
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:914 ../src/gnome/reconcile-view.c:242
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3012
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3024
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:9
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3036
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:914 ../src/gnome/reconcile-view.c:242
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:34
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:484
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:345
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:385
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3504
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3541
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:668 ../intl-scm/guile-strings.c:1370
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1484 ../intl-scm/guile-strings.c:2266
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3560 ../intl-scm/guile-strings.c:3600
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4158 ../intl-scm/guile-strings.c:4208
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4390 ../intl-scm/guile-strings.c:4456
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4562 ../intl-scm/guile-strings.c:4618
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4764
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1486 ../intl-scm/guile-strings.c:2268
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3562 ../intl-scm/guile-strings.c:3602
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4160 ../intl-scm/guile-strings.c:4210
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4392 ../intl-scm/guile-strings.c:4458
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4564 ../intl-scm/guile-strings.c:4620
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4766
 msgid "Amount"
 msgstr "Quantitat"
 
@@ -1301,13 +1259,13 @@
 msgstr "Només les actives?"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:564
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:7
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:2
 msgid "Job Number"
 msgstr "Número de tasca"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:566
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:577
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:6
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:3
 msgid "Job Name"
 msgstr "Nom de la tasca"
 
@@ -1327,12 +1285,8 @@
 #. * close this order!
 #.
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:299
-msgid ""
-"This order contains entries that have not been invoiced. Are you sure you "
-"want to close it out before you invoice all the entries?"
-msgstr ""
-"Aquesta comanda té entrades que no han estat facturades. Esteu segur que "
-"voleu tancar-la abans de facturar totes les entrades?"
+msgid "This order contains entries that have not been invoiced. Are you sure you want to close it out before you invoice all the entries?"
+msgstr "Aquesta comanda té entrades que no han estat facturades. Esteu segur que voleu tancar-la abans de facturar totes les entrades?"
 
 #. Ok, we can close this. Ask for verification and set the closed date
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:308
@@ -1352,7 +1306,7 @@
 msgstr "Notes de la comanda"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:868
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:5
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:13
 msgid "Date Closed"
 msgstr "Data de tancament"
 
@@ -1365,14 +1319,14 @@
 msgstr "Nom del client "
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:876
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:12
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:2
 msgid "Order ID"
 msgstr "Identificador de la comanda"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:888
 #: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:843
 msgid "Closed"
-msgstr "Tancat/da"
+msgstr "Tancada"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:946
 msgid "Find Order"
@@ -1384,12 +1338,8 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:556
 #, fuzzy
-msgid ""
-"You must enter the amount of the payment. The payment amount must not be "
-"zero."
-msgstr ""
-"Heu d'introduir la quantitat a pagar. La quantitat a pagar ha de ser més "
-"gran que zero."
+msgid "You must enter the amount of the payment. The payment amount must not be zero."
+msgstr "Heu d'introduir la quantitat a pagar. La quantitat a pagar ha de ser més gran que zero."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:566
 msgid "You must select a company for payment processing."
@@ -1405,33 +1355,24 @@
 msgstr "Heu d'introduir un nom de compte per a la comptabilització."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:614
-msgid ""
-"The transfer and post accounts are associated with different currencies. "
-"Please specify the conversion rate."
-msgstr ""
+msgid "The transfer and post accounts are associated with different currencies. Please specify the conversion rate."
+msgstr "Els comptes de transferència i comptabilització estan associats a monedes diferents. Si us plau especifiqueu el tipus de canvi."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:931
 #, c-format
-msgid ""
-"You have no valid \"Post To\" accounts. Please create an account of type "
-"\"%s\" before you continue to process this payment. Perhaps you want to "
-"create an Invoice or Bill first?"
-msgstr ""
-"No teniu cap compte del tipus «Comptabilitza a» vàlid. Hauríeu de crear un "
-"compte del tipus «%s» abans de continuar amb el processament d'aquest "
-"pagament. Potser hauríeu de crear una factura abans de res."
+msgid "You have no valid \"Post To\" accounts. Please create an account of type \"%s\" before you continue to process this payment. Perhaps you want to create an Invoice or Bill first?"
+msgstr "No teniu cap compte del tipus «Comptabilitza a» vàlid. Hauríeu de crear un compte del tipus «%s» abans de continuar amb el processament d'aquest pagament. Potser hauríeu de crear una factura abans de res."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:214
 #, fuzzy
 msgid ""
-"You must enter a company name. If this vendor is an individual (and not a "
-"company) you should enter the same value for:\n"
+"You must enter a company name. If this vendor is an individual (and not a company) you should enter the same value for:\n"
 "Identification - Company Name, and\n"
 "Payment Address - Name."
 msgstr ""
-"Heu d'introduir un nom d'empresa. Si aquest client és una persona (no una "
-"empresa) hauríeu d'establir els mateixos «nom de l'empresa» i «nom de "
-"contacte»."
+"Heu d'introduir un nom d'empresa. Si aquest client és una persona (una empresa) hauríeu d'entrar el mateix valor per a:\n"
+"Identificació - Nom d'empresa, i\n"
+"Adreça de pagament - Nom."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:226
 msgid "You must enter a payment address."
@@ -1442,7 +1383,7 @@
 msgstr "Edita el proveïdor"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:308
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:9
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:1
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1055
 msgid "New Vendor"
 msgstr "Proveïdor nou"
@@ -1472,22 +1413,6 @@
 msgid "Find Vendor"
 msgstr "Cerca un proveïdor"
 
-#. * @}
-#. For the grep-happy:
-#. * KVP-OPTION-PATH
-#. * OPTION-SECTION-ACCOUNTS
-#. * OPTION-NAME-TRADING-ACCOUNTS
-#. * OPTION-NAME-AUTO-READONLY-DAYS
-#. * OPTION-NAME_NUM-FIELD-SOURCE
-#. * OPTION-SECTION-BUDGETING
-#. * OPTION-NAME-DEFAULT-BUDGET
-#.
-#. src/app-utils/app-utils.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gncmod-business-gnome.c:117
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2
-msgid "Business"
-msgstr "Empresa"
-
 #. Toplevel
 #. Extensions Menu
 #. src/report/business-reports/business-reports.scm
@@ -1583,7 +1508,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:198
 #, fuzzy
 msgid "Vendors Overview"
-msgstr "Resum"
+msgstr "Número de proveïdor: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:199
 #, fuzzy
@@ -1755,9 +1680,9 @@
 msgstr "Copia"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:123
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:231
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:232
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:296
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:232
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:231
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1037
 msgid "_Paste"
 msgstr "Engan_xa"
@@ -1771,13 +1696,12 @@
 msgstr "Edita aquesta factura"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:133
-#, fuzzy
 msgid "_Duplicate Invoice"
 msgstr "_Edita la factura"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:134
 msgid "Create a new invoice as a duplicate of the current one"
-msgstr ""
+msgstr "Crea una nova fatura com a duplicat de l'actual"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:138
 msgid "_Post Invoice"
@@ -1805,7 +1729,7 @@
 
 #. Add the Cancel button for the matcher
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:155
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2225 ../src/gnome/window-reconcile.c:2225
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2225 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2225
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1424
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel·la"
@@ -1816,7 +1740,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:160
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:153
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2267 ../src/gnome/window-reconcile.c:2267
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2267 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2267
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Suprimeix"
 
@@ -1883,8 +1807,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:200
 msgid "Open a company report window for the owner of this Invoice"
-msgstr ""
-"Obre una finestra d'informe empresarial per al propietari d'aquesta factura"
+msgstr "Obre una finestra d'informe empresarial pel propietari d'aquesta factura"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:208
 msgid "_Standard"
@@ -1896,24 +1819,24 @@
 msgstr "Mantingues l'ordenació de comptes normal"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:209
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:37
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:29
 msgid "_Date"
 msgstr "_Data"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:209
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:24
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4540 ../intl-scm/guile-strings.c:4596
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:30
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4542 ../intl-scm/guile-strings.c:4598
 msgid "Sort by date"
 msgstr "Ordena per data"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:210
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:7
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:31
 msgid "Date of _Entry"
-msgstr "Data de l'_entrada"
+msgstr "Data de l'_Assentament"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:210
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:29
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:32
 msgid "Sort by the date of entry"
 msgstr "Ordena per data d'assentament"
 
@@ -1927,8 +1850,8 @@
 msgstr "Ordena per quantitat"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:212
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1016
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1018
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1165
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1167
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2059
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2061
 msgid "_Price"
@@ -1940,49 +1863,49 @@
 msgstr "Ordena per data"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:213
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:8
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:41
 msgid "Descri_ption"
 msgstr "Descri_pció"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:213
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:25
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4568 ../intl-scm/guile-strings.c:4624
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:42
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4570 ../intl-scm/guile-strings.c:4626
 msgid "Sort by description"
 msgstr "Ordena per descripció"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:257
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:460
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:460
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:460
 msgid "Enter"
 msgstr "Registra"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:258
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:461
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:461
 #: ../src/gnome-utils/gnc-cell-renderer-date.c:158
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:461
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:461
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:259
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:311
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:179
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:462
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:462
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:462
 msgid "Delete"
 msgstr "Suprimeix"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:261
 msgid "Up"
-msgstr ""
+msgstr "Amunt"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:262
 msgid "Down"
-msgstr ""
+msgstr "Avall"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:263
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:466
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:466
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:466
 msgid "Blank"
 msgstr "En blanc"
 
@@ -2046,11 +1969,11 @@
 msgstr "Suprimeix el compte seleccionat"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:184
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:313
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:213
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:159
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:308
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:313
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:313
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:308
 msgid "_Filter By..."
 msgstr "_Filtra per..."
 
@@ -2095,9 +2018,10 @@
 msgid "Show customer aging overview for all customers"
 msgstr ""
 
+#. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:215
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1602
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1448 ../intl-scm/guile-strings.c:1604
 msgid "Vendor Report"
 msgstr "Informe de proveïdor"
 
@@ -2106,9 +2030,10 @@
 msgid "Show vendor report"
 msgstr "Informe de proveïdor"
 
+#. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:220
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1600
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1440 ../intl-scm/guile-strings.c:1602
 msgid "Customer Report"
 msgstr "Informe de client"
 
@@ -2117,9 +2042,10 @@
 msgid "Show customer report"
 msgstr "Informe de client"
 
+#. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:225
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1604
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1452 ../intl-scm/guile-strings.c:1606
 msgid "Employee Report"
 msgstr "Informe de treballador"
 
@@ -2132,7 +2058,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:272
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:273
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:309
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:3
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:6
 msgid "Edit"
 msgstr "Edita"
 
@@ -2183,183 +2109,181 @@
 msgstr "Aquest compte no està saldat. Esteu segur de voler finalitzar?"
 
 #. * @}
-#. * @}
+#. For the grep-happy:
+#. * KVP-OPTION-PATH
+#. * OPTION-SECTION-ACCOUNTS
+#. * OPTION-NAME-TRADING-ACCOUNTS
+#. * OPTION-NAME-AUTO-READONLY-DAYS
+#. * OPTION-NAME_NUM-FIELD-SOURCE
+#. * OPTION-SECTION-BUDGETING
+#. * OPTION-NAME-DEFAULT-BUDGET
+#.
+#. src/app-utils/app-utils.scm
+#: ../src/business/business-gnome/gncmod-business-gnome.c:117
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2
+msgid "Business"
+msgstr "Empresa"
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:1
-msgid "<b>Bills</b>"
-msgstr "<b>Factures</b>"
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:3
+#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:1
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:1
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferències"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:2
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:17
-msgid "<b>General</b>"
-msgstr "<b>General</b>"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:3
 msgid "<b>Invoices</b>"
 msgstr "<b>Factures</b>"
 
-#. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:3
+msgid "Ta_x included"
+msgstr "Impostos _inclosos?"
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:4
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1664
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:958
-msgid "Easy Invoice"
-msgstr "Factura simple"
+msgid "Whether tax is included by default in entries on Bills. This setting is inherited by new customers and vendors."
+msgstr "Indica si els impostos són inclosos per defecte a les factures. La configuració d'aquest paràmetre serà aplicada a clients i proveïdors nous."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:5
-#, fuzzy
-msgid "Enable extra _buttons"
-msgstr "Etiquetes als botons de les barres d'eines"
+msgid "How many days in the future to warn about Bills coming due."
+msgstr "Amb quants dies d'antelació s'avisarà del venciment de factures."
 
-#. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:6
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1665
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1168
-msgid "Fancy Invoice"
-msgstr "Factura decorada"
+msgid "_Days in advance:"
+msgstr "_Dies per endavant:"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:7
-msgid "How many days in the future to warn about Bills coming due."
-msgstr "Amb quants dies d'antelació s'avisarà del venciment de factures."
+msgid "_Notify when due"
+msgstr "_Notifica el venciment de les factures"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:8
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"If active, extra toolbar buttons for common business functions are shown as "
-"well. Otherwise they are not shown."
-msgstr ""
+msgid "Whether to display the list of Bills Due at startup."
+msgstr "Si s'ha de mostrar la llista de venciments de factures en iniciar el programa."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:9
-msgid ""
-"If checked, each invoice will be opened in its own top level window. If "
-"clear, the invoice will be opened in the current window."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, cada factura s'obrirà en una finestra principal pròpia. Si "
-"no s'habilita, la factura s'obrirà a la finestra actual."
+msgid "<b>Bills</b>"
+msgstr "<b>Factures</b>"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:10
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:34
-#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:31
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:3
-msgid "Preferences"
-msgstr "Preferències"
+msgid "_Tax included"
+msgstr "_Impostos inclosos?"
 
-#. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:11
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1662
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1354
-msgid "Printable Invoice"
-msgstr "Factura imprimible"
+msgid "Whether tax is included by default in entries on Invoices. This setting is inherited by new customers and vendors."
+msgstr "Indica si els impostos són inclosos per defecte a les factures. La configuració d'aquest paràmetre serà aplicada a clients i proveïdors nous."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:12
-#, fuzzy
-msgid "Report for printing:"
-msgstr "Variació de l'informe"
+msgid "_Accumulate splits on post"
+msgstr "_Acumula els desglossaments en comptabilitzar"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:13
-msgid "Ta_x included"
-msgstr "Impostos _inclosos?"
+msgid "Whether multiple entries in an invoice which transfer to the same account should be accumulated into a single split by default. This setting can be changed in the Post dialog."
+msgstr "Indica si per defecte diferents assentaments d'una factura els quals impliquen una transferència a un mateix compte s'haurien d'acumular en un únic desglossament. Podeu canviar aquest paràmetre al diàleg de comptabilització de la factura."
 
-#. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
-#. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:14
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1663
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1640 ../intl-scm/guile-strings.c:1644
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1820 ../intl-scm/guile-strings.c:1822
-#, fuzzy
-msgid "Tax Invoice"
-msgstr "_Paga una factura"
+msgid "_Open in new window"
+msgstr "_Obre en una finestra nova"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:15
-msgid ""
-"Whether multiple entries in an invoice which transfer to the same account "
-"should be accumulated into a single split by default. This setting can be "
-"changed in the Post dialog."
-msgstr ""
-"Indica si per defecte diferents assentaments d'una factura els quals "
-"impliquen una transferència a un mateix compte s'haurien d'acumular en un "
-"únic desglossament. Podeu canviar aquest paràmetre al diàleg de "
-"comptabilització de la factura."
+msgid "If checked, each invoice will be opened in its own top level window. If clear, the invoice will be opened in the current window."
+msgstr "Si s'habilita, cada factura s'obrirà en una finestra principal pròpia. Si no s'habilita, la factura s'obrirà a la finestra actual."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:16
-msgid ""
-"Whether tax is included by default in entries on Bills. This setting is "
-"inherited by new customers and vendors."
-msgstr ""
-"Indica si els impostos són inclosos per defecte a les factures. La "
-"configuració d'aquest paràmetre serà aplicada a clients i proveïdors nous."
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:71
+msgid "<b>General</b>"
+msgstr "<b>General</b>"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:17
-msgid ""
-"Whether tax is included by default in entries on Invoices. This setting is "
-"inherited by new customers and vendors."
-msgstr ""
-"Indica si els impostos són inclosos per defecte a les factures. La "
-"configuració d'aquest paràmetre serà aplicada a clients i proveïdors nous."
+#, fuzzy
+msgid "Enable extra _buttons"
+msgstr "Habilita l'acció d'edició de la concordança"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:18
-msgid "Whether to display the list of Bills Due at startup."
-msgstr ""
-"Si s'ha de mostrar la llista de venciments de factures en iniciar el "
-"programa."
+#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:6
+msgid "If active, extra toolbar buttons for common business functions are shown as well. Otherwise they are not shown."
+msgstr "Si està actiu, es mostren també botons extra de la barra d'eines per a funcions empresarials comuns. En cas contrari no es mostren."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:19
-msgid "_Accumulate splits on post"
-msgstr "_Acumula els desglossaments en comptabilitzar"
+#, fuzzy
+msgid "Report for printing:"
+msgstr "Opcions de l'inf_orme"
 
+#. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:20
-msgid "_Days in advance:"
-msgstr "_Dies per endavant:"
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1662
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1354
+msgid "Printable Invoice"
+msgstr "Factura imprimible"
 
+#. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
+#. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:21
-msgid "_Notify when due"
-msgstr "_Notifica el venciment de les factures"
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1663
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1642 ../intl-scm/guile-strings.c:1646
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1822 ../intl-scm/guile-strings.c:1824
+#, fuzzy
+msgid "Tax Invoice"
+msgstr "_Paga una factura"
 
+#. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:22
-msgid "_Open in new window"
-msgstr "_Obre en una finestra nova"
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1664
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:958
+msgid "Easy Invoice"
+msgstr "Factura simple"
 
+#. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:23
-msgid "_Tax included"
-msgstr "_Impostos inclosos?"
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1665
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1168
+msgid "Fancy Invoice"
+msgstr "Factura decorada"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:1
-msgid "<b>New Billing Term</b>"
-msgstr "<b>Condició de pagament nova</b>"
+msgid "Cancel your changes"
+msgstr "Cancel·la els canvis"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:2
+msgid "Commit this Billing Term"
+msgstr "Confirma aquesta condició de pagament"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:3
 msgid "<b>Term Definition</b>"
 msgstr "<b>Definició de la condició</b>"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:3
-msgid "<b>Terms</b>"
-msgstr "<b>Condicions</b>"
-
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:4
-msgid "Cancel your changes"
-msgstr "Cancel·la els canvis"
+msgid "De_scription:"
+msgstr "De_scripció:"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:5
-msgid "Close this window"
-msgstr "Tanca aquesta finestra"
+msgid "The description of the Billing Term, printed on invoices"
+msgstr "La descripció de les condicions de pagament, impresa a les factures"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:6
-msgid "Commit this Billing Term"
-msgstr "Confirma aquesta condició de pagament"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:3
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:12
+msgid "_Type:"
+msgstr "_Tipus:"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:7
-msgid "Create a new Billing Term"
-msgstr "Crea una nova condició de pagament"
+msgid "The internal name of the Billing Term."
+msgstr "El nom intern de la condició de pagament."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:8
-msgid "Cutoff Day: "
-msgstr "Dia de tall: "
+msgid "<b>New Billing Term</b>"
+msgstr "<b>Condició de pagament nova</b>"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:9
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:17
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nom:"
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:10
-msgid "De_scription:"
-msgstr "De_scripció:"
+msgid "Due Days: "
+msgstr "Període de pagament: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:11
-msgid "Delete the current Billing Term"
-msgstr "Esborra la condició de pagament actual"
+msgid "Discount Days: "
+msgstr "Període de descompte: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:13
 #, no-c-format
@@ -2367,95 +2291,78 @@
 msgstr "% de descompte: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:14
-msgid "Discount Day: "
-msgstr "Darrer dia de descompte: "
+msgid "The number of days to pay the bill after the post date."
+msgstr "El nombre de dies per pagar la factura a partir de la data d'emissió."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:15
-msgid "Discount Days: "
-msgstr "Període de descompte: "
+msgid "The number of days after the post date during which a discount will be applied for early payment."
+msgstr "El nombre de dies a partir de la data d'emissió durant els quals s'aplicarà un descompte per pagament immediat."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:16
+msgid "The percentage discount applied for early payment."
+msgstr "El percentatge de descompte aplicat per pagament immediat."
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:18
 msgid "Due Day: "
 msgstr "Dia de venciment: "
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:17
-msgid "Due Days: "
-msgstr "Període de pagament: "
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:19
+msgid "Discount Day: "
+msgstr "Darrer dia de descompte: "
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:18
-msgid "Edit the current Billing Term"
-msgstr "Edita la condició de pagament actual"
-
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:20
-msgid "Table"
-msgstr "Taula"
+msgid "Cutoff Day: "
+msgstr "Dia de tall: "
 
-#. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
-#. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
-#. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:21
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:24
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:954 ../intl-scm/guile-strings.c:1164
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1346
-msgid "Terms"
-msgstr "Condicions"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:22
-msgid ""
-"The cutoff day for applying bills to the next month. After the cutoff, "
-"bills are applied to the following month. Negative values count backwards "
-"from the end of the month."
-msgstr ""
-"El dia límit per carregar les factures el mes següent. Després del dia "
-"límit, les factures s'aplicaran el mes següent. Els valors negatius compten "
-"enrere des del final de mes."
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:23
 msgid "The day of the month bills are due"
 msgstr "El dia del mes en què vencen les factures"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:24
-msgid "The description of the Billing Term, printed on invoices"
-msgstr "La descripció de les condicions de pagament, impresa a les factures"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:22
+msgid "The last day of the month for the early payment discount."
+msgstr "El darrer dia del mes per aplicar el descompte per pagament immediat."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:25
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:23
 msgid "The discount percentage applied if paid early."
 msgstr "El percentatge de descompte aplicat per pagament immediat."
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:24
+msgid "The cutoff day for applying bills to the next month. After the cutoff, bills are applied to the following month. Negative values count backwards from the end of the month."
+msgstr "El dia límit per carregar les factures el mes següent. Després del dia límit, les factures s'aplicaran el mes següent. Els valors negatius compten enrere des del final de mes."
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:26
-msgid "The internal name of the Billing Term."
-msgstr "El nom intern de la condició de pagament."
+msgid "Table"
+msgstr "Taula"
 
+#. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
+#. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
+#. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:27
-msgid "The last day of the month for the early payment discount."
-msgstr "El darrer dia del mes per aplicar el descompte per pagament immediat."
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:12
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:954 ../intl-scm/guile-strings.c:1164
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1346
+msgid "Terms"
+msgstr "Condicions"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:28
-msgid ""
-"The number of days after the post date during which a discount will be "
-"applied for early payment."
-msgstr ""
-"El nombre de dies a partir de la data d'emissió durant els quals s'aplicarà "
-"un descompte per pagament immediat."
+msgid "Close this window"
+msgstr "Tanca aquesta finestra"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:29
-msgid "The number of days to pay the bill after the post date."
-msgstr "El nombre de dies per pagar la factura a partir de la data d'emissió."
+msgid "<b>Terms</b>"
+msgstr "<b>Condicions</b>"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:30
-msgid "The percentage discount applied for early payment."
-msgstr "El percentatge de descompte aplicat per pagament immediat."
+msgid "Delete the current Billing Term"
+msgstr "Esborra la condició de pagament actual"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:31
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:19
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nom:"
+msgid "Create a new Billing Term"
+msgstr "Crea una nova condició de pagament"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:32
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:28
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:24
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Tipus:"
+msgid "Edit the current Billing Term"
+msgstr "Edita la condició de pagament actual"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-choose-owner.glade.h:1
 msgid "Choose Owner Dialog"
@@ -2475,15 +2382,15 @@
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-choose-owner.glade.h:2
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:1
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:5
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:75
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:137
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-budget.c:102
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:747
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2944
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:136
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:137
 #: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:908 ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1354
 #: ../src/gnome/reconcile-view.c:246
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-budget.c:102
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:747
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2932
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:345
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:47
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:485
@@ -2496,396 +2403,355 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:788 ../intl-scm/guile-strings.c:962
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:994 ../intl-scm/guile-strings.c:1172
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1204 ../intl-scm/guile-strings.c:1368
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1478 ../intl-scm/guile-strings.c:1638
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2566 ../intl-scm/guile-strings.c:3552
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3580 ../intl-scm/guile-strings.c:4066
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4122 ../intl-scm/guile-strings.c:4310
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4370 ../intl-scm/guile-strings.c:4440
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4566 ../intl-scm/guile-strings.c:4622
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4706
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1480 ../intl-scm/guile-strings.c:1640
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2568 ../intl-scm/guile-strings.c:3554
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3582 ../intl-scm/guile-strings.c:4068
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4124 ../intl-scm/guile-strings.c:4312
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4372 ../intl-scm/guile-strings.c:4442
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4568 ../intl-scm/guile-strings.c:4624
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4708
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:1
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:3
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:2
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:1
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:2
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:1
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:480
-msgid "Active"
-msgstr "Actiu"
-
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:2
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:4
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:2
-msgid "Address: "
-msgstr "Adreça: "
+msgid "Customer Number: "
+msgstr "Número de client: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:3
-msgid "Billing Address"
-msgstr "Adreça de facturació"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:3
+msgid "Company Name: "
+msgstr "Nom de l'empresa: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:4
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:5
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:3
-msgid "Billing Information"
-msgstr "Dades de facturació"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:4
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:7
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:9
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:14
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:4
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:480
+msgid "Active"
+msgstr "Actiu"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:5
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:3
-msgid "Company Name: "
-msgstr "Nom de l'empresa: "
+msgid "The customer ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
+msgstr "El número ID del client. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:6
-msgid "Credit Limit: "
-msgstr "Límit de crèdit: "
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:6
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:6
+msgid "Identification"
+msgstr "Identificació"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:7
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:7
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:4
-msgid "Currency: "
-msgstr "Divisa: "
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:7
+msgid "Name: "
+msgstr "Nom: "
 
-#. src/report/business-reports/customer-summary.scm
-#. src/report/business-reports/job-report.scm
-#. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:8
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:7
-#: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:238
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2903
-#: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:8
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:253
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:726 ../intl-scm/guile-strings.c:734
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1438 ../intl-scm/guile-strings.c:1486
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1508
-msgid "Customer"
-msgstr "Client"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:8
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:8
+msgid "Address: "
+msgstr "Adreça: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:9
-msgid "Customer Number: "
-msgstr "Número de client: "
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:9
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:9
+msgid "Phone: "
+msgstr "Telèfon: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:10
-msgid "Discount: "
-msgstr "Descompte: "
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:10
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:10
+msgid "Fax: "
+msgstr "Fax: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:11
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:10
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:5
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:11
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:11
 msgid "Email: "
 msgstr "Correu-e: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:12
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:13
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:6
-msgid "Fax: "
-msgstr "Fax: "
+msgid "Billing Address"
+msgstr "Adreça de facturació"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:13
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:14
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:7
-msgid "Identification"
-msgstr "Identificació"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:14
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:17
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:8
-msgid "Name: "
-msgstr "Nom: "
-
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:16
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:21
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:13
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:14
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:9
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:10
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:125
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:124
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:13
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:883
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:475
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2934
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2946
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:124
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:125
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:345
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:48
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:429
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:596 ../intl-scm/guile-strings.c:1654
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2572 ../intl-scm/guile-strings.c:4316
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4426 ../intl-scm/guile-strings.c:4444
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4710 ../intl-scm/guile-strings.c:4762
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:596 ../intl-scm/guile-strings.c:1656
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2574 ../intl-scm/guile-strings.c:4318
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4428 ../intl-scm/guile-strings.c:4446
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4712 ../intl-scm/guile-strings.c:4764
 msgid "Notes"
 msgstr "Notes"
 
+#. src/report/business-reports/customer-summary.scm
+#. src/report/business-reports/job-report.scm
+#. src/report/business-reports/owner-report.scm
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:14
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:24
+#: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:238
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2915
+#: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:3
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:253
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:726 ../intl-scm/guile-strings.c:734
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1438 ../intl-scm/guile-strings.c:1488
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1510
+msgid "Customer"
+msgstr "Client"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:15
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:17
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:15
+msgid "Currency: "
+msgstr "Divisa: "
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:16
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:16
+msgid "Terms: "
+msgstr "Condicions: "
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:17
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:11
-msgid "Override the global Tax Table?"
-msgstr "Sobreescriure la taula d'impostos global?"
+msgid "Discount: "
+msgstr "Descompte: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:18
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:20
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:14
-msgid "Phone: "
-msgstr "Telèfon: "
+msgid "Credit Limit: "
+msgstr "Límit de crèdit: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:19
-msgid "Shipping Address"
-msgstr "Adreça d'enviament"
+msgid "Tax Included: "
+msgstr "Impostos inclosos: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:20
-msgid "Shipping Information"
-msgstr "Dades d'enviament"
+msgid "Tax Table: "
+msgstr "Taula d'impostos: "
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:21
-msgid "Tax Included: "
-msgstr "Impostos inclosos: "
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:19
+msgid "Override the global Tax Table?"
+msgstr "Sobreescriure la taula d'impostos global?"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:22
-msgid "Tax Table: "
-msgstr "Taula d'impostos: "
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:13
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:8
+msgid "Billing Information"
+msgstr "Dades de facturació"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:23
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:17
-msgid "Terms: "
-msgstr "Condicions: "
+msgid "Shipping Information"
+msgstr "Dades d'enviament"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:24
-msgid ""
-"The customer ID number. If left blank a reasonable number will be chosen "
-"for you"
-msgstr ""
-"El número ID del client. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un "
-"nombre raonable."
+msgid "Shipping Address"
+msgstr "Adreça d'enviament"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:1
+msgid "Question"
+msgstr "Pregunta"
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:2
 msgid "Dummy message"
 msgstr ""
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:3
-msgid "Question"
-msgstr "Pregunta"
+msgid "postd"
+msgstr "comptabilitzat"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:4
-msgid "acct"
-msgstr "cte"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:5
 msgid "duedate"
 msgstr "data de venciment"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:6
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:27
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:47
-#, fuzzy
-msgid "label"
-msgstr "etiqueta1"
+msgid "acct"
+msgstr "cte"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:7
-msgid "postd"
-msgstr "comptabilitzat"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:8
 msgid "question"
 msgstr "pregunta"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:1
-msgid "Access Control"
-msgstr "Control d'accés"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:8
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:26
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:45
+#, fuzzy
+msgid "label"
+msgstr "etiqueta1"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:2
-msgid "Access Control List"
-msgstr "Llista de control d'accessos"
+msgid "Employee Number: "
+msgstr "Número de treballador: "
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:3
+msgid "Username: "
+msgstr "Nom d'usuari: "
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:5
-msgid "Billing"
-msgstr "Facturació"
+msgid "The employee ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
+msgstr "El número d'identificació del treballador. Si el deixeu en blanc, el sistema escollirà un nombre raonable."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:6
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1852
-msgid "Credit Account"
-msgstr "Compte de crèdit:"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:12
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:12
+msgid "Payment Address"
+msgstr "Adreça de pagament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:8
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:13
+msgid "Language: "
+msgstr "Idioma: "
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:14
+msgid "Interface"
+msgstr "Interfície"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:15
 msgid "Default Hours per Day: "
 msgstr "Hores diàries per defecte: "
 
 # Es refereix al salari per hora o tarifa (dpm)
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:9
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:16
 msgid "Default Rate: "
 msgstr "Sou per hora per defecte: "
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:18
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1852
+msgid "Credit Account"
+msgstr "Compte de crèdit:"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:19
+msgid "Billing"
+msgstr "Facturació"
+
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:11
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:20
 #: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:240
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:730 ../intl-scm/guile-strings.c:1444
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1488 ../intl-scm/guile-strings.c:1510
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:730 ../intl-scm/guile-strings.c:1450
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1490 ../intl-scm/guile-strings.c:1512
 msgid "Employee"
 msgstr "Treballador"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:12
-msgid "Employee Number: "
-msgstr "Número de treballador: "
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:15
-msgid "Interface"
-msgstr "Interfície"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:16
-msgid "Language: "
-msgstr "Idioma: "
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:19
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:12
-msgid "Payment Address"
-msgstr "Adreça de pagament"
-
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:21
-msgid ""
-"The employee ID number. If left blank a reasonable number will be chosen "
-"for you"
-msgstr ""
-"El número d'identificació del treballador. Si el deixeu en blanc, el "
-"sistema escollirà un nombre raonable."
+msgid "Access Control List"
+msgstr "Llista de control d'accessos"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:22
-msgid "Username: "
-msgstr "Nom d'usuari: "
+msgid "Access Control"
+msgstr "Control d'accés"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:1
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:1
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:1
-msgid "(owner)"
-msgstr "(client)"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:3
-msgid "Additional to Card:"
-msgstr "Addicionalment a la targeta"
-
-#. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
-#. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
-#. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:6
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:938 ../intl-scm/guile-strings.c:940
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:942 ../intl-scm/guile-strings.c:1148
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1150 ../intl-scm/guile-strings.c:1152
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1330 ../intl-scm/guile-strings.c:1332
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1334
-#, fuzzy
-msgid "Credit Note"
-msgstr "Compte de crèdit:"
+msgid "Posted Account"
+msgstr "Compte de comptabilització"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:8
-msgid "Customer: "
-msgstr "Client: "
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:11
-msgid "Default Chargeback Project"
-msgstr "Comanda per defecte per al reembors"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:12
-msgid "Extra Payments"
-msgstr "Pagaments addicionals"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:14
-msgid "Invoice Entries"
-msgstr "Assentaments de factura"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:16
 msgid "Invoice Information"
 msgstr "Informació de la factura"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:9
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:6
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:3
+msgid "(owner)"
+msgstr "(client)"
+
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:17
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:10
 #: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:241
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1358 ../intl-scm/guile-strings.c:1440
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1358 ../intl-scm/guile-strings.c:1442
 msgid "Job"
 msgstr "Tasca"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:18
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:15
+msgid "Customer: "
+msgstr "Client: "
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:16
 msgid "Job: "
 msgstr "Tasca: "
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:20
-msgid "No, keep them as they are"
-msgstr "No, deixa-les tal com són"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:17
+msgid "Default Chargeback Project"
+msgstr "Comanda per defecte per al reembors"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:22
-msgid "Posted Account"
-msgstr "Compte de comptabilització"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:18
+msgid "Additional to Card:"
+msgstr "Addicionalment a la targeta"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:19
+msgid "Extra Payments"
+msgstr "Pagaments addicionals"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:20
+msgid "Invoice Entries"
+msgstr "Assentaments de factura"
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:23
-msgid "Reset Tax Tables to present Values?"
-msgstr "Voleu reinicialitzar les taules d'impostos als valors actuals?"
+msgid "The invoice ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you."
+msgstr "El número d'identificador de la factura. Si el deixeu en blanc, el sistema escollirà un nombre raonable."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:25
 msgid ""
-"The invoice ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for "
-"you."
-msgstr ""
-"El número d'identificador de la factura. Si el deixeu en blanc, el sistema "
-"escollirà un nombre raonable."
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:27
-msgid ""
 "Unposting this Invoice will delete the posted transaction.\n"
 "Are you sure you want to unpost it?"
 msgstr ""
-"Si descomptabilitzeu aquesta factura, se suprimirà l'assentament "
-"comptabilitzat.\n"
+"Si descomptabilitzeu aquesta factura, se suprimirà l'assentament comptabilitzat.\n"
 "Esteu segur que voleu descomptabilitzar-la?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:29
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:27
 msgid "Yes, reset the Tax Tables"
 msgstr "Sí, reinicialitza les taules d'impostos"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:3
-msgid "Job Active"
-msgstr "Tasca activa"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:28
+msgid "No, keep them as they are"
+msgstr "No, deixa-les tal com són"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:4
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:29
+msgid "Reset Tax Tables to present Values?"
+msgstr "Voleu reinicialitzar les taules d'impostos als valors actuals?"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:1
 msgid "Job Dialog"
 msgstr "Diàleg de tasques"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:4
+msgid "The job ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
+msgstr "El número d'identificació de la tasca. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:5
 msgid "Job Information"
 msgstr "Informació de la tasca"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:8
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:7
 msgid "Owner Information"
 msgstr "Informació del client"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:9
-msgid ""
-"The job ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
-msgstr ""
-"El número d'identificació de la tasca. Si el deixeu en blanc, el sistema us "
-"escollirà un nombre raonable."
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:8
+msgid "Job Active"
+msgstr "Tasca activa"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:4
-msgid "Close Order"
-msgstr "Tanca la comanda"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:7
-msgid "Invoices"
-msgstr "Factures"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:8
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:1
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1043
 msgid "New Order"
 msgstr "Comanda nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:10
-msgid "Order Entries"
-msgstr "Assentaments de comanda"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:4
+msgid "The order ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
+msgstr "El nombre ID de la comanda. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:11
-msgid "Order Entry"
-msgstr "Assentament de comanda"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:13
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:5
 msgid "Order Information"
 msgstr "Informació de la comanda"
 
@@ -2894,27 +2760,38 @@
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:14
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2867
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:7
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2879
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:662 ../intl-scm/guile-strings.c:1162
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1344 ../intl-scm/guile-strings.c:1364
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1474
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1476
 msgid "Reference"
 msgstr "Referència"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:10
+msgid "Order Entry"
+msgstr "Assentament de comanda"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:11
+msgid "Invoices"
+msgstr "Factures"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:12
+msgid "Close Order"
+msgstr "Tanca la comanda"
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:15
-msgid ""
-"The order ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for "
-"you"
-msgstr ""
-"El nombre ID de la comanda. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà "
-"un nombre raonable."
+msgid "Order Entries"
+msgstr "Assentaments de comanda"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Amount</b>"
-msgstr "<b>_Comptes</b>"
+msgid "The company associated with this payment."
+msgstr "L'empresa d'aquest informe"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:4
+msgid "Post To"
+msgstr "Envia a"
+
 #. Header string
 #. Add the columns
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
@@ -2934,13 +2811,13 @@
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:4
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:5
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:70
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:438
 #: ../src/gnome/assistant-loan.c:1825 ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:896
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:5
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:6
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:17
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:16
 #: ../src/gnome/reconcile-view.c:253
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:438
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:343
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:45
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:481
@@ -2954,80 +2831,75 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:960 ../intl-scm/guile-strings.c:988
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1170 ../intl-scm/guile-strings.c:1198
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1338 ../intl-scm/guile-strings.c:1360
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1470 ../intl-scm/guile-strings.c:1636
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2482 ../intl-scm/guile-strings.c:2596
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3388 ../intl-scm/guile-strings.c:3548
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3574 ../intl-scm/guile-strings.c:3826
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3920 ../intl-scm/guile-strings.c:3944
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4058 ../intl-scm/guile-strings.c:4104
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4202 ../intl-scm/guile-strings.c:4350
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4428 ../intl-scm/guile-strings.c:4538
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4594 ../intl-scm/guile-strings.c:4690
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1472 ../intl-scm/guile-strings.c:1638
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2484 ../intl-scm/guile-strings.c:2598
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3390 ../intl-scm/guile-strings.c:3550
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3576 ../intl-scm/guile-strings.c:3828
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3922 ../intl-scm/guile-strings.c:3946
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4060 ../intl-scm/guile-strings.c:4106
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4204 ../intl-scm/guile-strings.c:4352
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4430 ../intl-scm/guile-strings.c:4540
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4596 ../intl-scm/guile-strings.c:4692
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Documents"
-msgstr "Ajustaments"
-
-#. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:7
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:135
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:134
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2905
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2907
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2916
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2918
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2936
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:346
-#: ../src/import-export/import-main-matcher.c:486
-#: ../src/import-export/import-match-picker.c:347
-#: ../src/import-export/import-match-picker.c:387
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:310
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3582 ../intl-scm/guile-strings.c:4068
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4128 ../intl-scm/guile-strings.c:4402
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4442 ../intl-scm/guile-strings.c:4446
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4578 ../intl-scm/guile-strings.c:4630
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4758
-msgid "Memo"
-msgstr "Nota d'abonament"
-
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:9
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:133
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:152
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:160
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:6
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:858
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:866
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2897
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:6
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:132
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:151
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:159
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:133
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:152
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:160
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1790
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:858
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:866
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2885
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:15
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:344
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4626
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4628
 msgid "Number"
 msgstr "Número"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:10
+#, fuzzy
+msgid "Documents"
+msgstr "Ajustaments"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:11
+msgid ""
+"The amount to pay for this invoice.\n"
+"\n"
+"If you have selected an invoice, GnuCash will propose the amount still due for it. You can change this amount to create a partial payment or an over-payment.\n"
+"\n"
+"In case of an over-payment or if no invoice was selected, GnuCash will automatically assign the remaining amount to the first unpaid invoice for this company."
+msgstr ""
+"La quantitat a pagar per aquesta factura.\n"
+"\n"
+"Si heu seleccionat una factura, GnuCash proposarà la quanitat que encara es d'ella. Podeu canviar aquesta quantitat per crear un pagament parcial o un sobre-pagament.\n"
+"\n"
+"En cas d'un sobre-pagament o si no s'ha seleccionat cap factura, Gnucash assignarà la quantitat restant automàticament a la primera factura inpagada d'aquesta empresa."
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:16
+#, fuzzy
+msgid "<b>Amount</b>"
+msgstr "<b>_Comptes</b>"
+
 #. set per book option
 #. src/app-utils/prefs.scm
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:10
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:17
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:140
 #: ../src/engine/gncOwner.c:785 ../src/engine/gncOwner.c:796
-#: ../src/engine/gncOwner.c:821 ../src/gnome/assistant-loan.c:1831
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:2916 ../src/gnome/assistant-loan.c:2978
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:2991
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2557
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2598
+#: ../src/engine/gncOwner.c:821
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2562
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2603
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2614
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3113
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3199
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2608
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2619
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3125
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3211
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1831 ../src/gnome/assistant-loan.c:2916
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:2978 ../src/gnome/assistant-loan.c:2991
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2356
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2397
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2402
@@ -3038,189 +2910,148 @@
 msgid "Payment"
 msgstr "Pagament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:11
-msgid "Post To"
-msgstr "Envia a"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:13
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:18
 msgid "Refund"
 msgstr ""
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:14
-msgid ""
-"The amount to pay for this invoice.\n"
-"\n"
-"If you have selected an invoice, GnuCash will propose the amount still due "
-"for it. You can change this amount to create a partial payment or an over-"
-"payment.\n"
-"\n"
-"In case of an over-payment or if no invoice was selected, GnuCash will "
-"automatically assign the remaining amount to the first unpaid invoice for "
-"this company."
-msgstr ""
+#. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:20
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2917
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2919
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2928
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2930
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2948
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:134
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:135
+#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:346
+#: ../src/import-export/import-main-matcher.c:486
+#: ../src/import-export/import-match-picker.c:347
+#: ../src/import-export/import-match-picker.c:387
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:310
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3584 ../intl-scm/guile-strings.c:4070
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4130 ../intl-scm/guile-strings.c:4404
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4444 ../intl-scm/guile-strings.c:4448
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4580 ../intl-scm/guile-strings.c:4632
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4760
+msgid "Memo"
+msgstr "Nota d'abonament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:19
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:21
 #, fuzzy
-msgid "The company associated with this payment."
-msgstr "L'empresa d'aquest informe"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Transaction Details"
 msgstr "Informe d'assentaments"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:21
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:22
 msgid "Transfer Account"
 msgstr "Compte de transferència"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:13
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:468 ../src/gnome/window-reconcile.c:468
-msgid "Payment Information"
-msgstr "Informació de pagament"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:2
+msgid "Vendor Number: "
+msgstr "Número de proveïdor: "
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:15
-msgid "Tax Included:"
-msgstr "Impostos inclosos:"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:5
+msgid "The vendor ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
+msgstr "El número ID del proveïdor. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:16
-msgid "Tax Table:"
-msgstr "Taula d'impostos:"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:18
-msgid ""
-"The vendor ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for "
-"you"
-msgstr ""
-"El número ID del proveïdor. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà "
-"un nombre raonable."
-
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:19
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:14
 #: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:239
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2914
-#: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:14
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2926
+#: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:5
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:255
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:728 ../intl-scm/guile-strings.c:1442
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1512
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:728 ../intl-scm/guile-strings.c:1446
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1514
 msgid "Vendor"
 msgstr "Proveïdor"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:17
+msgid "Tax Included:"
+msgstr "Impostos inclosos:"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:18
+msgid "Tax Table:"
+msgstr "Taula d'impostos:"
+
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:20
-msgid "Vendor Number: "
-msgstr "Número de proveïdor: "
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:468 ../src/gnome/window-reconcile2.c:468
+msgid "Payment Information"
+msgstr "Informació de pagament"
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:1
-msgid "Accumulate multiple splits into one"
-msgstr "Acumula desglossaments múltiples en un de sol"
+msgid "Window position and size"
+msgstr "Posició i mida de la finestra"
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
-msgid "Enable extra toolbar buttons for business"
-msgstr "Etiquetes als botons de les barres d'eines"
+msgid "This setting contains the coordinates describing the last location of the window. The numbers are the X and Y coordinates of the top left corner of the window, and the width and height of the window."
+msgstr "Aquest paràmetre conté les coordanades que descriuen l'última localització de la finestra. Els números són les coordenades X i Y del racó superior esquerre de la finestra, i l'amplada i alçada de la finestra."
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:3
-msgid ""
-"If active, at startup GnuCash will check to see whether any bills will "
-"become due soon. If so, it will present the user with a reminder dialog. The "
-"definition of \"soon\" is controlled by the \"Days in Advance\" setting. "
-"Otherwise GnuCash does not check for due bills."
-msgstr ""
-"Si és actiu, el GnuCash comprovarà a l'inici si hi ha cap factura a punt de "
-"vèncer. En cas afirmatiu, es mostrarà un diàleg informatiu a l'usuari. La "
-"definició de «a punt» es pot controlar des del paràmetre «Dies per "
-"endavant». Si no és actiu, el GNuCash no comprovarà el venciment de les "
-"factures."
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:5
+msgid "Search only in active items"
+msgstr "Cerca només en els elements actius"
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"If active, each new invoice will be opened in a new window. Otherwise a new "
-"invoice will be opened as a tab in the main window."
-msgstr ""
-"Si és actiu, cada factura nova s'obrirà en una finestra nova. En cas "
-"contrari, cada factura nova s'obrirà en una pestanya a la finestra principal."
+msgid "If active, only the 'active' items in the current class will be searched. Otherwise all items in the current class will be searched."
+msgstr "Si està habilitat, sols es buscarà entre els elements 'actius\" a la classe actual. En cas contrari es buscarà entre tots els elements de la clase actual."
 
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"If active, only the 'active' items in the current class will be searched. "
-"Otherwise all items in the current class will be searched."
-msgstr ""
-"Si és actiu, només es cercaran els elements «actius» de la classe actual. En "
-"cas contrari, es cercaran tots els elements de la classe actual."
+#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:5
+#, fuzzy
+msgid "Enable extra toolbar buttons for business"
+msgstr "Habilita botons addicionals de les barres d'eines per a empreses"
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:7
-msgid ""
-"If set to active then tax is included by default in entries of this type. "
-"This setting is inherited by new customers and vendors."
+msgid "The invoice report to be used for printing"
 msgstr ""
-"Si és actiu, s'inclouran els impostos de manera predeterminada als "
-"assentaments d'aquest tipus. La configuració d'aquest paràmetre l'heretaran "
-"els clients i proveïdors nous."
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"If this field is active then multiple entries in an invoice that transfer to "
-"the same account will be accumulated into a single split. This field can be "
-"overridden per invoice in the Posting dialog."
+msgid "The name of the report to be used for invoice printing."
 msgstr ""
-"Si aquest camp és actiu, múltiples elements d'una factura que facin una "
-"transferència a un mateix compte s'acumularan en un únic desglossament. "
-"Aquest camp es pot sobreescriure per a cada factura en el diàleg de "
-"comptabilització"
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:9
-msgid "Is tax included in this type of business entry?"
-msgstr "S'inclouen els impostos en aquest tipus d'assentament empresarial?"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:10
 msgid "Open new invoice in new window"
 msgstr "Obre les factures noves en una finestra nova"
 
+#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:10
+msgid "If active, each new invoice will be opened in a new window. Otherwise a new invoice will be opened as a tab in the main window."
+msgstr "Si està habilitat, cada nova factura s'obrirà en una finestra nova. En cas contrari una factura nova s'obrirà com una pestanya a la finestra principal."
+
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:11
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:7
-msgid "Search only in active items"
-msgstr "Cerca només en els elements actius"
+msgid "Accumulate multiple splits into one"
+msgstr "Acumula desglossaments múltiples en un de sol"
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:12
-msgid "Show bills due reminder at startup"
-msgstr "Mostra el recordatori de venciment de factures a l'inici"
+msgid "If this field is active then multiple entries in an invoice that transfer to the same account will be accumulated into a single split. This field can be overridden per invoice in the Posting dialog."
+msgstr "Si aquest camp està actiu llavors si hi ha múltiples entrades en una factura que es transfereixen al mateix compte s'acumularan en una sola divisió. Aquest camp es pot cancel·lar per factura al diàleg de Comptabilització."
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:13
-msgid "Show bills due within this many days"
-msgstr "Mostra les factures que vencin en aquest nombre de dies"
+msgid "Is tax included in this type of business entry?"
+msgstr "S'inclouen els impostos en aquest tipus d'entrada d'empresa?"
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:14
-msgid "The invoice report to be used for printing"
+msgid "If set to active then tax is included by default in entries of this type. This setting is inherited by new customers and vendors."
 msgstr ""
+"En cas d'estar habilitat els impostos s'inclouen de forma\n"
+"predeterminada a les entrades d'aquest tipus. Els nous clients i proveïdors hereten aquest paràmetre."
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:15
-msgid "The name of the report to be used for invoice printing."
-msgstr ""
+msgid "Show bills due reminder at startup"
+msgstr "Mostra el recordatori de venciment de factures a l'inici"
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:16
-msgid ""
-"This field defines the number of days in advance that GnuCash will check for "
-"due bills. Its value is only used if the \"Notify when due\" setting is "
-"active."
-msgstr ""
-"Aquest camp defineix el nombre de dies per endavant en què el GnuCash "
-"comprovarà si hi ha factures a punt de vèncer. Només s'utilitzarà el seu "
-"valor quan el paràmetre «Notifica el venciment de les factures» sigui actiu."
+msgid "If active, at startup GnuCash will check to see whether any bills will become due soon. If so, it will present the user with a reminder dialog. The definition of \"soon\" is controlled by the \"Days in Advance\" setting. Otherwise GnuCash does not check for due bills."
+msgstr "Si està habilitat, a l'inici GnuCash verificarà si hi ha alguna factura que venci aviat. Si és així, li mostrarà a l'usuari un recordatori. La definició d'\"aviat\" es controla pel paràmetre \"Dies d'anticipació\". En cas contrari GnuCash no verifica factures pendents."
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:17
-msgid ""
-"This setting contains the coordinates describing the last location of the "
-"window. The numbers are the X and Y coordinates of the top left corner of "
-"the window, and the width and height of the window."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre conté les coordenades que descriuen la darrera ubicació de "
-"la finestra. Els números són les coordenades X i Y de la cantonada superior "
-"esquerra de la finestra, així com la seva amplada i alçada."
+msgid "Show bills due within this many days"
+msgstr "Mostra els pagaments que vencen durant els dies que s'especifiquen"
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:18
-msgid "Window position and size"
-msgstr "Posició i mida de la finestra"
+msgid "This field defines the number of days in advance that GnuCash will check for due bills. Its value is only used if the \"Notify when due\" setting is active."
+msgstr "Aquest camp defineix el nombre de dies per avançat que GnuCash verificarà per a pagements pendents. El seu valor s'usa sols si el paràmetre \"Notifica quan estigui pendent\" està actiu."
 
 #: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:163
 msgid "You have not selected an owner"
@@ -3240,14 +3071,14 @@
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:82
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1395
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1765
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1703
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1824
 #, c-format
 msgid "The account %s does not allow transactions."
 msgstr "El compte %s no permet assentaments."
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:83
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1766
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1704
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1825
 #, c-format
 msgid "The account %s does not exist. Would you like to create it?"
@@ -3272,12 +3103,8 @@
 msgstr "Voleu desar l'assentament actual?"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:896
-msgid ""
-"The current transaction has been changed. Would you like to record the "
-"changes before duplicating this entry, or cancel the duplication?"
-msgstr ""
-"S'ha modificat l'assentament actual. Voleu desar els canvis abans de "
-"duplicar-lo, o bé cancel·lar la duplicació?"
+msgid "The current transaction has been changed. Would you like to record the changes before duplicating this entry, or cancel the duplication?"
+msgstr "La transacció actual s'ha canviat. Us agradaria registrar els canvis abans de duplicar aquesta entrada, o cancel·lar la duplicació?"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:911
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:890
@@ -3287,18 +3114,16 @@
 msgstr "En_registra"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:157
-msgid ""
-"Invalid Entry: You need to supply an account in the right currency for this "
-"position."
-msgstr ""
+msgid "Invalid Entry: You need to supply an account in the right currency for this position."
+msgstr "Entrada no vàlida: Heu de suministrar un compte en la divisa correcta per a aquesta posició."
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:184
 msgid "This account should usually be of type income."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest compte hauria de ser habitualment del tipus ingrés."
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:192
 msgid "This account should usually be of type expense or asset."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest compte hauria de ser habitualment del tipus despesa o actiu."
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:753
 #, c-format
@@ -3306,13 +3131,8 @@
 msgstr "La taula d'impostos %s no existeix. Voleu crear-la?"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:870
-msgid ""
-"The current entry has been changed. However, this entry is part of an "
-"existing order. Would you like to record the change and effectively change "
-"your order?"
-msgstr ""
-"L'entrada actual ha canviat. Aquesta entrada forma part d'una comanda "
-"existent. Voleu registrar els canvis i per tant modificar la comanda?"
+msgid "The current entry has been changed. However, this entry is part of an existing order. Would you like to record the change and effectively change your order?"
+msgstr "L'entrada actual ha canviat. Aquesta entrada forma part d'una comanda existent. Voleu registrar els canvis i per tant modificar la comanda?"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:888
 msgid "_Don't Record"
@@ -3397,7 +3217,7 @@
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:54
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:12
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:13
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:772 ../intl-scm/guile-strings.c:978
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1188
 #, no-c-format
@@ -3420,7 +3240,7 @@
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:129
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:539
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:1095
-#: ../src/engine/Account.c:3882 ../intl-scm/guile-strings.c:2338
+#: ../src/engine/Account.c:3882 ../intl-scm/guile-strings.c:2302
 msgid "Cash"
 msgstr "Efectiu"
 
@@ -3429,12 +3249,12 @@
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:132
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:541
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:1097
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2556
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3090
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3176
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2561
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3102
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3188
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2355
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:266 ../intl-scm/guile-strings.c:284
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4206
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4208
 msgid "Charge"
 msgstr "Càrrec"
 
@@ -3449,19 +3269,19 @@
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:65
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:129
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:150
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:158
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:856
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:864
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2881
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2883
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2901
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2903
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:128
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:149
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:157
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:129
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:150
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:158
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1791
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:856
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:864
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2869
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2871
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2889
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2891
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:348
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:289
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1000 ../intl-scm/guile-strings.c:1210
@@ -3492,8 +3312,8 @@
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:95
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:762 ../intl-scm/guile-strings.c:968
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1178 ../intl-scm/guile-strings.c:1718
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1786
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1178 ../intl-scm/guile-strings.c:1720
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1788
 msgid "Unit Price"
 msgstr "Preu unitari"
 
@@ -3526,7 +3346,7 @@
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:125
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:866 ../intl-scm/guile-strings.c:2276
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:866 ../intl-scm/guile-strings.c:2278
 msgid "Subtotal"
 msgstr "Subtotal"
 
@@ -3536,7 +3356,7 @@
 #. src/tax/us/de_DE.scm
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:130
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:924 ../intl-scm/guile-strings.c:1128
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1316 ../intl-scm/guile-strings.c:5890
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1316 ../intl-scm/guile-strings.c:5892
 msgid "Tax"
 msgstr "Impostos"
 
@@ -3545,11 +3365,8 @@
 msgstr "Facturable?"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:557
-msgid ""
-"Enter the income/expense account for the Entry, or choose one from the list"
-msgstr ""
-"Escriviu el compte d'ingressos/despeses per l'assentament, o bé escolliu-ne "
-"un de la llista"
+msgid "Enter the income/expense account for the Entry, or choose one from the list"
+msgstr "Escriviu el compte d'ingressos/despeses per l'assentament, o bé escolliu-ne un de la llista"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:570
 msgid "Enter the type of Entry"
@@ -3660,14 +3477,8 @@
 
 #: ../src/core-utils/gnc-features.c:115
 #, fuzzy
-msgid ""
-"This Dataset contains features not supported by this version of GnuCash. "
-"You must use a newer version of GnuCash in order to support the following "
-"features:"
-msgstr ""
-"Aquest fitxer o URL sembla ser d'una versió més nova del GnuCash. Cal que "
-"actualitzeu la vostra versió del GnuCash per a poder treballar amb aquestes "
-"dades."
+msgid "This Dataset contains features not supported by this version of GnuCash. You must use a newer version of GnuCash in order to support the following features:"
+msgstr "Aquest fitxer o URL sembla ser d'una versió més nova del GnuCash. Cal que actualitzeu la vostra versió del GnuCash per a poder treballar amb aquestes dades."
 
 #: ../src/core-utils/gnc-filepath-utils.c:324
 #, c-format
@@ -3677,7 +3488,7 @@
 "Please correct the problem and restart GnuCash.\n"
 "The reported error was '%s' (errno %d).\n"
 msgstr ""
-"S'ha produït un error en crear el directori:\n"
+"S'ha produït un error en crear el directory:\n"
 " %s\n"
 "Hauríeu de solucionar el problema i reiniciar el GnuCash.\n"
 "L'error és «%s» (errnúm %d).\n"
@@ -3693,9 +3504,9 @@
 msgstr ""
 "El directori\n"
 " %s\n"
-"existeix, però no s'hi pot accedir. Aquest programa \n"
-"ha de tenir-hi accés complet (escriptura/lectura/execució) \n"
-"per a funcionar correctament.\n"
+"existeix però no es pot accedir. El programa\n"
+"ha de tenir accés complet (lectura/escriptura/execució)\n"
+"al directori per a funcionar correctament.\n"
 
 #: ../src/core-utils/gnc-filepath-utils.c:346
 #: ../src/core-utils/gnc-filepath-utils.c:368
@@ -3708,8 +3519,8 @@
 msgstr ""
 "El camí\n"
 " %s\n"
-"existeix però no és un directori. Suprimiu\n"
-"el fitxer i reinicieu el GnuCash.\n"
+"existeix però no és un directori. Sisplau esborreu\n"
+"el fitxer i inicieu GnuCash un altre cop.\n"
 
 #: ../src/core-utils/gnc-filepath-utils.c:355
 #, c-format
@@ -3720,11 +3531,10 @@
 "problem and restart GnuCash. The reported error \n"
 "was '%s' (errno %d)."
 msgstr ""
-"S'ha produït un error en comprovar si el directori\n"
+"Ha ocorregut un error desconetug quan s'estava validant que el directori\n"
 " %s\n"
-"existeix i es pot utilitzar. Hauríeu de corregir el problema\n"
-"i reiniciar el GnuCash. El problema sobre el qual s'ha informat\n"
-"és «%s» (errno %d)."
+"existeix i és usable. Sisplau corregiu el problema i reinicieu\n"
+"Gnucash. L'error reportat va ser '%s' (errno %d)."
 
 #: ../src/core-utils/gnc-filepath-utils.c:380
 #, c-format
@@ -3733,26 +3543,28 @@
 " %s\n"
 "They must be at least 'rwx' for the user.\n"
 msgstr ""
-"Els permisos del directori següent no són les correctes:\n"
-" %s\n"
-"Haurien de ser «rwx» almenys per a l'usuari.\n"
 
 #: ../src/engine/Account.c:168
 #, c-format
 msgid ""
 "The separator character \"%s\" is used in one or more account names.\n"
 "\n"
-"This will result in unexpected behaviour. Either change the account names or "
-"choose another separator character.\n"
+"This will result in unexpected behaviour. Either change the account names or choose another separator character.\n"
 "\n"
 "Below you will find the list of invalid account names:\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"El caràcter separador \"%s\" s'usa en un o més noms. \n"
+"\n"
+"Això tindrà com a resultat un comportament inesperat. O bé canvieu noms dels comptes o bé escolliu un altre caràcter separador. \n"
+"\n"
+"A sota trobareu la llista de noms de compte invàlids:\n"
+"%s"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../src/engine/Account.c:3881
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:451
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2336
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2300
 msgid "Bank"
 msgstr "Bancari"
 
@@ -3789,16 +3601,16 @@
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../src/engine/Account.c:3889 ../src/engine/Scrub.c:446
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2645
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3096
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2650
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3108
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2444
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:296 ../intl-scm/guile-strings.c:308
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:312 ../intl-scm/guile-strings.c:316
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:320 ../intl-scm/guile-strings.c:324
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:328 ../intl-scm/guile-strings.c:2352
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2676 ../intl-scm/guile-strings.c:3806
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3828 ../intl-scm/guile-strings.c:3900
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3922
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:328 ../intl-scm/guile-strings.c:2316
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2678 ../intl-scm/guile-strings.c:3808
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3830 ../intl-scm/guile-strings.c:3902
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3924
 msgid "Income"
 msgstr "Ingressos"
 
@@ -3807,11 +3619,11 @@
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../src/engine/Account.c:3890 ../src/engine/gncInvoice.c:907
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3181
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3193
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:268 ../intl-scm/guile-strings.c:708
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:742 ../intl-scm/guile-strings.c:3808
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3830 ../intl-scm/guile-strings.c:3902
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3924
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:742 ../intl-scm/guile-strings.c:3810
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3832 ../intl-scm/guile-strings.c:3904
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3926
 msgid "Expense"
 msgstr "Despeses"
 
@@ -3824,87 +3636,15 @@
 msgstr "Creditors (a pagar)"
 
 #: ../src/engine/Account.c:3894
-#, fuzzy
 msgid "Root"
-msgstr "Informe"
+msgstr "Arrel"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #: ../src/engine/Account.c:3895 ../src/engine/Scrub.c:454
-#: ../src/engine/Scrub.c:519 ../intl-scm/guile-strings.c:3750
-#, fuzzy
+#: ../src/engine/Scrub.c:519 ../intl-scm/guile-strings.c:3752
 msgid "Trading"
-msgstr "S'està llegint"
+msgstr "Intercanvi comercial"
 
-#: ../src/engine/cap-gains.c:236
-msgid "Orphaned Gains"
-msgstr "Guanys orfes"
-
-#: ../src/engine/cap-gains.c:250 ../src/engine/cap-gains.c:959
-#: ../src/engine/cap-gains.c:964 ../src/engine/cap-gains.c:965
-msgid "Realized Gain/Loss"
-msgstr "Guanys/pèrdues realitzats"
-
-#: ../src/engine/cap-gains.c:252
-msgid ""
-"Realized Gains or Losses from Commodity or Trading Accounts that haven't "
-"been recorded elsewhere."
-msgstr ""
-"Guanys o pèrdues realitzats de comptes de valors o de comerç que no s'han "
-"inscrit a cap altre lloc."
-
-#: ../src/engine/gnc-budget.c:93 ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:843
-msgid "Unnamed Budget"
-msgstr "Pressupost sense nom"
-
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:909
-#, fuzzy
-msgid "Customer Credit Note"
-msgstr "Informe de client"
-
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:911
-#, fuzzy
-msgid "Vendor Credit Note"
-msgstr "Informe de proveïdor"
-
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:913
-#, fuzzy
-msgid "Employee Credit Note"
-msgstr "Informe de treballador"
-
-#. Set memo.
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:1445
-msgid "Extra to Charge Card"
-msgstr "Costos addicionals per a carregar a la targeta"
-
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:1485
-msgid "Generated from an invoice. Try unposting the invoice."
-msgstr ""
-"Generat des d'una factura. Per a modificar-lo, hauríeu de suprimir-ne "
-"l'assentament."
-
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:1914
-msgid " (posted)"
-msgstr " (comptabilitzat)"
-
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/engine/gnc-lot.c:686 ../intl-scm/guile-strings.c:4076
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4146
-msgid "Lot"
-msgstr "Paquet"
-
-#: ../src/engine/gncOrder.c:548
-msgid " (closed)"
-msgstr " (tancat)"
-
-#. Strings used when creating splits later on.
-#: ../src/engine/gncOwner.c:882
-msgid "Lot Link"
-msgstr ""
-
-#: ../src/engine/gncOwner.c:883
-msgid "Internal link between invoice and payment lots"
-msgstr ""
-
 #. translators: " + " is an separator in a list of string-representations of recurrence frequencies
 #: ../src/engine/Recurrence.c:487
 msgid " + "
@@ -3914,11 +3654,11 @@
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/engine/Recurrence.c:598
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:19
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:32
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:47
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:91
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2442 ../intl-scm/guile-strings.c:3350
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4646 ../intl-scm/guile-strings.c:4648
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:39
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2444 ../intl-scm/guile-strings.c:3352
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4648 ../intl-scm/guile-strings.c:4650
 msgid "Weekly"
 msgstr "Setmanal"
 
@@ -3940,23 +3680,23 @@
 msgstr "darrer %s"
 
 #: ../src/engine/Recurrence.c:642
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:11
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:27
 msgid "1st"
 msgstr ""
 
 #: ../src/engine/Recurrence.c:642
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:29
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:28
 #, fuzzy
 msgid "2nd"
 msgstr "i"
 
 #: ../src/engine/Recurrence.c:642
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:39
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:29
 msgid "3rd"
 msgstr ""
 
 #: ../src/engine/Recurrence.c:642
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:47
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:30
 msgid "4th"
 msgstr ""
 
@@ -3965,10 +3705,10 @@
 #: ../src/engine/Recurrence.c:652
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s"
-msgstr "%s: %s"
+msgstr "Període %s - %s"
 
 #: ../src/engine/Recurrence.c:689
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:29
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:30
 msgid "Semi-monthly"
 msgstr "Semimensual"
 
@@ -3979,14 +3719,15 @@
 msgstr "Llista de mida %d desconeguda."
 
 #: ../src/engine/Recurrence.c:716
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:80
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:6
 msgid "Once"
 msgstr "Una vegada"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
-#: ../src/engine/Recurrence.c:721 ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:17
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:60
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3354
+#: ../src/engine/Recurrence.c:721
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:9
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:38
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3356
 msgid "Daily"
 msgstr "A diari"
 
@@ -3996,19 +3737,19 @@
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/engine/Recurrence.c:738 ../src/engine/Recurrence.c:752
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:20
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:28
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:75
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2438 ../intl-scm/guile-strings.c:3346
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4650 ../intl-scm/guile-strings.c:4652
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:26
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:29
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:41
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2440 ../intl-scm/guile-strings.c:3348
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4652 ../intl-scm/guile-strings.c:4654
 msgid "Monthly"
 msgstr "Mensual"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/engine/Recurrence.c:764 ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:48
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2434 ../intl-scm/guile-strings.c:4658
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4660
+#: ../src/engine/Recurrence.c:764 ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:43
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2436 ../intl-scm/guile-strings.c:4660
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4662
 msgid "Yearly"
 msgstr "Anual"
 
@@ -4018,7 +3759,7 @@
 msgstr "Orfe"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
-#: ../src/engine/Scrub.c:389 ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1357
+#: ../src/engine/Scrub.c:389 ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1358
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:620
 msgid "Imbalance"
 msgstr "Desequilibri"
@@ -4027,5471 +3768,131 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/engine/Split.c:1425 ../src/engine/Split.c:1442
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:45
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4088 ../intl-scm/guile-strings.c:4824
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4090 ../intl-scm/guile-strings.c:4826
 msgid "-- Split Transaction --"
 msgstr "-- Assentament desglossat --"
 
 #. Translators: This string has a disambiguation prefix
 #: ../src/engine/Split.c:1459
-msgid ""
-"Displayed account code of the other account in a multi-split transaction|"
-"Split"
-msgstr ""
+msgid "Displayed account code of the other account in a multi-split transaction|Split"
+msgstr "Codi de compte mostrat per a l'altre compte a una transacció|Divisió de divisió múltiple"
 
-#: ../src/engine/Transaction.c:2342
+#: ../src/engine/Transaction.c:2344
 msgid "Voided transaction"
 msgstr "Assentaments invàlids"
 
 #. Dirtying taken care of by SetReadOnly
-#: ../src/engine/Transaction.c:2353
+#: ../src/engine/Transaction.c:2355
 msgid "Transaction Voided"
 msgstr "Assentament invalidat"
 
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:192
-msgid "The book was closed successfully."
-msgstr "S'ha tancat el llibre amb èxit."
+#: ../src/engine/cap-gains.c:236
+msgid "Orphaned Gains"
+msgstr "Guanys orfes"
 
-#. Translators: %s is a date string. %d is the number of books
-#. * that will be created. This is a ngettext(3) message (but
-#. * only for the %d part).
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:317
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"The earliest transaction date found in this book is %s. Based on the "
-"selection made above, this book will be split into %d book."
-msgid_plural ""
-"The earliest transaction date found in this book is %s. Based on the "
-"selection made above, this book will be split into %d books."
-msgstr[0] ""
-"La data d'assentament més antiga que s'ha trobat en aquest llibre és %s. "
-"Basant-se en la selecció realitzada més amunt, aquest llibre es desglossarà "
-"en %d llibres. Feu clic a «Endavant» per a iniciar el tancament del llibre "
-"més antic."
-msgstr[1] ""
-"La data d'assentament més antiga que s'ha trobat en aquest llibre és %s. "
-"Basant-se en la selecció realitzada més amunt, aquest llibre es desglossarà "
-"en %d llibres. Feu clic a «Endavant» per a iniciar el tancament del llibre "
-"més antic."
+#: ../src/engine/cap-gains.c:250 ../src/engine/cap-gains.c:959
+#: ../src/engine/cap-gains.c:964 ../src/engine/cap-gains.c:965
+msgid "Realized Gain/Loss"
+msgstr "Guanys/pèrdues realitzats"
 
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:371
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You have asked for a book to be created. This book will contain all "
-"transactions up to midnight %s (for a total of %d transactions spread over "
-"%d accounts).\n"
-"\n"
-" Amend the Title and Notes or Click on 'Forward' to proceed.\n"
-" Click on 'Back' to adjust the dates or 'Cancel'."
-msgstr ""
-"Heu sol·licitat la creació d'un llibre. Aquest llibre contindrà tots els "
-"assentaments fins la mitjanit de %s (per a un total de %d assentaments "
-"distribuïts al llarg de %d comptes). Feu clic a «Endavant» per a crear "
-"aquest fitxer. Feu clic a «Enrere» per a ajustar les dates."
+#: ../src/engine/cap-gains.c:252
+msgid "Realized Gains or Losses from Commodity or Trading Accounts that haven't been recorded elsewhere."
+msgstr "Guanys o pèrdues realitzats de comptes de valors o de comerç que no s'han inscrit a cap altre lloc."
 
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:388
-#, c-format
-msgid "Period %s - %s"
-msgstr "Període %s - %s"
+#: ../src/engine/gnc-budget.c:93 ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:843
+msgid "Unnamed Budget"
+msgstr "Pressupost sense nom"
 
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:407
-#, c-format
-msgid ""
-"The book will be created with the title %s when you\n"
-"\n"
-"Click on 'Apply', Click on 'Back' to adjust or 'Cancel'."
-msgstr ""
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#: ../src/engine/gnc-lot.c:686 ../intl-scm/guile-strings.c:4078
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4148
+msgid "Lot"
+msgstr "Molt"
 
-#. Translation FIXME: Can this %s-containing message please be
-#. replaced by one single message? Either this closing went
-#. successfully ("success", "congratulations") or something else
-#. should be displayed anyway.
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:528
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Congratulations! You are done closing books!\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Enhorabona! heu finalitzat el tancament dels llibres."
-
-#. Change the text so that its more mainingful for this assistant
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:594
-msgid "Period:"
-msgstr "Període:"
-
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:595
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:2
-msgid "Closing Date:"
-msgstr "Data de tancament:"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:396
-msgid "Selected"
-msgstr "Seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:408
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2172
-msgid "Account Types"
-msgstr "Tipus de comptes"
-
-#. Translators: '%s' is the name of the selected account hierarchy template.
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:506
-#, c-format
-msgid "Accounts in '%s'"
-msgstr "Tipus de comptes a «%s»"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:514
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:909
 #, fuzzy
-msgid "No description provided."
-msgstr "(sense descripció)"
+msgid "Customer Credit Note"
+msgstr "Informe de client"
 
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:529
-msgid "Accounts in Category"
-msgstr "Comptes a la categoria"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:741
-msgid "zero"
-msgstr "zero"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:754
-msgid "existing account"
-msgstr "compte existent"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:940
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:902
-msgid "Placeholder"
-msgstr "Contenidor"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:971
-msgid "Use Existing"
-msgstr "Utilitza l'existent"
-
-#. { name, default txn memo, throughEscrowP, specSrcAcctP }
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:111
-msgid "Taxes"
-msgstr "Impostos"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:111
-msgid "Tax Payment"
-msgstr "Pagament d'impostos"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:112
-msgid "Insurance"
-msgstr "Assegurança"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:112
-msgid "Insurance Payment"
-msgstr "Pagament d'assegurança"
-
-#. Translators: PMI stands for Private Mortgage Insurance.
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:114
-msgid "PMI"
-msgstr "Assegurança d'amortització privada"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:114
-msgid "PMI Payment"
-msgstr "Pagament de l'assegurança d'amortització privada"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:115
-msgid "Other Expense"
-msgstr "Altres despeses"
-
-# FIXME: (dpm)
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:115
-msgid "Miscellaneous Payment"
-msgstr "Pagament miscel·lani"
-
-#. Add payment checkbox.
-#. Translators: %s is "Taxes",
-#. * "Insurance", or similar.
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:746
-#, c-format
-msgid "... pay \"%s\"?"
-msgstr "... pagar «%s»?"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:758
-msgid "via Escrow account?"
-msgstr "a través del compte d'aval?"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:913
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2596
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2395
-msgid "Loan"
-msgstr "Préstec"
-
-#. Translators: %s is "Taxes", or "Insurance", or similar
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1441
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Loan Repayment Option: \"%s\""
-msgstr "Calculadora financera"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1837 ../src/gnome/assistant-loan.c:3011
-msgid "Principal"
-msgstr "Capital total"
-
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1843 ../src/gnome/assistant-loan.c:3031
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2552
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2589
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2597
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2604
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2613
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2640
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2351
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2388
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2396
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2403
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2412
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2439
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:314
-msgid "Interest"
-msgstr "Interès"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:2917
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:911
 #, fuzzy
-msgid "Escrow Payment"
-msgstr "Pagaments addicionals"
+msgid "Vendor Credit Note"
+msgstr "Informe de proveïdor"
 
-#. Set split-action with gnc_set_num_action which is the same as
-#. * xaccSplitSetAction with these arguments
-#. Translators: This string has a disambiguation prefix
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:410
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2649
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2448
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:913
 #, fuzzy
-msgid "Action Column|Split"
-msgstr "Desglossament automàtic"
+msgid "Employee Credit Note"
+msgstr "Informe de treballador"
 
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:441
-msgid "Error adding price."
-msgstr "S'ha produït un error en afegir la cotització."
+#. Set memo.
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:1445
+msgid "Extra to Charge Card"
+msgstr "Costos addicionals per a carregar a la targeta"
 
-#. src/report/business-reports/job-report.scm
-#. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
-#. src/report/standard-reports/budget.scm
-#. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
-#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
-#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:604
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:108
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:107
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:18
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:449
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:49
-#: ../src/import-export/import-main-matcher.c:482
-#: ../src/import-export/import-match-picker.c:343
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.c:369
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:296
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1356 ../intl-scm/guile-strings.c:1468
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2648 ../intl-scm/guile-strings.c:3042
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3190 ../intl-scm/guile-strings.c:3256
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3554 ../intl-scm/guile-strings.c:3956
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4070 ../intl-scm/guile-strings.c:4134
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4448
-msgid "Account"
-msgstr "Compte"
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:1485
+msgid "Generated from an invoice. Try unposting the invoice."
+msgstr "Generat des d'una factura. Per a modificar-lo, hauríeu de suprimir-ne l'assentament."
 
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:610
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:391
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2652 ../intl-scm/guile-strings.c:3958
-msgid "Symbol"
-msgstr "Símbol"
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:1914
+msgid " (posted)"
+msgstr " (comptabilitzat)"
 
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
-#. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:616
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:118
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:117
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:359
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2656 ../intl-scm/guile-strings.c:3556
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3596 ../intl-scm/guile-strings.c:4074
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4140 ../intl-scm/guile-strings.c:4382
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4452 ../intl-scm/guile-strings.c:4738
-msgid "Shares"
-msgstr "Accions"
+#: ../src/engine/gncOrder.c:548
+msgid " (closed)"
+msgstr " (tancat)"
 
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:807
-msgid "You don't have any stock accounts with balances!"
-msgstr "No teniu cap compte de valors amb saldos!"
-
-#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:153
-msgid ""
-"That commodity is currently used by at least one of your accounts. You may "
-"not delete it."
+#. Strings used when creating splits later on.
+#: ../src/engine/gncOwner.c:882
+msgid "Lot Link"
 msgstr ""
-"Aquesta acció o divisa està essent utilitzada en almenys un dels vostres "
-"comptes. No la podeu suprimir."
 
-#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:167
-msgid ""
-"This commodity has price quotes. Are you sure you want to delete the "
-"selected commodity and its price quotes?"
+#: ../src/engine/gncOwner.c:883
+msgid "Internal link between invoice and payment lots"
 msgstr ""
-"Aquesta acció o divisa té cotitzacions. Esteu segur de voler suprimir "
-"l'acció o divisa seleccionada i les seves cotitzacions?"
 
-#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:174
-msgid "Are you sure you want to delete the selected commodity?"
-msgstr "Esteu segur de voler esborrar l'acció o divisa seleccionada?"
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:237
+msgid "You must select an item from the list"
+msgstr "Heu de seleccionar un element de la llista"
 
-#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:183
-msgid "Delete commodity?"
-msgstr "Voleu suprimir l'acció o divisa?"
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:349
+#: ../src/gnome-utils/gnc-cell-renderer-date.c:170
+msgid "Select"
+msgstr "Seleccioneu"
 
-#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:312
-msgid ""
-"This program can only calculate one value at a time. You must enter values "
-"for all but one quantity."
-msgstr ""
-"Aquest programa només pot calcular un valor a la vegada. Heu d'entrar valors "
-"per a tots els camps excepte el que voleu que sigui calculat."
-
-#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:314
-msgid ""
-"GnuCash cannot determine the value in one of the fields. You must enter a "
-"valid expression."
-msgstr ""
-"El GnuCash no pot determinar el valor en un dels camps. Heu d'introduir una "
-"expressió vàlida."
-
-#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:353
-msgid "The interest rate cannot be zero."
-msgstr "El tipus d'interès no pot ser zero."
-
-#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:372
-msgid "The number of payments cannot be zero."
-msgstr "El nombre de pagaments no pot ser zero."
-
-#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:377
-msgid "The number of payments cannot be negative."
-msgstr "El nombre de pagaments no pot ser negatiu."
-
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:104
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:103
-msgid "All Accounts"
-msgstr "Tots els comptes"
-
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:111
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:110
-#: ../src/import-export/import-match-picker.c:348
-msgid "Balanced"
-msgstr "Saldat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:114
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:113
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:467
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:467
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1317 ../src/gnome/window-reconcile.c:1317
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:349
-msgid "Reconcile"
-msgstr "Conciliació"
-
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:116
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:115
-msgid "Share Price"
-msgstr "Cotització de l'acció"
-
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:120
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:119
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:920
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:978
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3002
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3022
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2662 ../intl-scm/guile-strings.c:3966
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4080 ../intl-scm/guile-strings.c:4172
-msgid "Value"
-msgstr "Valor"
-
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:128
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:151
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:157
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:857
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:863
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:127
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:150
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:156
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:128
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:151
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:157
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1786
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3068
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:857
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:863
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:348
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4570
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4572
 #, fuzzy
 msgid "Number/Action"
 msgstr "Opció numèrica"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:132
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:153
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:159
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:859
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:865
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:131
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:152
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:158
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:132
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:153
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:159
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1785
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3067
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:859
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:865
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:344
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4574
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4576
 #, fuzzy
 msgid "Transaction Number"
 msgstr "Informe d'assentaments"
 
-#. FIXME: All this does is leak.
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:204
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:203
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1413
-msgid "Find Transaction"
-msgstr "Cerca un assentament"
-
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:399
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:307
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:178 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:99
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1025 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1744
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1744
-msgid "Open"
-msgstr "Obre"
-
-#. src/report/report-system/html-fonts.scm
-#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:849 ../intl-scm/guile-strings.c:2050
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3546 ../intl-scm/guile-strings.c:4096
-msgid "Title"
-msgstr "Títol"
-
-#. src/report/business-reports/customer-summary.scm
-#. src/report/business-reports/job-report.scm
-#. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#. src/report/report-system/html-utilities.scm
-#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:855 ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:932
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:773
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:459
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:467
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3232
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:52
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:282
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:422
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:682 ../intl-scm/guile-strings.c:1380
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1524 ../intl-scm/guile-strings.c:2110
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2570 ../intl-scm/guile-strings.c:4086
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4314 ../intl-scm/guile-strings.c:4462
-msgid "Balance"
-msgstr "Saldo"
-
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:861
-msgid "Gains"
-msgstr "Guanys"
-
-#. src/report/standard-reports/average-balance.scm
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:926 ../intl-scm/guile-strings.c:2732
-msgid "Gain/Loss"
-msgstr "Guanys/pèrdues"
-
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:976
-#, c-format
-msgid "Lots in Account %s"
-msgstr "Paquets del compte %s"
-
-#. Translators: %d is the number of prices. This
-#. is a ngettext(3) message.
-#: ../src/gnome/dialog-price-edit-db.c:183
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete the selected price?"
-msgid_plural "Are you sure you want to delete the %d selected prices?"
-msgstr[0] "Esteu segur de voler esborrar la cotització (%d) seleccionada?"
-msgstr[1] "Esteu segur de voler esborrar les %d cotitzacions seleccionades?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-price-edit-db.c:191
-msgid "Delete prices?"
-msgstr "Voleu suprimir les cotitzacions?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:215
-#, fuzzy
-msgid "You must select a Security."
-msgstr "Heu d'escollir una divisa."
-
-#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:220
-#, fuzzy
-msgid "You must select a Currency."
-msgstr "Heu d'escollir una divisa."
-
-#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:231
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1421
-msgid "You must enter a valid amount."
-msgstr "Heu d'escriure una quantitat vàlida."
-
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:861
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:861
-msgid "Cannot save check format file."
-msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer dels formats de xec."
-
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1550
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1550
-msgid "There is a duplicate check format file."
-msgstr "Hi ha un fitxer dels formats de xec duplicat."
-
-#. Translators: %1$s is the type of the first check
-#. * format (user defined or application defined); %2$s
-#. * is the filename of that format; %3$s the type of
-#. * the other check format; and %4$s the filename of
-#. * that other format.
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1558
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1558
-#, c-format
-msgid ""
-"The GUIDs in the %s check format file '%s' and the %s check format file '%s' "
-"match."
-msgstr ""
-"Els números GUID del format de xec %s en el fitxer «%s» concorden amb el "
-"format de xec %s en el fitxer «%s»."
-
-#. Translators: This is a directory name. It may be presented to
-#. * the user to indicate that some data file was defined by the
-#. * gnucash application.
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1599
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1599
-msgid "application"
-msgstr "aplicació"
-
-#. Translators: This is a directory name. It may be presented to
-#. * the user to indicate that some data file was defined by a
-#. * user herself.
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1607
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1607
-msgid "user"
-msgstr "usuari"
-
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1631
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2603
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1631
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2603
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:25
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:11
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:4
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:19
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:10
-msgid "Custom"
-msgstr "Personalitzat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2595
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2595
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:31
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:153
-msgid "Top"
-msgstr "A daltt"
-
-#: ../src/gnome/dialog-progress.c:483 ../src/gnome/dialog-progress.c:532
-msgid "(paused)"
-msgstr " (en pausa)"
-
-#: ../src/gnome/dialog-progress.c:767 ../src/gnome/dialog-progress.c:770
-msgid "Complete"
-msgstr "Finalitzat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:167 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:168
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:143
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:24
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:241
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2262 ../src/gnome/window-reconcile.c:2262
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:18
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Edita"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:168 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:169
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2203 ../src/gnome/window-reconcile.c:2203
-msgid "_Transaction"
-msgstr "_Assentament"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:169 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:170
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:242
-msgid "_View"
-msgstr "_Visualitza"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:170 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:171
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:243
-msgid "_Actions"
-msgstr "A_ccions"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:202 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:203
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This Scheduled Transaction has changed; are you sure you want to cancel?"
-msgstr ""
-"Aquest assentament periòdic ha canviat. Esteu segur de voler cancel·lar?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:649 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:656
-#, c-format
-msgid "Couldn't parse credit formula for split \"%s\"."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut analitzar la fórmula del crèdit per al desglossament «%s»."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:677 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:684
-#, c-format
-msgid "Couldn't parse debit formula for split \"%s\"."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut analitzar la fórmula del dèbit per al desglossament «%s»."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:711 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:718
-#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:260
-msgid ""
-"The Scheduled Transaction Editor cannot automatically balance this "
-"transaction. Should it still be entered?"
-msgstr ""
-"L'editor d'assentaments periòdics no pot saldar aquest assentament "
-"automàticament. Voleu registrar-lo de totes maneres?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:732 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:739
-msgid "Please name the Scheduled Transaction."
-msgstr "Introduïu un nom per a l'assentament periòdic."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:759 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:767
-#, c-format
-msgid ""
-"A Scheduled Transaction with the name \"%s\" already exists. Are you sure "
-"you want to name this one the same?"
-msgstr ""
-"Ja existeix un assentament periòdic amb el nom «%s». Esteu segur de voler "
-"anomenar aquest de la mateixa manera?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:787 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:795
-msgid "Scheduled Transactions with variables cannot be automatically created."
-msgstr "No es poden crear assentaments periòdics amb variables automàticament."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:797 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:805
-msgid ""
-"Scheduled Transactions without a template transaction cannot be "
-"automatically created."
-msgstr ""
-"No es poden crear assentaments periòdics automàticament sense un assentament "
-"plantilla."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:812 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:820
-msgid "Please provide a valid end selection."
-msgstr "Introduïu una selecció vàlida per al final."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:830 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:838
-msgid "There must be some number of occurrences."
-msgstr "Heu d'especificar un nombre d'ocurrències."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:839 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:847
-#, c-format
-msgid ""
-"The number of remaining occurrences (%d) is greater than the number of total "
-"occurrences (%d)."
-msgstr ""
-"El nombre d'ocurrències restants (%d) és més gran que el nombre "
-"d'ocurrències total (%d)."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:871 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:879
-msgid ""
-"You have attempted to create a Scheduled Transaction which will never run. "
-"Do you really want to do this?"
-msgstr ""
-"Esteu intentant crear un assentament periòdic que mai serà executat. Esteu "
-"segur de voler-ho fer?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1325
-msgid ""
-"Note: If you have already accepted changes to the Template, Cancel will not "
-"revoke them."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1372 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1380
-msgid "(never)"
-msgstr "(mai)"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1540 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1548
-msgid ""
-"The current template transaction has been changed. Would you like to record "
-"the changes?"
-msgstr ""
-"L'assentament plantilla actual ha canviat. Voleu enregistrar-ne els canvis?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1797 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1804
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:230
-msgid "Scheduled Transactions"
-msgstr "Assentaments periòdics"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:557
-msgid ""
-"The Scheduled Transaction is unbalanced. You are strongly encouraged to "
-"correct this situation."
-msgstr ""
-"L'assentament periòdic no està saldat. Hauríeu de corregir aquesta situació."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:781
-msgid ""
-"Cannot create a Scheduled Transaction from a Transaction currently being "
-"edited. Please Enter the Transaction before Scheduling."
-msgstr ""
-"No es pot crear un assentament periòdic a partir d'un assentament en edició. "
-"Hauríeu de completar l'assentament abans de programar-lo."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:388
-msgid "Ignored"
-msgstr "Ignorat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:389
-msgid "Postponed"
-msgstr "Ajornat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:390
-msgid "To-Create"
-msgstr "Per crear"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:391
-msgid "Reminder"
-msgstr "Recordatori"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:392
-msgid "Created"
-msgstr "Creat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:455
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:104
-msgid "Never"
-msgstr "Mai"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:525
-msgid "(Need Value)"
-msgstr "(Es requereix un valor)"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:821
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (One "
-"transaction automatically created)"
-msgid_plural ""
-"There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d "
-"transactions automatically created)"
-msgstr[0] ""
-"No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'ha creat %d "
-"transacció automàticament)"
-msgstr[1] ""
-"No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'han creat "
-"%d transaccions automàticament)"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:943
-msgid "Transaction"
-msgstr "Asse_ntament"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:959
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:15
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:33
-msgid "Status"
-msgstr "Estat"
-
-#. ################## Added for Reg2 #################
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:1028
-msgid "Created Transactions"
-msgstr "Assentaments creats"
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:285
-#, fuzzy
-msgid "Last Valid Year: "
-msgstr "L'any passat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:286
-#, fuzzy
-msgid "Form Line Data: "
-msgstr "Format:"
-
-#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:287 ../intl-scm/guile-strings.c:2562
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4306
-msgid "Code"
-msgstr "Codi"
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:362
-#, fuzzy
-msgid "now"
-msgstr "Desconegut"
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1137
-#, fuzzy
-msgid "Income Tax Identity"
-msgstr "Balanç de resultats"
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1201
-msgid ""
-"CAUTION: If you set TXF categories, and later change 'Type', you will need "
-"to manually reset those categories one at a time"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1350
-msgid "Form"
-msgstr "Formulari"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-account-tree.c:59
-msgid "New Accounts _Page"
-msgstr "_Pàgina de comptes nova"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-account-tree.c:60
-msgid "Open a new Account Tree page"
-msgstr "Obre una pàgina d'arbre de comptes nova"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:107
-msgid "New _File"
-msgstr "Fitxer _nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:108
-msgid "Create a new file"
-msgstr "Crea un fitxer now"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:112
-msgid "_Open..."
-msgstr "_Obre..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:113
-msgid "Open an existing GnuCash file"
-msgstr "Obre un fitxer del GnuCash"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:117
-msgid "_Save"
-msgstr "_Desa"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:118
-msgid "Save the current file"
-msgstr "Desa el fitxer actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:122
-msgid "Save _As..."
-msgstr "_Anomena i desa..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:123
-msgid "Save this file with a different name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:127
-msgid "Re_vert"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:128
-msgid "Reload the current database, reverting all unsaved changes"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:133
-msgid "Export _Accounts"
-msgstr "Exporta els _comptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:134
-msgid "Export the account hierarchy to a new GnuCash datafile"
-msgstr "Exporta l'arbre de comptes a un fitxer de dades del GnuCash nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:141
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:241
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:242
-msgid "_Find..."
-msgstr "_Cerca..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:142
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:242
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:243
-msgid "Find transactions with a search"
-msgstr "Cerca transaccions"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Ta_x Report Options"
-msgstr "Opcions de l'inf_orme"
-
-#. Translators: currently implemented are *
-#. * US: income tax and           *
-#. * DE: VAT                *
-#. * So adjust this string
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:152
-msgid "Setup relevant accounts for tax reports, e.g. US income tax"
-msgstr ""
-
-#. Actions menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:158
-msgid "_Scheduled Transactions"
-msgstr "A_ssentaments periòdics"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:160
-msgid "_Scheduled Transaction Editor"
-msgstr "Editor d'a_ssentaments periòdics"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:161
-msgid "The list of Scheduled Transactions"
-msgstr "La llista dels assentaments periòdics"
-
-# FIXME: execució sona molt macabre... (dpm)
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:165
-msgid "Since _Last Run..."
-msgstr "A partir de l'ú_ltima vegada..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:166
-msgid "Create Scheduled Transactions since the last time run"
-msgstr ""
-"Crea assentaments periòdics a partir de l'última vegada que fou executat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:170
-msgid "_Mortgage & Loan Repayment..."
-msgstr "A_mortització d'hipoteques i préstecs..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:171
-msgid "Setup scheduled transactions for repayment of a loan"
-msgstr "Configura assentaments periòdics per a l'amortització d'un préstec"
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:174
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2302
-#, fuzzy
-msgid "B_udget"
-msgstr "Pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:177
-msgid "Close _Books"
-msgstr "Tanca els _llibres"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:178
-msgid "Archive old data using accounting periods"
-msgstr "Arxiva les dades antigues utilitzant els períodes comptables"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:186
-msgid "_Price Editor"
-msgstr "_Editor de cotitzacions"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:187
-msgid "View and edit the prices for stocks and mutual funds"
-msgstr "Visualitza i edita els preus de les accions i fons d'inversió"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:191
-msgid "_Security Editor"
-msgstr "Editor de _valors"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:192
-msgid "View and edit the commodities for stocks and mutual funds"
-msgstr "Visualitza i edita els béns corresponents a accions i fons d'inversió"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:196
-#, fuzzy
-msgid "_Loan Repayment Calculator"
-msgstr "_Calculadora financera"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:197
-#, fuzzy
-msgid "Use the loan/mortgage repayment calculator"
-msgstr "Utilitza la calculadora financera"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:201
-msgid "_Close Book"
-msgstr "_Tanca el llibre"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:202
-msgid "Close the Book at the end of the Period"
-msgstr "Tanca el llibre al final del període."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:209
-msgid "_Tips Of The Day"
-msgstr "_Consells del dia"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:210
-msgid "View the Tips of the Day"
-msgstr "Mostra els consells del dia"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:546
-msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time."
-msgstr "No hi ha cap assentament periòdic a registrar en aquests moments."
-
-#. Translators: %d is the number of transactions. This is a
-#. ngettext(3) message.
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:571
-#, c-format
-msgid ""
-"There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d "
-"transaction automatically created)"
-msgid_plural ""
-"There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d "
-"transactions automatically created)"
-msgstr[0] ""
-"No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'ha creat %d "
-"transacció automàticament)"
-msgstr[1] ""
-"No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'han creat "
-"%d transaccions automàticament)"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:59
-msgid "New Budget"
-msgstr "Pressupost nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:60
-msgid "Create a new Budget"
-msgstr "Crea un pressupost nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:65
-msgid "Open Budget"
-msgstr "Obre un pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:66
-msgid "Open an existing Budget"
-msgstr "Obre un pressupost existent"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:71
-#, fuzzy
-msgid "Copy Budget"
-msgstr "Obre un pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:72
-#, fuzzy
-msgid "Copy an existing Budget"
-msgstr "Obre un pressupost existent"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:287
-msgid "Select a Budget"
-msgstr "Seleccioneu un pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:165
-msgid "Create a new Account"
-msgstr "Crea un compte nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:169
-msgid "New Account _Hierarchy..."
-msgstr "A_rbre de comptes nou..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:170
-msgid "Extend the current book by merging with new account type categories"
-msgstr ""
-"Amplia l'arbre de comptes actual inserint-hi categories de compte noves"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:174
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:128
-msgid "Open _Account"
-msgstr "Obre el _compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:175
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:129
-msgid "Open the selected account"
-msgstr "Obre el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:179
-#, fuzzy
-msgid "Open _Old Style Register Account"
-msgstr "Obre el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:180
-#, fuzzy
-msgid "Open the old style register selected account"
-msgstr "Obre el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:184
-#, fuzzy
-msgid "Open _SubAccounts"
-msgstr "Obre els _subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:185
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:135
-msgid "Open the selected account and all its subaccounts"
-msgstr "Obre el compte seleccionat i tots els seus subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:189
-#, fuzzy
-msgid "Open Old St_yle Subaccounts"
-msgstr "Obre els _subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:190
-#, fuzzy
-msgid "Open the old style register selected account and all its subaccounts"
-msgstr "Obre el compte seleccionat i tots els seus subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:196
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:236
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:237
-msgid "Edit _Account"
-msgstr "Edita el _compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:197
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:237
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:238
-msgid "Edit the selected account"
-msgstr "Edita el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:201
-msgid "_Delete Account..."
-msgstr "_Suprimeix el compte..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:202
-msgid "Delete selected account"
-msgstr "Suprimeix el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:206
-msgid "_Renumber Subaccounts..."
-msgstr "_Torna a numerar els subcomptes..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:207
-msgid "Renumber the children of the selected account"
-msgstr "Torna a numerar els subcomptes del compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:219
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:325
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:325
-msgid "_Reconcile..."
-msgstr "_Concilia..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:220
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:326
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:326
-msgid "Reconcile the selected account"
-msgstr "Concilia el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:224
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:330
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:330
-#, fuzzy
-msgid "_Auto-clear..."
-msgstr "Client _nou..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:225
-msgid "Automatically clear individual transactions, given a cleared amount"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:229
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:320
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:320
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:23 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2243
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2243
-msgid "_Transfer..."
-msgstr "_Transferència..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:230
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:321
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:321
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2244 ../src/gnome/window-reconcile.c:2244
-msgid "Transfer funds from one account to another"
-msgstr "Transfereix fons d'un compte a un altre"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:234
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:335
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:335
-msgid "Stoc_k Split..."
-msgstr "_Divisió d'accions..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:235
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:336
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:336
-msgid "Record a stock split or a stock merger"
-msgstr "Registra una divisió o una fusió d'accions"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:239
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:340
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:340
-msgid "View _Lots..."
-msgstr "Mostra els _paquets..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:240
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:341
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:341
-msgid "Bring up the lot viewer/editor window"
-msgstr "Mostra la finestra del visualitzador/editor de paquets"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:244
-msgid "Check & Repair A_ccount"
-msgstr "Comprova i repara el _compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:245
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2249 ../src/gnome/window-reconcile.c:2249
-msgid ""
-"Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this "
-"account"
-msgstr ""
-"Comprova si hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en aquest "
-"compte, i els repara"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:249
-msgid "Check & Repair Su_baccounts"
-msgstr "Comprova i repara els su_bcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:250
-msgid ""
-"Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this "
-"account and its subaccounts"
-msgstr ""
-"Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en "
-"aquest compte i els seus subcomptes, i els repara"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:255
-msgid "Check & Repair A_ll"
-msgstr "Comprova i repara'ls _tots"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:256
-msgid ""
-"Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in all "
-"accounts"
-msgstr ""
-"Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en "
-"tots els comptes, i els repara"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:308
-#, fuzzy
-msgid "Open2"
-msgstr "Obre"
-
-#.
-#. * Various option sections and options within those sections
-#. * The untranslated string is used for the key in the KVP
-#. * The translated string appears as the tab name and as the
-#. * text associated with the option selector on the tab
-#.
-#. src/report/report-system/report.scm
-#. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
-#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/average-balance.scm
-#. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
-#. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
-#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
-#. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
-#. src/report/standard-reports/income-statement.scm
-#. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
-#. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
-#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:401
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2949
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2951
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2953
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2955
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2966
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2970
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:37
-#: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:65 ../intl-scm/guile-strings.c:2312
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2408 ../intl-scm/guile-strings.c:2484
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2642 ../intl-scm/guile-strings.c:2708
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2756 ../intl-scm/guile-strings.c:2784
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2898 ../intl-scm/guile-strings.c:3022
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3088 ../intl-scm/guile-strings.c:3322
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3414 ../intl-scm/guile-strings.c:3470
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3642 ../intl-scm/guile-strings.c:3774
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3856 ../intl-scm/guile-strings.c:3950
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4226 ../intl-scm/guile-strings.c:4488
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4848
-msgid "Accounts"
-msgstr "Comptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1146
-#, c-format
-msgid "Deleting account %s"
-msgstr "S'està suprimint el compte %s"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1270
-#, c-format
-msgid "The account %s will be deleted."
-msgstr "Se suprimirà el compte %s."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1283
-#, c-format
-msgid "All transactions in this account will be moved to the account %s."
-msgstr ""
-"Es traslladaran totes les transaccions d'aquest compte cap al compte %s."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1289
-msgid "All transactions in this account will be deleted."
-msgstr "Se suprimiran totes les transaccions d'aquest compte."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1298
-#, c-format
-msgid "All of its sub-accounts will be moved to the account %s."
-msgstr "Es traslladaran tots els seus subcomptes cap al compte %s"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1304
-msgid "All of its subaccounts will be deleted."
-msgstr "Se suprimiran tots els seus subcomptes."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1309
-#, c-format
-msgid "All sub-account transactions will be moved to the account %s."
-msgstr ""
-"Es traslladaran totes les transaccions dels subcomptes cap al compte %s."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1315
-msgid "All sub-account transactions will be deleted."
-msgstr "Se suprimiran totes les transaccions dels subcomptes."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1320
-msgid "Are you sure you want to do this?"
-msgstr "Esteu segur de voler-ho fer?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:134
-msgid "Open _Subaccounts"
-msgstr "Obre els _subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:141
-msgid "_Delete Budget"
-msgstr "_Suprimeix el presupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:142
-msgid "Delete this budget"
-msgstr "Suprimeix aquest pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:146
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:3
-msgid "Budget Options"
-msgstr "Opcions del pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:147
-msgid "Edit this budget's options"
-msgstr "Edita les opcions d'aquest pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:151
-msgid "Estimate Budget"
-msgstr "Estima un pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:153
-msgid ""
-"Estimate a budget value for the selected accounts from past transactions"
-msgstr ""
-"Estima el valor d'un pressuport per als comptes seleccionats a partir de les "
-"transaccions anteriors"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:180
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:19
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1093
-msgid "Options"
-msgstr "Opcions"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:181
-msgid "Estimate"
-msgstr "Estima"
-
-#. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
-#. src/report/standard-reports/budget.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:276
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:318
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:806 ../intl-scm/guile-strings.c:2972
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3024 ../intl-scm/guile-strings.c:3028
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3034 ../intl-scm/guile-strings.c:3046
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3052 ../intl-scm/guile-strings.c:3072
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3232 ../intl-scm/guile-strings.c:3234
-msgid "Budget"
-msgstr "Pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:845
-#, c-format
-msgid "Delete %s?"
-msgstr "Voleu suprimir %s?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:916
-msgid "You must select at least one account to estimate."
-msgstr "Heu d'escollir com a mínim un compte per a l'estimació."
-
-#. **********************************************************
-#. Actions
-#. **********************************************************
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:188
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:189
-msgid "Cu_t Transaction"
-msgstr "Re_talla l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:189
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:190
-msgid "_Copy Transaction"
-msgstr "_Copia l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:190
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:191
-msgid "_Paste Transaction"
-msgstr "Engan_xa l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:191
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:192
-msgid "Dup_licate Transaction"
-msgstr "Dup_lica l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:192
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:193
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1168
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1103
-msgid "_Delete Transaction"
-msgstr "_Suprimeix l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:193
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:194
-#, fuzzy
-msgid "Cu_t Split"
-msgstr "Desglossament automàtic"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:194
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:195
-#, fuzzy
-msgid "_Copy Split"
-msgstr "Desglossament automàtic"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:195
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:196
-#, fuzzy
-msgid "_Paste Split"
-msgstr "_Suprimeix el desglossament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:196
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:197
-#, fuzzy
-msgid "Dup_licate Split"
-msgstr "Dup_lica l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:197
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:198
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1128
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1063
-msgid "_Delete Split"
-msgstr "_Suprimeix el desglossament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:198
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:199
-msgid "Cut the selected transaction into clipboard"
-msgstr "Retalla l'assentament seleccionat al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:199
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:200
-msgid "Copy the selected transaction into clipboard"
-msgstr "Copia l'assentament seleccionat al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:200
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:201
-msgid "Paste the transaction from the clipboard"
-msgstr "Enganxa l'assentament del porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:201
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:202
-msgid "Make a copy of the current transaction"
-msgstr "Fes una còpia de l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:202
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:203
-msgid "Delete the current transaction"
-msgstr "Suprimeix l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:203
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:204
-#, fuzzy
-msgid "Cut the selected split into clipboard"
-msgstr "Retalla l'assentament seleccionat al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:204
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:205
-#, fuzzy
-msgid "Copy the selected split into clipboard"
-msgstr "Copia l'assentament seleccionat al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:205
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:206
-#, fuzzy
-msgid "Paste the split from the clipboard"
-msgstr "Enganxa l'assentament del porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:206
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:207
-#, fuzzy
-msgid "Make a copy of the current split"
-msgstr "Fes una còpia de l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:207
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:208
-#, fuzzy
-msgid "Delete the current split"
-msgstr "Esborra l'entrada actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:214
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:215
-#, fuzzy
-msgid "_Print Checks..."
-msgstr "Im_primeix un xec..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:221
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:222
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:286
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1027
-msgid "Cu_t"
-msgstr "Re_talla"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:222
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:223
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:287
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1028
-msgid "Cut the current selection and copy it to clipboard"
-msgstr "Retalla la selecció actual i copia-la al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:226
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:227
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:291
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1032
-msgid "_Copy"
-msgstr "_Copia"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:227
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:228
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:292
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1033
-msgid "Copy the current selection to clipboard"
-msgstr "Copia la selecció actual al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:232
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:233
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:297
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1038
-msgid "Paste the clipboard content at the cursor position"
-msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls a la posició del cursor"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:274
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:275
-msgid "Remo_ve Transaction Splits"
-msgstr "_Suprimeix els desglossaments de l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:275
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:276
-msgid "Remove all splits in the current transaction"
-msgstr "Suprimeix tots els desglossaments de l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:279
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:280
-msgid "_Enter Transaction"
-msgstr "_Registra l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:280
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:281
-msgid "Record the current transaction"
-msgstr "Registra l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:284
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:285
-msgid "Ca_ncel Transaction"
-msgstr "Ca_ncel·la l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:285
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:286
-msgid "Cancel the current transaction"
-msgstr "Cancel·la l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:289
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:290
-msgid "_Void Transaction"
-msgstr "In_valida l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:293
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:294
-msgid "_Unvoid Transaction"
-msgstr "_Desfés la invalidació de l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:297
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:298
-msgid "Add _Reversing Transaction"
-msgstr "Afegeix l'assentament inve_rs"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:301
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:302
-#, fuzzy
-msgid "_Shift Transaction Forward"
-msgstr "Diari d'assen_taments"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:312
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:317
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1042
-msgid "_Refresh"
-msgstr "_Refresca"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:313
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:318
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1043
-msgid "Refresh this window"
-msgstr "Refresca aquesta finestra"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:331
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:331
-msgid ""
-"Automatically clear individual transactions, so as to reach a certain "
-"cleared amount"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:345
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:345
-msgid "_Blank Transaction"
-msgstr "Transacció en _blanc"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:346
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:346
-msgid "Move to the blank transaction at the bottom of the register"
-msgstr "Vés a l'assentament en blanc a la part de baix del registre"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:350
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:350
-msgid "Edit E_xchange Rate"
-msgstr "Edita el ti_pus de canvi"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:351
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:351
-msgid "Edit the exchange rate for the current transaction"
-msgstr "Edita el tipus de canvi de l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:355
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:355
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:25
-msgid "_Jump"
-msgstr "_Salta"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:356
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:356
-msgid "Jump to the corresponding transaction in the other account"
-msgstr "Salta a l'assentament corresponent de l'altre compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:360
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:360
-msgid "Sche_dule..."
-msgstr "Pla_nifica..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:361
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:361
-msgid ""
-"Create a Scheduled Transaction with the current transaction as a template"
-msgstr ""
-"Crea un assentament periòdic utilitzant l'assentament actual com a plantilla"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:365
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:365
-msgid "_All transactions"
-msgstr "_Tots els assentaments"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:369
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:369
-msgid "_This transaction"
-msgstr "A_questa assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:376
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:376
-msgid "Account Report"
-msgstr "Informe de compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:377
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:377
-msgid "Open a register report for this Account"
-msgstr "Obre un informe de registre per a aquest compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:381
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:381
-msgid "Account Transaction Report"
-msgstr "Informe d'assentament del compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:382
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:382
-msgid "Open a register report for the selected Transaction"
-msgstr "Obre un informe de registre per a l'assentament seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:392
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:392
-msgid "_Double Line"
-msgstr "Línia _doble"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:393
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:393
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:64
-msgid "Show two lines of information for each transaction"
-msgstr "Mostra dues línies d'informació per a cada assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:398
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:398
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:24
-msgid "S_plit Transaction"
-msgstr "Des_glossa l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:399
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:399
-msgid "Show all splits in the current transaction"
-msgstr "Mostra tots els desglossaments de l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:410
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:410
-msgid "_Basic Ledger"
-msgstr "Llibre _major bàsic"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:411
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:411
-msgid "Show transactions on one or two lines"
-msgstr "Mostra les transaccions en una o dues línies"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:415
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:415
-msgid "_Auto-Split Ledger"
-msgstr "Llibre major _autodesglossat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:416
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:416
-msgid ""
-"Show transactions on one or two lines and expand the current transaction"
-msgstr ""
-"Mostra les transaccions en una o dues línies i amplia l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:420
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:420
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:154
-msgid "Transaction _Journal"
-msgstr "Diari d'a_ssentaments"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:421
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:421
-msgid "Show expanded transactions with all splits"
-msgstr "Mostra les transaccions ampliades amb tots els desglossaments"
-
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:459
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:459
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2570
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2369
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:687
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:303
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4072
-msgid "Transfer"
-msgstr "Transferència"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:464
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:464
-msgid "Split"
-msgstr "Desglossa"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:465
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:465
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:27
-msgid "Schedule"
-msgstr "Planifica"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:468
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:468
-#: ../src/gnome/window-autoclear.c:94
-#, fuzzy
-msgid "Auto-clear"
-msgstr "Llindar de _neteja automàtica"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:660
-msgid ""
-"You have tried to open an account in the new register while it is open in "
-"the old register."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:733
-#, fuzzy
-msgid "General Ledger2"
-msgstr "Llibre major general"
-
-#. Translators: %s is the name
-#. of the tab page
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1548
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1494
-#, c-format
-msgid "Save changes to %s?"
-msgstr "Voleu desar els canvis a %s?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1552
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1498
-msgid ""
-"This register has pending changes to a transaction. Would you like to save "
-"the changes to this transaction, discard the transaction, or cancel the "
-"operation?"
-msgstr ""
-"El registre té canvis no desats en un assentament. Voleu desar els canvis "
-"d'aquest assentament, descartar-lo, o cancel·lar l'operació?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1555
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1501
-msgid "_Discard Transaction"
-msgstr "Des_carta l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1559
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1505
-msgid "_Save Transaction"
-msgstr "_Desa l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1588
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1623
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1635
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1658
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1708
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1537
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1572
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1584
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1607
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1657
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1701
-msgid "unknown"
-msgstr "desconegut"
-
-#. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1609
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2282
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:735
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1558
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2515
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3566
-msgid "General Ledger"
-msgstr "Llibre major general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1611
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2288
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1560
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2521
-msgid "Portfolio"
-msgstr "Cartera"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1613
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2294
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1562
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2527
-msgid "Search Results"
-msgstr "Resultats de la cerca"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2284
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2517
-msgid "General Ledger Report"
-msgstr "Informe del llibre major general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2290
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2523
-msgid "Portfolio Report"
-msgstr "Informe de la cartera"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2296
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2529
-msgid "Search Results Report"
-msgstr "Informe dels resultats de la cerca"
-
-#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2300
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2533
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:118
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3540 ../intl-scm/guile-strings.c:4210
-msgid "Register"
-msgstr "Registre"
-
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2302
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2535
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4100
-msgid "Register Report"
-msgstr "Informe de del registre"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2318
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2551
-msgid "and subaccounts"
-msgstr "i els subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2500
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2697
-#, fuzzy
-msgid "Print checks from multiple accounts?"
-msgstr "coincideix amb tots els comptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2502
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2699
-msgid ""
-"This search result contains splits from more than one account. Do you want "
-"to print the checks even though they are not all from the same account?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2513
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2710
-#, fuzzy
-msgid "_Print checks"
-msgstr "Imprimeix el xec"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2531
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2728
-msgid ""
-"You can only print checks from a bank account register or search results."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2723
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2888
-msgid "You cannot void a transaction with reconciled or cleared splits."
-msgstr ""
-"No podeu invalidar un assentament amb desglossaments conciliats o liquidats."
-
-#. Translators: The %s is the name of the plugin page
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2866
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3116
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2134
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:1185
-#, c-format
-msgid "Filter %s by..."
-msgstr "Filtra %s per..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:309
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:309
-msgid "_Sort By..."
-msgstr "_Ordena per..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:662
-msgid ""
-"You have tried to open an account in the old register while it is open in "
-"the new register."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2959
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:889
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1161
-msgid "A reversing entry has already been created for this transaction."
-msgstr "Ja s'ha creat l'invers per a aquest assentament."
-
-#. Translations: The %s is the name of the plugin page
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3039
-#, c-format
-msgid "Sort %s by..."
-msgstr "Ordena %s per..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:131
-msgid "_Scheduled"
-msgstr "_Planificat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:133
-msgid "_New"
-msgstr "_Nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:134
-msgid "Create a new scheduled transaction"
-msgstr "Crea un assentament periòdic nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:138
-#, fuzzy
-msgid "_New 2"
-msgstr "_Nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:139
-#, fuzzy
-msgid "Create a new scheduled transaction 2"
-msgstr "Crea un assentament periòdic nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:144
-msgid "Edit the selected scheduled transaction"
-msgstr "Edita l'assentament periòdic nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:148
-#, fuzzy
-msgid "_Edit 2"
-msgstr "_Edita"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:149
-#, fuzzy
-msgid "Edit the selected scheduled transaction 2"
-msgstr "Edita l'assentament periòdic nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:154
-msgid "Delete the selected scheduled transaction"
-msgstr "Suprimeix l'assentament periòdic nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:359
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Transactions"
-msgstr "Asse_ntament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:421
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Upcoming Transactions"
-msgstr "Assentaments invalidats?"
-
-#. FIXME: Does this always refer to only one transaction? Or could
-#. multiple SXs be deleted as well? Ideally, the number of
-#. to-be-deleted SXs should be mentioned here; see
-#. dialog-sx-since-last-run.c:807
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:741
-msgid "Do you really want to delete this scheduled transaction?"
-msgstr "Esteu segur de voler suprimir aquest assentament periòdic?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:49
-msgid "_General Ledger"
-msgstr "Llibre ma_jor general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:50
-msgid "Open a general ledger window"
-msgstr "Obre una finestra de llibre major general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:50
-#, fuzzy
-msgid "Old St_yle General Ledger"
-msgstr "Llibre ma_jor general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:51
-#, fuzzy
-msgid "Open an old style general ledger window"
-msgstr "Obre una finestra de llibre major general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:578 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:631
-msgid "<No information>"
-msgstr "<Sense informació>"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:729 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1455
-msgid "Balancing entry from reconcilation"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:861 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1910
-msgid "Present:"
-msgstr "Actual:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:862 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1911
-msgid "Future:"
-msgstr "Futur:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:863 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1912
-msgid "Cleared:"
-msgstr "Liquidat:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:864 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1913
-msgid "Reconciled:"
-msgstr "Conciliat:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:865 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1914
-msgid "Projected Minimum:"
-msgstr "Mínim projectat:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:869 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1918
-msgid "Shares:"
-msgstr "Accions:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:870 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1919
-msgid "Current Value:"
-msgstr "Valor Actual:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:945
-#, fuzzy
-msgid "Account Payable / Receivable Register"
-msgstr "Comptes a cobrar"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:947
-msgid ""
-"The register displayed is for Account Payable or Account Receivable. "
-"Changing the entries may cause harm, please use the business options to "
-"change the entries."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:994 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1993
-msgid "This account register is read-only."
-msgstr "El registre d'aquest compte és només de lectura."
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1037 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2036
-msgid ""
-"This account may not be edited. If you want to edit transactions in this "
-"register, please open the account options and turn off the placeholder "
-"checkbox."
-msgstr ""
-"Aquest compte no es pot editar. En cas que vulgueu editar els assentaments "
-"en aquest registre, haureu de modificar les opcions del compte i desactivar "
-"la casella «Contenidor»."
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1044 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2043
-msgid ""
-"One of the sub-accounts selected may not be edited. If you want to edit "
-"transactions in this register, please open the sub-account options and turn "
-"off the placeholder checkbox. You may also open an individual account "
-"instead of a set of accounts."
-msgstr ""
-"No es pot editar un dels subcomptes seleccionats. Si voleu editar un "
-"assentament en aquest registre, hauríeu d'obrir les opcions del subcompte i "
-"inhabilitar el quadre de verificació de contenidor. També podeu obrir un "
-"compte individual en lloc d'un grup de comptes."
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:916
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:65
-msgid "Cannot modify or delete this transaction."
-msgstr "No es pot modificar o suprimir aquest assentament."
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:918
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:67
-#, c-format
-msgid "This transaction is marked read-only with the comment: '%s'"
-msgstr ""
-"Aquest assentament s'ha marcat com a només de lectura amb el comentari «%s»"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:930
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:82
-msgid ""
-"The date of this transaction is older than the \"Read-Only Threshold\" set "
-"for this book. This setting can be changed in File -> Properties -> "
-"Accounts."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:966
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:893
-msgid "Remove the splits from this transaction?"
-msgstr "Voleu suprimir els desglossaments d'aquest assentament?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:967
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:894
-msgid ""
-"This transaction contains reconciled splits. Modifying it is not a good idea "
-"because that will cause your reconciled balance to be off."
-msgstr ""
-"Aquest assentament conté desglossaments conciliats. No és recomanable "
-"modificar-lo, atès que això causaria que el saldo conciliat no quadrés."
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:994
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:940
-msgid "_Remove Splits"
-msgstr "_Suprimeix els desglossaments"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1067
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1002
-#, c-format
-msgid "Delete the split '%s' from the transaction '%s'?"
-msgstr "Voleu suprimir el desglossament «%s» de l'assentament «%s»?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1068
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1003
-msgid ""
-"You would be deleting a reconciled split! This is not a good idea as it will "
-"cause your reconciled balance to be off."
-msgstr ""
-"Estaríeu suprimint un desglossament conciliat. No és recomanable fer-ho, "
-"atès que això causaria que el saldo conciliat no quadrés."
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1071
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1006
-msgid "You cannot delete this split."
-msgstr "No podeu suprimir aquest desglossament."
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1072
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1007
-msgid ""
-"This is the split anchoring this transaction to the register. You may not "
-"delete it from this register window. You may delete the entire transaction "
-"from this window, or you may navigate to a register that shows another side "
-"of this same transaction and delete the split from that register."
-msgstr ""
-"Aquest és el desglossament que vincula aquest assentament al registre. No "
-"podeu suprimir-lo d'aquesta finestra de registre. Podeu suprimir "
-"l'assentament complet d'aquesta finestra, o bé podeu navegar a un registre "
-"que mostri una altra banda d'aquest assentament i suprimir el desglossament "
-"d'aquell registre."
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1100
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1035
-msgid "(no memo)"
-msgstr "(sense nota d'abonament)"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1103
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1038
-msgid "(no description)"
-msgstr "(sense descripció)"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1144
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1079
-msgid "Delete the current transaction?"
-msgstr "Voleu suprimir l'assentament actual?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1145
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1080
-msgid ""
-"You would be deleting a transaction with reconciled splits! This is not a "
-"good idea as it will cause your reconciled balance to be off."
-msgstr ""
-"Estaríeu suprimint un assentament amb desglossaments conciliats. No és "
-"recomanable fer-ho, atès que això causaria que el saldo conciliat no quadrés."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"Select an accounting period and the closing date which must not be in the "
-"furure and is greater than the closing date of the previous book.\n"
-"\n"
-"Books will be closed at midnight on the selected date."
-msgstr ""
-"Seleccioneu un període comptable i una data de tancament per al període. Els "
-"llibres es crearan a la mitjanit de la data seleccionada."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:5
-#, fuzzy
-msgid "Account Period Finish"
-msgstr "Període comptable"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:6
-msgid "Book Closing Dates"
-msgstr "Dates de tancament del llibre"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:7
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:1
-msgid "Close Book"
-msgstr "Tanca el llibre"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:8
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:10
-msgid "Notes:"
-msgstr "Notes:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:9
-msgid "Press 'Close' to Exit."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Setup Account Period"
-msgstr "Configuració dels períodes comptables"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "Summary Page"
-msgstr "Barra de _resum"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:12
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This assistant will help you setup and use accounting periods. \n"
-" \n"
-"Danger: this feature does not work correctly at this time; it is still under "
-"development. It will probably damage your data in such a way that it cannot "
-"be repaired!"
-msgstr ""
-"Aquest auxiliar us ajudarà a configurar i utilitzar els períodes "
-"comptables. \n"
-" \n"
-"AVÍS: aquesta funció encara no funciona correctament, atès que encara s'està "
-"desenvolupant. Pot ser que malmeti les vostres dades de manera que no es "
-"puguin recuperar."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:15
-msgid "Title:"
-msgstr "Títol:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:16
-msgid "xxx"
-msgstr "xxx"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:1
-msgid ""
-"\n"
-"If you would like to change an account's name, click on the row containing "
-"the account, then click on the account name and change it.\n"
-"\n"
-"Some accounts are marked as \"Placeholder\". Placeholder accounts are used "
-"to create a hierarchy of accounts and normally do not have transactions or "
-"opening balances. If you would like an account to be a placeholder account, "
-"click the checkbox for that account.\n"
-"\n"
-"If you would like an account to have an opening balance, click on the row "
-"containing the account, then click on the opening balance field and enter "
-"the starting balance.\n"
-"\n"
-"Note: all accounts except Equity and placeholder accounts may have an "
-"opening balance.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"Please choose the currency to use for new accounts."
-msgstr "Trieu la divisa a emprar en els comptes nous."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:12
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"Select categories that correspond to the ways that you will use GnuCash. "
-"Each category you select will cause several accounts to be created. Select "
-"the categories that are relevant to you. You can always create additional "
-"accounts by hand later."
-msgstr ""
-"Seleccioneu les categories que es corresponguin amb la manera com fareu "
-"servir el GnuCash. Cada categoria que seleccioneu crearà diversos comptes. "
-"Seleccioneu les categories que cregueu rellevants. Sempre podreu crear "
-"categories manualment més tard."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:14
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "<b>Book Options</b>"
-msgstr "<b>Opcions</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:15
-msgid "<b>Categories</b>"
-msgstr "<b>Categories</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:16
-msgid "<b>Category Description</b>"
-msgstr "<b>Descripció de la categoria</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:17
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:19
-msgid "C_lear All"
-msgstr "No en seleccionis _cap"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:18
-msgid "Choose Currency"
-msgstr "Escolliu la divisa"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:19
-msgid "Choose accounts to create"
-msgstr "Trieu els comptes a crear"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:20
-msgid "Finish Account Setup"
-msgstr "Finalització de la configuració dels comptes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:21
-msgid "New Account Hierarchy Setup"
-msgstr "Configuració d'un arbre de comptes nou"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:22
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Press `Apply' to create your new accounts. You will then be able to save "
-"them to a file or database.\n"
-"\n"
-"Press `Back' to review your selections.\n"
-"\n"
-"Press `Cancel' to close this dialog without creating any new accounts."
-msgstr ""
-"Premeu «Aplica» per crear els vostres comptes nous.\n"
-"\n"
-"Premeu «Enrere» per revisar les vostres seleccions.\n"
-"\n"
-"Premeu «Cancel·la» per tancar aquest quadre de diàleg sense crear cap compte "
-"nou."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "Setup selected accounts"
-msgstr "Suprimeix el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:28
-msgid ""
-"Since you are creating a new file, you will next see a dialog for setting "
-"book options. These can affect how GnuCash transactions are handled later, "
-"during account setup. If you come back to this page without cancelling and "
-"starting over, the dialog for setting book options will not be shown a "
-"second time when you go forward. You can access it directly from the menu "
-"via File->Properties."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:29
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This assistant will help you create a set of GnuCash accounts for your "
-"assets (such as investments, checking or savings accounts), liabilities "
-"(such as loans) and different kinds of income and expenses you might have.\n"
-"\n"
-"Click 'Cancel' if you do not wish to create any new accounts now."
-msgstr ""
-"Aquest assistent us ajudarà a crear un conjunt de comptes del GnuCash per "
-"als vostres actius (com ara inversions, llibretes d'estalvi o comptes "
-"corrents), passius (com ara préstecs) i les diverses menes d'ingressos i "
-"despeses que pugueu tenir. \n"
-"\n"
-"Feu clic a «Cancel·la» si no voleu crear cap compte nou en aquest moment."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:32
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:60
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:6
-msgid "_Select All"
-msgstr "_Selecciona'ls tots"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:1
-msgid ""
-"\n"
-"All accounts must have valid entries to continue.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:4
-msgid ""
-"\n"
-"All enabled option pages must contain valid entries to continue.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:7
-msgid ""
-"\n"
-"Do you utilise an escrow account, if so an account must be specified..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:9
-msgid ""
-"\n"
-"Review the details below and if correct press Apply to create the schedule."
-msgstr ""
-
-# A l'IGU es mostra «Voleu ...» abans de l'«utilitzar» (dpm)
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:13
-msgid "... utilize an escrow account for payments?"
-msgstr "... utilitzar un compte d'aval per als pagaments?"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:14
-msgid "10/1 Year ARM"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:15
-msgid "3/1 Year ARM"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:16
-msgid "5/1 Year ARM"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:17
-msgid "7/1 Year ARM"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:18
-msgid "APR (Compounded Annually)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:19
-msgid "APR (Compounded Daily)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:20
-msgid "APR (Compounded Monthly)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:21
-msgid "APR (Compounded Quarterly)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:22
-msgid "APR (Compounded Weekly)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:23
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:5
-msgid "Amount:"
-msgstr "Quantitat:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "Current Year"
-msgstr "Final de l'any actual"
-
-#. src/report/business-reports/job-report.scm
-#. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:26
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1456 ../intl-scm/guile-strings.c:1598
-msgid "Date Range"
-msgstr "Interval de dates"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:27
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:20
-msgid "End Date:"
-msgstr "Data de finalització:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:28
-msgid ""
-"Enter the Loan Details, as a minimum enter a valid Loan Account and Amount.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:30
-msgid "Escrow Account:"
-msgstr "Compte d'aval:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:31
-#, fuzzy
-msgid "Fixed Rate"
-msgstr "un préstec a interès fix"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:32
-#, fuzzy
-msgid "Interest Rate"
-msgstr "Tipus d'interès:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:33
-msgid "Interest Rate Change Frequency"
-msgstr "Periodicitat de la variació del tipus d'interès"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:34
-msgid "Interest Rate:"
-msgstr "Tipus d'interès:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:35
-msgid "Interest To:"
-msgstr "Interès a:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:36
-msgid "Length:"
-msgstr "Durada:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:37
-#, fuzzy
-msgid "Loan / Mortgage Repayment Setup"
-msgstr "Configuració de l'amortització d'una hipoteca o préstec"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:38
-msgid "Loan Account:"
-msgstr "Compte de préstec:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:39
-msgid "Loan Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:40
-#, fuzzy
-msgid "Loan Payment"
-msgstr "Pagament d'impostos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:41
-#, fuzzy
-msgid "Loan Repayment"
-msgstr "Amortització"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:42
-#, fuzzy
-msgid "Loan Repayment Options"
-msgstr "Calculadora financera"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:43
-#, fuzzy
-msgid "Loan Review"
-msgstr "Revisió"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:44
-#, fuzzy
-msgid "Loan Summary"
-msgstr "Resum de comptes"
-
-#. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:45
-#: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:220 ../intl-scm/guile-strings.c:4030
-msgid "Months"
-msgstr "Mesos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:46
-msgid "Months Remaining:"
-msgstr "Mesos restants:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:47
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:29
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:12
-msgid "Name:"
-msgstr "Nom:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:48
-#, fuzzy
-msgid "Next Option"
-msgstr "Opció numèrica"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:49
-msgid "Now + 1 Year"
-msgstr ""
-
-#. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
-#. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:50
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:36
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2464 ../intl-scm/guile-strings.c:3384
-msgid "Other"
-msgstr "Altres"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:51
-msgid "Part of Payment Transaction"
-msgstr "Part d'un pagament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:52
-msgid "Payment Frequency"
-msgstr "Periodicitat del pagament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:53
-msgid "Payment From (Escrow):"
-msgstr "Pagament de (aval):"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:54
-msgid "Payment From:"
-msgstr "Pagament de:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:55
-msgid "Payment To (Escrow):"
-msgstr "Pagament a (aval):"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:56
-msgid "Payment To:"
-msgstr "Pagament a:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:57
-#, fuzzy
-msgid "Previous Option"
-msgstr "Primera opció"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:58
-msgid "Principal To:"
-msgstr "Capital total a:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:59
-msgid "Range: "
-msgstr "Interval: "
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:60
-msgid "Repayment Frequency"
-msgstr "Periodicitat de l'amortització"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:61
-#, fuzzy
-msgid "Schedule added successfully."
-msgstr "S'ha tancat el llibre amb èxit."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:62
-msgid "Specify Source Account"
-msgstr "Especifiqueu el compte d'origen"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:63
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:43
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:14
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:84
-msgid "Start Date:"
-msgstr "Data d'inici"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:64
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This is a step-by-step method for creating a loan repayment within GnuCash. "
-"In this assistant, you can input the details of your loan and its repayment "
-"along with the details of its payback. Using that information, the "
-"appropriate Scheduled Transactions will be created.\n"
-"\n"
-"If you make a mistake or want to make changes later, you can edit the "
-"created Scheduled Transactions directly."
-msgstr ""
-"Aquest és un mètode pas a pas per a crear la configuració d'una amortització "
-"d'un préstec en el GnuCash. En aquest assistent podreu introduir els "
-"paràmetres del vostre préstec i la seva amortització, i facilitar detalls "
-"del seu període de devolució. Fent servir aquesta informació, es crearan els "
-"assentaments periòdics adaptats a les vostres condicions de pagament.\n"
-"\n"
-"En cas que us equivoqueu en introduir les dades, o bé vulgueu canviar-les "
-"més endavant, podreu editar els assentaments periòdics directament."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:67
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:31
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:14
-msgid "Type:"
-msgstr "Tipus:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:68
-msgid "Use Escrow Account"
-msgstr "Utilitza el compte d'aval"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:69
-msgid "Whole Loan"
-msgstr ""
-
-#. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:70
-#: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:222 ../intl-scm/guile-strings.c:4032
-msgid "Years"
-msgstr "Anys"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:1
-msgid "<b>A_sset Account</b>"
-msgstr "<b>Compte d'_actiu</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:2
-msgid "<b>_Income Account</b>"
-msgstr "<b>Compte d'_ingressos</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:3
-msgid "Cash In Lieu"
-msgstr "Efectiu en compensació per l'intercanvi"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "Cash in Lieu"
-msgstr "Efectiu en compensació per l'intercanvi"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:5
-msgid "Currenc_y:"
-msgstr "Di_visa:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:6
-msgid "Desc_ription:"
-msgstr "Desc_ripció:"
-
-# FIXME: no sé si en el «negative splits» es refereix a una divisió o bé a un desglossament (dpm)
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:7
-msgid ""
-"Enter the date and the number of shares you gained or lost from the stock "
-"split or merger. For stock mergers (negative splits) use a negative value "
-"for the share distribution. You can also enter a description of the "
-"transaction, or accept the default one."
-msgstr ""
-"Introduïu la data i el nombre d'accions que hàgiu guanyat o perdut en la "
-"divisió o fusió d'accions. En el cas d'una fusió d'accions (desglossaments "
-"negatius), utilitzeu un valor negatiu per a la distribució d'accions. També "
-"podeu introduir una descripció de la transacció, o bé acceptar la "
-"predeterminada."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:8
-msgid ""
-"If you are finished creating the stock split or merger, press `Apply'. You "
-"may also press `Back' to review your choices, or `Cancel' to quit without "
-"making any changes."
-msgstr ""
-"Si heu finalitzat la creació de la divisió o fusió d'accions, premeu "
-"«Aplica». També podeu prémer «Enrere» per a revisar le que heu triat, o bé "
-"«Cancel·la» per a sortir sense fer cap canvi."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:9
-msgid ""
-"If you received a cash disbursement as a result of the stock split, enter "
-"the details of that payment here. Otherwise, just click `Forward'."
-msgstr ""
-"Si heu rebut un desemborsament en metàl·lic com a resultat de la divisió "
-"d'accions, introduïu els detalls d'aquell pagament aquí. En cas contrari, "
-"feu clic a «Endavant»."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:10
-msgid ""
-"If you want to record a stock price for the split, enter it below. You may "
-"safely leave it blank."
-msgstr ""
-"Si voleu registrar una cotització per a la divisió d'accions, introduïu-la "
-"aquí sota. També podeu deixar-la en blanc si ho desitgeu."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:11
-msgid "New _Price:"
-msgstr "_Cotització nova:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:12
-msgid ""
-"Select the account for which you want to record a stock split or merger."
-msgstr ""
-"Seleccioneu el compte en el qual voleu registrar una divisió o fusió "
-"d'accions."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:13
-msgid "Stock Split"
-msgstr "Divisió d'accions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "Stock Split Account"
-msgstr "Compte de valors"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "Stock Split Assistant"
-msgstr "Detalls de la divisió d'accions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:16
-msgid "Stock Split Details"
-msgstr "Detalls de la divisió d'accions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:17
-#, fuzzy
-msgid "Stock Split Finish"
-msgstr "Divisió d'accions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:18
-#, fuzzy
-msgid "This assistant will help you record a stock split or stock merger.\n"
-msgstr "Aquest assistent us ajudarà a registrar una divisió o fusió d'accions."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:20
-msgid "_Amount:"
-msgstr "_Quantitat:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:21
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:23
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:35
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:18
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:38
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:54
-msgid "_Date:"
-msgstr "_Data:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:22
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:36
-msgid "_Memo:"
-msgstr "_Nota d'abonament:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:23
-msgid "_Shares:"
-msgstr "_Accions:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:1
-msgid "<b>Securities</b>"
-msgstr "<b>Valors</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:2
-msgid "Add a new commodity."
-msgstr "Afegeix una nova acció/divisa."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:4
-msgid "Remove the current commodity."
-msgstr "Suprimeix l'acció/divisa actual."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:5
-msgid "Securities"
-msgstr "Valors"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:6
-msgid "Show National Currencies"
-msgstr "Mostra les divises nacionals"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:1
-msgid "<b>Calculations</b>"
-msgstr "<b>Càlculs</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:2
-msgid "<b>Compounding:</b>"
-msgstr "<b>Càlcul de l'interès:</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:3
-msgid "<b>Payment Options</b>"
-msgstr "<b>Opcions de pagament</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:4
-msgid "<b>Period:</b>"
-msgstr "<b>Període:</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:5
-msgid "Annual"
-msgstr "Anual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:6
-msgid "Beginning"
-msgstr "A l'inici"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:7
-msgid "Bi-monthly"
-msgstr "Bimensual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:8
-msgid "Bi-weekly"
-msgstr "Quinzenal"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:9
-msgid "Calculate"
-msgstr "Calcula"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:10
-msgid "Clear the entry"
-msgstr "Esborra l'entrada"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:11
-msgid "Continuous"
-msgstr "Continu"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:12
-msgid "Daily (360)"
-msgstr "A diari (360)"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:13
-msgid "Daily (365)"
-msgstr "A diari (365)"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:14
-msgid "Discrete"
-msgstr "Discret"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:15
-msgid "End"
-msgstr "Al final"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:16
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:25
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:64
-msgid "Frequency:"
-msgstr "Periodicitat:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:17
-msgid "Future value"
-msgstr "Valor futur"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:18
-msgid "Interest rate"
-msgstr "Tipus d'interès"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:19
-#, fuzzy
-msgid "Loan Repayment Calculator"
-msgstr "Calculadora financera"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:21
-msgid "Payment Total:"
-msgstr "Pagament total:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:22
-msgid "Payment periods"
-msgstr "Terminis de pagament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:23
-msgid "Periodic payment"
-msgstr "Pagament periòdic"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:24
-msgid "Present value"
-msgstr "Valor actual"
-
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:25
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:35
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4654 ../intl-scm/guile-strings.c:4656
-msgid "Quarterly"
-msgstr "Trimestral"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:26
-msgid "Recalculate the (single) blank entry in the above fields."
-msgstr "Recalcula (l'única) entrada en blanc dels camps superiors."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:28
-msgid "Semi-annual"
-msgstr "Semianual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:30
-msgid "Tri-annual"
-msgstr "Triennal"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:33
-msgid "When paid:"
-msgstr "Pagament:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:34
-msgid "total"
-msgstr "total"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid "<<"
-msgstr "<"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Splits _free</b>"
-msgstr "<b>Informació del desglossament</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:3
-#, fuzzy
-msgid "<b>Splits _in lot</b>"
-msgstr "<b>Informació del desglossament</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:4
-msgid "<b>_Lots in This Account</b>"
-msgstr "<b>_Paquets en aquest compte</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:5
-msgid "<b>_Notes</b>"
-msgstr "<b>_Notes</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:6
-msgid "<b>_Title</b>"
-msgstr "<b>_Títol</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid ">>"
-msgstr ">"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:8
-msgid "Delete the highlighted lot"
-msgstr "Suprimeix el paquet seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:9
-msgid "Enter a name for the highlighted lot."
-msgstr "Introduïu un nom per al paquet seleccionat."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:10
-msgid "Enter any notes you want to make about this lot."
-msgstr "Introduïu qualselol nota que vulgueu afegir a aquest paquet."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:11
-msgid "Lot Viewer"
-msgstr "Visualitzador de paquets"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:12
-msgid "Scrub _Account"
-msgstr "Comprova i repara el co_mpte"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:13
-msgid "Scrub the highlighted lot"
-msgstr "Comprova i repara el paquet ressaltat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "Show only open lots"
-msgstr "Mostra el diagrama"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "_New Lot"
-msgstr "Compte _nou"
-
-# «to repair unbalanced transactions and orphan splits in an account tree. Any transactions that have debits != credits will get a
-# balancing split added (pointing to a special new account called 'Imbalance'). Any splits that do not have accounts are put into another special account called 'Orphan'.»
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:16
-msgid "_Scrub"
-msgstr "_Comprova i repara"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:1
-msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Welcome to GnuCash!</span>"
-msgstr ""
-"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Us donem la benvinguda al GnuCash!</"
-"span>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:2
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Display Welcome Dialog Again?</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Voleu tornar a veure el diàleg de "
-"benvinguda?</span>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:3
-msgid "C_reate a new set of accounts"
-msgstr "C_rea un nou grup de comptes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:4
-msgid ""
-"If you press the <i>Yes</i> button, the <i>Welcome to GnuCash</i> dialog "
-"will be displayed again next time you start GnuCash. If you press the <i>No</"
-"i> button, it will not be displayed again."
-msgstr ""
-"Si premeu el botó <i>Sí</i>, es tornarà a mostrar el diàleg <i>Us donem la "
-"benvinguda al GnuCash</i> el proper cop que inicieu el GnuCash. Si premeu el "
-"botó <i>No</i>, no es tornarà a mostrar més."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:5
-#, fuzzy
-msgid ""
-"There are some predefined actions available that most new users prefer to "
-"get started with GnuCash. Select one of these actions from below and click "
-"the <i>OK</i> button or press the <i>Cancel</i> button if you don't want to "
-"perform any of them."
-msgstr ""
-"Hi ha certes accions predefinides les quals la majoria dels usuaris nous "
-"prefereixen utilitzar per als primers passos amb el GnuCash. Seleccioneu una "
-"d'aquestes opcions i feu clic al botó <i>D'acord</i>, o bé premeu el botó "
-"<i>Cancel·la</i>si no en voleu dur a terme cap."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:6
-msgid "_Import my QIF files"
-msgstr "_Importa els meus fitxers QIF"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:7
-msgid "_Open the new user tutorial"
-msgstr "_Obre el tutorial de l'usuari nou"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:1
-msgid "Add a new price."
-msgstr "Afegeix una cotització nova."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:2
-msgid "Ask"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:3
-msgid "Bid"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:4
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:290
-msgid "Cu_rrency:"
-msgstr "Di_visa:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:5
-msgid "Delete _last price for a stock"
-msgstr "Suprimeix la _darrera cotització d'un valor"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:6
-msgid "Delete _manually entered prices"
-msgstr "Suprimeix les cotitzacions introduïdes _manualment"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Delete all stock prices before the date below based upon the following "
-"criteria:"
-msgstr "Suprimeix totes les cotitzacions basant-se en els criteris de sota:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:8
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:3
-msgid "Dummy commodity Line"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:9
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:4
-msgid "Dummy namespace Line"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:10
-msgid "Edit the current price."
-msgstr "Edita la cotització actual."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:11
-msgid "Get _Quotes"
-msgstr "Baixa les _cotitzacions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:12
-msgid "Get new online quotes for stock accounts."
-msgstr "Baixa les cotitzacions en línia noves per a comptes de valors."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:13
-msgid ""
-"If activated, delete all prices before the specified date. Otherwise the "
-"last stock price dated before the date will be kept and all earlier quotes "
-"deleted."
-msgstr ""
-"Si està habilitat, se suprimiran totes les cotitzacions anteriors a la data "
-"especificada. Si no està habilitat, es mantindrà la darrera cotització abans "
-"d'aquesta data i se suprimiran totes les anteriors."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:14
-msgid ""
-"If activated, delete manually entered stock prices dated earlier than the "
-"specified date. Otherwise only stock prices added by Finance::Quote will be "
-"deleted."
-msgstr ""
-"Si està habilitat, se suprimiran les cotitzacions anteriors a la data "
-"especificada que s'hagin introduït manualment. Si no està habilitat només se "
-"suprimiran aquelles que s'hagin afegit a través del mòdul Finance::Quote."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "Last"
-msgstr "Darrer núm"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Net Asset Value"
-msgstr "Actiu:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:17
-msgid "Price Editor"
-msgstr "Editor de cotitzacions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:18
-msgid "Remove _Old"
-msgstr "Suprimeix les _antigues"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:19
-msgid "Remove prices older than a user-entered date"
-msgstr "Suprimeix les cotitzacions més antigues que la data especificada"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:20
-msgid "Remove the current price"
-msgstr "Suprimeix la cotització actual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:21
-msgid "S_ource:"
-msgstr "Fon_t:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "_Namespace:"
-msgstr "Espai de noms"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:26
-msgid "_Price:"
-msgstr "_Cotització:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:27
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:285
-msgid "_Security:"
-msgstr "_Valor:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:1
-msgid "Amount (_numbers):"
-msgstr "Quantitat (en _números):"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:2
-msgid "Amount (_words):"
-msgstr "Quantitat (en _lletra):"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:3
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:51
-msgid "Bottom"
-msgstr "A baix"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "Centimeters"
-msgstr "Centre"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:5
-msgid "Check _format:"
-msgstr "_Format del xec:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:6
-msgid ""
-"Check format must have an\n"
-"ADDRESS item defined in order\n"
-"to print an address on the check."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:9
-msgid "Check po_sition:"
-msgstr "Po_sició del xec:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:10
-msgid "Checks on first _page:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:12
-msgid "Custom format"
-msgstr "Format personalitzat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:13
-msgid "Degrees"
-msgstr "Graus"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:14
-msgid "Deluxe(tm) Personal Checks US-Letter"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:15
-msgid ""
-"Enter a title for this custom format. This title will appear in the \"Check "
-"format\" selector of the Print Check dialog. Using the title of an existing "
-"custom format will cause that format to be overwritten."
-msgstr ""
-"Introduïu un títol per a aquest format personalitzat. Aquest títol "
-"apareixerà en el selector «Format del xec» del diàleg «Imprimeix el xec». Si "
-"utilitzeu el títol d'un format existent, se sobreescriurà aquell."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:16
-msgid "Inches"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:17
-msgid "Middle"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:18
-msgid "Millimeters"
-msgstr ""
-
-# FIXME: segons el diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, hauria de ser «Ordre» (dpm)
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:20
-msgid "Pa_yee:"
-msgstr "B_eneficiari:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:21
-msgid "Points"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:22
-msgid "Print Check"
-msgstr "Imprimeix el xec"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:23
-msgid "Quicken(tm) Wallet Checks w/ side stub"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:24
-msgid "Quicken/QuickBooks (tm) US-Letter"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:25
-msgid "Save Custom Check Format"
-msgstr "Desa el format de xec personalitzat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "Splits Account"
-msgstr "Selecciona el compte"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "Splits Amount"
-msgstr "Import del dèbit:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "Splits Memo"
-msgstr "Desglossament parell"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:29
-msgid "The origin point is the lower left-hand corner of the page."
-msgstr ""
-"El punt d'origen és la cantonada esquerra de la part de baix de la pàgina."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:30
-msgid "The origin point is the upper left-hand corner of the page."
-msgstr ""
-"El punt d'origen és la cantonada esquerra de la part de dalt de la pàgina."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:32
-#, fuzzy
-msgid "_Address"
-msgstr "Adreça: "
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:33
-#, fuzzy
-msgid "_Address:"
-msgstr "Adreça: "
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:34
-msgid "_Date format:"
-msgstr "Format de _data:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:37
-msgid "_Notes:"
-msgstr "_Notes:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:38
-msgid "_Rotation"
-msgstr "_Rotació"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:39
-msgid "_Save format"
-msgstr "_Desa el format"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:40
-msgid "_Translation:"
-msgstr "_Translació:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:41
-msgid "_Units:"
-msgstr "_Unitats:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:42
-msgid "x"
-msgstr "x"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:43
-msgid "y"
-msgstr "y"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-progress.glade.h:1
-msgid "1234567890123456789012345678901234567890"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-progress.glade.h:2
-msgid "Working..."
-msgstr "S'està treballant..."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:1
-msgid " days"
-msgstr " dies"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:2
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:1
-msgid "1"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:3
-msgid "<b>Name</b>"
-msgstr "<b>Nom</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:4
-msgid "<b>Occurrences</b>"
-msgstr "<b>Ocurrències</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:5
-msgid "<b>Options</b>"
-msgstr "<b>Opcions</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:6
-msgid "<b>Since Last Run Dialog</b>"
-msgstr "<b>Diàleg «Des de la darrera execució»</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:7
-msgid "<b>Transaction Editor Defaults</b>"
-msgstr "<b>Valors per defecte de l'editor d'assentaments</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:8
-msgid "Account Deletion"
-msgstr "Supressió d'un compte"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:9
-msgid "Advanced..."
-msgstr "Avançat..."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:10
-msgid "Begin notifications this many days before the transaction is created."
-msgstr ""
-"Notifica aquest nombre de dies per endavant abans de crear l'assentament."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "Bi-Weekly"
-msgstr "Quinzenal"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:12
-msgid "Conditional on splits not having variables"
-msgstr "A condició que els desglossaments no tinguin variables"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:13
-#, fuzzy
-msgid "Crea_te in advance:"
-msgstr "Crea per endavant:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:14
-msgid "Create automatically"
-msgstr "Crea automàticament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:15
-msgid "Create in advance:"
-msgstr "Crea per endavant:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:16
-msgid "Create the transaction this many days before its effective date."
-msgstr ""
-"Crea l'assentament aquest nombre de dies per endavant, abans de la data "
-"efectiva."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:18
-msgid "Edit Scheduled Transaction"
-msgstr "Edita l'assentament periòdic"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:19
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:169
-msgid "Enabled"
-msgstr "Habilitat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "End: "
-msgstr "Final:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:22
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:83
-msgid "For:"
-msgstr "Durant:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:23
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:84
-msgid "Forever"
-msgstr "Per sempre"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:24
-#: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:338
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:178
-msgid "Frequency"
-msgstr "Periodicitat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:26
-msgid "Last Occurred: "
-msgstr "Darrera ocurrència: "
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:27
-msgid "Make Scheduled Transaction"
-msgstr "Creació d'un assentament periòdic"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:30
-msgid "Never End"
-msgstr "Indefinida"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:31
-msgid "Notify me when created"
-msgstr "Notifica-m'ho en crear-lo"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:32
-msgid "Number of Occurrences:"
-msgstr "Nombre de repeticions:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:33
-msgid "Overview"
-msgstr "Resum"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:36
-#, fuzzy
-msgid "R_emind in advance:"
-msgstr "Recorda-m'ho per endavant:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:37
-msgid "Remind in advance:"
-msgstr "Recorda-m'ho per endavant:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:38
-msgid "Repeats:"
-msgstr "Repeticions:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:39
-msgid "Set the 'auto-create' flag on newly created scheduled transactions."
-msgstr ""
-"Estableix el senyalador de creació automàtica com a cert en els assentaments "
-"periòdics nous que es creïn."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:40
-msgid "Set the 'notify' flag on newly created scheduled transactions."
-msgstr ""
-"Estableix el senyalador de notificació com a cert en els assentaments "
-"periòdics nous que es creïn."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:41
-msgid "Show the \"since last run\" window when a file is opened."
-msgstr "Mostra la finestra «Des de la darrera execució» en obrir un fitxer."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:42
-msgid "Since Last Run..."
-msgstr "Des de la darrera execució..."
-
-# FIXME: Assentament definit? (dpm)
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:44
-msgid "Template Transaction"
-msgstr "Assentament plantilla"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:45
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The following Scheduled Transactions reference the deleted account and must "
-"now be corrected. Press OK to edit them."
-msgstr ""
-"Els assentaments periòdics següents fan referència al compte suprimit, i per "
-"tant s'han de corregir. Premeu «D'acord» per a editar-los."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:46
-msgid "Until:"
-msgstr "Fins:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:49
-msgid "_Auto-create new transactions"
-msgstr "Crea transaccions noves _automàticament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:50
-msgid "_Notify before transactions are created "
-msgstr "_Notifica abans de crear transaccions "
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:51
-msgid "_Review created transactions"
-msgstr "_Revisa els assentaments creats"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:52
-msgid "_Run when data file opened"
-msgstr "_Executa'l en obrir el fitxer de dades"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:53
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:202
-msgid "days"
-msgstr "dies"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:54
-msgid "occurrences"
-msgstr "ocurrències"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:55
-msgid "remaining"
-msgstr "restants"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:1
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:7
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Account Tax Information</b>"
-msgstr "<b>Informació dels impostos</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:3
-#, fuzzy
-msgid "<b>Copy Number</b>"
-msgstr "<b>Números</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>Income Tax Identity</b>"
-msgstr "<b>Compte d'_ingressos</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:5
-msgid "<b>Payer Name Source</b>"
-msgstr "<b>Font del nom del pagador</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:6
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:8
-msgid "<b>_Accounts</b>"
-msgstr "<b>_Comptes</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:7
-msgid "<b>_TXF Categories</b>"
-msgstr "<b>Categories _TXF</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:8
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:11
-msgid "Accounts Selected:"
-msgstr "Comptes seleccionats:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:9
-msgid "C_urrent Account"
-msgstr "Compte _actual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:10
-msgid "Click to change Tax Name and/or Tax Type"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "Income Tax Information"
-msgstr "Informació dels impostos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:13
-msgid "Tax _Related"
-msgstr "_Relacionat amb impostos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:15
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:35
-#, fuzzy
-msgid "_Asset"
-msgstr "Actiu"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:16
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:37
-msgid "_Expense"
-msgstr "D_espesa"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:17
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:38
-msgid "_Income"
-msgstr "_Ingrés"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:18
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:40
-#, fuzzy
-msgid "_Liability/Equity"
-msgstr "Passiu"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:19
-msgid "_Parent Account"
-msgstr "Compte _pare"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:20
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:41
-msgid "_Select Subaccounts"
-msgstr "_Selecciona els subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:1
-msgid "Budget List"
-msgstr "Llista de pressupostos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:2
-msgid "Budget Name:"
-msgstr "Nom del pressupost:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:4
-msgid "Budget Period:"
-msgstr "Període del pressupost:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:5
-msgid "Close the Budget List"
-msgstr "Tanca la llista de pressupostos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:6
-msgid "Create a New Budget"
-msgstr "Crea un pressupost nou"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:7
-msgid "Delete the Selected Budget"
-msgstr "Suprimeix el pressupost seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:8
-msgid "Estimate Budget Values"
-msgstr "Valors estimats del pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:9
-msgid ""
-"GnuCash will estimate budget values for the selected accounts from past "
-"transactions."
-msgstr ""
-"El GnuCash estimarà els valors del pressupost per als comptes seleccionats a "
-"partir dels assentaments anteriors."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:11
-msgid "Number of Periods:"
-msgstr "Nombre de períodes:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:12
-msgid "Open the Selected Budget"
-msgstr "Obre el pressupost seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:13
-msgid "Significant Digits:"
-msgstr "Xifres significatives:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:15
-msgid "The number of leading digits to keep when rounding"
-msgstr ""
-"El nombre de xifres decimals (abans de la coma) a tenir en compte en "
-"arrodonir"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:1
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:1
-msgid "<b>New Transaction Information</b>"
-msgstr "<b>Informació de l'assentament nou</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:2
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:3
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:13
-msgid "C_hoose Date:"
-msgstr "T_rieu una data:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:3
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:4
-msgid "C_leared"
-msgstr "_Liquidat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:4
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:5
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:14
-msgid "Choo_se Date:"
-msgstr "Tr_ieu una data:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:6
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:9
-msgid "Duplicate Transaction"
-msgstr "Duplica l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:7
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:10
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:20
-msgid "End:"
-msgstr "Final:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:8
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:11
-msgid "Filter register by..."
-msgstr "Filtra el registre per..."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:9
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:14
-msgid "Reason for voiding transaction:"
-msgstr "Raó per a la invalidació de l'assentament:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:10
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:17
-#, fuzzy
-msgid "Sa_ve Filter"
-msgstr "Desa %s en un fitxer"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:11
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:19
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:26
-msgid "Select Range:"
-msgstr "Seleccioneu l'interval:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:12
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:20
-msgid "Select _All"
-msgstr "_Selecciona-ho tot"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:13
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:21
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:30
-msgid "Show _All"
-msgstr "Mostra-ho _tot"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:14
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:32
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:31
-msgid "Start:"
-msgstr "Inici:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:16
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:34
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:33
-msgid "Toda_y"
-msgstr "A_vui"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:17
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:35
-msgid "Void Transaction"
-msgstr "Invalida l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:19
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:39
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:36
-msgid "_Earliest"
-msgstr "_El més antic"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:20
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:40
-msgid "_Frozen"
-msgstr "Con_gelat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:21
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:41
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:39
-msgid "_Latest"
-msgstr "El més _recent"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:22
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:44
-msgid "_Number:"
-msgstr "_Número:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:23
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:45
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:11
-msgid "_Reconciled"
-msgstr "_Conciliat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:24
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:47
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:42
-msgid "_Today"
-msgstr "A_vui"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:25
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:49
-msgid "_Unreconciled"
-msgstr "No _conciliat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:26
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:50
-msgid "_Voided"
-msgstr "In_vàlid"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:2
-msgid "Amo_unt"
-msgstr "_Quantitat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:12
-msgid "Keep normal account order"
-msgstr "Mantingues l'ordenació de comptes normal"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:13
-msgid "Num_ber"
-msgstr "Núme_ro"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "Reverse Order"
-msgstr "Ordre del registre"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:16
-msgid "S_tatement Date"
-msgstr "Da_ta de l'extracte de compte"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:18
-#, fuzzy
-msgid "Sa_ve Sort Order"
-msgstr "Ordenació"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:22
-msgid "Sort by action field"
-msgstr "Ordena pel camp d'acció"
-
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:23
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4564 ../intl-scm/guile-strings.c:4620
-msgid "Sort by amount"
-msgstr "Ordena per quantitat"
-
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:26
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4580 ../intl-scm/guile-strings.c:4632
-msgid "Sort by memo"
-msgstr "Ordena per nota d'abonament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:27
-msgid "Sort by notes field"
-msgstr "Ordena pel camp de notes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:28
-msgid "Sort by number"
-msgstr "Ordena per número"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:30
-msgid "Sort by the statement date (unreconciled items last)"
-msgstr ""
-"Ordena per la data de l'extracte bancari (els elements no conciliats al "
-"final)"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:31
-msgid "Sort register by..."
-msgstr "Ordena el registre per..."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:36
-msgid "_Action"
-msgstr "A_cció"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:42
-msgid "_Memo"
-msgstr "_Nota d'abonament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:43
-msgid "_Notes"
-msgstr "_Notes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:46
-msgid "_Standard Order"
-msgstr "Ordenació e_stàndard"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:48
-#, fuzzy
-msgid "_Transaction Number:"
-msgstr "Diari d'assen_taments"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-autoclear.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid "<b>Auto-Clear Information</b>"
-msgstr "<b>Informació dels impostos</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-autoclear.glade.h:2
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:6
-msgid "_Ending Balance:"
-msgstr "Saldo _final:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:1
-msgid "<b>Reconcile Information</b>"
-msgstr "<b>Informació de la conciliació</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:2
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:764 ../src/gnome/window-reconcile.c:764
-msgid "Enter _Interest Payment..."
-msgstr "Introduïu el pagament de l'_interès..."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:3
-msgid "Include _subaccounts"
-msgstr "Inclou els _subcomptes"
-
-#. starting balance title/value
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:4
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1861 ../src/gnome/window-reconcile.c:1861
-msgid "Starting Balance:"
-msgstr "Saldo inicial:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:5
-msgid "Statement _Date:"
-msgstr "_Data de l'extracte de compte:"
-
-#: ../src/gnome/reconcile-view.c:237
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:671
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:274
-msgid "Reconciled:R"
-msgstr "Reconciled:C"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:1
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:1
-msgid "Order of columns in the dialog"
-msgstr "Ordre de les columnes en el diàleg"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:2
-msgid "Show currencies in this dialog"
-msgstr "Mostra les divises en aquest diàleg"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:3
-msgid "Show the Full Name column"
-msgstr "Mostra la columna del «Nom complet»"
-
-# http://www.cnmv.es/index_n.htm?/legislacion/legislacion/circulares/nt1_98.htm~/p_legislacion_1.html
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:4
-msgid "Show the ISIN/CUSIP Code (Exchange Specific Data) column"
-msgstr ""
-"Mostra la columna del ISIN/codi valor de la CNMV (dades específiques del "
-"mercat de valors)"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:5
-msgid "Show the Namespace column"
-msgstr "Mostra la columna de l'espai de noms"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:6
-msgid "Show the Print Name column"
-msgstr "Mostra la columna del nom descriptiu"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:7
-msgid "Show the Quote Flag column"
-msgstr "Mostra la columna del senyalador de cotització"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:8
-msgid "Show the Quote Source column"
-msgstr "Mostra la columna de la font de la cotització"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:9
-msgid "Show the Quote Timezone column"
-msgstr "Mostra la columna de la zona horària de la cotització"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:10
-msgid "Show the Unique Name column"
-msgstr "Mostra la columna del nom únic"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:11
-msgid "Show the fraction column"
-msgstr "Mostra la columna de la fracció"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:12
-msgid "Show the name column"
-msgstr "Mostra la columna del nom"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:13
-msgid "Show the symbol column"
-msgstr "Mostra la columna del símbol"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:14
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"This setting contains a list of names which controls the order in which the "
-"columns are listed in the dialog. Names may be reordered or removed from "
-"this list to control which columns appear in the dialog and in what order."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre conté una llista de noms que controlen l'ordre en què les "
-"columnes es llisten al diàleg. Podeu reorganitzar o suprimir aquests noms de "
-"la llista per a controlar quines columnes apareixen al diàleg i en quin "
-"ordre."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:1
-msgid "Columns used for sorting"
-msgstr "Columnes utilitzades per a l'ordenació"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:2
-msgid "Default to 'new search' if fewer than this number of items is returned"
-msgstr ""
-"Estableix una «Cerca nova» per defecte si es retornen menys d'aquest nombre "
-"d'elements"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:3
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If active, the \"New Hierarchy\" window will be shown whenever the \"New File"
-"\" menu item is chosen. Otherwise it will not be shown."
-msgstr ""
-"Si és actiu, el diàleg de jerarquia nova es mostrarà sempre que l'element de "
-"menú «Fitxer nou» es seleccioni. En cas contrari, no es mostrarà."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:4
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If active, the new user window will be shown. Otherwise it will not be shown."
-msgstr ""
-"Si està habilitat es motrarà el diàleg de l'usuari nou. Si no està, no es "
-"mostrarà el diàleg."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:5
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:1
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:1
-msgid "Last pathname used"
-msgstr "Darrer camí utilitzat"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:6
-#, fuzzy
-msgid "New hierarchy window on \"New File\""
-msgstr "Diàleg de jerarquia nova en «Fitxer nou»"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:8
-#, fuzzy
-msgid "Show the new user window"
-msgstr "Mostra el diàleg de l'usuari nou"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:9
-msgid "Sort column ascending or descending"
-msgstr "Ordena la columna per ordre ascendent o descendent"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:10
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:10
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:2
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:2
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:12
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The X,Y coordinates of the top left corner of the window when it was last "
-"closed."
-msgstr ""
-"Les coordenades X,Y de la cantonada superior esquerra del diàleg la darrera "
-"vegada que es va tancar."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:11
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:11
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:4
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:3
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:13
-#, fuzzy
-msgid "The width and size of the window when it was last closed."
-msgstr "L'amplada i mida del diàleg la darrera vegada que es va tancar."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:12
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:5
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:4
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This field contains the last pathname used by this window. It will be used "
-"as the initial filename/pathname the next time this window is opened."
-msgstr ""
-"Aquest camp conté el darrer nom de camí utilitzat en aquest diàleg. "
-"S'utilitzarà com a nom de fitxer/nom de camí inicial el proper cop que "
-"s'obri el diàleg."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:13
-msgid ""
-"This setting indicates how the key column is sorted. Possible values for "
-"this setting are 'ascending' and 'descending'."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre indica com s'ordena la columna de clau. Els valors "
-"possibles són «ascending» (ascendent) i «descending» (descendent)."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:14
-msgid ""
-"This setting indicates whether to search in all items in the current class, "
-"or only in 'active' items in the current class."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre indica si s'ha de cercar a tots els elements de la classe "
-"actual, o bé només als «actius» d'aquesta."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:15
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This setting indicates which column in the tree is used for sorting. "
-"Possible values for this setting are the name of any column in this window "
-"(see the column_order key) or the keyword 'none'."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre indica quina columna de l'arbre s'utilitza per a "
-"l'ordenació. Els valors possibles d'aquest paràmetre són el nom de qualsevol "
-"columna en aquest diàleg (vegeu la clau «column_order») o bé la paraula clau "
-"«none» (cap)."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:16
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:17
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:6
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:5
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:19
-msgid "Window geometry"
-msgstr "Geometria de la finestra"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:17
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:18
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:7
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:6
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:20
-msgid "Window position"
-msgstr "Posició de la finestra"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:2
-msgid "Show the Price column"
-msgstr "Mostra la columna del preu"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:3
-msgid "Show the Source column"
-msgstr "Mostra la columna de la font"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:4
-msgid "Show the Type column"
-msgstr "Mostra la columna del tipus"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:5
-msgid "Show the commodity column"
-msgstr "Mostra la columna de valor"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:6
-msgid "Show the currency column"
-msgstr "Mostra la columna de la divisa"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:7
-msgid "Show the date column"
-msgstr "Mostra la columna de la data"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:9
-msgid "This setting enables the Price column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna del preu."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:10
-msgid "This setting enables the Source column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna de la font."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:11
-msgid "This setting enables the Type column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna del tipus."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:12
-msgid "This setting enables the commodity column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna del valor"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:13
-msgid "This setting enables the currency column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna de la divisa."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:14
-msgid "This setting enables the date column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna de la data."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:1
-msgid "Custom date format"
-msgstr "Format de data personalitzat"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:2
-msgid "Date format to use"
-msgstr "Format de data a utilitzar"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:3
-msgid ""
-"Each time the date is printed, print the date format immediately below in 8 "
-"point type using the characters Y, M, and D."
-msgstr ""
-"Cada cop que s'imprimeixi la data, imprimeix-ne el format a sota en un tipus "
-"de lletra de 8 punts i utilitzant els caràcters Y, M i D."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"If the 'date_format' is set to indicate a custom date format, this value is "
-"used as an argument to strftime to produce the date to be printed. It may be "
-"any valid strftime string; for more information about this format, read the "
-"manual page of strftime by \"man 3 strftime\"."
-msgstr ""
-"Si l'opció «date_format» (format de data) està definida per a un format de "
-"data personalitzat, aquest valor s'utilitza com a un argument de la funció "
-"«strftime» per a obtenir la data a mostrar. S'hi admet qualsevol cadena "
-"acceptada a l'«strftime». Per a obtenir més informació sobre aquest format, "
-"llegiu-ne la pàgina de manual escrivint «man 3 strftime» a la línia d'ordres."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:5
-msgid "Index of predefined check format to use"
-msgstr "Índex del format de xec per defecte a utilitzar"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"On preprinted checks containing multiple checks per page, this setting "
-"specifies which check position to print. The possible values are 0, 1 and 2, "
-"corresponding to the top, middle and bottom checks on the page."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre especifica quina posició a imprimir en xecs preimpresos on "
-"n'hi ha més d'un per pàgina. Els valors possibles són 0, 1 i 2, els quals es "
-"corresponen amb els xecs superior, central i inferior de la pàgina."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:7
-msgid "Position of check amount in numbers"
-msgstr "Posició de la quantitat del xec en números"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:8
-msgid "Position of check amount in words"
-msgstr "Posició de la quantitat del xec en lletres"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:9
-msgid "Position of check on page"
-msgstr "Posició del xec a la pàgina"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:10
-msgid "Position of date line"
-msgstr "Posició de la línia de la data"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:11
-msgid "Position of memo line"
-msgstr "Posició de la línia de la nota d'abonament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:12
-msgid "Position of payee name"
-msgstr "Posició del nom del portador"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:13
-#, fuzzy
-msgid "Print '***' before and after text."
-msgstr "Imprimeix «***» abans i després de les cadenes de text."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:14
-msgid "Print the date format below the date."
-msgstr "Imprimeix el format de la data sota la data."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:15
-msgid "The default check printing font"
-msgstr "El tipus de lletra per defecte en imprimir un xec"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:16
-msgid ""
-"The default font to use when printing checks. This value will be overridden "
-"by any font specified in a check description file."
-msgstr "El tipus de lletra per defecte emprat en imprimir xecs."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:17
-msgid "This is the numerical identifier of the predefined date format to use."
-msgstr ""
-"Aquest és l'identificador numèric del format de data predefinit a utilitzar."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:18
-msgid ""
-"This value contains the X,Y coordinates for the start of the date line on "
-"the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check "
-"position."
-msgstr ""
-"Aquest valor conté les coordenades X, Y de l'inici de la línia de la data al "
-"xec. La referència de les coordenades és la cantonada inferior esquerra de "
-"la posició especificada del xec."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:19
-msgid ""
-"This value contains the X,Y coordinates for the start of the memo line on "
-"the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check "
-"position."
-msgstr ""
-"Aquest valor conté les coordenades X, Y de l'inici de la línia de la nota "
-"d'abonament al xec. La referència de les coordenades és la cantonada "
-"inferior esquerra de la posició especificada del xec."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:20
-msgid ""
-"This value contains the X,Y coordinates for the start of the numerical "
-"amount line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the "
-"specified check position."
-msgstr ""
-"Aquest valor conté les coordenades X, Y de l'inici de la línia quantitat "
-"numèrica al xec. La referència de les coordenades és la cantonada inferior "
-"esquerra de la posició especificada del xec."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:21
-msgid ""
-"This value contains the X,Y coordinates for the start of the payee line on "
-"the check."
-msgstr ""
-"Aquest valor conté les coordenades X, Y de l'inici de la línia del "
-"beneficiari al xec."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:22
-msgid ""
-"This value contains the X,Y coordinates for the start of the written amount "
-"line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the "
-"specified check position."
-msgstr ""
-"Aquest valor conté les coordenades X, Y de l'inici de la línia de la "
-"quantitat per escrit al xec. La referència de les coordenades és la "
-"cantonada inferior esquerra de la posició especificada del xec."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:23
-msgid ""
-"This value contains the Y coordinate for the bottom edge of the check. This "
-"coordinate is from the bottom edge of the sheet of paper."
-msgstr ""
-"Aquest valor conté les coordenades X, Y de l'inici de la vora inferior del "
-"xec. La referència de les coordenades és la cantonada inferior esquerra de "
-"la posició especificada del xec."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:24
-msgid ""
-"This value specifies the predefined check format to use. The number is the 0-"
-"based index into the list of known check formats."
-msgstr ""
-"Aquest valor especifica el format de xec predefinit a utilitzar. El número "
-"es refereix a l'índex basat a 0 de la llista de formats de xec coneguts."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:25
-msgid "Which check position to print"
-msgstr "Quina posició del "
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Always reconcile to today"
-msgstr "Voleu mostrar la data de conciliació?"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"If active, after reconciling a credit card account, prompt the user to enter "
-"a credit card payment. Otherwise do not prompt the user for this."
-msgstr ""
-"Si és actiu, demana a l'usuari que introdueixi un pagament de targeta de "
-"crèdit després de conciliar un compte de targeta de crèdit. En cas contrari, "
-"no li ho demanis a l'usuari."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:3
-msgid ""
-"If active, all transactions marked as cleared in the register will appear "
-"already selected in the reconcile dialog. Otherwise no transactions will be "
-"initially selected."
-msgstr ""
-"Si és actiu, tots els assentaments marcats com a liquidats en el registre ja "
-"apareixeran en el diàleg de conciliació. en cas contrari, no se seleccionarà "
-"cap assentament de manera inicial."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"If active, always open the reconcile dialog using today's date for the "
-"statement date, regardless of previous reconciliations."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:5
-msgid "Pre-select cleared transactions"
-msgstr "Preselecciona els assentaments liquidats"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:6
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:115
-msgid ""
-"Prior to reconciling an account which charges or pays interest, prompt the "
-"user to enter a transaction for the interest charge or payment. Currently "
-"only enabled for Bank, Credit, Mutual, Asset, Receivable, Payable, and "
-"Liability accounts."
-msgstr ""
-"Abans de conciliar un compte que carrega o paga interessos, demana a "
-"l'usuari que introdueixi un assentament pel càrrec o pagament d'interessos. "
-"Actualment només és disponible per als comptes de tipus Banc, Crèdit, Fons "
-"d'inversió, Actiu, Deutors, Creditors i Passiu."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:7
-msgid "Prompt for credit card payment"
-msgstr "Demana per un pagament de targeta de crèdit"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:8
-msgid "Prompt for interest charges"
-msgstr "Demana pel càrrec d'interès"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:1
-msgid "How many days in advance to notify the user."
-msgstr "Amb quants dies d'antelació s'avisarà l'usuari."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:2
-msgid "How many days in advance to remind the user."
-msgstr "Amb quants dies d'antel·lació se li recordarà a l'usuari"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:3
-msgid ""
-"If active, any newly created scheduled transaction will have its 'auto "
-"create' flag set active by default. The user can change this flag during "
-"transaction creation, or at any later time by editing the scheduled "
-"transaction."
-msgstr ""
-"Si és actiu, qualsevol assentament periòdic nou tindrà el seu senyalador "
-"«auto create» (creació automàtica) actiu de manera predeterminada. L'usuari "
-"podrà canviar aquest senyalador durant la creació de l'assentament, o en "
-"qualsevol altre moment en editar l'assentament periòdic. "
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"If active, any newly created scheduled transaction will have its 'notify' "
-"flag set by default. The user can change this flag during transaction "
-"creation, or at any later time by editing the scheduled transaction. This "
-"setting only has meaning if the create_auto setting is active."
-msgstr ""
-"Si és actiu, qualsevol assentament periòdic nou tindrà el seu senyalador "
-"«notify» (notifica) actiu de manera predeterminada. L'usuari podrà canviar "
-"aquest senyalador durant la creació de l'assentament, o en qualsevol altre "
-"moment en editar l'assentament periòdic. Aquest paràmetre només és aplicable "
-"si el senyalador «create_auto» (creació automàtica) és actiu."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:5
-msgid "Set the \"auto create\" flag by default"
-msgstr "Estableix el senyalador «auto crea» de manera predeterminada"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:6
-msgid "Set the \"notify\" flag by default"
-msgstr "Estableix el senyalador «notifica» de manera predeterminada"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:7
-msgid "Show \"since last run\" dialog when a file is opened."
-msgstr "Mostra el diàleg «A partir de l'última vegada» en obrir un fitxer."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"This setting controls whether the scheduled transactions \"since last run\" "
-"dialog is shown automatically when a data file is opened. This includes the "
-"initial opening of the data file when GnuCash starts. If this setting is "
-"active, show the dialog, otherwise it is not shown."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre controla si el diàleg «Des de la darrera execució» dels "
-"assentaments periòdics es mostra automàticament en obrir un fitxer. Això "
-"també inclou l'obertura inicial del fitxer de dades en iniciar el GnuCash. "
-"Si aquest paràmetre és actiu es mostrarà el diàleg; en cas contrari no es "
-"mostrarà."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:1
-msgid ""
-"Enables the \"Tip Of The Day\" when GnuCash starts up. If active, the dialog "
-"will be shown. Otherwise it will not be shown."
-msgstr ""
-"Habilita el «Consell del dia» en iniciar el GnuCash. Si és actiu, es "
-"mostrarà aquest diàleg. En cas contrari, no es mostrarà."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:2
-msgid "Show \"Tip Of The Day\" at GnuCash start"
-msgstr "Mostra el «Consell del dia» a l'inici del GnuCash"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:3
-msgid "The next tip to show."
-msgstr "El proper consell a mostrar."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:1
-msgid "\"Enter\" key moves to bottom of register"
-msgstr "La tecla de retorn porta cap a la part de baix del registre"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:2
-msgid "Accounts to reverse the balance"
-msgstr "Comptes per als quals s'ha d'invertir el saldo"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:3
-msgid "Allow file incompatibility with older versions."
-msgstr "Permet la incompatibilitat amb els fitxers de versions antigues."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:4
-msgid "Auto-save time interval"
-msgstr "Temps entre desaments automàtics"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:5
-msgid "Automatically insert a decimal point"
-msgstr "Insereix una coma decimal de manera automàtica"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:6
-msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input"
-msgstr "Amplia la llista de comptes o accions en començar a introduir dades"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:7
-msgid "Character to use as separator between account names"
-msgstr "El caràcter a utilitzar com a separador entre noms de comptes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:8
-msgid "Closing a tab moves to the most recently visited tab."
-msgstr "En tancar una pestanya, vés a l'última pestanya visitada."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:9
-msgid "Color all lines of a transaction the same"
-msgstr "Fes que totes les línies d'un assentament siguin del mateix color"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:10
-msgid "Color the register as specified by the system theme"
-msgstr "Fes que el registre sigui del color especificat pel tema del sistema"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:11
-msgid "Compress the data file"
-msgstr "Comprimeix el fitxer de dades"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:12
-msgid "Create a new window for each new register"
-msgstr "Crea una finestra nova per a cada registre"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:13
-msgid "Create a new window for each new report"
-msgstr "Crea una finestra nova per cada informe nou"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:14
-msgid "Date format choice"
-msgstr "Format de data:"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:15
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:60
-msgid ""
-"Dates will be completed so that they are close to the current date. Enter "
-"the maximum number of months to go backwards in time when completing dates."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:16
-msgid "Default currency for new accounts"
-msgstr "Divisa per defecte per als comptes nous"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:17
-msgid "Default currency for new reports"
-msgstr "Divisa per defecte per als informes nous"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:18
-msgid "Default view style for new register"
-msgstr "Visualització per defecte per als registres nous"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:19
-msgid "Delete old log/backup files after this many days (0 = never)"
-msgstr ""
-"Suprimeix els fitxers de registre i de còpia de seguretat antics després "
-"d'aquest nombre de dies (0 = mai)"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:20
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:67
-msgid "Display negative amounts in red"
-msgstr "Mostra els imports negatius en vermell"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:21
-msgid "Enables Euro support"
-msgstr "Habilita el suport per a l'Euro"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:22
-msgid "Enables additional support for the European Union EURO currency."
-msgstr "Habilita el suport per a la divisa de la Unió Europea (EURO)."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:23
-msgid "Enables file compression when writing the data file."
-msgstr "Habilita la compressió del fitxer de dades en escriure-hi."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:24
-msgid "How to interpret dates without a year"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:25
-msgid ""
-"If active all lines that make up a single transaction will use the same "
-"color for their background. Otherwise the background colors are alternated "
-"on each line."
-msgstr ""
-"Si és actiu, totes les línies que formin part d'un assentament tindran el "
-"mateix color de fons. En cas contrari, s'alternaran els colors de fons a "
-"cada línia."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:26
-msgid ""
-"If active then after a memorised transaction is automatically filled in the "
-"cursor will move to the Transfer field. If not active then it skips to the "
-"value field."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:27
-msgid ""
-"If active, GnuCash shows an explanation of the auto-save feature the first "
-"time that feature is started. Otherwise no extra explanation is shown."
-msgstr ""
-"Si és actiu, el GnuCash mostrarà una explicació de la funció de desament "
-"automàtic el primer cop que aquesta s'iniciï. En cas contrari, no es "
-"mostrarà cap aclariment addicional."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:28
-msgid ""
-"If active, GnuCash will automatically insert a decimal point into values "
-"that are entered without one. Otherwise GnuCash will not modify entered "
-"numbers."
-msgstr ""
-"Si és actiu, el GnuCash inserirà una coma decimal als valors introduïts "
-"sense aquesta. En cas contrari, no es modificaran els números introduïts."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:29
-msgid ""
-"If active, a \"close\" button will be displayed on any notebook tab that may "
-"be closed. Otherwise, no such button will be shown on the tab. Regardless of "
-"this setting, pages can always be closed via the \"close\" menu item or the "
-"\"close\" button on toolbar."
-msgstr ""
-"Si és actiu, es mostrarà un botó de tancament a qualsevol pestanya que es "
-"pugui tancar. En cas contrari, no es mostrarà aquest botó a la pestanya. "
-"Independentment d'aquest paràmetre, les pàgines sempre es podran tancar a "
-"través de l'element de menú «Tanca» o bé a través del botó «Tanca» de la "
-"barra d'eines."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:30
-msgid ""
-"If active, a splash screen will be shown at startup. Otherwise no splash "
-"screen will be shown."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, es mostrarà la pantalla de benvinguda a l'inici. En cas "
-"contrari no es mostrarà cap pantalla de benvinguda."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:31
-msgid ""
-"If active, closing a tab moves to the most recently visited tab. Otherwise "
-"closing a tab moves one tab to the left."
-msgstr ""
-"Si és actiu, en tancar una pestanya s'anirà a la darrera pestanya que s'hagi "
-"visitat. En cas contrari, en tancar una pestanya s'anirà a la següent "
-"pestanya de l'esquerra."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:32
-msgid ""
-"If active, each new register will be opened in a new window. Otherwise each "
-"new register will be opened as a tab in the main window."
-msgstr ""
-"Si és actiu, cada registre nou s'obrirà en una finestra nova. En cas "
-"contrari, cada registre nou s'obrirà com a pestanya a la finestra principal."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:33
-msgid ""
-"If active, each new report will be opened in its own window. Otherwise new "
-"reports will be opened as tabs in the main window."
-msgstr ""
-"Si és actiu, cada informe nou s'obrirà en la seva pròpia finestra. En cas "
-"contrari, els informes nous s'obriran com a pestanyes a la finestra "
-"principal."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:34
-msgid ""
-"If active, formal accounting labels \"Credit\" and \"Debit\" will be used "
-"when designating fields on screen. Otherwise, informal labels such as "
-"Increase/Decrease, \"Funds In\"/\"Funds Out\", etc. will be used."
-msgstr ""
-"Si és actiu, s'utilitzaran etiquetes formals de comptabilitat com ara "
-"«Haver» i «Deure» per a designar els camps en pantalla. En cas contrari, "
-"s'utilitzaran etiquetes informals com ara «Increment/Reducció», «Ingressat/"
-"Retirat», etc."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:35
-msgid ""
-"If active, gnucash will be allowed to intentionally break file compatibility "
-"with older versions, so that a data file saved in this version cannot be "
-"read by an older version again. Otherwise gnucash will write data files only "
-"in formats that can be read by older versions as well."
-msgstr ""
-"Si és actiu, el GnuCash podrà trencar la compatibilitat amb els fitxers de "
-"versions més antigues, amb la qual cosa es desaran les dades de manera que "
-"les versions més antigues no les podran llegir. En cas contrari, el GnuCash "
-"escriurà els fitxers només en formats que també puguin llegir les versions "
-"antigues."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:36
-msgid ""
-"If active, pressing the enter key will move to the bottom of the register. "
-"Otherwise pressing the enter key will move to the next transaction line."
-msgstr ""
-"Si és actiu, en prémer la tecla de retorn s'anirà a la part inferior del "
-"registre. En cas contrari, s'anirà a la següent línia de l'assentament."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:37
-msgid ""
-"If active, the Cancel, Today and Select buttons will be shown in the "
-"calendar when it is dispalyed in the register."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:38
-msgid ""
-"If active, the background color of the Account Name column on the Accounts "
-"page is displayed as the account color."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:39
-msgid ""
-"If active, the background color of the register tabs will be displayed in "
-"the account color."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:40
-msgid ""
-"If active, the date the transaction was entered is shown below the posted "
-"date."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:41
-msgid ""
-"If active, the register will be colored as specified by the system theme. "
-"This can be overridden to provide custom colors by editing the gtkrc file in "
-"the users home directory. Otherwise the standard register colors will be "
-"used that GnuCash has always used."
-msgstr ""
-"Si és actiu, es colors del registre seran aquells que especifiqui el tema "
-"del sistema. Això es podrà sobreescriure per a utilitzar colors "
-"personalitzats si s'edita el fitxer gtkrc del directori de l'usuari. En cas "
-"contrari, s'utilitzaran els colors estàndard de registre que el GnuCash "
-"sempre ha utilitzat."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:42
-msgid ""
-"If active, the selection will be moved to the blank split when the "
-"transaction is expanded."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:43
-msgid ""
-"If active, the size and location of each dialog window will be saved when it "
-"is closed. The sizes and locations of content windows will be remembered "
-"when you quit GnuCash. Otherwise the sizes will not be saved."
-msgstr ""
-"Si és actiu, es desaran la mida i la posició de cada finestra de diàleg en "
-"tancar-les. Les mides i la posició de les finestres de contingut es desaran "
-"en sortir del GnuCash. en cas contrari, no es desaran les mides."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:44
-msgid ""
-"If active, use a 24 hour time format. Otherwise use a 12 hour time format."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, s'emprarà un format horari de 24 hores. En cas contrari "
-"s'utilitzarà un format horari de 12 hores."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:45
-msgid "Labels on toolbar buttons"
-msgstr "Etiquetes als botons de les barres d'eines"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:46
-#, fuzzy
-msgid "Maximum number of months to go back."
-msgstr "Nombre màxim de barres en el diagrama"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:47
-msgid "Move Selection to blank split on expand"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:48
-msgid "Move to Transfer field when memorised transaction auto filled"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:49
-msgid "Number of automatic decimal places"
-msgstr "Quants dígits decimals s'ompliran automàticament."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:50
-msgid "Only display leaf account names."
-msgstr "Mostra només l'última part dels noms dels comptes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:51
-#, fuzzy
-msgid "PDF export file name date format choice"
-msgstr "Format de data:"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:52
-msgid "PDF export file name format"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:53
-msgid "Position of the notebook tabs"
-msgstr "Posició de les pestanyes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:54
-msgid "Position of the summary bar"
-msgstr "Posició de la barra de resum"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:55
-msgid "Save window sizes and locations"
-msgstr "Desa la posició i la mida de les finestres"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:56
-msgid "Show auto-save explanation"
-msgstr "Mostra l'explicació del desament automàtic"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:57
-msgid "Show close buttons on notebook tabs"
-msgstr "Mostra botons de tancament a les pestanyes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:58
-msgid ""
-"Show horizontal borders between rows in a register. If active the border "
-"between cells will be indicated with a heavy line. Otherwise the border "
-"between cells will not be marked."
-msgstr ""
-"Mostra vores horitzontals entre les files d'un registre. Si és actiu, la "
-"vora entre les cel·les s'indicarà amb una línia gruixuda. En cas contrari, "
-"no es marcarà."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:59
-msgid "Show horizontal borders in a register"
-msgstr "Mostra vores horitzontals en un registre"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:60
-msgid ""
-"Show only the names of the leaf accounts in the register and in the account "
-"selection popup. The default behaviour is to display the full name, "
-"including the path in the account tree. Activating this option implies that "
-"you use unique leaf names."
-msgstr ""
-"Mostra només els comptes finals en el registre i en el diàleg emergent de "
-"selecció de comptes. El comportament predeterminat és la mostra del nom "
-"complet, el qual inclou el camí en l'arbre de comptes. En habilitar aquesta "
-"opció, s'assumeix que utilitzeu noms finals únics."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:61
-msgid "Show splash screen"
-msgstr "Mostra la pantalla d'inici"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:62
-#, fuzzy
-msgid "Show the Calendar buttons"
-msgstr "Mostra la columna del nom"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:63
-#, fuzzy
-msgid "Show the Date Entered"
-msgstr "Mostra la columna de la data"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:65
-msgid ""
-"Show two lines of information for each transaction in a register. This is "
-"the default setting for when a register is first opened. The setting can be "
-"changed at any time via the \"View->Double Line\" menu item."
-msgstr ""
-"Mostra dues línies d'informació per a cada assentament d'un registre. Aquest "
-"és el valor predeterminat en obrir un registre per primera vegada, el qual "
-"es ot canviar en qualsevol moment a través de l'element de menú «Visualitza-"
-">Línia doble»."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:66
-msgid ""
-"Show vertical borders between columns in a register. If active the border "
-"between cells will be indicated with a heavy line. Otherwise the border "
-"between cells will not be marked."
-msgstr ""
-"Mostra vores verticals entre les files d'un registre. Si és actiu, la vora "
-"entre les cel·les s'indicarà amb una línia gruixuda. En cas contrari, no es "
-"marcarà."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:67
-msgid "Show vertical borders in a register"
-msgstr "Mostra les vores verticals en un registre"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:68
-msgid "Source of default account currency"
-msgstr "Font de la divisa predeterminada dels comptes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:69
-msgid "Source of default report currency"
-msgstr "Font de la divisa predeterminada dels informes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:70
-#, fuzzy
-msgid "The number of Characters needed"
-msgstr "Mostra el nombre d'accions"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:71
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:149
-msgid ""
-"The number of minutes until saving of the data file to harddisk will be "
-"started automatically. If zero, no saving will be started automatically."
-msgstr ""
-"Els minuts abans que el fitxer de dades es desarà al disc de manera "
-"automàtica. Si s'especifica un valor de zero, no s'efectuarà cap desament "
-"automàtic."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:72
-#, fuzzy
-msgid "The number of transactions displayed"
-msgstr "Nombre d'_assentaments:"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:73
-msgid ""
-"This field specifies the default view style when opening a new register "
-"window. Possible values are \"ledger\", \"auto-ledger\" and \"journal\". The "
-"\"ledger\" setting says to show each transaction on one or two lines. The "
-"\"auto-ledger\" setting does the same, but also expands only the current "
-"transaction to show all splits. The \"journal\" setting shows all "
-"transactions in expanded form."
-msgstr ""
-"Aquest camp especifica el valor de l'estil de visualització predeterminat en "
-"obrir una finestra de registre nova. els valors possibles són "
-"«ledger» (llibre major), «auto-ledger» (llibre major automàtic) i "
-"«journal» (llibre diari). Amb el valor «ledger» es mostrarà cada transacció "
-"en una o dues línies. El valor «auto-ledger» fa el mateix, però s'expandirà "
-"només la transacció actual per a mostrar tots els desglossaments. El valor "
-"«journal» mostra tots els assentaments expandits."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:74
-msgid ""
-"This field specifies the number of automatic decimal places that will be "
-"filled in."
-msgstr ""
-"Aquest camp especifica quantes xifres decimals s'ompliran automàticament."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:75
-msgid ""
-"This key specifies the maximum width of notebook tabs. If the text in the "
-"tab is longer than this value (the test is approximate) then the tab label "
-"will have the middle cut and replaced with an ellipsis."
-msgstr ""
-"Aquesta clau especifica l'amplada màxima de les pestanyes. Si el text de la "
-"pestanya és més llarg que aquest valor (aproximadament), es retallarà el "
-"text per la meitat i s'hi mostraran punts suspensius."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:76
-msgid ""
-"This setting allows certain accounts to have their balances reversed in sign "
-"from positive to negative, or vice versa. The setting \"income_expense\" is "
-"for users who like to see negative expenses and positive income. The setting "
-"of \"credit\" is for users who want to see balances reflect the debit/credit "
-"status of the account. The setting \"none\" doesn't reverse the sign on any "
-"balances."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre permet que en certs comptes s'inverteixi els signe seus "
-"saldos de positiu a negatiu o al'inversa. El valor "
-"«income_expense» (ingressos/despeses) l'utilitzen els usuaris que "
-"prefereixen veure les despeses com a negatives i els ingressos com a "
-"positius. El valor «credit» (deure) és per a aquells usuaris que vulguin que "
-"els saldos reflecteixin l'estat de l'haver/deure del compte. El valor "
-"«none» (cap) no inverteix el signe de cap saldo."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:78
-#, no-c-format
-msgid ""
-"This setting chooses the file name for PDF export. This is a sprintf(3) "
-"string with three arguments: \"%1$s\" is the report name such as \"Invoice"
-"\". \"%2$s\" is the number of the report, which for an invoice report is the "
-"invoice number. \"%3$s\" is the date of the report, formatted according to "
-"the filename_date_format setting. (Note: Any characters that are not allowed "
-"in filenames, such as '/', will be replaced with underscores '_' in the "
-"resulting file name.)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:79
-msgid ""
-"This setting chooses the way dates are displayed in GnuCash. Possible values "
-"for this setting are \"locale\" to use the system locale setting, \"ce\" for "
-"Continental Europe style dates, \"iso\" for ISO 8601 standard dates , \"uk\" "
-"for United Kingdom style dates, and \"us\" for United States style dates."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre especifica com es mostren les dates al GnuCash. Els valors "
-"admesos són «locale», per a utilitzar la configuració de la localització del "
-"sistema, «ce» per a utilitzar dates a l'estil de l'Europa continental, «iso» "
-"per a utilitzar dates de l'estàndard ISO 8601, «uk» per a utilitzar dates a "
-"l'estil del Regne Unit i «us» per a utilitzar dates a l'estil dels Estats "
-"Units."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:80
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This setting chooses the way dates are used in the filename of PDF export. "
-"Possible values for this setting are \"locale\" to use the system locale "
-"setting, \"ce\" for Continental Europe style dates, \"iso\" for ISO 8601 "
-"standard dates , \"uk\" for United Kingdom style dates, and \"us\" for "
-"United States style dates."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre especifica com es mostren les dates al GnuCash. Els valors "
-"admesos són «locale», per a utilitzar la configuració de la localització del "
-"sistema, «ce» per a utilitzar dates a l'estil de l'Europa continental, «iso» "
-"per a utilitzar dates de l'estàndard ISO 8601, «uk» per a utilitzar dates a "
-"l'estil del Regne Unit i «us» per a utilitzar dates a l'estil dels Estats "
-"Units."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:81
-msgid ""
-"This setting controls how the labels on toolbar buttons are shown. If set to "
-"\"system\" then GnuCash will use the desktop setting for how to draw toolbar "
-"buttons. If set to \"icon\" then only icons will be show on toolbar "
-"buttons.. If set to \"text\" only the labels will be shown. If set to \"both"
-"\" then both icons and labels will be shown. If set to \"both-horiz\" then "
-"icons will be shown for all buttons with labels added on important buttons."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre controla com es mostraran les etiquetes dels botons de la "
-"barra d'eines. Si s'estableix a «system» (sistema), el GnuCash utilitzarà el "
-"valor del paràmetre de l'escriptori per a mostrar els botons. Si s'estableix "
-"a «icon» (icones), només es mostraran les icones en els botons. Si "
-"s'estableix a «both» (ambdós), s'hi mostraran tant les icones com el text. "
-"Si s'estableix a «both-horiz» (ambdós horitzontal) les icones i el text es "
-"mostraran en els botons importants."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:82
-msgid ""
-"This setting controls the default currency used for reports. If set to "
-"\"locale\" then GnuCash will retrieve the default currency from the user's "
-"locale setting. If set to \"other\", GnuCash will use the setting specified "
-"by the currency_other key."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre controla la divisa predeterminada que s'utilitzarà en els "
-"informes. Si s'estableix a «locale», el GnuCash obtindrà la divisa dels "
-"paràmetres de localització de l'usuari. Si s'estableix a «other» (una "
-"altra), el GnuCash utilitzarà el paràmetre especificat a la clau "
-"«currency_other»."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:83
-msgid ""
-"This setting controls the maximum number of transactions that are displayed "
-"in the register."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:84
-msgid ""
-"This setting controls the number of characters needed before the auto "
-"complete starts to work."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:85
-msgid ""
-"This setting controls the source of the default currency for new accounts. "
-"If set to \"locale\" then GnuCash will retrieve the default currency from "
-"the user's locale setting. If set to \"other\", GnuCash will use the setting "
-"specified by the currency_other key."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre controla la font de la divisa predeterminada que "
-"s'utilitzarà en els comptes nous. Si s'estableix a «locale», el GnuCash "
-"obtindrà la divisa dels paràmetres de localització de l'usuari. Si "
-"s'estableix a «other» (una altra), el GnuCash utilitzarà el paràmetre "
-"especificat a la clau «currency_other»."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:86
-msgid ""
-"This setting determines the character that will be used between components "
-"of an account name. Possible values are any single non-alphanumeric unicode "
-"character, or any of the following strings: \"colon\" \"slash\", \"backslash"
-"\", \"dash\" and \"period\"."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre determina el caràcter que s'utilitzarà entre els components "
-"d'un nom de compte. Els valors admesos són qualsevol caràcter Unicode "
-"alfanuèric únic, o bé qualsevol de les cadenes següents: «colon» (dos "
-"punts), «backslash» (barra invertida), «dash» (guionet) i «period» (punt)."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:87
-msgid ""
-"This setting determines the edge at which the summary bar for various pages "
-"is drawn. Possible values are \"top\" and \"bottom\". It defaults to \"bottom"
-"\"."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre determina a quina vora s'ha de dibuixar la barra de resum "
-"per a diverses pàgines. Els valors admesos són «top» (superior) i "
-"«bottom» (inferior). El valor predeterminat és «bottom»."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:88
-msgid ""
-"This setting determines the edge at which the tabs for switching pages in "
-"notebooks are drawn. Possible values are \"top\", \"left\", \"bottom\" and "
-"\"right\". It defaults to \"top\"."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre determina a quina vora s'han de dibuixar les pestanyes per "
-"a canviar de pàgina en una llibreta. Els valors admesos són "
-"«top» (superior), «left» (esquerra), «bottom» (inferior) i «right» (dreta). "
-"El valor predeterminat és «top»."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:89
-msgid ""
-"This setting specifies the default currency used for new accounts if the "
-"currency_choice setting is set to \"other\". This field must contain the "
-"three letter ISO 4217 code for a currency (e.g. USD, GBP, RUB)."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre especifica la divisa predeterminada a utilitzar en els "
-"comptes nous si el paràmetre «currency_choice» s'ha establert a «other» (una "
-"altra). Aquest camp ha de contenir el codi de tres lletres de l'ISO 4217 per "
-"a una divisa (p.ex. USD, GBP, RUB)."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:90
-msgid ""
-"This setting specifies the default currency used for reports if the "
-"currency_choice setting is set to \"other\". This field must contain the "
-"three letter ISO 4217 code for a currency (e.g. USD, GBP, RUB)."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre especifica la divisa predeterminada a utilitzar en els "
-"informes si el paràmetre «currency_choice» s'ha establert a «other» (una "
-"altra). Aquest camp ha de contenir el codi de tres lletres de l'ISO 4217 per "
-"a una divisa (p.ex. USD, GBP, RUB)."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:91
-msgid ""
-"This setting specifies the number of days after which old log/backup files "
-"will be deleted (0 = never)."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre especifica el nombre de dies després del qual se suprimiran "
-"els fitxers antics de registre o de còpia de seguretat (0 = mai)."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:92
-msgid "Use 24 hour time format"
-msgstr "Utilitza el format horari de 24 hores"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:93
-msgid "Use formal account labels"
-msgstr "Empra etiquetes de comptabilitat formals"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:94
-#, fuzzy
-msgid "Use the account color as background"
-msgstr "No s'ha trobat el comte introduït."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:95
-msgid "Use the account color as background on tabs"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:96
-msgid ""
-"When a date is entered without year it can be completed so that it will be "
-"within the current calendar year or close to the current date based on a "
-"sliding window starting a set number of months backwards in time."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:97
-msgid "Width of notebook tabs"
-msgstr "Amplada de les pestanyes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:1
-msgid "Change contents of reconciled split"
-msgstr "Modificació del contingut d'un desglossament conciliat"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:2
-msgid "Commit changes to a invoice_entry"
-msgstr "Consumació dels canvis en un element d'una factura"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:3
-msgid "Commit changes to a transaction"
-msgstr "Consumació els canvis en un assentament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:4
-msgid "Delete a commodity"
-msgstr "Supressió d'una acció o divisa"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:5
-msgid "Delete a commodity and prices"
-msgstr "Supressió d'una acció o divisa i les seves cotitzacions"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:6
-msgid "Delete a transaction"
-msgstr "Supressió d'un assentament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:7
-msgid "Delete multiple price quotes"
-msgstr "Supressió de múltiples cotitzacions"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:8
-msgid "Duplicating a changed invoice_entry"
-msgstr "Duplicació d'un element modificat d'una factura"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:9
-msgid "Duplicating a changed transaction"
-msgstr "Duplicació d'un assentament modificat"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:10
-msgid "Mark transaction split as unreconciled"
-msgstr "Marcatge d'un desglossament d'una transacció com a no conciliat"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:11
-#, fuzzy
-msgid "Print checks from multiple accounts"
-msgstr "coincideix amb tots els comptes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:12
-msgid "Read only register"
-msgstr "Registre de només lectura"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:13
-msgid "Remove a reconciled split from a transaction"
-msgstr "Supressió d'un desglossament conciliat en un assentament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:14
-msgid "Remove a split from a transaction"
-msgstr "Supressió d'un desglossament en un assentament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:15
-msgid "Remove all the splits from a transaction"
-msgstr "Supressió de tots els desglossaments en un assentament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:16
-msgid ""
-"This dialog is presented before allowing you to change the contents of a "
-"reconciled split. Allowing these changes can make it hard to perform future "
-"reconciliations."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que modifiqueu els continguts d'un "
-"desglossament conciliat. En permetre aquests canvis, serà més difícil "
-"realitzar futures conciliacions."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:17
-msgid ""
-"This dialog is presented before allowing you to delete a commodity that has "
-"price quotes attached. Deleting the commodity will delete the quotes as well."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que suprimiu una divisa/acció amb "
-"cotitzacions adjuntes. En suprimir-la, se'n suprimiran les cotitzacions."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:18
-msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a commodity."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que suprimiu una divisa/acció."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:19
-msgid ""
-"This dialog is presented before allowing you to delete a transaction that "
-"contains reconciled splits. Doing so will throw off the reconciled value of "
-"the register and can make it hard to perform future reconciliations."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que suprimiu un assentament que "
-"contingui desglossaments conciliats. En fer-ho, es descartarà el valor "
-"conciliat del registre, cosa que pot dificultar les conciliacions futures."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:20
-msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a transaction."
-msgstr "Aquest diàleg es mostra abans de permetre que suprimiu un assentament."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:21
-msgid ""
-"This dialog is presented before allowing you to delete multiple price quotes "
-"at one time."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que suprimiu múltiples "
-"cotitzacions a la vegada."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:22
-msgid ""
-"This dialog is presented before allowing you to mark a transaction split as "
-"unreconciled. Doing so will throw off the reconciled value of the register "
-"and can make it hard to perform future reconciliations."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que marqueu un assentament "
-"desglossat com a no conciliats. En fer-ho, es descartarà el valor conciliat "
-"del registre, cosa que pot dificultar les conciliacions futures."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:23
-msgid ""
-"This dialog is presented before allowing you to remove a reconciled split "
-"from a transaction. Doing so will throw off the reconciled value of the "
-"register and can make it hard to perform future reconciliations."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que suprimiu un desglossament "
-"conciliat d'un assentament. En fer-ho, es descartarà el valor conciliat del "
-"registre, cosa que pot dificultar les conciliacions futures."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:24
-msgid ""
-"This dialog is presented before allowing you to remove a split from a "
-"transaction."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que suprimiu un desglossament d'un "
-"assentament."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:25
-msgid ""
-"This dialog is presented before allowing you to remove all splits (including "
-"some reconciled splits) from a transaction. Doing so will throw off the "
-"reconciled value of the register and can make it hard to perform future "
-"reconciliations."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que suprimiu tots els "
-"desglossaments (incloent-hi els conciliats) d'un assentament. En fer-ho, es "
-"descartarà el valor conciliat del registre, cosa que pot dificultar les "
-"conciliacions futures."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:26
-msgid ""
-"This dialog is presented before allowing you to remove all splits from a "
-"transaction."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que suprimiu tots els "
-"desglossaments d'un assentament."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:27
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This dialog is presented if you try to print checks from multiple accounts "
-"at the same time."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra abans de permetre que suprimiu múltiples "
-"cotitzacions a la vegada."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:28
-msgid "This dialog is presented when a read-only register is opened."
-msgstr "Aquest diàleg es mostra en obrir un registre de només lectura."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:29
-msgid ""
-"This dialog is presented when you attempt to duplicate a modified invoice "
-"entry. The changed data must be saved or the duplication canceled."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra quan intenteu duplicar un element de factura "
-"modificat. S'hauran de desar les dades modificades, o bé cancel·lar la "
-"duplicació."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:30
-msgid ""
-"This dialog is presented when you attempt to duplicate a modified "
-"transaction. The changed data must be saved or the duplication canceled."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra quan intenteu duplicar un assentament modificat. "
-"S'hauran de desar les dades modificades, o bé cancel·lar la duplicació."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:31
-msgid ""
-"This dialog is presented when you attempt to move out of a modified invoice "
-"entry. The changed data must be either saved or discarded."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra quan intenteu sortir d'un element de factura "
-"modificat. S'hauran de desar les dades modificades, o bé cancel·lar la "
-"duplicació."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:32
-msgid ""
-"This dialog is presented when you attempt to move out of a modified "
-"transaction. The changed data must be either saved or discarded."
-msgstr ""
-"Aquest diàleg es mostra quan intenteu sortir d'un assentament modificat. "
-"S'hauran de desar les dades modificades, o bé cancel·lar la duplicació."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:1
-msgid "Ending date (in seconds from Jan 1, 1970)"
-msgstr "Data de finalització (en segons des de l'1 de gener del 1970)"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:2
-msgid "Ending time period identifier"
-msgstr "Identificador de període de la data de finalització"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:3
-msgid ""
-"If active, non currency commodities (stocks) will be shown. Otherwise they "
-"will be hidden."
-msgstr ""
-"Si és actiu, es mostraran les mercaderies que no siguin divises (accions). "
-"En cas contrari, s'ocultaran."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:4
-msgid "Profit/loss ending date type"
-msgstr "Tipus de data de la finalització dels beneficis i pèrdues"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:5
-msgid "Profit/loss starting date type"
-msgstr "Tipus de data de l'inici dels beneficis i pèrdues"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"Show a grand total of all accounts converted to the default report currency"
-msgstr ""
-"Mostra una suma total de tots els comptes convertida a la divisa "
-"predeterminada dels informes."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:7
-msgid "Show non currency commodities"
-msgstr "Mostra els valors que no siguin divises"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:8
-msgid "Starting date (in seconds from Jan 1, 1970)"
-msgstr "Data d'inici (en segons des de l'1 de gener del 1970)"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:9
-msgid "Starting time period identifier"
-msgstr "Identificador de període de la data d'inici"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:10
-msgid ""
-"This setting controls the ending date set in profit/loss calculations if the "
-"end_choice setting is set to \"absolute\". This field should contain a date "
-"as represented in seconds from January 1st, 1970."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre controla la data de finalització establerta per als càlculs "
-"de beneficis i pèrdues si el paràmetre «end_choice» s'ha establert a "
-"«absolute» (absolut). el contingut d'aquest camp ha de ser una data "
-"representada en segons des de l'1 de gener de 1970."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:11
-msgid ""
-"This setting controls the ending date set in profit/loss calculations if the "
-"end_choice setting is set to anything other than \"absolute\". This field "
-"should contain a value between 0 and 8."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre controla la data de finalització establerta per als càlculs "
-"de beneficis i pèrdues si el paràmetre «end_choice» s'ha establert a "
-"qualsevol altre valor que no sigui «absolute» (absolut). El contingut "
-"d'aquest camp ha de ser un valor entre 0 i 8."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"This setting controls the starting date set in profit/loss calculations if "
-"the start_choice setting is set to \"absolute\". This field should contain a "
-"date as represented in seconds from January 1st, 1970."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre controla la data d'inici establerta per als càlculs de "
-"beneficis i pèrdues si el paràmetre «end_choice» s'ha establert a "
-"«absolute» (absolut). el contingut d'aquest camp ha de ser una data "
-"representada en segons des de l'1 de gener de 1970."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:13
-msgid ""
-"This setting controls the starting date set in profit/loss calculations if "
-"the start_choice setting is set to anything other than \"absolute\". This "
-"field should contain a value between 0 and 8."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre controla la data d'inici establerta per als càlculs de "
-"beneficis i pèrdues si el paràmetre «end_choice» s'ha establert a qualsevol "
-"altre valor que no sigui «absolute» (absolut). El contingut d'aquest camp ha "
-"de ser un valor entre 0 i 8."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:14
-msgid ""
-"This setting controls the type of ending date used in profit/loss "
-"calculations. If set to \"absolute\" then GnuCash will retrieve the ending "
-"date specified by the end_date key. If set to anything else, GnuCash will "
-"retrieve the ending date specified by the end_period key."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre controla el tipus de data de finalització a utilitzar per "
-"als càlculs de beneficis i pèrdues. Si s'estableix a «absolute», el GnuCash "
-"recuperarà la data de finalització especificada a la clau «end_date». Si "
-"'estableix a qualsevol altre valor, el GnuCash recuperarà la data de "
-"finalització especificada a la clau «end_period»."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:15
-msgid ""
-"This setting controls the type of starting date used in profit/loss "
-"calculations. If set to \"absolute\" then GnuCash will retrieve the starting "
-"date specified by the start_date key. If set to anything else, GnuCash will "
-"retrieve the starting date specified by the start_period key."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre controla el tipus de data d'inici a utilitzar per als "
-"càlculs de beneficis i pèrdues. Si s'estableix a «absolute», el GnuCash "
-"recuperarà la data d'inici especificada a la clau «start_date». Si "
-"'estableix a qualsevol altre valor, el GnuCash recuperarà la data d'inici "
-"especificada a la clau «start_period»."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_register.schemas.in.h:1
-msgid ""
-"This setting contains the width of the named column in the most recently "
-"closed register window. Changing these values will change the sizes of the "
-"columns in the next opened register"
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre conté l'amplada de la columna amb nom de la darrera "
-"finestra de registre tancada. Si canvieu aquests valors es canviaran les "
-"mides de les columnes al següent registre que s'obri."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_register.schemas.in.h:2
-msgid "Width of a column in the dialog"
-msgstr "Amplada d'una columna al diàleg"
-
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:237
-msgid "You must select an item from the list"
-msgstr "Heu de seleccionar un element de la llista"
-
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:349
-#: ../src/gnome-utils/gnc-cell-renderer-date.c:170
-msgid "Select"
-msgstr "Seleccioneu"
-
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1047
 #, fuzzy
 msgid "New Transaction"
@@ -9515,32 +3916,37 @@
 msgid "any criteria are met"
 msgstr "concordin amb qualsevol criteri"
 
+#. FIXME: All this does is leak.
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1413
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:203
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:204
+msgid "Find Transaction"
+msgstr "Cerca un assentament"
+
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:1
-msgid " Search "
-msgstr " Cerca "
+msgid "_New item..."
+msgstr "Element _nou..."
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:2
 msgid "()"
 msgstr "()"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:3
-msgid "<b>Match all entries</b>"
-msgstr "<b>Fes concordar totes les entrades</b>"
+msgid " Search "
+msgstr " Cerca "
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:4
-msgid "Add results to current search"
-msgstr "Afegeix els resultats a la cerca actual"
+msgid "Search for items where"
+msgstr "Cerca elements que"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:5
-msgid ""
-"Choose whether to search all your data or only that marked as \"active\""
-msgstr ""
-"Escolliu si voleu cercar a totes les vostres dades o només a les que estan "
-"marcades com a «actives»"
+#, fuzzy
+msgid "<b>Match all entries</b>"
+msgstr "<b>Entrades de la taula d'impostos</b>"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:6
-msgid "Delete results from current search"
-msgstr "Esborra els resultats de la cerca actual"
+msgid "Search Criteria"
+msgstr "Criteris de cerca"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:7
 msgid "New search"
@@ -9551,25 +3957,25 @@
 msgstr "Refina la cerca actual"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:9
-msgid "Search Criteria"
-msgstr "Criteris de cerca"
+msgid "Add results to current search"
+msgstr "Afegeix els resultats a la cerca actual"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:10
-msgid "Search for items where"
-msgstr "Cerca elements que"
+msgid "Delete results from current search"
+msgstr "Esborra els resultats de la cerca actual"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:11
 msgid "Search only active data"
 msgstr "Cerca només a les dades actives"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:12
+msgid "Choose whether to search all your data or only that marked as \"active\""
+msgstr "Escolliu si voleu cercar a totes les vostres dades o només a les que estan marcades com a «actives»"
+
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:13
 msgid "Type of search"
 msgstr "Tipus de cerca"
 
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:13
-msgid "_New item..."
-msgstr "Element _nou..."
-
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:175
 msgid "You have not selected any accounts"
 msgstr "No heu seleccionat cap compte"
@@ -9587,7 +3993,7 @@
 msgstr "no coincideix amb cap compte"
 
 #. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
-#: ../src/gnome-search/search-account.c:219 ../intl-scm/guile-strings.c:3276
+#: ../src/gnome-search/search-account.c:219 ../intl-scm/guile-strings.c:3278
 msgid "Selected Accounts"
 msgstr "Comptes seleccionats"
 
@@ -9759,139 +4165,41 @@
 
 #. Build and connect the case-sensitive check button; defaults to off
 #: ../src/gnome-search/search-string.c:329
-#, fuzzy
 msgid "Match case"
-msgstr "Concordança?"
-
-#: ../src/gnome/top-level.c:98
-#, c-format
-msgid "Entity Not Found: %s"
-msgstr "No s'ha trobat l'entitat: %s"
-
-#: ../src/gnome/top-level.c:158
-#, c-format
-msgid "Transaction with no Accounts: %s"
-msgstr "L'assentament no té cap compte: %s"
-
-#: ../src/gnome/top-level.c:174
-#, c-format
-msgid "Unsupported entity type: %s"
-msgstr "El tipus d'entitat no és compatible: %s"
-
-#: ../src/gnome/top-level.c:211
-#, c-format
-msgid "No such price: %s"
-msgstr "No hi ha tal preu: %s"
-
-#: ../src/gnome/top-level.c:383
-#, c-format
-msgid ""
-"Error: Failure saving state file.\n"
-" %s"
 msgstr ""
-"Error: s'ha produït una fallada en desar el fitxer d'estat.\n"
-" %s"
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-gconf-setup.c:348
 #, fuzzy
-msgid ""
-"When you click Apply, GnuCash will modify your ~/.gconf.path file and "
-"restart the gconf backend. There will be a short delay before GnuCash is "
-"loaded."
-msgstr ""
-"En clicar a «Aplica», el GnuCash modificarà el vostre fitxer ~/.gconf.path i "
-"reinicialitzarà el rerefons gconf."
+msgid "When you click Apply, GnuCash will modify your ~/.gconf.path file and restart the gconf backend. There will be a short delay before GnuCash is loaded."
+msgstr "En clicar a «Aplica», el GnuCash modificarà el vostre fitxer ~/.gconf.path i reinicialitzarà el rerefons gconf."
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-gconf-setup.c:352
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"When you click Apply, GnuCash will install the gconf data into your local ~/."
-"gconf file and restart the gconf backend. The %s script must be found in "
-"your search path for this to work correctly."
-msgstr ""
-"En fer clic a «Aplica», el GnuCash instal·larà les dades del gconf al vostre "
-"fitxer ~/.gconf i reiniciarà el rerefons del gconf. S'ha de poder localitzar "
-"l'script %s al vostre camí de cerca perquè això funcioni."
+msgid "When you click Apply, GnuCash will install the gconf data into your local ~/.gconf file and restart the gconf backend. The %s script must be found in your search path for this to work correctly."
+msgstr "En clicar a «Aplica», el GnuCash modificarà el vostre fitxer ~/.gconf.path i reinicialitzarà el rerefons gconf."
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-gconf-setup.c:356
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You have chosen to correct the problem by yourself. When you click Apply, "
-"GnuCash will exit. Please correct the problem and restart the gconf backend "
-"with the command 'gconftool-2 --shutdown' before restarting GnuCash. If you "
-"have not already done so, you can click the Back button and copy the "
-"necessary text from the dialog."
+msgid "You have chosen to correct the problem by yourself. When you click Apply, GnuCash will exit. Please correct the problem and restart the gconf backend with the command 'gconftool-2 --shutdown' before restarting GnuCash. If you have not already done so, you can click the Back button and copy the necessary text from the dialog."
 msgstr ""
-"Heu triat corregir el problema vós mateix. En fer clic a Aplica, se sortirà "
-"del GnuCash. Hauríeu de solucionar el problema i reiniciar el rerefons del "
-"gconf a través de l'ordre «gconftool-2 --shutdown» abans de reiniciar el "
-"GnuCash. En cas que no ho hàgiu fet, podeu fer clic al botó Enrere i copiar "
-"el text necessari del diàleg."
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-gconf-setup.c:362
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You have chosen to correct the problem by yourself. When you click Apply, "
-"GnuCash will exit. Please run the %s script which will install the "
-"configuration data and restart the gconf backend."
+#, c-format
+msgid "You have chosen to correct the problem by yourself. When you click Apply, GnuCash will exit. Please run the %s script which will install the configuration data and restart the gconf backend."
 msgstr ""
-"Heu triat corregir el problema vós mateix. En fer clic a Aplica, se sortirà "
-"del GnuCash. Hauríeu d'executar l'script %s, el qual instal·larà les dades "
-"de configuració, i reiniciar el rerefons del gconf."
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-gconf-setup.c:366
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You have already corrected the problem and restarted the gconf backend with "
-"the command 'gconftool-2 --shutdown'. When you click Apply, there will be a "
-"short delay before GnuCash is loaded."
+msgid "You have already corrected the problem and restarted the gconf backend with the command 'gconftool-2 --shutdown'. When you click Apply, there will be a short delay before GnuCash is loaded."
 msgstr ""
-"Ja heu corregit el problema i reiniciat el rerefons del gconf amb l'ordre "
-"«gconftool-2 --shutdown». En fer clic a Aplica, el GnuCash continuarà el seu "
-"inici."
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-xml-encoding.c:160
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
-"The file you are trying to load is from an older version of GnuCash. The "
-"file format in the older versions was missing the detailed specification of "
-"the character encoding being used. This means the text in your data file "
-"could be read in multiple ambiguous ways. This ambiguity cannot be resolved "
-"automatically, but the new GnuCash 2.0.0 file format will include all "
-"necessary specifications so that you do not have to go through this step "
-"again.\n"
+"The file you are trying to load is from an older version of GnuCash. The file format in the older versions was missing the detailed specification of the character encoding being used. This means the text in your data file could be read in multiple ambiguous ways. This ambiguity cannot be resolved automatically, but the new GnuCash 2.0.0 file format will include all necessary specifications so that you do not have to go through this step again.\n"
 "\n"
-"GnuCash will try to guess the correct character encoding for your data file. "
-"On the next page GnuCash will show the resulting texts when using this "
-"guess. You have to check whether the words look as expected. Either "
-"everything looks fine and you can simply press 'Forward'. Or the words "
-"contain unexpected characters, in which case you should select different "
-"character encodings to see different results. You may have to edit the list "
-"of character encodings by clicking on the respective button.\n"
+"GnuCash will try to guess the correct character encoding for your data file. On the next page GnuCash will show the resulting texts when using this guess. You have to check whether the words look as expected. Either everything looks fine and you can simply press 'Forward'. Or the words contain unexpected characters, in which case you should select different character encodings to see different results. You may have to edit the list of character encodings by clicking on the respective button.\n"
 "\n"
-"Press 'Forward' now to select the correct character encoding for your data "
-"file.\n"
+"Press 'Forward' now to select the correct character encoding for your data file.\n"
 msgstr ""
-"El fitxer que esteu intentant carregar és d'una versió antiga del GnuCash. "
-"El format del fitxer de les versions antigues no especificava detalladament "
-"la codificació de caràcters utilitzada. Això significa que el text en el "
-"vostre fitxer de dades es podria llegir de manera ambigua. Aquest fet no es "
-"pot solucionar, però el format del fitxer del GnuCash 2.0 inclou totes les "
-"especificacions necessàries de manera que no hàgiu de tornar a realitzar "
-"aquest procés.\n"
-"\n"
-"El GnuCash intentarà estimar la codificació de caràcters correcta per al "
-"vostre fitxer. A la pàgina següent, el GnuCash us mostrarà els texts "
-"resultants d'aquesta estimació, i haureu de comprovar si les paraules es "
-"mostren correctament. Si tot sembla correcte, només haureu de prémer a "
-"«Endavant». En cas contrari, si les paraules contenen caràcters estranys, "
-"hauríeu de seleccionar codificacions de caràcters diferents per a obtenir "
-"resultats diferents. Pot ser que hàgiu d'editar la llista de codificacions "
-"de caràcters fent clic al botó corresponent.\n"
-"\n"
-"Premeu «Endavant» per a seleccionar la codificació de caràcters correcta per "
-"al vostre fitxer de dades."
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-xml-encoding.c:180
 msgid "Ambiguous character encoding"
@@ -9899,18 +4207,10 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-xml-encoding.c:183
 msgid ""
-"The file has been loaded successfully. If you click 'Apply' it will be saved "
-"and reloaded into the main application. That way you will have a working "
-"file as backup in the same directory.\n"
+"The file has been loaded successfully. If you click 'Apply' it will be saved and reloaded into the main application. That way you will have a working file as backup in the same directory.\n"
 "\n"
 "You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back'."
 msgstr ""
-"S'ha carregat el fitxer satisfactòriament. Si feu clic a «Aplica», es desarà "
-"i es tornarà a carregar a l'aplicació principal. D'aquesta manera, tindreu "
-"un fitxer de treball com a còpia de seguretat al mateix directori.\n"
-"\n"
-"També podeu tornar enrere i verificar les vostres seleccions en clicar a "
-"«Enrere»."
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-xml-encoding.c:206
 msgid "Unicode"
@@ -9995,16 +4295,12 @@
 #: ../src/gnome-utils/assistant-xml-encoding.c:664
 #, c-format
 msgid "There are %d unassigned and %d undecodable words. Please add encodings."
-msgstr ""
-"Hi ha %d paraules sense assignar i %d paraules no descodificables. Hauríeu "
-"d'afegir codificacions."
+msgstr "Hi ha %d paraules sense assignar i %d paraules no descodificables. Hauríeu d'afegir codificacions."
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-xml-encoding.c:672
 #, c-format
 msgid "There are %d unassigned words. Please decide on them or add encodings."
-msgstr ""
-"Hi ha %d paraules sense assignar. Hauríeu de decidir què fer-ne o bé afegir "
-"codificacions."
+msgstr "Hi ha %d paraules sense assignar. Hauríeu de decidir què fer-ne o bé afegir codificacions."
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-xml-encoding.c:683
 #, c-format
@@ -10061,12 +4357,8 @@
 #. secondary label
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:679
 #, c-format
-msgid ""
-"The children of the edited account have to be changed to type \"%s\" to make "
-"them compatible."
-msgstr ""
-"El tipus dels subcomptes del compte editat s'ha de canviar al tipus «%s» "
-"perquè siguin compatibles."
+msgid "The children of the edited account have to be changed to type \"%s\" to make them compatible."
+msgstr "El tipus dels subcomptes del compte editat s'ha de canviar al tipus «%s» perquè siguin compatibles."
 
 #. children
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:690
@@ -10079,7 +4371,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:789
 msgid "There is already an account with that name."
-msgstr "Ja hi ha un compte amb aquest nom."
+msgstr "Ja hi ha un cmpte amb aquest nom."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:798
 msgid "You must choose a valid parent account."
@@ -10090,12 +4382,8 @@
 msgstr "Heu d'escollir un tipus de compte."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:816
-msgid ""
-"The selected account type is incompatible with the one of the selected "
-"parent."
-msgstr ""
-"El tipus de compte seleccionat és incompatible amb el del compte pare "
-"seleccionat."
+msgid "The selected account type is incompatible with the one of the selected parent."
+msgstr "El tipus de compte seleccionat és incompatible amb el del compte pare seleccionat."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:828
 msgid "You must choose a commodity."
@@ -10106,12 +4394,8 @@
 msgstr "Heu d'entrar un saldo inicial vàlid, o bé deixar-lo en blanc."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:908
-msgid ""
-"You must select a transfer account or choose the opening balances equity "
-"account."
-msgstr ""
-"Heu de seleccionar un compte de transferència o bé el compte d'equitat dels "
-"saldos d'obertura."
+msgid "You must select a transfer account or choose the opening balances equity account."
+msgstr "Heu de seleccionar un compte de transferència o bé el compte d'equitat dels saldos d'obertura."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:1458
 msgid "Edit Account"
@@ -10123,31 +4407,22 @@
 msgstr "(%d) Comptes nous"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:1471
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:31
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:9
 msgid "New Account"
 msgstr "Compte nou"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:1990
 #, c-format
-msgid ""
-"Renumber the immediate sub-accounts of %s? This will replace the account "
-"code field of each child account with a newly generated code."
-msgstr ""
-"Voleu tornar a numerar els subcomptes més immediats de %s? Això farà que es "
-"generi un codi nou, el qual reemplaçarà el camp del codi de compte de cada "
-"subcompte."
+msgid "Renumber the immediate sub-accounts of %s? This will replace the account code field of each child account with a newly generated code."
+msgstr "Voleu renumerar els subcomptes més immediats de %s? Això farà que es generi un codi nou, el qual reemplaçarà del camp del codi de compte de cada subcompte."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-book-close.c:293
 msgid "Please select an Equity account to hold the total Period Income."
 msgstr ""
-"Seleccioneu un compte patrimonial per a assignar-li els ingressos totals del "
-"període."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-book-close.c:300
 msgid "Please select an Equity account to hold the total Period Expense."
 msgstr ""
-"Seleccioneu un compte patrimonial per a assignar-li les despeses totals del "
-"període."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:170
 msgid ""
@@ -10165,20 +4440,21 @@
 "\n"
 "Divisa/valor: "
 
-# http://www.cnmv.es/index_n.htm?/legislacion/legislacion/circulares/nt1_98.htm~/p_legislacion_1.html
 #. Translators: Replace here and later CUSIP by the name of your local
 #. National Securities Identifying Number
 #. like gb:SEDOL, de:WKN, ch:Valorennummer, fr:SICOVAM ...
 #. See http://en.wikipedia.org/wiki/ISIN for hints.
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:183
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Exchange code (ISIN, CUSIP or similar): "
 msgstr ""
 "\n"
-"Codi del mercat de valors (ISIN, de la CNMV o similar): "
+"Codi de canvi (CUSIP o similar): "
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:185
+#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Mnemonic (Ticker symbol or similar): "
@@ -10191,7 +4467,7 @@
 msgstr "Seleccioneu un valor/divisa"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:281
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:59
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:14
 msgid "_Security/currency:"
 msgstr "_Valor/divisa:"
 
@@ -10199,15 +4475,23 @@
 msgid "Select security"
 msgstr "Seleccioneu el valor"
 
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:285
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:9
+msgid "_Security:"
+msgstr "_Valor:"
+
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:289
 msgid "Select currency"
 msgstr "Escolliu la divisa"
 
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:290
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:10
+msgid "Cu_rrency:"
+msgstr "Di_visa:"
+
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:541
 msgid "You must select a commodity. To create a new one, click \"New\""
-msgstr ""
-"Heu de seleccionar un valor o divisa. Per a crear-ne un de nou, cliqueu a "
-"«Nou»"
+msgstr "Heu de seleccionar un valor o divisa. Per a crear-ne un de nou, cliqueu a «Nou»"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:908
 msgid "Use local time"
@@ -10242,12 +4526,8 @@
 msgstr "Aquesta acció/divisa ja existeix."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1361
-msgid ""
-"You must enter a non-empty \"Full name\", \"Symbol/abbreviation\", and \"Type"
-"\" for the commodity."
-msgstr ""
-"Heu d'introduir el «Nom complet», el «Símbol/abreviació» i el «Tipus» de "
-"l'acció o divisa."
+msgid "You must enter a non-empty \"Full name\", \"Symbol/abbreviation\", and \"Type\" for the commodity."
+msgstr "Heu d'introduir el «Nom complet», el «Símbol/abreviació» i el «Tipus» de l'acció o divisa."
 
 #. The "date" and the "tnum" fields aren't being asked for, this is a split copy
 #: ../src/gnome-utils/dialog-dup-trans.c:235
@@ -10283,7 +4563,7 @@
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:814
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:956
 msgid "Clear All"
-msgstr "Desfés la selecció"
+msgstr "Elimina-ho tot"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:816
 msgid "Clear the selection and unselect all accounts."
@@ -10292,7 +4572,7 @@
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:821
 #, fuzzy
 msgid "Select Children"
-msgstr "Seleccioneu les columnes"
+msgstr "Escolliu la divisa"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:823
 #, fuzzy
@@ -10380,12 +4660,8 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-tax-table.c:123
 #, c-format
-msgid ""
-"You must provide a unique name for this Tax Table. Your choice \"%s\" is "
-"already in use."
-msgstr ""
-"Heu de donar un nom únic a aquesta taula d'impostos. El que heu escollit, "
-"«%s», ja està sent utilitzat."
+msgid "You must provide a unique name for this Tax Table. Your choice \"%s\" is already in use."
+msgstr "Heu de donar un nom únic a aquesta taula d'impostos. El que heu escollit, «%s», ja està sent utilitzat."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-tax-table.c:137
 #, fuzzy
@@ -10402,12 +4678,8 @@
 msgstr "La taula d'impostos «%s» està sent utilitzada. NO la podeu suprimir."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-tax-table.c:611
-msgid ""
-"You cannot remove the last entry from the tax table. Try deleting the tax "
-"table if you want to do that."
-msgstr ""
-"No podeu suprimir l'última entrada d'aquesta taula d'impostos. Per a poder-"
-"ho fer, hauríeu de suprimir la taula d'impostos."
+msgid "You cannot remove the last entry from the tax table. Try deleting the tax table if you want to do that."
+msgstr "No podeu suprimir l'última entrada d'aquesta taula d'impostos. Per a poder-ho fer, hauríeu de suprimir la taula d'impostos."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-tax-table.c:618
 msgid "Are you sure you want to delete this entry?"
@@ -10422,25 +4694,22 @@
 msgstr "Error"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1374
-msgid ""
-"You must specify an account to transfer from, or to, or both, for this "
-"transaction. Otherwise, it will not be recorded."
-msgstr ""
-"Per a realitzar aquesta transacció heu d'especificar un compte d'origen, un "
-"compte de destinació, o bé ambdós. Altrament no es registrarà."
+msgid "You must specify an account to transfer from, or to, or both, for this transaction. Otherwise, it will not be recorded."
+msgstr "Per a realitzar aquesta transacció heu d'especificar un compte d'origen, un compte de destinació, o bé ambdós. Altrament no es registrarà."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1384
 msgid "You can't transfer from and to the same account!"
 msgstr "No podeu fer una transferència a un mateix compte."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1410
-msgid ""
-"You can't transfer from a non-currency account. Try reversing the \"from\" "
-"and \"to\" accounts and making the \"amount\" negative."
-msgstr ""
-"No podeu transferir des d'un compte no monetari. Proveu d'invertir els "
-"comptes «de» i «a», i fer la «quantitat» negativa."
+msgid "You can't transfer from a non-currency account. Try reversing the \"from\" and \"to\" accounts and making the \"amount\" negative."
+msgstr "No podeu transferir des d'un compte no monetari. Proveu d'invertir els comptes «de» i «a», i fer la «quantitat» negativa."
 
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1421
+#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:231
+msgid "You must enter a valid amount."
+msgstr "Heu d'escriure una quantitat vàlida."
+
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1435
 msgid "You must enter an amount to transfer."
 msgstr "Heu d'escriure una quantitat a transferir."
@@ -10471,7 +4740,7 @@
 
 # FIXME: (dpm)
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1940
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:13
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:14
 msgid "To Amount:"
 msgstr "A quantitat:"
 
@@ -10502,65 +4771,44 @@
 msgstr "Nou..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:98
+#, fuzzy
 msgid "Save file automatically?"
-msgstr "Voleu desar el fitxer automàticament?"
+msgstr "(omplert automàticament)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:101
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
-"Your data file needs to be saved to your hard disk to save your changes. "
-"GnuCash has a feature to save the file automatically every %d minute, just "
-"as if you had pressed the \"Save\" button each time. \n"
+"Your data file needs to be saved to your hard disk to save your changes. GnuCash has a feature to save the file automatically every %d minute, just as if you had pressed the \"Save\" button each time. \n"
 "\n"
-"You can change the time interval or turn off this feature under Edit -> "
-"Preferences -> General -> Auto-save time interval. \n"
+"You can change the time interval or turn off this feature under Edit -> Preferences -> General -> Auto-save time interval. \n"
 "\n"
 "Should your file be saved automatically?"
 msgid_plural ""
-"Your data file needs to be saved to your hard disk to save your changes. "
-"GnuCash has a feature to save the file automatically every %d minutes, just "
-"as if you had pressed the \"Save\" button each time. \n"
+"Your data file needs to be saved to your hard disk to save your changes. GnuCash has a feature to save the file automatically every %d minutes, just as if you had pressed the \"Save\" button each time. \n"
 "\n"
-"You can change the time interval or turn off this feature under Edit -> "
-"Preferences -> General -> Auto-save time interval. \n"
+"You can change the time interval or turn off this feature under Edit -> Preferences -> General -> Auto-save time interval. \n"
 "\n"
 "Should your file be saved automatically?"
 msgstr[0] ""
-"S'ha de desar el vostre fitxer de dades al disc dur per a desar els vostres "
-"canvis. El GnuCash implementa una funció de desament automàtic del fitxer "
-"cada %d minuts, tal com si haguéssiu premut el botó «Desa» cada vegada.\n"
-"\n"
-"Si voleu canviar l'interval de temps o inhabilitar aquesta funció, podeu fer-"
-"ho a Edita -> Preferències -> General -> Interval de temps del desament "
-"automàtic.\n"
-"\n"
-"Voleu que el vostre fitxer es desi automàticament?"
 msgstr[1] ""
-"S'ha de desar el vostre fitxer de dades al disc dur per a desar els vostres "
-"canvis. El GnuCash implementa una funció de desament automàtic del fitxer "
-"cada %d minuts, tal com si haguéssiu premut el botó «Desa» cada vegada.\n"
-"\n"
-"Si voleu canviar l'interval de temps o inhabilitar aquesta funció, podeu fer-"
-"ho a Edita -> Preferències -> General -> Interval de temps del desament "
-"automàtic.\n"
-"\n"
-"Voleu que el vostre fitxer es desi automàticament?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:116
+#, fuzzy
 msgid "_Yes, this time"
-msgstr "_Sí, aquest cop"
+msgstr "La més propera"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:117
 msgid "Yes, _always"
-msgstr "Sí, _sempre"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:118
+#, fuzzy
 msgid "No, n_ever"
-msgstr "_No, mai"
+msgstr "Mai"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:119
 msgid "_No, not this time"
-msgstr "No, a_quest cop no"
+msgstr ""
 
 #. CY Strings
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
@@ -10571,10 +4819,24 @@
 msgstr "Avui"
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:218 ../intl-scm/guile-strings.c:4026
+#: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:218 ../intl-scm/guile-strings.c:4028
 msgid "Weeks"
 msgstr "Setmanes"
 
+#. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:220
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:54
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4032
+msgid "Months"
+msgstr "Mesos"
+
+#. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:222
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:55
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4034
+msgid "Years"
+msgstr "Anys"
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:246
 msgid "Ago"
 msgstr "En el passat"
@@ -10619,15 +4881,29 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:326 ../intl-scm/guile-strings.c:5170
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5382 ../intl-scm/guile-strings.c:5604
+#: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:326 ../intl-scm/guile-strings.c:5172
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5384 ../intl-scm/guile-strings.c:5606
 msgid "Date: "
 msgstr "Data:"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:338
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:178
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:36
+msgid "Frequency"
+msgstr "Periodicitat"
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:1173
 msgid "(unnamed)"
 msgstr "(sense nom)"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:99 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1025
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:399
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:307
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:178
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1744 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1744
+msgid "Open"
+msgstr "Obre"
+
 #. File menu
 #. Menu Items
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:103 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:253
@@ -10674,25 +4950,16 @@
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:232
 #, c-format
 msgid "Can't connect to %s. The host, username or password were incorrect."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut connectar a %s. L'ordinador central, el nom d'usuari o "
-"contrasenya són incorrectes."
+msgstr "No s'ha pogut connectar a %s. L'ordinador central, el nom d'usuari o contrasenya són incorrectes."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:238
 #, c-format
 msgid "Can't connect to %s. Connection was lost, unable to send data."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut connectar a %s. S'ha perdut la connexió, i no s'han pogut "
-"enviar les dades."
+msgstr "No s'ha pogut connectar a %s. S'ha perdut la connexió, i no s'han pogut enviar les dades."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:244
-msgid ""
-"This file/URL appears to be from a newer version of GnuCash. You must "
-"upgrade your version of GnuCash to work with this data."
-msgstr ""
-"Aquest fitxer o URL sembla ser d'una versió més nova del GnuCash. Cal que "
-"actualitzeu la vostra versió del GnuCash per a poder treballar amb aquestes "
-"dades."
+msgid "This file/URL appears to be from a newer version of GnuCash. You must upgrade your version of GnuCash to work with this data."
+msgstr "Aquest fitxer o URL sembla ser d'una versió més nova del GnuCash. Cal que actualitzeu la vostra versió del GnuCash per a poder treballar amb aquestes dades."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:251
 #, c-format
@@ -10701,71 +4968,38 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:265
 #, c-format
-msgid ""
-"GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by "
-"another user, in which case you should not open the database. Do you want to "
-"proceed with opening the database?"
-msgstr ""
-"El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre "
-"usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable "
-"que no la obriu. Voleu obrir-la de totes maneres?"
+msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by another user, in which case you should not open the database. Do you want to proceed with opening the database?"
+msgstr "El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable que no la obriu. Voleu obrir-la de totes maneres?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:273
 #, c-format
-msgid ""
-"GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by "
-"another user, in which case you should not import the database. Do you want "
-"to proceed with importing the database?"
-msgstr ""
-"El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre "
-"usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable "
-"que no la importeu. Voleu importar-la de totes maneres?"
+msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by another user, in which case you should not import the database. Do you want to proceed with importing the database?"
+msgstr "El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable que no la importeu. Voleu importar-la de totes maneres?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:281
 #, c-format
-msgid ""
-"GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by "
-"another user, in which case you should not save the database. Do you want to "
-"proceed with saving the database?"
-msgstr ""
-"El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre "
-"usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable "
-"que no la deseu. Voleu desar-la de totes maneres?"
+msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by another user, in which case you should not save the database. Do you want to proceed with saving the database?"
+msgstr "El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable que no la deseu. Voleu desar-la de totes maneres?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:289
 #, c-format
-msgid ""
-"GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by "
-"another user, in which case you should not export the database. Do you want "
-"to proceed with exporting the database?"
-msgstr ""
-"El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre "
-"usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable "
-"que no l'exporteu. Voleu exportar-la de totes maneres?"
+msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by another user, in which case you should not export the database. Do you want to proceed with exporting the database?"
+msgstr "El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable que no l'exporteu. Voleu exportar-la de totes maneres?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:312
 #, c-format
-msgid ""
-"GnuCash could not write to %s. That database may be on a read-only file "
-"system, or you may not have write permission for the directory."
-msgstr ""
-"El GnuCash no ha pogut escriure a %s. És possible que la base de dades sigui "
-"en un sistema de fitxers de només lectura, o bé que no tingueu permís "
-"d'escriptura en el directori."
+msgid "GnuCash could not write to %s. That database may be on a read-only file system, or you may not have write permission for the directory."
+msgstr "El GnuCash no ha pogut escriure a %s. És possible que la base de dades sigui en un sistema de fitxers de només lectura, o bé que no tingueu permís d'escriptura en el directori."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:319
 #, c-format
 msgid "The file/URL %s does not contain GnuCash data or the data is corrupt."
-msgstr ""
-"El fitxer o URL %s no conté dades del GnuCash o bé les dades estan malmeses."
+msgstr "El fitxer o URL %s no conté dades del GnuCash o bé les dades estan malmeses."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:325
 #, c-format
-msgid ""
-"The server at URL %s experienced an error or encountered bad or corrupt data."
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en el servidor a %s o bé aquest s'ha trobat amb dades "
-"errònies o malmeses."
+msgid "The server at URL %s experienced an error or encountered bad or corrupt data."
+msgstr "S'ha produït un error en el servidor a %s o bé aquest s'ha trobat amb dades errònies o malmeses."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:331
 #, c-format
@@ -10800,7 +5034,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:372
 msgid "This file is from an older version of GnuCash. Do you want to continue?"
-msgstr "Aquest fitxer és d'una versió més antiga del GnuCash. Voleu continuar?"
+msgstr "Aquest fitxer és d'una versió més antiga de GnuCash. Voleu continuar?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:381
 #, c-format
@@ -10814,12 +5048,8 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:391
 #, c-format
-msgid ""
-"Could not write to file %s. Check that you have permission to write to this "
-"file and that there is sufficient space to create it."
+msgid "Could not write to file %s. Check that you have permission to write to this file and that there is sufficient space to create it."
 msgstr ""
-"No s'ha pogut escriure al fitxer %s. Comproveu que teniu permís per a "
-"escriure-hi i que hi ha prou espai suficient per a crear-lo."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:398
 #, c-format
@@ -10834,62 +5064,34 @@
 msgid ""
 "You attempted to save in\n"
 "%s\n"
-"or a subdirectory thereof. This is not allowed as %s reserves that "
-"directory for internal use.\n"
+"or a subdirectory thereof. This is not allowed as %s reserves that directory for internal use.\n"
 "\n"
 "Please try again in a different directory."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:413
 #, fuzzy
-msgid ""
-"This database is from an older version of GnuCash. Select OK to upgrade it "
-"to the current version, Cancel to mark it read-only."
-msgstr ""
-"La base de dades és d'una versió més antiga del GnuCash. Voleu actualitzar-"
-"la a la versió actual?"
+msgid "This database is from an older version of GnuCash. Select OK to upgrade it to the current version, Cancel to mark it read-only."
+msgstr "La base de dades és d'una versió més antiga de GnuCash. Voleu actualitzar-la a la versió actual?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:422
-msgid ""
-"This database is from a newer version of GnuCash. This version can read it, "
-"but cannot safely save to it. It will be marked read-only until you do "
-"File>Save As, but data may be lost in writing to the old version."
+msgid "This database is from a newer version of GnuCash. This version can read it, but cannot safely save to it. It will be marked read-only until you do File>Save As, but data may be lost in writing to the old version."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:431
-msgid ""
-"The SQL database is in use by other users, and the upgrade cannot be "
-"performed until they logoff. If there are currently no other users, consult "
-"the documentation to learn how to clear out dangling login sessions."
-msgstr ""
-"Altres usuaris estan utilitzant la base de dades SQL, i l'actualització no "
-"es podrà dur a terme fins que se'n desconnectin. Si no hi ha altres usuaris "
-"connectats, consulteu la documentació per a determinar com eliminar sessions "
-"penjades."
+msgid "The SQL database is in use by other users, and the upgrade cannot be performed until they logoff. If there are currently no other users, consult the documentation to learn how to clear out dangling login sessions."
+msgstr "Altres usuaris estan utilitzant la base de dades SQL, i l'actualització no es podrà dur a terme fins que se'n desconnectin. Si no hi ha altres usuaris connectats, consulteu la documentació per a determinar com eliminar sessions penjades."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:441
-msgid ""
-"The library \"libdbi\" installed on your system doesn't correctly store "
-"large numbers. This means GnuCash cannot use SQL databases correctly. "
-"Gnucash will not open or save to SQL databases until this is fixed by "
-"installing a different version of \"libdbi\". Please see https://bugzilla."
-"gnome.org/show_bug.cgi?id=611936 for more information."
+msgid "The library \"libdbi\" installed on your system doesn't correctly store large numbers. This means GnuCash cannot use SQL databases correctly. Gnucash will not open or save to SQL databases until this is fixed by installing a different version of \"libdbi\". Please see https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=611936 for more information."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:453
-msgid ""
-"GnuCash could not complete a critical test for the presence of a bug in the "
-"\"libdbi\" library. This may be caused by a permissions misconfiguration of "
-"your SQL database. Please see https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?"
-"id=645216 for more information."
+msgid "GnuCash could not complete a critical test for the presence of a bug in the \"libdbi\" library. This may be caused by a permissions misconfiguration of your SQL database. Please see https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=645216 for more information."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:463
-msgid ""
-"This file is from an older version of GnuCash and will be upgraded when "
-"saved by this version. You will not be able to read the saved file from the "
-"older version of Gnucash (it will report an \"error parsing the file\"). If "
-"you wish to preserve the old version, exit without saving."
+msgid "This file is from an older version of GnuCash and will be upgraded when saved by this version. You will not be able to read the saved file from the older version of Gnucash (it will report an \"error parsing the file\"). If you wish to preserve the old version, exit without saving."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:474
@@ -10904,14 +5106,9 @@
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:582 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1176
 #, fuzzy, c-format
 msgid "If you don't save, changes from the past %d minute will be discarded."
-msgid_plural ""
-"If you don't save, changes from the past %d minutes will be discarded."
-msgstr[0] ""
-"Si no deseu les modificacions, es descartaran els canvis dels darrers %d "
-"minuts."
-msgstr[1] ""
-"Si no deseu les modificacions, es descartaran els canvis dels darrers %d "
-"minuts."
+msgid_plural "If you don't save, changes from the past %d minutes will be discarded."
+msgstr[0] "Si no deseu les modificacions, es descartaran els canvis dels darrers %d minuts."
+msgstr[1] "Si no deseu les modificacions, es descartaran els canvis dels darrers %d minuts."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:586
 msgid "Continue _Without Saving"
@@ -10923,22 +5120,12 @@
 msgstr "El GnuCash no ha pogut blocar %s."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:741
-msgid ""
-"That database may be in use by another user, in which case you should not "
-"open the database. What would you like to do?"
-msgstr ""
-"És possible que un altre usuari estigui utilitzant aquella base de dades, i "
-"en tal cas no hauríeu d'obrir la base de dades. Que voleu fer?"
+msgid "That database may be in use by another user, in which case you should not open the database. What would you like to do?"
+msgstr "És possible que un altre usuari estigui utilitzant aquella base de dades, i en tal cas no hauríeu d'obrir la base de dades. Que voleu fer?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:744
-msgid ""
-"That database may be on a read-only file system, or you may not have write "
-"permission for the directory. If you proceed you may not be able to save any "
-"changes. What would you like to do?"
+msgid "That database may be on a read-only file system, or you may not have write permission for the directory. If you proceed you may not be able to save any changes. What would you like to do?"
 msgstr ""
-"Pot ser que la base de dades sigui en un sistema de fitxers de només "
-"lectura, o bé que no tingueu permís d'escriptura per al directori. Si "
-"continueu, és possible que no pugueu desar cap canvi. Què voleu fer?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:769
 msgid "_Open Read-Only"
@@ -10989,9 +5176,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1248
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The database was opened read-only. Do you want to save it to a different "
-"place?"
+msgid "The database was opened read-only. Do you want to save it to a different place?"
 msgstr "La base de dades %s no existeix. Voleu crear-la?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-general-select.c:218
@@ -11000,32 +5185,52 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:273
 #, fuzzy
-msgid ""
-"GnuCash could not find the files for the help documentation. This is likely "
-"because the 'gnucash-docs' package is not installed"
-msgstr ""
-"El GnuCash no ha trobat els fitxers de documentació de l'ajuda. Segurament "
-"això és degut al fet que no teniu el paquet «gnucash-docs» instal·lat."
+msgid "GnuCash could not find the files for the help documentation. This is likely because the 'gnucash-docs' package is not installed"
+msgstr "El GnuCash no ha trobat els fitxers de documentació de l'ajuda. Segurament això és degut al fet que no teniu el paquet «gnucash-docs» instal·lat."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:366
 #: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:428
-msgid ""
-"GnuCash could not find the files for the help documentation. This is likely "
-"because the 'gnucash-docs' package is not installed."
-msgstr ""
-"El GnuCash no ha trobat els fitxers de documentació de l'ajuda. Segurament "
-"això és degut al fet que no teniu el paquet «gnucash-docs» instal·lat."
+msgid "GnuCash could not find the files for the help documentation. This is likely because the 'gnucash-docs' package is not installed."
+msgstr "El GnuCash no ha trobat els fitxers de documentació de l'ajuda. Segurament això és degut al fet que no teniu el paquet «gnucash-docs» instal·lat."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:397
 msgid "GnuCash could not find the files for the help documentation."
 msgstr "El GnuCash no ha trobat els fitxers de documentació de l'ajuda."
 
+#. src/report/business-reports/job-report.scm
+#. src/report/business-reports/owner-report.scm
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
+#. src/report/standard-reports/budget.scm
+#. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
+#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
+#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:18 ../src/gnome/assistant-stock-split.c:604
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:107
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:108
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:449
+#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:49
+#: ../src/import-export/import-main-matcher.c:482
+#: ../src/import-export/import-match-picker.c:343
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.c:369
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:296
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1356 ../intl-scm/guile-strings.c:1470
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2650 ../intl-scm/guile-strings.c:3044
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3192 ../intl-scm/guile-strings.c:3258
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3556 ../intl-scm/guile-strings.c:3958
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4072 ../intl-scm/guile-strings.c:4136
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4450
+msgid "Account"
+msgstr "Compte"
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:19
 msgid "_Delete Account"
 msgstr "_Suprimeix el compte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:20 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2238
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2238
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:20 ../src/gnome/window-reconcile.c:2238
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2238
 msgid "_Edit Account"
 msgstr "_Edita el compte"
 
@@ -11033,11 +5238,31 @@
 msgid "_New Account"
 msgstr "Compte _nou"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:22 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2233
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2233
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:22 ../src/gnome/window-reconcile.c:2233
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2233
 msgid "_Open Account"
 msgstr "_Obre el compte"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:23
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:229
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:320
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:320
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2243 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2243
+msgid "_Transfer..."
+msgstr "_Transferència..."
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:24
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:398
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:398
+msgid "S_plit Transaction"
+msgstr "Des_glossa l'assentament"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:25
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:355
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:355
+msgid "_Jump"
+msgstr "_Salta"
+
 #. Translators: %s is a path to a database or any other url,
 #. like mysql://user@server.somewhere/somedb, http://www.somequotes.com/thequotes
 #: ../src/gnome-utils/gnc-keyring.c:193
@@ -11050,6 +5275,25 @@
 msgid "_File"
 msgstr "_Fitxer"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:241
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:168 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:167
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:143
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:17
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2262 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2262
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:20
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edita"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:242
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:170 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:169
+msgid "_View"
+msgstr "_Visualitza"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:243
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:171 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:170
+msgid "_Actions"
+msgstr "A_ccions"
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:244
 msgid "Tra_nsaction"
 msgstr "Asse_ntament"
@@ -11072,8 +5316,8 @@
 
 #. Add the help button for the matcher
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:249
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2204 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2285
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2204 ../src/gnome/window-reconcile.c:2285
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2204 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2285
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1482
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ajuda"
@@ -11119,6 +5363,41 @@
 msgid "Quit this application"
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:286
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:222
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:221
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1027
+msgid "Cu_t"
+msgstr "Re_talla"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:287
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:223
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:222
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1028
+msgid "Cut the current selection and copy it to clipboard"
+msgstr "Retalla la selecció actual i copia-la al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:291
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:227
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:226
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1032
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Copia"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:292
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:228
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:227
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1033
+msgid "Copy the current selection to clipboard"
+msgstr "Copia la selecció actual al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:297
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:233
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:232
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1038
+msgid "Paste the clipboard content at the cursor position"
+msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls a la posició del cursor"
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:301
 msgid "Pr_eferences"
 msgstr "Pr_eferències"
@@ -11127,6 +5406,11 @@
 msgid "Edit the global preferences of GnuCash"
 msgstr "Edita les preferències globals del GnuCash"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:309
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:309
+msgid "_Sort By..."
+msgstr "_Ordena per..."
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:310
 msgid "Select sorting criteria for this page view"
 msgstr "Selecciona el criteri d'ordenació per a aquesta vista de pàgina"
@@ -11135,9 +5419,21 @@
 msgid "Select the account types that should be displayed."
 msgstr "Escull els tipus de comptes a mostrar."
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:317
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:312
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1042
+msgid "_Refresh"
+msgstr "_Refresca"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:318
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:313
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1043
+msgid "Refresh this window"
+msgstr "Refresca aquesta finestra"
+
 #. Actions menu
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:324
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2248 ../src/gnome/window-reconcile.c:2248
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2248 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2248
 msgid "_Check & Repair"
 msgstr "_Comprova i repara"
 
@@ -11146,10 +5442,9 @@
 msgstr "Reinicialitza els a_visos..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:327
+#, fuzzy
 msgid "Reset the state of all warning messages so they will be shown again."
-msgstr ""
-"Reinicialitza l'estat de tots els avisos de manera que es puguin tornar a "
-"mostrar."
+msgstr "Reinicialitza l'estat de tots els avisos de manera que es puguin tornar a mostrar."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:331
 msgid "Re_name Page"
@@ -11173,8 +5468,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:345
 msgid "Move the current page to a new top-level GnuCash window."
-msgstr ""
-"Mou la pàgina actual a una finestra del GnuCash de nivell superior nova."
+msgstr "Mou la pàgina actual a una finestra del GnuCash de nivell superior nova."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:352
 msgid "Tutorial and Concepts _Guide"
@@ -11271,20 +5565,13 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1134
 #, c-format
-msgid ""
-"If you don't save, changes from the past %d hours and %d minutes will be "
-"discarded."
-msgstr ""
-"Si no els deseu, es descartaran els canvis de les últimes %d hores i %d "
-"minuts."
+msgid "If you don't save, changes from the past %d hours and %d minutes will be discarded."
+msgstr "Si no els deseu, es descartaran els canvis de les últimes %d hores i %d minuts."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1136
 #, c-format
-msgid ""
-"If you don't save, changes from the past %d days and %d hours will be "
-"discarded."
-msgstr ""
-"Si no els deseu, es descartaran els canvis dels últims %d dies i %d hores."
+msgid "If you don't save, changes from the past %d days and %d hours will be discarded."
+msgstr "Si no els deseu, es descartaran els canvis dels últims %d dies i %d hores."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1144
 msgid "<unknown>"
@@ -11319,9 +5606,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4167
 msgid "The GnuCash personal finance manager. The GNU way to manage your money!"
-msgstr ""
-"GnuCash, el gestor de finances personal. La manera GNU de gestionar els "
-"vostres diners."
+msgstr "GnuCash, el gestor de finances personal. La manera GNU de gestionar els vostres diners."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4203
 msgid "translator_credits"
@@ -11437,202 +5722,251 @@
 msgid "never"
 msgstr "(mai)"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:65
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:916
+msgid "Cannot modify or delete this transaction."
+msgstr "No es pot modificar o suprimir aquest assentament."
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:67
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:918
+#, c-format
+msgid "This transaction is marked read-only with the comment: '%s'"
+msgstr "Aquest assentament s'ha marcat com a només de lectura amb el comentari «%s»"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:82
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:930
+msgid "The date of this transaction is older than the \"Read-Only Threshold\" set for this book. This setting can be changed in File -> Properties -> Accounts."
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:112
-msgid ""
-"You can not change this transaction, the Book or Register is set to Read "
-"Only."
+msgid "You can not change this transaction, the Book or Register is set to Read Only."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Save Transaction before proceding?"
+msgid "Save Transaction before proceeding?"
 msgstr "Voleu desar l'assentament abans de tancar?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:132
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The current transaction has been changed. Would you like to record the "
-"changes before proceding, or cancel?"
-msgstr ""
-"S'ha modificat l'assentament actual. Voleu desar els canvis abans de "
-"duplicar-lo, o bé cancel·lar la duplicació?"
+msgid "The current transaction has been changed. Would you like to record the changes before proceeding, or cancel?"
+msgstr "La transacció actual s'ha canviat. Us agradaria registrar els canvis abans de duplicar aquesta entrada, o cancel·lar la duplicació?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:184
-#, fuzzy
 msgid "This transaction is being edited in a different register."
 msgstr ""
-"Aquest assentament ja s'està editant en un altre registre, per la qual cosa "
-"hauríeu de finalitzar-ne l'edició alí abans que res."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:226
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1394
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:608
-#: ../src/register/register-gnome/datecell-gnome.c:127
-#, fuzzy
-msgid "Cannot store a transaction at this date"
-msgstr "Data de l'assentament"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:228
-#: ../src/register/register-gnome/datecell-gnome.c:129
-msgid ""
-"The entered date of the new transaction is older than the \"Read-Only "
-"Threshold\" set for this book. This setting can be changed in File -> "
-"Properties -> Accounts."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:256
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:204
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:57
 msgid "Rebalance Transaction"
 msgstr "Torna a saldar l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:257
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:205
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:58
 msgid "The current transaction is not balanced."
 msgstr "L'assentament actual no està saldat."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:338
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:286
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:136
 msgid "Balance it _manually"
 msgstr "Salda'l _manualment"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:340
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:288
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:138
 msgid "Let GnuCash _add an adjusting split"
-msgstr "Permet que el GnuCash hi _afegeixi un desglossament d'ajust"
+msgstr "Permet que el GnuCash hi afegeixi un desglossament d'ajust"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:345
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:293
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:143
 msgid "Adjust current account _split total"
 msgstr "Ajusta el _total del desglossament del compte actual"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:351
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:299
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:149
 msgid "Adjust _other account split total"
 msgstr "Ajusta el total del desglossament de l'_altre compte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:362
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:310
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:160
 msgid "_Rebalance"
 msgstr "To_rna a saldar"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:456
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:464
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:404
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:412
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1316
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1329
 msgid "This register does not support editing exchange rates."
-msgstr "Aquest registre no admet l'edició dels tipus de canvi."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:472
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:420
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1370
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1445
-msgid ""
-"You need to expand the transaction in order to modify its exchange rates."
-msgstr ""
-"Heu d'ampliar l'assentament per a poder modificar els seus tipus de canvi."
+msgid "You need to expand the transaction in order to modify its exchange rates."
+msgstr "Heu d'ampliar l'assentament per a poder modificar els seus tipus de canvi."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:512
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:460
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1417
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1430
 msgid "The two currencies involved equal each other."
-msgstr "Les dues divises en qüestió són iguals."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1292
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:821
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:966
+msgid "Remove the splits from this transaction?"
+msgstr "Voleu suprimir els desglossaments d'aquest assentament?"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:822
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:967
+msgid "This transaction contains reconciled splits. Modifying it is not a good idea because that will cause your reconciled balance to be off."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:868
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:994
+msgid "_Remove Splits"
+msgstr "_Suprimeix els desglossaments"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:936
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1067
+#, c-format
+msgid "Delete the split '%s' from the transaction '%s'?"
+msgstr "Voleu suprimir el desglossament «%s» de l'assentament «%s»?"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:937
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1068
+msgid "You would be deleting a reconciled split! This is not a good idea as it will cause your reconciled balance to be off."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:940
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1071
+msgid "You cannot delete this split."
+msgstr "No podeu suprimir aquest desglossament."
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:941
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1072
+msgid "This is the split anchoring this transaction to the register. You may not delete it from this register window. You may delete the entire transaction from this window, or you may navigate to a register that shows another side of this same transaction and delete the split from that register."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:969
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1100
+msgid "(no memo)"
+msgstr "(sense nota d'abonament)"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:972
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1103
+msgid "(no description)"
+msgstr "(sense descripció)"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:997
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:198
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:197
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1128
+msgid "_Delete Split"
+msgstr "_Suprimeix el desglossament"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1013
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1144
+msgid "Delete the current transaction?"
+msgstr "Voleu suprimir l'assentament actual?"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1014
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1145
+msgid "You would be deleting a transaction with reconciled splits! This is not a good idea as it will cause your reconciled balance to be off."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1037
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:193
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:192
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1168
+msgid "_Delete Transaction"
+msgstr "_Suprimeix l'assentament"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1095
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2959
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:889
+msgid "A reversing entry has already been created for this transaction."
+msgstr "Ja s'ha creat l'invers per a aquest assentament."
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1228
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:506
 #, fuzzy
 msgid "New Split Information"
 msgstr "<b>Informació del desglossament</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1341
-msgid ""
-"This is the split anchoring this transaction to the register. You can not "
-"duplicate it from this register window."
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1278
+msgid "This is the split anchoring this transaction to the register. You can not duplicate it from this register window."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1396
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1331
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:501
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:608
+#: ../src/register/register-gnome/datecell-gnome.c:127
+#, fuzzy
+msgid "Cannot store a transaction at this date"
+msgstr "Raó per la qual fou invalidada"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1333
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:610
-msgid ""
-"The entered date of the duplicated transaction is older than the \"Read-Only "
-"Threshold\" set for this book. This setting can be changed in File -> "
-"Properties -> Accounts."
+msgid "The entered date of the duplicated transaction is older than the \"Read-Only Threshold\" set for this book. This setting can be changed in File -> Properties -> Accounts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1532
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1469
 #, fuzzy
 msgid "Not enough information for Blank Transaction?"
 msgstr "Mostra dues línies d'informació per a cada assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1534
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1471
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The blank transaction does not have enough information to save it. Would you "
-"like to return to the transaction to update, or cancel the save?"
-msgstr ""
-"Heu modificat l'assentament actual. Voleu desar-ne els canvis abans de "
-"duplicar-lo, o bé cancel·lar la duplicació?"
+msgid "The blank transaction does not have enough information to save it. Would you like to return to the transaction to update, or cancel the save?"
+msgstr "La transacció actual s'ha canviat. Us agradaria registrar els canvis abans de duplicar aquesta entrada, o cancel·lar la duplicació?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1545
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1482
 #, fuzzy
 msgid "_Return"
-msgstr "Retorn de capital"
+msgstr "Rendiment total"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1588
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1525
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1827
 msgid "Mark split as unreconciled?"
 msgstr "Voleu marcar el desglossament com a no conciliat?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1590
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1527
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1829
-msgid ""
-"You are about to mark a reconciled split as unreconciled. Doing so might "
-"make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
-msgstr ""
-"Esteu a punt de marcar un desglossament conciliat com a no conciliat. Si "
-"continueu, és possible que una futura conciliació sigui difícil de "
-"realitzar. Voleu portar endavant aquest canvi?"
+msgid "You are about to mark a reconciled split as unreconciled. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
+msgstr "Esteu a punt de marcar un desglossament conciliat com a no conciliat. Si continueu, és possible que una futura conciliació sigui difícil de realitzar. Voleu portar endavant aquest canvi?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1634
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1571
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1846
 msgid "_Unreconcile"
 msgstr "_Desfés la conciliació"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1718
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1656
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2042
 msgid "Change reconciled split?"
 msgstr "Voleu canviar l'assentament conciliat?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1720
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1658
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2044
-msgid ""
-"You are about to change a reconciled split. Doing so might make future "
-"reconciliation difficult! Continue with this change?"
+msgid "You are about to change a reconciled split. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
 msgstr ""
-"Esteu a punt de canviar un desglossament conciliat, de manera que es "
-"dificultarà una possible futura conciliació. voleu continuar amb aquest "
-"canvi?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1725
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1663
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2049
 #, fuzzy
 msgid "Change split linked to a reconciled split?"
 msgstr "Voleu canviar l'assentament conciliat?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1727
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1665
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2051
 #, fuzzy
-msgid ""
-"You are about to change a split that is linked to a reconciled split. Doing "
-"so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
-msgstr ""
-"Esteu a punt de canviar un desglossament conciliat, de manera que es "
-"dificultarà una possible futura conciliació. voleu continuar amb aquest "
-"canvi?"
+msgid "You are about to change a split that is linked to a reconciled split. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
+msgstr "Esteu a punt de marcar un desglossament conciliat com a no conciliat. Si continueu, és possible que una futura conciliació sigui difícil de realitzar. Voleu portar endavant aquest canvi?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1741
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1679
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2065
 msgid "Chan_ge Split"
 msgstr "Mo_difica el desglossament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1919
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1867
 msgid "You can not paste from the general ledger to a register."
 msgstr ""
 
@@ -11642,54 +5976,72 @@
 
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2549
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2554
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2348
 msgid "Action Column|Deposit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2550
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2555
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2349
 msgid "Withdraw"
 msgstr "Càrrec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2551
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2556
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2350
 msgid "Check"
 msgstr "Xec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2553
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2584
+#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2557
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2594
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2602
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2609
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2618
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2645
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1843 ../src/gnome/assistant-loan.c:3031
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2351
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2388
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2396
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2403
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2412
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2439
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:314
+msgid "Interest"
+msgstr "Interès"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2558
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2589
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2352
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2383
 #, fuzzy
 msgid "ATM Deposit"
 msgstr "Ingrés"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2554
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2559
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2353
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2384
 msgid "ATM Draw"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2555
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2560
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2354
 msgid "Teller"
 msgstr "Caixer"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2558
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2563
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2357
 #, fuzzy
 msgid "Receipt"
 msgstr "Rebut"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2559
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2573
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2609
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2620
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2653
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3085
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3163
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2564
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2578
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2614
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2625
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2658
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3097
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3175
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2358
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2372
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2408
@@ -11701,13 +6053,13 @@
 msgstr "Increment"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2560
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2574
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2610
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2621
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2654
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3078
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3170
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2565
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2579
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2615
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2626
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2659
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3090
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3182
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2359
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2373
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2409
@@ -11719,21 +6071,21 @@
 msgstr "Reducció"
 
 #. Action: Point Of Sale
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2562
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2567
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2361
 msgid "POS"
 msgstr "Punt de venda"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2563
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2568
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:444
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2362
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1622
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1624
 msgid "Phone"
 msgstr "Telèfon"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2564
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2590
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2569
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2595
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2363
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2389
 msgid "Online"
@@ -11741,32 +6093,43 @@
 
 #. Action: Automatic Deposit
 #. Action: Automatic Deposit ?!?
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2566
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2571
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2365
 msgid "AutoDep"
 msgstr "Abonament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2567
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2572
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2366
 msgid "Wire"
 msgstr "Ordre de transferència"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2569
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2574
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2368
 msgid "Direct Debit"
 msgstr "Domiciliació"
 
-#. src/app-utils/prefs.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2575
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2579
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2586
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2594
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2611
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2622
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:459
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:459
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:687
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:303
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2369
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4074
+msgid "Transfer"
+msgstr "Transferència"
+
+#. src/app-utils/prefs.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2580
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2584
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2591
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2599
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2616
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2627
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2634
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2655
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3188
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2632
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2639
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2660
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3200
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2374
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2378
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2385
@@ -11781,16 +6144,16 @@
 msgstr "Compra"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2576
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2580
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2591
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2595
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2612
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2623
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2581
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2585
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2596
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2600
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2617
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2628
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2635
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2656
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3108
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2633
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2640
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2661
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3120
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2375
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2379
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2390
@@ -11804,29 +6167,35 @@
 msgid "Sell"
 msgstr "Venda"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2581
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2588
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2637
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2586
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2593
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2642
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2380
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2387
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2436
 msgid "Fee"
 msgstr "Comissió"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2585
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2590
 #, fuzzy
 msgid "ATM Withdraw"
 msgstr "Càrrec"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2601
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:913
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2395
+msgid "Loan"
+msgstr "Préstec"
+
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2615
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3101
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2620
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3113
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2414
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:298
 msgid "Rebate"
 msgstr "Descompte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2616
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2621
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2415
 #, fuzzy
 msgid "Paycheck"
@@ -11842,95 +6211,105 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2636
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2641
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:456
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3056
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2435
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3068
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:347
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2435
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:806 ../intl-scm/guile-strings.c:1012
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1222 ../intl-scm/guile-strings.c:2658
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3558 ../intl-scm/guile-strings.c:3598
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3964 ../intl-scm/guile-strings.c:3976
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4054 ../intl-scm/guile-strings.c:4078
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4152 ../intl-scm/guile-strings.c:4386
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4454 ../intl-scm/guile-strings.c:4742
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1222 ../intl-scm/guile-strings.c:2660
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3560 ../intl-scm/guile-strings.c:3600
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3966 ../intl-scm/guile-strings.c:3978
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4056 ../intl-scm/guile-strings.c:4080
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4154 ../intl-scm/guile-strings.c:4388
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4456 ../intl-scm/guile-strings.c:4744
 msgid "Price"
 msgstr "Preu"
 
 #. Action: Dividend
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2639
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2644
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2438
 #, fuzzy
 msgid "Dividend"
 msgstr "Dividends"
 
 #. Action: Long Term Capital Gains
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2642
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2647
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2441
 msgid "LTCG"
 msgstr "Guanys de capital a llarg termini"
 
 #. Action: Short Term Capital Gains
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2644
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2649
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2443
 msgid "STCG"
 msgstr "Guanys de capital a curt termini"
 
 #. Action: Distribution
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2647
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2652
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2446
 msgid "Dist"
 msgstr "Distribució"
 
+#. Translators: This string has a disambiguation prefix
+#. Set split-action with gnc_set_num_action which is the same as
+#. * xaccSplitSetAction with these arguments
+#. Translators: This string has a disambiguation prefix
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2654
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:410
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2448
+#, fuzzy
+msgid "Action Column|Split"
+msgstr "Desglossament automàtic"
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:46
 #, fuzzy
 msgid "-- Stock Split --"
 msgstr "Divisió d'accions"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:739
-msgid ""
-"Exchange Rate Canceled, using existing rate or default 1 to 1 rate if this "
-"is a new transaction."
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:503
+#: ../src/register/register-gnome/datecell-gnome.c:129
+msgid "The entered date of the new transaction is older than the \"Read-Only Threshold\" set for this book. This setting can be changed in File -> Properties -> Accounts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1001
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:886
+msgid "Exchange Rate Canceled, using existing rate or default 1 to 1 rate if this is a new transaction."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1150
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2044
 msgid "Recalculate Transaction"
 msgstr "Recalcula l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1002
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1151
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2045
-msgid ""
-"The values entered for this transaction are inconsistent. Which value would "
-"you like to have recalculated?"
-msgstr ""
-"Els valors introduïts en aquest assentament són inconsistents. Quin valor "
-"voleu tornar a calcular?"
+msgid "The values entered for this transaction are inconsistent. Which value would you like to have recalculated?"
+msgstr "Els valors introduïts en aquest assentament són inconsistents. Quin valor voleu tornar a calcular?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1009
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1011
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1158
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1160
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2052
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2054
 msgid "_Shares"
 msgstr "_Accions"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1009
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1016
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1023
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1158
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1165
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1172
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2052
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2059
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2066
 msgid "Changed"
 msgstr "Canviat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1023
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1025
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1172
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1174
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2066
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2068
 msgid "_Value"
 msgstr "_Valor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1036
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1194
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2077
 msgid "_Recalculate"
 msgstr "_Recalcula"
@@ -11941,17 +6320,17 @@
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:716
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:343
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1890 ../intl-scm/guile-strings.c:3584
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4374 ../intl-scm/guile-strings.c:4530
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4586 ../intl-scm/guile-strings.c:4714
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4954
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1892 ../intl-scm/guile-strings.c:3586
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4376 ../intl-scm/guile-strings.c:4532
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4588 ../intl-scm/guile-strings.c:4716
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4956
 msgid "Account Name"
 msgstr "Nom del compte"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:735
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3036
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3048
 msgid "Commodity"
-msgstr "Valor"
+msgstr ""
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
@@ -11959,25 +6338,48 @@
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:741
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2258 ../intl-scm/guile-strings.c:2520
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3588 ../intl-scm/guile-strings.c:4262
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4406 ../intl-scm/guile-strings.c:4534
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4590 ../intl-scm/guile-strings.c:4722
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2260 ../intl-scm/guile-strings.c:2522
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3590 ../intl-scm/guile-strings.c:4264
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4408 ../intl-scm/guile-strings.c:4536
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4592 ../intl-scm/guile-strings.c:4724
 msgid "Account Code"
 msgstr "Codi de compte"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:753
 msgid "Last Num"
-msgstr "Darrer núm"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:759
 msgid "Present"
-msgstr "Actual"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:766
 msgid "Present (Report)"
-msgstr "Actual (informe)"
+msgstr ""
 
+#. src/report/business-reports/customer-summary.scm
+#. src/report/business-reports/job-report.scm
+#. src/report/business-reports/owner-report.scm
+#. src/report/report-system/html-utilities.scm
+#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:773
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:459
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:467
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3244
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:855 ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:932
+#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:52
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:282
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:422
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:682 ../intl-scm/guile-strings.c:1380
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1526 ../intl-scm/guile-strings.c:2112
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2572 ../intl-scm/guile-strings.c:4088
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4316 ../intl-scm/guile-strings.c:4464
+msgid "Balance"
+msgstr "Saldo"
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:780
 msgid "Balance (Report)"
 msgstr "Saldo (informe)"
@@ -12025,10 +6427,10 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:746 ../intl-scm/guile-strings.c:770
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:830 ../intl-scm/guile-strings.c:976
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1036 ../intl-scm/guile-strings.c:1186
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1246 ../intl-scm/guile-strings.c:1892
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2046 ../intl-scm/guile-strings.c:2106
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2650 ../intl-scm/guile-strings.c:3058
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3060 ../intl-scm/guile-strings.c:3968
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1246 ../intl-scm/guile-strings.c:1894
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2048 ../intl-scm/guile-strings.c:2108
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2652 ../intl-scm/guile-strings.c:3060
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3062 ../intl-scm/guile-strings.c:3970
 msgid "Total"
 msgstr "Total"
 
@@ -12053,6 +6455,11 @@
 msgid "Tax Info"
 msgstr "Informació dels impostos"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:902
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:940
+msgid "Placeholder"
+msgstr "Contenidor"
+
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:905
@@ -12096,24 +6503,45 @@
 msgid "Total (%s)"
 msgstr "Total (%s)"
 
+#. Translators: The %s is the name of the plugin page
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2134
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:1185
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3116
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2866
+#, c-format
+msgid "Filter %s by..."
+msgstr "Filtra %s per..."
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2172
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:408
+msgid "Account Types"
+msgstr "Tipus de comptes"
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:386
 msgid "Namespace"
 msgstr "Espai de noms"
 
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:391
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:610 ../intl-scm/guile-strings.c:2654
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3960
+msgid "Symbol"
+msgstr "Símbol"
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:403
 msgid "Print Name"
-msgstr "Nom descriptiu"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:409
 msgid "Unique Name"
 msgstr "Nom únic"
 
-# http://www.cnmv.es/index_n.htm?/legislacion/legislacion/circulares/nt1_98.htm~/p_legislacion_1.html
 #. Translators: Again replace CUSIP by the name of your
 #. National Securities Identifying Number.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:416
 msgid "ISIN/CUSIP"
-msgstr "ISIN/CNMV"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:422
 msgid "Fraction"
@@ -12175,7 +6603,7 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:449
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1624
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1626
 #, fuzzy
 msgid "Fax"
 msgstr "Fax:"
@@ -12196,254 +6624,318 @@
 msgid "Security"
 msgstr "Valor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:839
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:835
 #, fuzzy
 msgid "Status Bar"
 msgstr "Barra d'es_tat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1602
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1603
 #, fuzzy
 msgid " Scheduled "
 msgstr "Planificat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2460
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2466
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1530
 msgid "Save the changed transaction?"
 msgstr "Voleu desar el canvi a l'assentament?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2462
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2468
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The current transaction has changed. Would you like to record the changes, "
-"or discard the changes?"
-msgstr ""
-"L'assentament plantilla actual ha canviat. Voleu enregistrar-ne els canvis?"
+msgid "The current transaction has changed. Would you like to record the changes, or discard the changes?"
+msgstr "L'assentament plantilla actual ha canviat. Voleu enregistrar-ne els canvis?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2497
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2506
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1545
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Descarta els canvis"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2499
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2508
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1547
 msgid "_Record Changes"
 msgstr "_Registra els canvis"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2846
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2858
 #, fuzzy
 msgid "Date Entered"
 msgstr "Data de comptabilització"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2873
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2885
 #, fuzzy
 msgid "Reference / Action"
 msgstr "Referència"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2887
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2899
 #, fuzzy
 msgid "T-Number"
 msgstr "Número"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2893
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2905
 #, fuzzy
 msgid "Number / Action"
 msgstr "Opció numèrica"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2909
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2921
 #, fuzzy
 msgid "Customer / Memo"
 msgstr "Informe de client"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2920
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2932
 #, fuzzy
 msgid "Vendor / Memo"
 msgstr "Informe de proveïdor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2938
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2950
 #, fuzzy
 msgid "Description / Notes / Memo"
 msgstr "Descripció: "
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2968
+#.
+#. * Various option sections and options within those sections
+#. * The untranslated string is used for the key in the KVP
+#. * The translated string appears as the tab name and as the
+#. * text associated with the option selector on the tab
+#.
+#. src/report/report-system/report.scm
+#. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
+#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/average-balance.scm
+#. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
+#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
+#. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/income-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
+#. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
+#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2961
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2963
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2965
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2967
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2978
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2982
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:43
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:401
+#: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:65 ../intl-scm/guile-strings.c:2354
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2410 ../intl-scm/guile-strings.c:2486
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2644 ../intl-scm/guile-strings.c:2710
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2758 ../intl-scm/guile-strings.c:2786
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2900 ../intl-scm/guile-strings.c:3024
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3090 ../intl-scm/guile-strings.c:3324
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3416 ../intl-scm/guile-strings.c:3472
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3644 ../intl-scm/guile-strings.c:3776
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3858 ../intl-scm/guile-strings.c:3952
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4228 ../intl-scm/guile-strings.c:4490
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4850
+msgid "Accounts"
+msgstr "Comptes"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2980
 #, fuzzy
 msgid "Void Reason"
 msgstr "Només els invalidats"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2972
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2984
 #, fuzzy
 msgid "Accounts / Void Reason"
 msgstr "Codi de compte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2982
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2994
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:492
 msgid "R"
 msgstr "C"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3026
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3014
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3034
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:119
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:120
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:920
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:978
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2664 ../intl-scm/guile-strings.c:3968
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4082 ../intl-scm/guile-strings.c:4174
+msgid "Value"
+msgstr "Valor"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3038
 #, fuzzy
 msgid "Amount / Value"
 msgstr "Quantitat a pagar"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3046
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3058
 #, fuzzy
 msgid "Rate"
 msgstr "_Relacionat amb impostos"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3068
-#, fuzzy
-msgid "Withdrawl"
+#. src/app-utils/prefs.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3080
+#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:51
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:280
+msgid "Withdrawal"
 msgstr "Càrrec"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3073
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3085
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:282
 msgid "Spend"
 msgstr "Gastat"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3123
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3130
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3135
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3142
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:278
 msgid "Funds Out"
 msgstr "Retirat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3132
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3144
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:443
 msgid "Credit Formula"
 msgstr "Fórmula del crèdit"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3153
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3165
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:50
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:250
 msgid "Deposit"
 msgstr "Ingrés"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3158
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3170
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:252
 msgid "Receive"
 msgstr "Rebut"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3204
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3211
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3216
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3223
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:248
 msgid "Funds In"
 msgstr "Ingressat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3213
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3225
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:436
 msgid "Debit Formula"
 msgstr "Fórmula del dèbit"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3283
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3295
 #, fuzzy
 msgid "Enter Due Date"
 msgstr "Data de pagament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3294
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3306
 msgid "Enter the transaction reference, such as the invoice or check number"
-msgstr ""
-"Escriviu la referència de l'assentament, com ara el número de factura o de "
-"xec"
+msgstr "Escriviu la referència de l'assentament, com ara el número de factura o de xec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3296
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3303
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3308
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3315
 msgid "Enter the type of transaction, or choose one from the list"
 msgstr "Escriviu el tipus de l'assentament, o bé trieu-ne un de la llista"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3301
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3313
 msgid "Enter the transaction number, such as the check number"
 msgstr "Escriviu el número de l'assentament, com ara el número de xec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3313
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3325
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1055
 msgid "Enter the name of the Customer"
 msgstr "Escriviu el nom del client"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3315
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3324
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3333
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3327
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3336
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3345
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1092
 msgid "Enter notes for the transaction"
 msgstr "Escriviu notes per a l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3317
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3326
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3335
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3329
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3338
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3347
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1251
 msgid "Enter a description of the split"
 msgstr "Escriviu una descripció per al desglossament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3322
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3334
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1058
 msgid "Enter the name of the Vendor"
 msgstr "Escriviu el nom del proveïdor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3331
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3343
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1061
 msgid "Enter a description of the transaction"
 msgstr "Escriviu una descripció per a l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3345
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3357
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3361
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1410
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1476
 msgid "Enter the account to transfer from, or choose one from the list"
 msgstr "Introduïu el compte d'origen o bé seleccioneu-ne un de la llista"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3347
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3359
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1125
 msgid "Reason the transaction was voided"
 msgstr "Raó per la qual fou invalidada"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3359
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3371
 #, fuzzy
 msgid "Enter the reconcile type"
-msgstr "Data de l'assentament"
+msgstr "Ordena per la data de conciliació"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3369
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3381
 #, fuzzy
 msgid "Enter the type of transaction"
 msgstr "Escriviu el tipus de l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3379
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3399
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3391
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3411
 #, fuzzy
 msgid "Enter the value of shares bought or sold"
 msgstr "Introduïu el nombre d'accions comprats o venuts"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3389
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3401
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3413
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1359
 msgid "Enter the number of shares bought or sold"
 msgstr "Introduïu el nombre d'accions comprats o venuts"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3411
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3423
 #, fuzzy
 msgid "* Indicates the transaction Commodity."
-msgstr "Data de l'assentament"
+msgstr "Voleu mostrar la data de l'assentament?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3421
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3433
 #, fuzzy
 msgid "Enter the rate"
 msgstr "Tipus d'interès"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3431
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3443
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1323
 msgid "Enter the effective share price"
 msgstr "Introduïu la cotització efectiva de l'acció"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3441
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3453
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2181
 msgid "Enter credit formula for real transaction"
-msgstr "Introduïu la fórmula del crèdit per a l'assentament real"
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3451
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3463
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2151
 msgid "Enter debit formula for real transaction"
-msgstr "Introduïu la fórmula del dèbit per a l'assentament real"
+msgstr ""
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:169
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:26
+msgid "Enabled"
+msgstr "Habilitat"
+
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:172
@@ -12459,347 +6951,293 @@
 msgstr "Ocurrència següent"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:1
+msgid "S_kip"
+msgstr "O_met"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:2
+msgid "_Setup"
+msgstr "_Configura"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:3
 msgid ""
 "<b>Cannot find default values</b>\n"
 "\n"
-"The configuration data used to specify default values for GnuCash cannot be "
-"found in the default system locations. Without this data GnuCash will still "
-"operate properly but it may require some extra time to setup. Do you wish "
-"to setup the configuration data?"
+"The configuration data used to specify default values for GnuCash cannot be found in the default system locations. Without this data GnuCash will still operate properly but it may require some extra time to setup. Do you wish to setup the configuration data?"
 msgstr ""
-"<b>No s'han trobat els valors predeterminats</b>\n"
-"\n"
-"Les dades de configuració utilitzades per a especificar els valors "
-"predeterminats del GnuCash no s'han trobat a les ubicacions predeterminades "
-"del sistema. El GnuCash pot funcionar correctament sense aquestes dades, "
-"però pot ser que li calgui un temps addicional per a configurar-se. Voleu "
-"configurar les dades de configuració?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:4
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:6
 #, fuzzy
-msgid "Apply Changes"
-msgstr "Verifica els canvis"
+msgid "Update GnuCash Configuration Data"
+msgstr "Actualitza les dades de configuració del GnuCash"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:5
-#, fuzzy
-msgid "Choose Method"
-msgstr "Trieu el mètode"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:6
-msgid "GnuCash will add the appropriate text here."
-msgstr ""
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:7
-msgid "GnuCash will fill this text in based upon the previous choices."
+msgid "The configuration data used by GnuCash to specify its default values cannot be found in the default system locations. Without this data GnuCash will still operate properly, but it may require some extra time to set up."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:8
-msgid "GnuCash will install the data for you."
-msgstr "El GnuCash instal·larà les dades."
+msgid "Update GnuCash configuration data"
+msgstr "Actualitza les dades de configuració del GnuCash"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:9
-msgid "GnuCash will update the system path for you."
-msgstr "El GnuCash actualitzarà el camí del sistema."
+msgid "_Update search path"
+msgstr "_Actualitza el camí de cerca"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Install Into Home Directory"
-msgstr "Instal·la a la carpeta d'inici"
+msgid "_Install into home directory"
+msgstr "_Instal·la a la carpeta d'inici"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:11
-msgid "Please add the following lines at the end of your ~/.gconf.path file:"
-msgstr "Afegiu les línies següents al final del vostre fitxer ~/.gconf.path:"
+#, fuzzy
+msgid "Choose Method"
+msgstr "Trieu el mètode"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:12
-msgid "Please run the following commands:"
-msgstr "Executeu les ordres següents:"
+msgid "_GnuCash updates the search path"
+msgstr "El _GnuCash actualitza el camí de cerca"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:13
-msgid "S_kip"
-msgstr "O_met"
+msgid "_You update the search path yourself"
+msgstr "_Jo mateix/a actualitzaré el camí de cerca"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:14
-msgid "Script name will go here."
+msgid "The search path has _already been updated in another window"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The configuration data is stored in a non-standard location. There are two "
-"methods that can be used to make this data visible to GnuCash. The first is "
-"to modify a system search path to include the data location. The second is "
-"to copy the data into your home directory."
-msgstr ""
-"Les dades de configuració es troben en una ubicació no estàndard. Es poden "
-"utilitzar dos mètodes perquè el GnuCash pugui utilitzar-les. El primer és la "
-"modificació del camí de cerca del sistema de manera que n'inclogui la "
-"ubicació. El segon és la còpia de les dades al vostre directori d'usuari."
+msgid "Please add the following lines at the end of your ~/.gconf.path file:"
+msgstr "Afegiu les línies següents al final del vostre fitxer ~/.gconf.path:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:16
-msgid ""
-"The configuration data used by GnuCash to specify its default values cannot "
-"be found in the default system locations. Without this data GnuCash will "
-"still operate properly, but it may require some extra time to set up."
-msgstr ""
-"Les dades de configuració utilitzades per a especificar els valors "
-"predeterminats del GnuCash no s'han trobat a les ubicacions predeterminades "
-"del sistema. El GnuCash pot funcionar correctament sense aquestes dades, "
-"però pot ser que li calgui un temps addicional per a configurar-se."
+msgid "GnuCash will update the system path for you."
+msgstr "El GnuCash actualitzarà el camí del sistema."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:17
-msgid "The data has _already been installed in another window"
-msgstr "Les dades _ja s'han instal·lat en una altra finestra"
+#, fuzzy
+msgid "Update Search Path"
+msgstr "Actualitza el camí de cerca"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:18
-msgid "The search path has _already been updated in another window"
-msgstr "El camí de cerca _ja s'ha actualitzat en un altre fitxer"
+msgid "_GnuCash installs the data"
+msgstr "El _GnuCash instal·la les dades"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:19
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This method will install the GnuCash default settings and descriptions into "
-"the .gconf directory within your home directory. The disadvantage to this "
-"method is that future updates to GnuCash will not update your local settings "
-"to add in new keys."
-msgstr ""
-"Aquest mètode instal·larà els paràmetres predeterminats del GnuCash i les "
-"seves descripcions al directori .gconf dins del vostre directori d'usuari. "
-"L'inconvenient d'aquest mètode és que les futures actualitzacions del "
-"GnuCash no actualitzaran els vostres paràmetres per a afegir-hi claus noves."
+msgid "_You install the data yourself"
+msgstr "_Jo mateix/a instal·laré les dades"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:20
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This method will modify the file .gconf.path in your home directory. It will "
-"add the GnuCash install directory to this path so that GnuCash can find its "
-"default settings and their descriptions."
+msgid "The data has _already been installed in another window"
 msgstr ""
-"Aquest mètode modificarà el fitxer .gconf.path al vostre directori d'usuari. "
-"S'afegirà el directori d'instal·lació del GnuCash a aquest camí, de manera "
-"que el GnuCash trobi els seus paràmetres predeterminats i les seves "
-"descripcions."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Update GnuCash Configuration Data"
-msgstr "Actualitza les dades de configuració del GnuCash"
+msgid "Please run the following commands:"
+msgstr "Executeu les ordres següents:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:22
-msgid "Update GnuCash configuration data"
-msgstr "Actualitza les dades de configuració del GnuCash"
+msgid "GnuCash will install the data for you."
+msgstr "El GnuCash instal·larà les dades."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:23
 #, fuzzy
-msgid "Update Search Path"
-msgstr "Actualitza el camí de cerca"
+msgid "Install Into Home Directory"
+msgstr "Instal·la a la carpeta d'inici"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You have chosen to install the configuration data used by GnuCash into the "
-"~/.gconf directory. GnuCash can do this for you, or tell you how to do it "
-"yourself."
+msgid "GnuCash will fill this text in based upon the previous choices."
 msgstr ""
-"Heu triat instal·lar les dades de configuració que utilitza el GnuCash al "
-"directori ~/.gconf. El GnuCash ho pot fer per vós, o bé ho podeu fer vós "
-"mateix."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:25
 #, fuzzy
-msgid ""
-"You have chosen to update the system search path. GnuCash can do this for "
-"you, or it can tell you how to do it yourself."
-msgstr ""
-"Heu triat actualitzar el camí de cerca del sistema. El GnuCash ho pot fer "
-"per vós, o bé ho podeu fer vós mateix."
+msgid "Apply Changes"
+msgstr "Verifica els canvis"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You will then need to restart the gconf backend with the command "
-"'gconftool-2 --shutdown'."
+msgid "The configuration data is stored in a non-standard location. There are two methods that can be used to make this data visible to GnuCash. The first is to modify a system search path to include the data location. The second is to copy the data into your home directory."
 msgstr ""
-"Haureu de reiniciar el rerefons del gconf amb l'ordre\n"
-"«gconftool-2 --shutdown»"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:27
-msgid "_GnuCash installs the data"
-msgstr "El _GnuCash instal·la les dades"
+msgid "This method will modify the file .gconf.path in your home directory. It will add the GnuCash install directory to this path so that GnuCash can find its default settings and their descriptions."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:28
-msgid "_GnuCash updates the search path"
-msgstr "El _GnuCash actualitza el camí de cerca"
+msgid "This method will install the GnuCash default settings and descriptions into the .gconf directory within your home directory. The disadvantage to this method is that future updates to GnuCash will not update your local settings to add in new keys."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:29
-msgid "_Install into home directory"
-msgstr "_Instal·la a la carpeta d'inici"
+msgid "You have chosen to update the system search path. GnuCash can do this for you, or it can tell you how to do it yourself."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:30
-msgid "_Setup"
-msgstr "_Configura"
+msgid "You have chosen to install the configuration data used by GnuCash into the ~/.gconf directory. GnuCash can do this for you, or tell you how to do it yourself."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:31
-msgid "_Update search path"
-msgstr "_Actualitza el camí de cerca"
+msgid "You will then need to restart the gconf backend with the command 'gconftool-2 --shutdown'."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:32
-msgid "_You install the data yourself"
-msgstr "_Jo mateix/a instal·laré les dades"
+msgid "GnuCash will add the appropriate text here."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:33
-msgid "_You update the search path yourself"
-msgstr "_Jo mateix/a actualitzaré el camí de cerca"
+msgid "Script name will go here."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:1
+msgid "Edit the list of encodings"
+msgstr "Edita la llista de codificacions"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:2
 msgid "<b>S_ystem input encodings</b>"
 msgstr "<b>Codificacions d'entrada del s_istema</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:2
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:3
 msgid "<b>_Custom encoding</b>"
-msgstr "<b>Codificació _personalitzada</b>"
+msgstr "<b>Codificació personalitzada</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:3
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:4
 msgid "<b>_Selected encodings</b>"
 msgstr "<b>Codificacions _seleccionades</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:4
-msgid "Convert the file"
-msgstr "Converteix el fitxer"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:5
-msgid "Default encoding:"
-msgstr "Codificació per defecte:"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:6
-msgid "Edit the list of encodings"
-msgstr "Edita la llista de codificacions"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:7
-msgid "Finish GnuCash Datafile Import"
-msgstr "Finalització de la importació d'un fitxer de dades del GnuCash"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:8
 msgid "Introduction placeholder"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:9
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:6
 #, fuzzy
 msgid "Title placeholder"
 msgstr "Contenidor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:10
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:7
 msgid "_Edit list of encodings"
 msgstr "_Edita la llista de les codificacions"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:11
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:8
+msgid "Default encoding:"
+msgstr "Codificació per defecte:"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:9
+msgid "Convert the file"
+msgstr "Converteix el fitxer"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:10
 #, fuzzy
 msgid "finish placeholder"
 msgstr "Contenidor"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:11
+msgid "Finish GnuCash Datafile Import"
+msgstr "Finalització de la importació d'un fitxer de dades del GnuCash"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Use Commodity Value"
+msgstr ""
+"\n"
+"Divisa/valor: "
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:2
-msgid "1/10"
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:54
+msgid "1"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:3
-msgid "1/100"
+msgid "1/10"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:4
-msgid "1/1000"
+msgid "1/100"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:5
-msgid "1/10000"
+msgid "1/1000"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:6
-msgid "1/100000"
+msgid "1/10000"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:7
-msgid "1/1000000"
+msgid "1/100000"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:8
-msgid "<b>Acco_unt Type</b>"
-msgstr "<b>Tipus de _compte</b>"
+msgid "1/1000000"
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:9
-msgid "<b>Balance Information</b>"
-msgstr "<b>Informació del saldo</b>"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:10
 msgid "<b>Identification</b>"
 msgstr "<b>Identificació</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:11
-msgid "<b>Initial Balance Transfer</b>"
-msgstr "<b>Assentament de saldo inicial</b>"
+msgid "Account _name:"
+msgstr "_Nom del compte:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:12
-msgid "<b>Sub-account Transactions</b>"
-msgstr "<b>Assentaments dels subcomptes</b>"
+msgid "_Account code:"
+msgstr "_Codi del compte:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:13
-msgid "<b>Sub-accounts</b>"
-msgstr "<b>Subcomptes</b>"
+msgid "_Description:"
+msgstr "_Descripció:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:14
-msgid "<b>Transactions</b>"
-msgstr "<b>Assentaments</b>"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:15
-msgid "<b>_Parent Account</b>"
-msgstr "<b>Compte _pare</b>"
+msgid "Smallest _fraction:"
+msgstr "_Fracció mínima:"
 
-#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:16
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2524 ../intl-scm/guile-strings.c:4266
-msgid "Account Type"
-msgstr "Tipus de compte"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:17
 #, fuzzy
 msgid "Account _Color:"
 msgstr "Codi de compte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:18
-msgid "Account _name:"
-msgstr "_Nom del compte:"
-
 #. src/report/report-system/html-style-sheet.scm
 #. src/report/report-system/report.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:20
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2104 ../intl-scm/guile-strings.c:2328
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5654
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:17
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2106 ../intl-scm/guile-strings.c:2370
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5656
 msgid "Default"
 msgstr "Per defecte"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:18
+msgid "No_tes:"
+msgstr "No_tes:"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:19
+msgid "Ta_x related"
+msgstr "Relacionat amb i_mpostos"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:20
+msgid "Use Edit->Tax Report Options to set the tax-related flag and assign a tax code to this account."
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:21
-msgid "Delete Account"
-msgstr "Suprimeix el compte"
+msgid "Placeholde_r"
+msgstr "Contenido_r"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:22
-msgid "Delete all _subaccounts"
-msgstr "Suprimeix tots els _subcomptes"
+msgid "This account is present solely as a placeholder in the hierarchy. Transactions may not be posted to this account, only to sub-accounts of this account."
+msgstr "Aquest compte és només un contenidor. No és possible registrar-hi assentaments, únicament en els seus subcomptes."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:23
-msgid "Delete all _transactions"
-msgstr "Esborra totes les _transaccions"
+msgid "H_idden"
+msgstr "_Ocult"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:24
-msgid "Examples:"
-msgstr "Exemples:"
+msgid "This account (and any sub-accounts) will be hidden in the account tree and will not appear in the popup account list in the register. To reset this option, you will first need to open the \"Filter By...\" dialog for the account tree and check the \"show hidden accounts\" option. Doing so will allow you to select the account and reopen this dialog."
+msgstr ""
 
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:25
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-tree-view-owner.glade.h:1
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4492
-msgid "Filter By..."
-msgstr "Filtra per..."
+msgid "Smallest fraction of this commodity that can be referenced."
+msgstr ""
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:26
+msgid "<b>Acco_unt Type</b>"
+msgstr "<b>Tipus de _compte</b>"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:27
+msgid "<b>_Parent Account</b>"
+msgstr "<b>Compte _pare</b>"
+
 #. src/report/report-system/report.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
@@ -12809,325 +7247,304 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
 #. src/report/utility-reports/view-column.scm
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:26
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:85
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2310 ../intl-scm/guile-strings.c:3506
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3508 ../intl-scm/guile-strings.c:4094
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4914 ../intl-scm/guile-strings.c:4916
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4964 ../intl-scm/guile-strings.c:4970
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4976 ../intl-scm/guile-strings.c:4982
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5090 ../intl-scm/guile-strings.c:5094
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5098 ../intl-scm/guile-strings.c:5102
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5176 ../intl-scm/guile-strings.c:5182
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5188 ../intl-scm/guile-strings.c:5194
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5302 ../intl-scm/guile-strings.c:5306
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5310 ../intl-scm/guile-strings.c:5314
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5388 ../intl-scm/guile-strings.c:5394
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5400 ../intl-scm/guile-strings.c:5406
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5412 ../intl-scm/guile-strings.c:5520
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5524 ../intl-scm/guile-strings.c:5528
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5532 ../intl-scm/guile-strings.c:5536
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5610 ../intl-scm/guile-strings.c:5616
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5622 ../intl-scm/guile-strings.c:5816
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:5822
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:28
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:104
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2352 ../intl-scm/guile-strings.c:3508
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3510 ../intl-scm/guile-strings.c:4096
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4916 ../intl-scm/guile-strings.c:4918
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4966 ../intl-scm/guile-strings.c:4972
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4978 ../intl-scm/guile-strings.c:4984
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5092 ../intl-scm/guile-strings.c:5096
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5100 ../intl-scm/guile-strings.c:5104
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5178 ../intl-scm/guile-strings.c:5184
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5190 ../intl-scm/guile-strings.c:5196
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5304 ../intl-scm/guile-strings.c:5308
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5312 ../intl-scm/guile-strings.c:5316
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5390 ../intl-scm/guile-strings.c:5396
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5402 ../intl-scm/guile-strings.c:5408
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5414 ../intl-scm/guile-strings.c:5522
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5526 ../intl-scm/guile-strings.c:5530
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5534 ../intl-scm/guile-strings.c:5538
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5612 ../intl-scm/guile-strings.c:5618
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5624 ../intl-scm/guile-strings.c:5818
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:5824
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:27
-msgid "H_idden"
-msgstr "_Ocult"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:28
-msgid "Hide accounts which have a zero total value."
-msgstr "Oculta els comptes que tenen un valor total de zero."
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:29
-msgid "Interval:"
-msgstr "Interval:"
+msgid "<b>Balance Information</b>"
+msgstr "<b>Informació del saldo</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:30
-msgid "M_ove to:"
-msgstr "M_ou-les a:"
+msgid "<b>Initial Balance Transfer</b>"
+msgstr "<b>Assentament de saldo inicial</b>"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:31
+msgid "_Balance:"
+msgstr "_Saldo:"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:32
-msgid "No_tes:"
-msgstr "No_tes:"
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:7
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:6
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:16
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:3
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:3
+msgid "_Date:"
+msgstr "_Data:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:33
-msgid ""
-"One or more sub-accounts contain read-only transactions which may not be "
-"deleted."
-msgstr ""
-"Un o més subcomptes d'aquest compte contenen transaccions de només lectura, "
-"les quals no es poden suprimir."
+msgid "_Use equity 'Opening Balances' account"
+msgstr "_Utilitza el compte patrimonial de «Saldos d'obertura»"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:34
-msgid ""
-"One or more sub-accounts contain transactions. What would you like to do "
-"with these transactions?"
-msgstr ""
-"Un o més subcomptes contenen assentaments. Què voleu fer amb aquests "
-"assentaments?"
+msgid "_Select transfer account"
+msgstr "_Seleccioneu el compte de transferència"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:36
+msgid "Delete Account"
+msgstr "Suprimeix el compte"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:37
-msgid "Placeholde_r"
-msgstr "Contenido_r"
+msgid "<b>Transactions</b>"
+msgstr "<b>Assentaments</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:38
-msgid "Prefix:"
-msgstr "Prefix:"
+msgid "M_ove to:"
+msgstr "Mou-les a:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:39
-msgid "Renumber sub-accounts"
-msgstr "Torna a numerar els subcomptes"
+msgid "Delete all _transactions"
+msgstr "Esborra totes les _transaccions"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:40
-msgid "Show _hidden accounts"
-msgstr "Mostra els comptes _ocults"
+msgid "This account contains transactions. What would you like to do with these transactions?"
+msgstr "Aquest compte conté assentaments. Què voleu fer amb aquests?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:41
-msgid "Show _zero total accounts"
-msgstr "Mostra els comptes amb total _zero"
+msgid "This account contains read-only transactions which may not be deleted."
+msgstr "Aquest compte conté assentaments de només lectura, que no es poden suprimir."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:42
-msgid "Smallest _fraction:"
-msgstr "_Fracció mínima:"
+msgid "<b>Sub-accounts</b>"
+msgstr "<b>Subcomptes</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:43
-msgid "Smallest fraction of this commodity that can be referenced."
-msgstr "Fracció mínima d'aquest valor que es pot referenciar"
+msgid "This account contains sub-accounts. What would you like to do with these sub-accounts?"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:44
-msgid "Ta_x related"
-msgstr "Relacionat amb i_mpostos"
+msgid "_Move to:"
+msgstr "_Mou a:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:45
-msgid ""
-"This account (and any sub-accounts) will be hidden in the account tree and "
-"will not appear in the popup account list in the register. To reset this "
-"option, you will first need to open the \"Filter By...\" dialog for the "
-"account tree and check the \"show hidden accounts\" option. Doing so will "
-"allow you to select the account and reopen this dialog."
-msgstr ""
-"Aquest compte (i qualsevol subconte) s'ocultaran en l'arbre de comptes i no "
-"apareixeran a la llista emergent de comptes del registre. Si voleu reiniciar "
-"aquesta opció, haureu d'obrir el diàleg «Filtra per...» i activar l'opció "
-"«Mostra els comptes ocults». En fer-ho, podreu seleccionar el compte i "
-"tornar a obrir aquest diàleg."
+msgid "Delete all _subaccounts"
+msgstr "Suprimeix tots els _subcomptes"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:46
-msgid "This account contains read-only transactions which may not be deleted."
-msgstr ""
-"Aquest compte conté assentaments de només lectura, que no es poden suprimir."
+msgid "<b>Sub-account Transactions</b>"
+msgstr "<b>Assentaments dels subcomptes</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:47
-msgid ""
-"This account contains sub-accounts. What would you like to do with these "
-"sub-accounts?"
-msgstr "Aquest compte conté subcomptes. Què voleu fer amb els subcomptes?"
+msgid "One or more sub-accounts contain transactions. What would you like to do with these transactions?"
+msgstr "Un o més subcomptes contenen assentaments. Què voleu fer amb aquests assentaments?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:48
-msgid ""
-"This account contains transactions. What would you like to do with these "
-"transactions?"
-msgstr "Aquest compte conté assentaments. Què voleu fer amb aquests?"
+msgid "One or more sub-accounts contain read-only transactions which may not be deleted."
+msgstr "Un o més subcomptes d'aquest compte contenen transaccions de només lectura, les quals no es poden suprimir."
 
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:49
-msgid ""
-"This account is present solely as a placeholder in the hierarchy. "
-"Transactions may not be posted to this account, only to sub-accounts of this "
-"account."
-msgstr ""
-"Aquest compte és només un contenidor. No és possible registrar-hi "
-"assentaments, únicament en els seus subcomptes."
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-tree-view-owner.glade.h:1
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4494
+msgid "Filter By..."
+msgstr "Filtra per..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:50
-#, fuzzy
-msgid "Use Commodity Value"
-msgstr ""
-"\n"
-"Divisa/valor: "
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:3
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:13
+msgid "_Select All"
+msgstr "_Selecciona'ls tots"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:51
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Use Edit->Tax Report Options to set the tax-related flag and assign a tax "
-"code to this account."
-msgstr ""
-"Utilitzeu «Edita->Opcions dels impostos» per a habilitar el senyalador que "
-"indica que aquest compte està relacionat amb impostos i per a assignar-li un "
-"codi d'impostos."
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:14
+msgid "C_lear All"
+msgstr "No en seleccionis _cap"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:52
-msgid "_Account code:"
-msgstr "_Codi del compte:"
+msgid "_Default"
+msgstr "Per _defecte"
 
+#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:53
-msgid "_Balance:"
-msgstr "_Saldo:"
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2526 ../intl-scm/guile-strings.c:4268
+msgid "Account Type"
+msgstr "Tipus de compte"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:54
+msgid "Show _hidden accounts"
+msgstr "Mostra els comptes _ocults"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:55
-msgid "_Default"
-msgstr "Per _defecte"
+msgid "Show _zero total accounts"
+msgstr "Mostra els comptes amb total _zero"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:56
-msgid "_Description:"
-msgstr "_Descripció:"
+msgid "Hide accounts which have a zero total value."
+msgstr "Oculta els comptes que tenen un valor total de zero."
 
+#. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
+#. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:57
-msgid "_Move to:"
-msgstr "_Mou a:"
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:41
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2466 ../intl-scm/guile-strings.c:3386
+msgid "Other"
+msgstr "Altres"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:58
-msgid "_Renumber"
-msgstr "To_rna a numerar"
+msgid "Renumber sub-accounts"
+msgstr "Torna a numerar els subcomptes"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:59
+msgid "Prefix:"
+msgstr "Prefix:"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:60
+msgid "Examples:"
+msgstr "Exemples:"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:61
-msgid "_Select transfer account"
-msgstr "_Seleccioneu el compte de transferència"
+msgid "Interval:"
+msgstr "Interval:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:62
-msgid "_Use equity 'Opening Balances' account"
-msgstr "_Utilitza el compte patrimonial de «Saldos d'obertura»"
+msgid "_Renumber"
+msgstr "To_rna a numerar"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:1
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:13
+msgid "Close Book"
+msgstr "Tanca el llibre"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:2
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:595
+msgid "Closing Date:"
+msgstr "Data de tancament:"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:3
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:8
-msgid "Description:"
-msgstr "Descripció:"
+#, fuzzy
+msgid "Income Total:"
+msgstr "Compte d'ingressos"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:4
+#, fuzzy
 msgid "Expense Total:"
-msgstr "Total de despeses:"
+msgstr "Informe de despeses"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:5
-msgid "Income Total:"
-msgstr "Total d'ingressos:"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:6
+msgid "Description:"
+msgstr "Descripció:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:1
-msgid "1 /"
-msgstr "1 /"
+msgid "Select security/currency "
+msgstr "Escolliu el valor/divisa "
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:2
-msgid "<b>Quote Source Information</b>"
-msgstr "<b>Informació de la font de la cotització</b>"
+msgid "Select user information here..."
+msgstr "Seleccioneu la informació de l'usuari aquí..."
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "Enter the full name of the commodity. Example: Cisco Systems Inc., or Apple Computer, Inc."
+msgstr "Entreu el nom complet de la divisa o valor, com ara Gas Natural, Abertis, etc."
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:5
-msgid ""
-"Enter a unique code used to identify the commodity. Or, you may safely leave "
-"this field blank."
-msgstr ""
-"Introduïu un codi únic per a identificar l'acció o divisa. O bé deixeu el "
-"camp en blanc."
+msgid "Enter the ticker symbol for the commodity (e.g. CSCO or AAPL). If you are retrieving quotes online, this field must exactly match the ticker symbol used by the quote source (including case). "
+msgstr "Introduïu el símbol abreviat de l'acció o divisa (p.ex. GAS o ABE). En cas que vulgueu baixar les cotitzacions d'internet, aquest camp ha de concordar exactament amb el símbol abreviat que la font de cotització utilitza (amb distinció entre majúscules i minúscules). "
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Enter the full name of the commodity. Example: Cisco Systems Inc., or Apple "
-"Computer, Inc."
-msgstr ""
-"Entreu el nom complet de la divisa o valor, com ara Gas Natural, Abertis, "
-"etc."
+msgid "Enter a unique code used to identify the commodity. Or, you may safely leave this field blank."
+msgstr "Introduïu un codi únic per a identificar l'acció o divisa. O bé deixeu el camp en blanc."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:7
-msgid ""
-"Enter the smallest fraction of the commodity which can be traded. For stocks "
-"which can only be traded in whole numbers, enter 1."
-msgstr ""
-"Introduïu la fracció mínima de l'acció o divisa que es pot comercialitzar. "
-"Introduïu 1 per a accions que només es poden comercialitzar en números enters"
+msgid "1 /"
+msgstr "1 /"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:8
-msgid ""
-"Enter the ticker symbol for the commodity (e.g. CSCO or AAPL). If you are "
-"retrieving quotes online, this field must exactly match the ticker symbol "
-"used by the quote source (including case). "
-msgstr ""
-"Introduïu el símbol abreviat de l'acció o divisa (p.ex. GAS o ABE). En cas "
-"que vulgueu baixar les cotitzacions d'Internet, aquest camp ha de concordar "
-"exactament amb el símbol abreviat que la font de cotització utilitza (amb "
-"distinció entre majúscules i minúscules). "
+msgid "Enter the smallest fraction of the commodity which can be traded. For stocks which can only be traded in whole numbers, enter 1."
+msgstr "Introduïu la fracció mínima de l'acció o divisa que es pot comercialitzar. Introduïu 1 per a accions que només es poden comercialitzar en números enters"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:9
-msgid "F_raction traded:"
-msgstr "F_racció comercialitzada:"
+msgid "<b>Quote Source Information</b>"
+msgstr "<b>Informació de la font de la cotització</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:10
-msgid "ISIN, CUSI_P or other code:"
-msgstr "Codi ISIN, CUSI_P o altre:"
+msgid "Type of quote source:"
+msgstr "Tipus de font de la cotització:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:11
-msgid "Select security/currency "
-msgstr "Escolliu el valor/divisa "
+msgid "_Full name:"
+msgstr "Nom sen_cer:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:12
-msgid "Select user information here..."
-msgstr "Seleccioneu la informació de l'usuari aquí..."
+msgid "_Symbol/abbreviation:"
+msgstr "_Símbol/abreviació:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:13
-msgid "Si_ngle:"
-msgstr "Ú_nica:"
+#, fuzzy
+msgid "ISIN, CUSI_P or other code:"
+msgstr "Codi CUSI_P o altre:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:14
-msgid ""
-"These are F::Q quote sources that retrieve information from a single site on "
-"the internet. If that site is unavailable, you will not be able to retrieve "
-"quotes."
-msgstr ""
-"Fonts de cotització del mòdul Finance::Quote que recuperen informació d'un "
-"únic lloc web a Internet. Si aquest lloc web no està disponible, el Finance::"
-"Quote no podrà recuperar les cotitzacions."
+msgid "F_raction traded:"
+msgstr "F_racció comercialitzada:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:15
-msgid ""
-"These are F::Q quote sources that retrieve information from multiple sites "
-"on the internet. If one of the sites is unavailable, F::Q will attempt to "
-"retrieve the information from another site."
-msgstr ""
-"Fonts de cotització del mòdul Finance::Quote que recuperen informació de "
-"diversos llocs web a Internet. Si un d'aquests llocs web no està disponible, "
-"el Finance::Quote intentarà recuperar la informació d'un altre lloc web."
+msgid "Warning: Finance::Quote not installed properly."
+msgstr "Avís: el mòdul Finance::Quote no està instal·lat correctament."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:16
-msgid ""
-"These are quote sources that were recently added to F::Q. GnuCash does not "
-"know if these sources retrieve information from a single site or from "
-"multiple sites on the internet."
-msgstr ""
-"Fonts de cotització afegides recentment al mòdul F::Q. El GnuCash no pot "
-"determinar si aquestes fonts recuperen informació d'un únic lloc web o bé de "
-"múltiples llocs web a Internet."
+msgid "_Get Online Quotes"
+msgstr "_Baixa les cotitzacions en línia"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:17
-msgid "Time_zone:"
-msgstr "_Zona horària:"
+msgid "Si_ngle:"
+msgstr "Ú_nica:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:18
-msgid "Type of quote source:"
-msgstr "Tipus de font de la cotització:"
+msgid "These are F::Q quote sources that retrieve information from a single site on the internet. If that site is unavailable, you will not be able to retrieve quotes."
+msgstr "Fonts de cotització del mòdul Finance::Quote que recuperen informació d'un únic lloc web a Internet. Si aquest lloc web no està disponible, el Finance::Quote no podrà recuperar les cotitzacions."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:19
-msgid "Warning: Finance::Quote not installed properly."
-msgstr "Avís: el mòdul Finance::Quote no està instal·lat correctament."
+msgid "_Multiple:"
+msgstr "_Múltiple:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:20
-msgid "_Full name:"
-msgstr "Nom sen_cer:"
+msgid "These are F::Q quote sources that retrieve information from multiple sites on the internet. If one of the sites is unavailable, F::Q will attempt to retrieve the information from another site."
+msgstr "Fonts de cotització del mòdul Finance::Quote que recuperen informació de diversos llocs web a Internet. Si un d'aquests llocs web no està disponible, el Finance::Quote intentarà recuperar la informació d'un altre lloc web."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:21
-msgid "_Get Online Quotes"
-msgstr "_Baixa les cotitzacions en línia"
+msgid "_Unknown:"
+msgstr "Desconeg_uda:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:22
-msgid "_Multiple:"
-msgstr "_Múltiple:"
+msgid "These are quote sources that were recently added to F::Q. GnuCash does not know if these sources retrieve information from a single site or from multiple sites on the internet."
+msgstr "Fonts de cotització afegides recentment al mòdul F::Q. El GnuCash no pot determinar si aquestes fonts recuperen informació d'un únic lloc web o bé de múltiples llocs web a Internet."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:23
-msgid "_Symbol/abbreviation:"
-msgstr "_Símbol/abreviació:"
+msgid "Time_zone:"
+msgstr "_Zona horària:"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:24
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:27
+msgid "Dummy commodity Line"
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:25
-msgid "_Unknown:"
-msgstr "Desconeg_uda:"
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:28
+msgid "Dummy namespace Line"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:1
 #, fuzzy
@@ -13135,9 +7552,8 @@
 msgstr "<b>Format de data</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Database Connection</b>"
-msgstr "<b>Posició de les pestanyes</b>"
+msgid "Open _Read-Only"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:3
 #, fuzzy
@@ -13145,1577 +7561,1529 @@
 msgstr "<b>Fitxers</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:4
+msgid "Host"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:5
 #, fuzzy
 msgid "Database"
 msgstr "Base de dades de les cotitzacions"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:5
-#, fuzzy
-msgid "Host"
-msgstr "Comptabilitza"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:6
-msgid "Open _Read-Only"
-msgstr ""
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:7
 #, fuzzy
 msgid "Password"
 msgstr "Contrasenya:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-object-references.glade.h:1
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:8
 #, fuzzy
-msgid "Explanation"
-msgstr "Des_glossa l'assentament"
+msgid "<b>Database Connection</b>"
+msgstr "<b>Posició de les pestanyes</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-object-references.glade.h:2
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-object-references.glade.h:1
 #, fuzzy
 msgid "Object references"
 msgstr "Preferències"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-object-references.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Explanation"
+msgstr "aplicació"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-options.glade.h:1
 msgid "GnuCash Options"
 msgstr "Opcions del GnuCash"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:1
-msgid "'_Enter' moves to blank transaction"
-msgstr "«_Retorn» porta a l'assentament en blanc"
+msgid "GnuCash Preferences"
+msgstr "Preferències del GnuCash"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:2
-msgid "07/31/2005"
-msgstr "07/31/2005"
+msgid "<b>Summarybar Content</b>"
+msgstr "<b>Contingut de la barra de resum</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:3
-msgid "2005-07-31"
-msgstr "2005-07-31"
+msgid "Include _grand total"
+msgstr "Inclou la _suma total"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:4
-msgid "31.07.2005"
-msgstr "31.07.2005"
+msgid "Show a grand total of all accounts converted to the default report currency."
+msgstr "Mosta la suma total de tots els comptes convertida a la divisa per defecte de l'informe."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:5
-msgid "31/07/2005"
-msgstr "31/07/2005"
+msgid "Include _non-currency totals"
+msgstr "Inclou els totals _no monetaris"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "<b>Account Color</b>"
-msgstr "<b>_Comptes</b>"
+msgid "If checked, non-currency commodities will be shown in the summary bar. If clear, only currencies will be shown."
+msgstr "Si s'habilita, es mostraran els béns no monetaris a la barra de sumari. Si no s'habilita, només es mostraran els béns monetaris."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:7
-#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:5
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr "<b>Accions</b>"
+msgid "<b>Start Date</b>"
+msgstr "<b>Data d'inici</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:8
-msgid "<b>Checks</b>"
-msgstr "<b>Xecs</b>"
+msgid "<b>End Date</b>"
+msgstr "<b>Data final</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:9
-#, fuzzy
-msgid "<b>Date Completion</b>"
-msgstr "<b>Posició de les pestanyes</b>"
+msgid "_Relative:"
+msgstr "_Relativa:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:10
-msgid "<b>Date Format</b>"
-msgstr "<b>Format de data</b>"
+msgid "Use the specified relative starting date for profit/loss calculations."
+msgstr "Utilitza la data d'inici relativa especificada per als càlculs dels beneficis i pèrdues."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:11
-msgid "<b>Default Currency</b>"
-msgstr "<b>Divisa per defecte</b>"
+msgid "_Absolute:"
+msgstr "_Absoluta:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:12
-msgid "<b>Default Report Currency</b>"
-msgstr "<b>Divisa per defecte en els informes</b>"
+msgid "Use the specified absolute starting date for profit/loss calculations."
+msgstr "Utilitza la data d'inici absoluta especificada per als càlculs dels beneficis i pèrdues."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:13
-msgid "<b>Default Style</b>"
-msgstr "<b>Estil per defecte</b>"
+msgid "Re_lative:"
+msgstr "Re_lativa:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:14
-msgid "<b>End Date</b>"
-msgstr "<b>Data final</b>"
+msgid "Use the specified relative ending date for profit/loss calculations. Also use this date for net assets calculations."
+msgstr "Utilitza la data de finalització relativa especificada per a calcular els beneficis i pèrdues. També s'utilitzarà aquesta dara per als càlculs del valor net patrimonial."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:15
-msgid "<b>Fancy Date Format</b>"
-msgstr "<b>Format de data decorat</b>"
+msgid "Ab_solute:"
+msgstr "Ab_soluta:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:16
-msgid "<b>Files</b>"
-msgstr "<b>Fitxers</b>"
+msgid "Use the specified absolute ending date for profit/loss calculations. Also use this date for net assets calculations."
+msgstr "Utilitza la data de finalització absoluta especificada per a calcular els beneficis i pèrdues. També s'utilitzarà aquesta dara per als càlculs del valor net patrimonial."
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:17
+msgid "Accounting Period"
+msgstr "Període comptable"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:18
-msgid "<b>Graphics</b>"
-msgstr "<b>Gràfics</b>"
+msgid "<b>Separator Character</b>"
+msgstr "<b>Caràcter de separació</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:19
-msgid "<b>Labels</b>"
-msgstr "<b>Etiquetes</b>"
+msgid "Use _formal accounting labels"
+msgstr "Empra etiquetes de comptabilitat formals"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:20
-msgid "<b>Location</b>"
-msgstr "<b>Ubicació</b>"
+msgid "Use only 'debit' and 'credit' instead of informal synonyms"
+msgstr "Utilitza només «deure» i «haver» en lloc de sinònims informals"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:21
-msgid "<b>Numbers</b>"
-msgstr "<b>Números</b>"
+msgid "<b>Labels</b>"
+msgstr "<b>Etiquetes</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:22
-msgid "<b>Other Defaults</b>"
-msgstr "<b>Altres opcions per defecte</b>"
+msgid "_None"
+msgstr "_Cap"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:23
-msgid "<b>Reconciling</b>"
-msgstr "<b>Conciliació</b>"
+msgid "Don't sign reverse any accounts."
+msgstr "No inverteixis el signe de cap compte."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:24
-msgid "<b>Reverse Balanced Accounts</b>"
-msgstr "<b>Comptes amb els saldos invertits</b>"
+msgid "C_redit accounts"
+msgstr "Comptes de c_rèdit"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:25
-msgid "<b>Search Dialog</b>"
-msgstr "<b>Diàleg de cerca</b>"
+msgid "Sign reverse balances on the following: Credit Card, Payable, Liability, Equity, and Income."
+msgstr "Inverteix el signe dels saldos en els següents tipus de compte: targets de crèdit, creditors, passiu, patrimoni i ingressos"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:26
-msgid "<b>Separator Character</b>"
-msgstr "<b>Caràcter de separació</b>"
+msgid "_Income & expense"
+msgstr "_Ingressos i despeses"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:27
-msgid "<b>Start Date</b>"
-msgstr "<b>Data d'inici</b>"
+msgid "Sign reverse balances on income and expense accounts."
+msgstr "Inverteix el signe dels saldos en els comptes d'ingressos i despeses."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:28
-msgid "<b>Summary Bar Position</b>"
-msgstr "<b>Posició de la barra de resum</b>"
+msgid "<b>Reverse Balanced Accounts</b>"
+msgstr "<b>Comptes amb els saldos invertits</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:29
-msgid "<b>Summarybar Content</b>"
-msgstr "<b>Contingut de la barra de resum</b>"
+msgid "<b>Default Currency</b>"
+msgstr "<b>Divisa per defecte</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:30
-msgid "<b>Tab Position</b>"
-msgstr "<b>Posició de les pestanyes</b>"
+msgid "US Dollars (USD)"
+msgstr "Dòlars EUA (USD)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:31
-msgid "<b>Tabs</b>"
-msgstr "<b>Pestanyes</b>"
+msgid "Loc_ale:"
+msgstr "Loc_ale:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:32
-msgid "<b>Time Format</b>"
-msgstr "<b>Format de l'hora</b>"
+msgid "Use the system locale currency for all newly created accounts."
+msgstr "Utilitza la divisa especificada per la localització del sistema per als comptes nous."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:33
-msgid "<b>Toolbar Style</b>"
-msgstr "<b>Estil de la barra d'eines</b>"
+msgid "Ch_oose:"
+msgstr "E_lecció:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:34
-msgid "<b>Window Geometry</b>"
-msgstr "<b>Geometria de les finestres</b>"
+msgid "Use the specified currency for all newly created accounts."
+msgstr "Utilitza la divisa especificada per als comptes nous."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:35
-msgid "Ab_solute:"
-msgstr "Ab_soluta:"
+msgid "The character that will be used between components of an account name. A legal value is any single character except letters and numbers, or any of the following strings: \"colon\" \"slash\", \"backslash\", \"dash\" and \"period\"."
+msgstr "El caràcter a utilitzar entre els components d'un nom de compte. S'acceptarà qualsevol caràcter únic excepte lletres i números, o qualsevol de les cadenes de text següents: «colon», «slash», «backslash», «dash» i «period»."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:36
-msgid "Accounting Period"
-msgstr "Període comptable"
+msgid "Character:"
+msgstr "Caràcter:"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:37
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:12
+msgid "Sample:"
+msgstr "Mostra:"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:38
-msgid ""
-"After reconciling a credit card statement, prompt the user to enter a credit "
-"card payment."
-msgstr ""
-"Demana a l'usuari que introdueixi un pagament de targeta de crèdit després "
-"d'haver conciliat una liquidació de targeta de crèdit."
+#, fuzzy
+msgid "<b>Account Color</b>"
+msgstr "<b>_Comptes</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:39
-msgid "All transactions are expanded to show all splits."
-msgstr ""
-"Tots els assentaments estan ampliats per a mostrar tots els desglossaments."
+#, fuzzy
+msgid "Show the Account Color as background"
+msgstr "Mostra el codi de compte d'un compte"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:40
-msgid ""
-"Alternate the primary and secondary colors by transaction instead of by "
-"alternating by row."
-msgstr ""
-"Alterna els colors primari i secundari per cada assentament en comptes de "
-"per cada fila."
+#, fuzzy
+msgid "Show the Account Color as Account Name Background"
+msgstr "Voleu mostrar el nom complet del compte a la llegenda?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:41
-msgid ""
-"Always open the reconcile dialog using today's date for the statement date, "
-"regardless of previous reconciliations."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Show the Account Color on tabs"
+msgstr "Voleu mostrar el codi de compte?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:42
-msgid "Always reconcile to t_oday"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Show the Account Color as tab background"
+msgstr "Voleu mostrar el codi de compte per als subtotals i subtítols?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:43
-msgid "Auto-save time _interval:"
-msgstr "_Interval de temps del desament automàtic:"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:44
-msgid "Automatic _interest transfer"
-msgstr "Assentament d'_interès automàtic"
+msgid "<b>Fancy Date Format</b>"
+msgstr "<b>Format de data decorat</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:45
-msgid "Automatic credit card _payment"
-msgstr "_Pagament de targeta de crèdit automàtic"
+msgid "2005-07-31"
+msgstr "2005-07-31"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:46
-msgid ""
-"Automatically expand the current transaction to show all splits. All other "
-"transactions are shown on one line. (Two in double line mode.)"
-msgstr ""
-"Amplia l'assentament actual automàticament, de manera que es mostrin tots "
-"els desglossaments. La resta d'assentaments es mostraran en una línia (o bé "
-"dues en el mode de línia doble)."
+msgid "31.07.2005"
+msgstr "31.07.2005"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:47
-msgid ""
-"Automatically insert a decimal point into values that are entered without "
-"one."
-msgstr ""
-"Insereix automàticament una coma decimal en els valors entrats sense cap"
+msgid "31/07/2005"
+msgstr "31/07/2005"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:48
-msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input."
-msgstr "Obre la llista de comptes o accions en començar a introduir dades."
+msgid "07/31/2005"
+msgstr "07/31/2005"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:49
-msgid "B_ottom"
-msgstr "A _baix"
+msgid "_ISO:"
+msgstr "_ISO:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:50
-msgid "Below the actual date, print the format of that date in 8 point type."
-msgstr ""
-"Representa les dates anteriors a l'actual en un tipus de lletra de 8 punts."
+msgid "Use the date format specified by the ISO-8601 standard."
+msgstr "Utilitza el format de data especificat a l'estàndard ISO-8601."
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:51
+msgid "_Europe:"
+msgstr "_Europa:"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:52
-msgid "Bring the most _recent tab to the front"
-msgstr "Mou el focus a la pestanya més _recent"
+msgid "Use the date format common in continental Europe."
+msgstr "Utilitza el format de data habitual a l'Europa continental."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:53
-msgid "C_redit accounts"
-msgstr "Comptes de c_rèdit"
+msgid "U_K:"
+msgstr "_Regne Unit:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:54
-msgid "Ch_oose:"
-msgstr "E_lecció:"
+msgid "Use the date format common in the United Kingdom."
+msgstr "Utilitza el format de data habitual al Regne Unit"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:55
-msgid "Character:"
-msgstr "Caràcter:"
+msgid "_US:"
+msgstr "E_UA:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:56
-msgid "Check cleared _transactions"
-msgstr "Activa els _assentaments liquidats"
+msgid "Use the date format common in the United States."
+msgstr "Utilitza el format de data habitual als Estats Units."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:57
-msgid "Com_press files"
-msgstr "Com_primeix els fitxers"
+msgid "Use the date format specified by the system locale."
+msgstr "Utilitza el format de data especificat per la localització del sistema."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:58
-msgid "Compress the data file with gzip when saving it to disk."
-msgstr "Comprimeix el fitxer de dades amb el gzip en desar-lo."
+msgid "<b>Date Format</b>"
+msgstr "<b>Format de data</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:59
-msgid "Date/Time"
-msgstr "Data/hora"
+msgid "<b>Time Format</b>"
+msgstr "<b>Format de l'hora</b>"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:60
+msgid "U_se 24-hour clock"
+msgstr "U_tilitza el format horari de 24 hores"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:61
-msgid ""
-"Dates will be completed so that they are within the current calendar year."
-msgstr ""
+msgid "Use a 24 hour (instead of a 12 hour) time format."
+msgstr "Empra un format horari de 24 hores (enlloc d'un de 12)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:62
-msgid "Default _font:"
-msgstr "Tipus de _lletra per defecte:"
+#, fuzzy
+msgid "<b>Date Completion</b>"
+msgstr "<b>Format de data</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:63
-msgid "Default to 'new search' if fewer than this number of items is returned."
+msgid "When a date is entered without year, it should be taken:"
 msgstr ""
-"Canvia a «Cerca nova» si la cerca retorna menys que aquest nombre d'elements."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:64
-msgid "Display \"_tip of the day\" dialog"
-msgstr "Mostra el diàleg del «_Consell del Dia»"
+#, fuzzy
+msgid "In the current calendar year"
+msgstr "Final de l'any natural actual"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:65
-msgid "Display hints for using GnuCash at startup"
-msgstr "Mostra els consells d'utilització del GnuCash a l'inici"
+msgid "Dates will be completed so that they are within the current calendar year."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:66
-msgid "Display ne_gative amounts in red"
-msgstr "Mostra els imports ne_gatius en vermell"
+msgid ""
+"In a sliding 12-month window starting this \n"
+"many months before the current month:"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:68
-msgid "Display the notebook tabs at the bottom of the window."
-msgstr "Mostra les pestanyes a la part de sota de la finestra."
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:45
+msgid "Dates will be completed so that they are close to the current date. Enter the maximum number of months to go backwards in time when completing dates."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:69
-msgid "Display the notebook tabs at the left of the window."
-msgstr "Mostra les pestanyes a l'esquerra de la finestra."
+#, fuzzy
+msgid "Enter number of months."
+msgstr "Escriviu el nom del client"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:70
-msgid "Display the notebook tabs at the right of the window."
-msgstr "Mostra les pestanyes a la dreta de la finestra."
+msgid "Date/Time"
+msgstr "Data/hora"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:71
-msgid "Display the notebook tabs at the top of the window."
-msgstr "Mostra les pestanyes a la part de dalt de la finestra."
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:72
-msgid "Display the summary bar at the bottom of the page."
-msgstr "Mostra la barra de resum a la part de sota de la pàgina."
+msgid "Perform account list _setup on new file"
+msgstr "Inicia la _configuració d'un arbre de comptes en crear un fitxer nou"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:73
-msgid "Display the summary bar at the top of the page."
-msgstr "Mostra la barra de resum a la part de dalt de la pàgina."
+msgid "Present the new account list dialog when you choose \"New File\" from the \"File\" menu"
+msgstr "Mostra el diàleg de la llista de comptes nova en executar «Fitxer Nou» en el menú «Fitxer»"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:74
-msgid "Display toolbar items as icons only."
-msgstr "Mostra els elements de la barra d'eines només com a icones."
+msgid "Set book option on new files to use split \"action\" field for \"Num\" field on registers/reports"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:75
-msgid "Display toolbar items as text only."
-msgstr "Mostra els elements de la barra d'eines només com a text."
+msgid "If selected, the default book option for new files is set so that the 'Num' cell on registers shows/updates the split 'action' field and the transaction 'num' field is shown on the second line in double line mode (and is not visible in single line mode). Otherwise, the default book option for new files is set so that the 'Num' cell on registers shows/updates the transaction 'num' field."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:76
-msgid ""
-"Display toolbar items with the text label below the icon. Labels are show "
-"for all items."
-msgstr ""
-"Mostra els elements de la barra d'eines amb l'etiqueta de text sota la "
-"icona. Les etiquetes es mostraran per a tots els elements."
+msgid "Display \"_tip of the day\" dialog"
+msgstr "Mostra el diàleg del «Consell del Dia»"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:77
-msgid ""
-"Display toolbar items with the text label beside the icon. Labels are only "
-"shown for the most important items."
-msgstr ""
-"Mostra els elements de la barra d'eines amb l'etiqueta de text al costat de "
-"la icona. Les etiquetes es mostraran només per a les icones més importants."
+msgid "Display hints for using GnuCash at startup"
+msgstr "Mostra els consells d'utilització del GnuCash a l'inici"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:78
-msgid "Don't sign reverse any accounts."
-msgstr "No inverteixis el signe de cap compte."
+msgid "How many days to keep old log/backup files."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:79
-msgid "Double _mode colors alternate with transactions"
-msgstr "Els colors del _mode doble s'alternen a cada assentament"
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:13
+msgid "days"
+msgstr "dies"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:80
-msgid "Draw _vertical lines between columns"
-msgstr "Mostra línies _verticals entre les columnes"
+msgid "_Retain log files:"
+msgstr "_Mantingues els fitxers de registre:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:81
-msgid "Draw hori_zontal lines between rows"
-msgstr "Mostra línies horit_zontals entre les files"
+msgid "Com_press files"
+msgstr "Comprimeix els fitxers"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:82
-#, fuzzy
-msgid "Enter number of months."
-msgstr "Escriviu el nom del client"
+msgid "Compress the data file with gzip when saving it to disk."
+msgstr "Comprimeix el fitxer de dades amb el gzip en desar-lo."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:86
-msgid "GnuCash Preferences"
-msgstr "Preferències del GnuCash"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:83
+msgid "<b>Files</b>"
+msgstr "<b>Fitxers</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:87
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:84
+msgid "_Decimal places:"
+msgstr "_Xifres decimals:"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:85
 msgid "How many automatic decimal places will be filled in."
 msgstr "Quantes xifres de coma decimal s'ompliran de manera automàtica."
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:86
+msgid "_Automatic decimal point"
+msgstr "Coma decimal _automàtica"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:87
+msgid "Automatically insert a decimal point into values that are entered without one."
+msgstr "Insereix automàticament una coma decimal en els valors entrats sense cap"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:88
-msgid "How many days to keep old log/backup files."
-msgstr ""
+msgid "Display ne_gative amounts in red"
+msgstr "Mostra els imports ne_gatius en vermell"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:89
-msgid ""
-"If active, GnuCash shows a confirmation question each time the auto-save "
-"feature is started. Otherwise no extra explanation is shown."
-msgstr ""
-"Si és actiu, el GnuCash mostrarà una pregunta de confirmació cada cop que la "
-"funció de desament automàtic s'iniciï. En cas contrari, no es mostrarà cap "
-"aclariment addicional."
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:11
+msgid "Display negative amounts in red"
+msgstr "Mostra els imports negatius en vermell"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:90
-msgid ""
-"If checked, each register will be opened in its own top level window. If "
-"clear, the register will be opened in the current window."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, cada registre s'obrirà en la seva pròpia finestra de nivell "
-"superior. Si no s'habilita, el registre s'obrirà a la finestra actual."
+msgid "<b>Numbers</b>"
+msgstr "<b>Números</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:91
-msgid ""
-"If checked, each report will be opened in its own top level window. If "
-"clear, the report will be opened in the current window."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, cada informe s'obrirà en la seva pròpia finestra de nivell "
-"superior. Si no s'habilita, l'informe s'obrirà a la finestra actual."
+msgid "<b>Search Dialog</b>"
+msgstr "<b>Diàleg de cerca</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:92
-msgid ""
-"If checked, non-currency commodities will be shown in the summary bar. If "
-"clear, only currencies will be shown."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, es mostraran els béns no monetaris a la barra de sumari. Si "
-"no s'habilita, només es mostraran els béns monetaris."
+msgid "New search _limit:"
+msgstr "_Límit de cerca nova:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:93
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If checked, only the names of the leaf accounts are displayed in the "
-"register and in the account selection popup. The default behaviour is to "
-"display the full name, including the path in the account tree. Checking this "
-"option implies that you use unique leaf names."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, es mostraran només els comptes finals en el registre i en el "
-"diàleg emergent de selecció de comptes. El comportament predeterminat és la "
-"mostra del nom complet, el qual inclou el camí en l'arbre de comptes. En "
-"habilitar aquesta opció, s'assumeix que utilitzeu noms finals únics."
+msgid "Default to 'new search' if fewer than this number of items is returned."
+msgstr "Canvia a «Cerca nova» si la cerca retorna menys que aquest nombre d'elements."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:94
-msgid ""
-"If checked, pressing the 'Enter' key will move to the blank transaction at "
-"the bottom of the register. If clear, pressing the 'Enter' key will move "
-"down one row."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, s'anirà a l'assentament en blanc a la part de baix del "
-"registre en prémer la tecla de retorn. Si no s'habilita, la tecla de retorn "
-"avançarà una fila cap avall."
+msgid "Show splash scree_n"
+msgstr "Mostra la pantalla de be_nvinguda"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:95
-msgid ""
-"If checked, the system color theme will be applied to register windows. If "
-"clear, the original GnuCash register colors will be used."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, s'utilitzaran els colors del tema de sistema en les finestres "
-"de registre. Si no s'habilita, s'utilitzaran els colors originals del "
-"GnuCash per als registres."
+msgid "Show splash screen at startup."
+msgstr "Mostra la pantalla de benvinguda a l'inici"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:96
-msgid ""
-"If selected, the default book option for new files is set so that the 'Num' "
-"cell on registers shows/updates the split 'action' field and the transaction "
-"'num' field is shown on the second line in double line mode (and is not "
-"visible in single line mode). Otherwise, the default book option for new "
-"files is set so that the 'Num' cell on registers shows/updates the "
-"transaction 'num' field."
-msgstr ""
+msgid "Auto-save time _interval:"
+msgstr "_Interval de temps del desament automàtic:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:97
-msgid ""
-"In a sliding 12-month window starting this \n"
-"many months before the current month:"
-msgstr ""
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:10
+msgid "The number of minutes until saving of the data file to harddisk will be started automatically. If zero, no saving will be started automatically."
+msgstr "Els minuts abans que el fitxer de dades es desarà al disc de manera automàtica. Si s'especifica un valor de zero, no s'efectuarà cap desament automàtic."
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:98
+msgid "minutes"
+msgstr "minuts"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:99
-#, fuzzy
-msgid "In the current calendar year"
-msgstr "Final de l'any natural actual"
+msgid "Show auto-save confirmation _question"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:100
-msgid "Include _grand total"
-msgstr "Inclou la _suma total"
+msgid "If active, GnuCash shows a confirmation question each time the auto-save feature is started. Otherwise no extra explanation is shown."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:101
-msgid "Include _non-currency totals"
-msgstr "Inclou els totals _no monetaris"
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:455
+msgid "Never"
+msgstr "Mai"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:102
-msgid "Loc_ale:"
-msgstr "Loc_ale:"
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:32
+msgid "For:"
+msgstr "Durant:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:103
-msgid "Move to Transfer field when memorised transaction auto filled."
-msgstr ""
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:30
+msgid "Forever"
+msgstr "Per sempre"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:105
-msgid "New search _limit:"
-msgstr "_Límit de cerca nova:"
+msgid "<b>Checks</b>"
+msgstr "<b>Xecs</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:106
-msgid "Number of _characters for auto complete:"
-msgstr ""
+msgid "Print _date format"
+msgstr "Format de la _data per a la impressió"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:107
-msgid "Number of _transactions:"
-msgstr "Nombre d'_assentaments:"
+msgid "Below the actual date, print the format of that date in 8 point type."
+msgstr "Representa les dates anteriors a l'actual en un tipus de lletra de 8 punts."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:108
-msgid "Perform account list _setup on new file"
-msgstr "Inicia la _configuració d'un arbre de comptes en crear un fitxer nou"
+msgid "Default _font:"
+msgstr "Tipus de _lletra per defecte:"
 
+# FIXME: a la traducció alemanya fan servir Abschlusszeichen (dpm)
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:109
-msgid "Pre-check cleared transactions when creating a reconcile dialog."
-msgstr ""
-"Activa automàticament la casella de verificació dels assentaments liquidats "
-"en obrir el diàleg de conciliació."
+msgid "Print _blocking chars"
+msgstr "Imprimeix els caràcters de _final de línia"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:110
-msgid ""
-"Present the new account list dialog when you choose \"New File\" from the "
-"\"File\" menu"
-msgstr ""
-"Mostra el diàleg de la llista de comptes nova en executar «Fitxer nou» en el "
-"menú «Fitxer»"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:111
 msgid "Print '***' before and after each text field on the check."
 msgstr "Imprimeix '***' abans i després de cada camp de text en el xec."
 
-# FIXME: a la traducció alemanya fan servir Abschlusszeichen (dpm)
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:111
+msgid "Printing"
+msgstr "Impressió"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:112
-msgid "Print _blocking chars"
-msgstr "Imprimeix els caràcters de _final de línia"
+#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:29
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr "<b>Accions</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:113
-msgid "Print _date format"
-msgstr "Format de la _data per a la impressió"
+msgid "'_Enter' moves to blank transaction"
+msgstr "«_Retorn» porta a l'assentament en blanc"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:114
-msgid "Printing"
-msgstr "Impressió"
+msgid "If checked, pressing the 'Enter' key will move to the blank transaction at the bottom of the register. If clear, pressing the 'Enter' key will move down one row."
+msgstr "Si s'habilita, s'anirà a l'assentament en blanc a la part de baix del registre en prémer la tecla de retorn. Si no s'habilita, la tecla de retorn avançarà una fila cap avall."
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:115
+msgid "_Auto-raise lists"
+msgstr "Amplia les llistes _automàticament"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:116
-msgid "Priority text besi_de icons"
-msgstr "Text al co_stat de les icones més importants"
+msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input."
+msgstr "Obre la llista de comptes o accions en començar a introduir dades."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:117
-msgid "Re_lative:"
-msgstr "Re_lativa:"
+msgid "<b>Reconciling</b>"
+msgstr "<b>Conciliació</b>"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:118
+msgid "Check cleared _transactions"
+msgstr "Activa els _assentaments liquidats"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:119
-msgid "Register Defaults"
-msgstr "Valors per defecte del registre"
+msgid "Pre-check cleared transactions when creating a reconcile dialog."
+msgstr "Activa automàticament la casella de verificació dels assentaments liquidats en obrir el diàleg de conciliació."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:120
-msgid "Register opens in a new _window"
-msgstr "Obre els registres en una _finestra nova"
+msgid "Automatic _interest transfer"
+msgstr "Assentament d'_interès automàtic"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:121
-msgid "Report opens in a new _window"
-msgstr "Obre els informes en una _finestra nova"
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:4
+msgid "Prior to reconciling an account which charges or pays interest, prompt the user to enter a transaction for the interest charge or payment. Currently only enabled for Bank, Credit, Mutual, Asset, Receivable, Payable, and Liability accounts."
+msgstr "Abans de conciliar un compte que carrega o paga interessos, demana a l'usuari que introdueixi un assentament pel càrrec o pagament d'interessos. Actualment només és disponible per als comptes de tipus Banc, Crèdit, Fons d'inversió, Actiu, Deutors, Creditors i Passiu."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:122
-msgid "Reports"
-msgstr "Informes"
+msgid "Automatic credit card _payment"
+msgstr "_Pagament de targeta de crèdit automàtic"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:123
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:16
-msgid "Sample:"
-msgstr "Mostra:"
+msgid "After reconciling a credit card statement, prompt the user to enter a credit card payment."
+msgstr "Demana a l'usuari que introdueixi un pagament de targeta de crèdit després d'haver conciliat una liquidació de targeta de crèdit."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:124
-msgid ""
-"Set book option on new files to use split \"action\" field for \"Num\" field "
-"on registers/reports"
+msgid "Always reconcile to t_oday"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:125
-msgid ""
-"Show a close button on each notebook tab. These function identically to the "
-"'Close' menu item."
+msgid "Always open the reconcile dialog using today's date for the statement date, regardless of previous reconciliations."
 msgstr ""
-"Mostra un botó per a tancar a cada pestanya. La seva funcionalitat és "
-"idèntica a la de l'element de menú «Tanca»."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:126
-msgid ""
-"Show a grand total of all accounts converted to the default report currency."
-msgstr ""
-"Mosta la suma total de tots els comptes convertida a la divisa per defecte "
-"de l'informe."
+msgid "Draw _vertical lines between columns"
+msgstr "Mostra línies _verticals entre les columnes"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:127
-msgid "Show all transactions on one line. (Two in double line mode.)"
-msgstr ""
-"Mostra tots els assentaments en una línia (dues en el mode de línia doble)."
+msgid "Show vertical borders on the cells."
+msgstr "Mostra les vores verticals de les cel·les."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:128
-msgid "Show auto-save confirmation _question"
-msgstr "Mostra la _pregunta de confirmació del desament automàtic"
+msgid "Draw hori_zontal lines between rows"
+msgstr "Mostra línies horit_zontals entre les files"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:129
-msgid "Show close button on _notebook tabs"
-msgstr "Mostra el botó per tancar a les _pestanyes"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:130
 msgid "Show horizontal borders on the cells."
 msgstr "Mostra les vores horitzontals de les cel·les."
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:130
+msgid "Double _mode colors alternate with transactions"
+msgstr "Els colord del _mode doble s'alternen per assentaments"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:131
-msgid "Show splash scree_n"
-msgstr "Mostra la pantalla de be_nvinguda"
+msgid "Alternate the primary and secondary colors by transaction instead of by alternating by row."
+msgstr "Alterna els colors primari i secundari per cada assentament en comptes de per cada fila."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:132
-msgid "Show splash screen at startup."
-msgstr "Mostra la pantalla de benvinguda a l'inici"
+msgid "_Use system theme colors"
+msgstr "_Utilitza els colors del tema del sistema"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:133
-#, fuzzy
-msgid "Show the Account Color as Account Name Background"
-msgstr "Voleu mostrar el nom complet del compte a la llegenda?"
+msgid "If checked, the system color theme will be applied to register windows. If clear, the original GnuCash register colors will be used."
+msgstr "Si s'habilita, s'utilitzaran els colors del tema de sistema en les finestres de registre. Si no s'habilita, s'utilitzaran els colors originals del GnuCash per als registres."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:134
-#, fuzzy
-msgid "Show the Account Color as background"
-msgstr "Mostra la columna del senyalador de cotització"
+msgid "<b>Graphics</b>"
+msgstr "<b>Gràfics</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:135
-#, fuzzy
-msgid "Show the Account Color as tab background"
-msgstr "Voleu mostrar el codi de compte per als subtotals i subtítols?"
+msgid "Tab order in_cludes Transfer on Memorised Transactions"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:136
-#, fuzzy
-msgid "Show the Account Color on tabs"
-msgstr "Voleu mostrar el codi de compte?"
+msgid "Move to Transfer field when memorised transaction auto filled."
+msgstr ""
 
+#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:137
-#, fuzzy
-msgid "Show the _entered date"
-msgstr "Mostra els tipus de canvi utilitzats"
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2533
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2300
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3542 ../intl-scm/guile-strings.c:4212
+msgid "Register"
+msgstr "Registre"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:138
-#, fuzzy
-msgid "Show the calendar b_uttons"
-msgstr "Mostra la columna del nom"
+msgid "<b>Default Style</b>"
+msgstr "<b>Estil per defecte</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:139
-msgid "Show the calendar buttons Cancel, Today and Select."
-msgstr ""
+msgid "<b>Other Defaults</b>"
+msgstr "<b>Altres opcions per defecte</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:140
-#, fuzzy
-msgid "Show the date when the transaction was entered below the posted date."
-msgstr ""
-"Crea l'assentament aquest nombre de dies per endavant, abans de la data "
-"efectiva."
+msgid "_Basic ledger"
+msgstr "Llibre major _Bàsic"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:141
-msgid ""
-"Show this many transactions in a register. A value of zero means show all "
-"transactions."
-msgstr ""
-"Mostra aquest nombre d'assentaments en un registre. Un valor de zero "
-"significa que es mostraran totes les transaccions."
+msgid "Show all transactions on one line. (Two in double line mode.)"
+msgstr "Mostra tots els assentaments en una línia (dues en el mode de doble línia)."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:142
-msgid ""
-"Show two lines of information for each transaction instead of one. Does not "
-"affect expanded transactions."
-msgstr ""
-"Mostra dues línies d'informació per a cada assentament en lloc d'una. Això "
-"no afecta els assentaments ampliats."
+msgid "_Auto-split ledger"
+msgstr "Llibre major _autodesglossat"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:143
-msgid "Show vertical borders on the cells."
-msgstr "Mostra les vores verticals de les cel·les."
+msgid "Automatically expand the current transaction to show all splits. All other transactions are shown on one line. (Two in double line mode.)"
+msgstr "Amplia l'assentament actual automàticament, de manera que es mostrin tots els desglossaments. La resta d'assentaments es mostraran en una línia (o bé dues en el mode de línia doble)."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:144
-msgid "Sign reverse balances on income and expense accounts."
-msgstr "Inverteix el signe dels saldos en els comptes d'ingressos i despeses."
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:420
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:420
+msgid "Transaction _Journal"
+msgstr "Diari d'a_ssentaments"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:145
-msgid ""
-"Sign reverse balances on the following: Credit Card, Payable, Liability, "
-"Equity, and Income."
-msgstr ""
-"Inverteix el signe dels saldos en els següents tipus de compte: targets de "
-"crèdit, creditors, passiu, patrimoni i ingressos"
+msgid "All transactions are expanded to show all splits."
+msgstr "Tots els assentaments estan ampliats per a mostrar tots els desglossaments."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:146
-msgid "Tab order in_cludes Transfer on Memorised Transactions"
-msgstr ""
+msgid "Number of _transactions:"
+msgstr "Nombre d'_assentaments:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:147
-msgid "Text _below icons"
-msgstr "Text _sota les icones"
+msgid "Show this many transactions in a register. A value of zero means show all transactions."
+msgstr "Mostra aquest nombre d'assentaments en un registre. Un valor de zero significa que es mostraran totes les transaccions."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:148
-msgid ""
-"The character that will be used between components of an account name. A "
-"legal value is any single character except letters and numbers, or any of "
-"the following strings: \"colon\" \"slash\", \"backslash\", \"dash\" and "
-"\"period\"."
-msgstr ""
-"El caràcter a utilitzar entre els components d'un nom de compte. S'acceptarà "
-"qualsevol caràcter únic excepte lletres i números, o qualsevol de les "
-"cadenes de text següents: «colon», «slash», «backslash», «dash» i «period»."
+msgid "_Double line mode"
+msgstr "Mode de _doble línia"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:149
+msgid "Show two lines of information for each transaction instead of one. Does not affect expanded transactions."
+msgstr "Mostra dues línies d'informació per a cada assentament en lloc d'una. Això no afecta els assentaments ampliats."
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:150
-msgid ""
-"This sets the number of characters before auto complete starts for "
-"description, notes and memo fields."
-msgstr ""
+msgid "Register opens in a new _window"
+msgstr "Obre els registres en una _finestra nova"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:151
-msgid ""
-"This will move the selection to the blank split when the transaction is "
-"expanded."
-msgstr ""
+msgid "If checked, each register will be opened in its own top level window. If clear, the register will be opened in the current window."
+msgstr "Si s'habilita, cada registre s'obrirà en la seva pròpia finestra de nivell superior. Si no s'habilita, el registre s'obrirà a la finestra actual."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:152
-msgid "To_p"
-msgstr "A dal_t"
+#, fuzzy
+msgid "_Only display leaf account names"
+msgstr "Voleu mostrar el nom del compte?"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:153
+msgid "If checked, only the names of the leaf accounts are displayed in the register and in the account selection popup. The default behaviour is to display the full name, including the path in the account tree. Checking this option implies that you use unique leaf names."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:154
+msgid "This sets the number of characters before auto complete starts for description, notes and memo fields."
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:155
-msgid "US Dollars (USD)"
-msgstr "Dòlars EUA (USD)"
+msgid "Number of _characters for auto complete:"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:156
-msgid "U_K:"
-msgstr "_Regne Unit:"
+#, fuzzy
+msgid "Show the _entered date"
+msgstr "Mostra els tipus de canvi utilitzats"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:157
-msgid "U_se 24-hour clock"
-msgstr "U_tilitza el format horari de 24 hores"
+#, fuzzy
+msgid "Show the date when the transaction was entered below the posted date."
+msgstr "Crea l'assentament aquest nombre de dies per endavant, abans de la data efectiva."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:158
-msgid "Use _formal accounting labels"
-msgstr "Empra etiquetes de comptabilitat _formals"
+#, fuzzy
+msgid "Show the calendar b_uttons"
+msgstr "Mostra la columna del nom"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:159
-msgid "Use a 24 hour (instead of a 12 hour) time format."
-msgstr "Empra un format horari de 24 hores (en lloc d'un de 12)"
+msgid "Show the calendar buttons Cancel, Today and Select."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:160
-msgid "Use only 'debit' and 'credit' instead of informal synonyms"
-msgstr "Utilitza només «deure» i «haver» en lloc de sinònims informals"
+msgid "_Move the selection to the blank split on expand"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:161
-msgid "Use s_ystem default"
-msgstr "Utilitza el valor per defecte del s_istema"
+msgid "This will move the selection to the blank split when the transaction is expanded."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:162
-msgid "Use the date format common in continental Europe."
-msgstr "Utilitza el format de data habitual a l'Europa continental."
+msgid "Register Defaults"
+msgstr "Valors per defecte del registre"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:163
-msgid "Use the date format common in the United Kingdom."
-msgstr "Utilitza el format de data habitual al Regne Unit"
+msgid "Use the specified currency for all newly created reports."
+msgstr "Utilitza la divisa especificada per a tots els informes nous."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:164
-msgid "Use the date format common in the United States."
-msgstr "Utilitza el format de data habitual als Estats Units."
+msgid "Use the system locale currency for all newly created reports."
+msgstr "Utilitza la divisa especificada per la localització del sistema per als informes nous."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:165
-msgid "Use the date format specified by the ISO-8601 standard."
-msgstr "Utilitza el format de data especificat a l'estàndard ISO-8601."
+msgid "<b>Default Report Currency</b>"
+msgstr "<b>Divisa per defecte en els informes</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:166
-msgid "Use the date format specified by the system locale."
-msgstr ""
-"Utilitza el format de data especificat per la localització del sistema."
+msgid "<b>Location</b>"
+msgstr "<b>Ubicació</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:167
-msgid ""
-"Use the specified absolute ending date for profit/loss calculations. Also "
-"use this date for net assets calculations."
-msgstr ""
-"Utilitza la data de finalització absoluta especificada per a calcular els "
-"beneficis i pèrdues. També s'utilitzarà aquesta dara per als càlculs del "
-"valor net patrimonial."
+msgid "Report opens in a new _window"
+msgstr "Obre els informes en una _finestra nova"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:168
-msgid "Use the specified absolute starting date for profit/loss calculations."
-msgstr ""
-"Utilitza la data d'inici absoluta especificada per als càlculs dels "
-"beneficis i pèrdues."
+msgid "If checked, each report will be opened in its own top level window. If clear, the report will be opened in the current window."
+msgstr "Si s'habilita, cada informe s'obrirà en la seva pròpia finestra de nivell superior. Si no s'habilita, l'informe s'obrirà a la finestra actual."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:169
-msgid "Use the specified currency for all newly created accounts."
-msgstr "Utilitza la divisa especificada per als comptes nous."
+msgid "Reports"
+msgstr "Informes"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:170
-msgid "Use the specified currency for all newly created reports."
-msgstr "Utilitza la divisa especificada per a tots els informes nous."
+msgid "_Text only"
+msgstr "Només _text"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:171
-msgid ""
-"Use the specified relative ending date for profit/loss calculations. Also "
-"use this date for net assets calculations."
-msgstr ""
-"Utilitza la data de finalització relativa especificada per a calcular els "
-"beneficis i pèrdues. També s'utilitzarà aquesta dara per als càlculs del "
-"valor net patrimonial."
+msgid "Display toolbar items as text only."
+msgstr "Mostra els elements de la barra d'eines només com a text."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:172
-msgid "Use the specified relative starting date for profit/loss calculations."
-msgstr ""
-"Utilitza la data d'inici relativa especificada per als càlculs dels "
-"beneficis i pèrdues."
+msgid "_Icons only"
+msgstr "Només _icones"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:173
-msgid "Use the system locale currency for all newly created accounts."
-msgstr ""
-"Utilitza la divisa especificada per la localització del sistema per als "
-"comptes nous."
+msgid "Display toolbar items as icons only."
+msgstr "Mostra els elements de la barra d'eines només com a icones."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:174
-msgid "Use the system locale currency for all newly created reports."
-msgstr ""
-"Utilitza la divisa especificada per la localització del sistema per als "
-"informes nous."
+msgid "Priority text besi_de icons"
+msgstr "Text al co_stat de les icones més importants"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:175
-msgid "Use the system setting for displaying toolbar items."
-msgstr ""
-"Utilitza la configuració del sistema en mostrar els elements de la barra "
-"d'eines."
+msgid "Display toolbar items with the text label beside the icon. Labels are only shown for the most important items."
+msgstr "Mostra els elements de la barra d'eines amb l'etiqueta de text al costat de la icona. Les etiquetes es mostraran només per a les icones més importants."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:176
-msgid "When a date is entered without year, it should be taken:"
-msgstr ""
+msgid "Text _below icons"
+msgstr "Text _sota les icones"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:177
-msgid "Windows"
-msgstr "Finestres"
+msgid "Display toolbar items with the text label below the icon. Labels are show for all items."
+msgstr "Mostra els elements de la barra d'eines amb l'etiqueta de text sota la icona. Les etiquetes es mostraran per a tots els elements."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:178
-msgid "_Absolute:"
-msgstr "_Absoluta:"
+msgid "Use s_ystem default"
+msgstr "Utilitza el valor per defecte del s_istema"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:179
-msgid "_Auto-raise lists"
-msgstr "Amplia les llistes _automàticament"
+msgid "Use the system setting for displaying toolbar items."
+msgstr "Utilitza la configuració del sistema en mostrar els elements de la barra d'eines."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:180
-msgid "_Auto-split ledger"
-msgstr "Llibre major _autodesglossat"
+msgid "<b>Toolbar Style</b>"
+msgstr "<b>Estil de la barra d'eines</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:181
-msgid "_Automatic decimal point"
-msgstr "Coma decimal _automàtica"
+msgid "<b>Window Geometry</b>"
+msgstr "<b>Geometria de les finestres</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:182
-msgid "_Basic ledger"
-msgstr "Llibre major _Bàsic"
+msgid "_Save window size and position"
+msgstr "_Desa la posició i la mida de les finestres"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:183
-msgid "_Decimal places:"
-msgstr "_Xifres decimals:"
+msgid "Bring the most _recent tab to the front"
+msgstr "Mou el focus a la pestanya més _recent"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:184
-msgid "_Double line mode"
-msgstr "Mode de línia _doble"
+msgid "<b>Tab Position</b>"
+msgstr "<b>Posició de les pestanyes</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:185
-msgid "_Europe:"
-msgstr "_Europa:"
+msgid "To_p"
+msgstr "A dal_t"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:186
-msgid "_ISO:"
-msgstr "_ISO:"
+msgid "Display the notebook tabs at the top of the window."
+msgstr "Mostra les pestanyes a la part de dalt de la finestra."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:187
-msgid "_Icons only"
-msgstr "Només _icones"
+msgid "B_ottom"
+msgstr "A _baix"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:188
-msgid "_Income & expense"
-msgstr "_Ingressos i despeses"
+msgid "Display the notebook tabs at the bottom of the window."
+msgstr "Mostra les pestanyes a la part de sota de la finestra."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:189
 msgid "_Left"
 msgstr "_Esquerra"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:190
-msgid "_Move the selection to the blank split on expand"
-msgstr ""
+msgid "Display the notebook tabs at the left of the window."
+msgstr "Mostra les pestanyes a l'esquerra de la finestra."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:191
-msgid "_None"
-msgstr "_Cap"
+msgid "_Right"
+msgstr "D_reta"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:192
-msgid "_Only display leaf account names"
-msgstr ""
-"_Mostra només l'última part dels noms dels comptesVoleu mostrar el nom del "
-"compte?"
+msgid "Display the notebook tabs at the right of the window."
+msgstr "Mostra les pestanyes a la dreta de la finestra."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:193
-msgid "_Relative:"
-msgstr "_Relativa:"
+#, fuzzy
+msgid "<b>Summary Bar Position</b>"
+msgstr "<b>Contingut de la barra de resum</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:194
-msgid "_Retain log files:"
-msgstr "_Mantingues els fitxers de registre:"
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2595
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2595
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:37
+#, fuzzy
+msgid "Top"
+msgstr "A dal_t"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:195
-msgid "_Right"
-msgstr "D_reta"
+#, fuzzy
+msgid "Display the summary bar at the top of the page."
+msgstr "Mostra les pestanyes a la part de dalt de la finestra."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:196
-msgid "_Save window size and position"
-msgstr "_Desa la posició i la mida de les finestres"
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:39
+#, fuzzy
+msgid "Bottom"
+msgstr "A _baix"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:197
-msgid "_Text only"
-msgstr "Només _text"
+#, fuzzy
+msgid "Display the summary bar at the bottom of the page."
+msgstr "Mostra les pestanyes a la part de sota de la finestra."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:198
-msgid "_US:"
-msgstr "E_UA:"
+msgid "<b>Tabs</b>"
+msgstr "<b>Pestanyes</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:199
-msgid "_Use system theme colors"
-msgstr "_Utilitza els colors del tema del sistema"
+msgid "Show close button on _notebook tabs"
+msgstr "Mostra el botó per tancar a les _pestanyes"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:200
+msgid "Show a close button on each notebook tab. These function identically to the 'Close' menu item."
+msgstr "Mostra un botó per a tancar a cada pestanya. La seva funcionalitat és idèntica a la de l'element de menú «Tanca»."
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:201
 msgid "_Width:"
 msgstr "A_mplada:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:201
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:202
 msgid "characters"
 msgstr "caràcters"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:203
-msgid "minutes"
-msgstr "minuts"
+msgid "Windows"
+msgstr "Finestres"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:1
+msgid "Reset Warnings"
+msgstr "Reinicialització dels avisos"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:2
+msgid "You have requested that the following warning dialogs not be presented. To re-enable any of these dialogs, select the check box next to the dialog, then click OK."
+msgstr "Heu optat per no mostrar els diàlegs d'avís següents. Si voleu tornar a habilitar qualsevol d'aquests diàlegs, seleccioneu la casella de verificació al costat del diàleg corresponent, i llavors feu clic al botó «D'acord»."
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:4
+msgid "_Unselect All"
+msgstr "No en seleccionis _cap"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:5
 msgid "No warnings to reset."
 msgstr "No hi ha cap avís per a reinicialitzar."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:2
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:6
 msgid "Permanent Warnings"
 msgstr "Avisos permanents"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:3
-msgid "Reset Warnings"
-msgstr "Reinicialització dels avisos"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:4
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:7
 msgid "Temporary Warnings"
 msgstr "Avisos temporals"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:5
-msgid ""
-"You have requested that the following warning dialogs not be presented. To "
-"re-enable any of these dialogs, select the check box next to the dialog, "
-"then click OK."
-msgstr ""
-"Heu optat per no mostrar els diàlegs d'avís següents. Si voleu tornar a "
-"habilitar qualsevol d'aquests diàlegs, seleccioneu la casella de verificació "
-"al costat del diàleg corresponent, i llavors feu clic al botó «D'acord»."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:7
-msgid "_Unselect All"
-msgstr "No en seleccionis _cap"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:1
-msgid "<b>Tax Table Entries</b>"
-msgstr "<b>Entrades de la taula d'impostos</b>"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:2
 msgid "<b>Tax Table Entry</b>"
 msgstr "<b>Entrada de la taula d'impostos</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:3
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:2
 msgid "<b>Tax Table</b>"
 msgstr "<b>Taula d'impostos</b>"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:3
+msgid "_Account:"
+msgstr "_Compte:"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:4
-msgid "<b>Tax Tables</b>"
-msgstr "<b>Taules d'impostos</b>"
+msgid "_Value: "
+msgstr "_Valor: "
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:5
+msgid "_Type: "
+msgstr "_Tipus: "
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:6
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid "Percent %"
-msgstr "Percentatge (%)"
+msgid "_Name: "
+msgstr "_Nom: "
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:7
 msgid "Tax Tables"
 msgstr "Taules d'impostos"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:8
-msgid "Value $"
-msgstr "Valor €"
+msgid "<b>Tax Tables</b>"
+msgstr "<b>Taules d'impostos</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:9
-msgid "_Account:"
-msgstr "_Compte:"
+msgid "<b>Tax Table Entries</b>"
+msgstr "<b>Entrades de la taula d'impostos</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:10
-msgid "_Name: "
-msgstr "_Nom: "
+msgid "Value $"
+msgstr "Valor €"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:11
-msgid "_Type: "
-msgstr "_Tipus: "
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:12
-msgid "_Value: "
-msgstr "_Valor: "
+#, fuzzy, no-c-format
+msgid "Percent %"
+msgstr "Percentatge (%)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-totd.glade.h:1
-msgid "<b>Tip of the Day:</b>"
-msgstr "<b>Consell del dia:</b>"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-totd.glade.h:2
 msgid "GnuCash Tip Of The Day"
 msgstr "Consell del dia del GnuCash"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-totd.glade.h:2
+msgid "<b>Tip of the Day:</b>"
+msgstr "<b>Consell del dia:</b>"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-totd.glade.h:3
 msgid "_Show tips at startup"
 msgstr "_Mostra els consells a l'inici"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:1
+msgid "Transfer Funds"
+msgstr "Transferència de fons"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:2
 msgid "<b>Basic Information</b>"
 msgstr "<b>Informació bàsica</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:2
-msgid "<b>Currency Transfer</b>"
-msgstr "<b>Transferència monetària</b>"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:3
-msgid "<b>Transfer From</b>"
-msgstr "<b>Transfereix de </b>"
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:10
+msgid "Amount:"
+msgstr "Quantitat:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:4
-msgid "<b>Transfer To</b>"
-msgstr "<b>Transfereix a</b>"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:6
-msgid "Currency:"
-msgstr "Divisa:"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:7
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:9
-msgid "Exchange Rate:"
-msgstr "Tipus de canvi:"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:5
+msgid "Num:"
+msgstr "Núm:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:10
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:7
 msgid "Memo:"
 msgstr "Nota d'abonament:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:11
-msgid "Num:"
-msgstr "Núm:"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:8
+msgid "<b>Transfer From</b>"
+msgstr "<b>Transfereix de </b>"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:9
+msgid "Currency:"
+msgstr "Divisa:"
+
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:12
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3776 ../intl-scm/guile-strings.c:3858
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3986
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:10
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3778 ../intl-scm/guile-strings.c:3860
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3988
 msgid "Show Income/Expense"
 msgstr "Mostra ingressos/despeses"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:14
-msgid "Transfer Funds"
-msgstr "Transferència de fons"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:11
+msgid "<b>Transfer To</b>"
+msgstr "<b>Transfereix a</b>"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:12
+msgid "<b>Currency Transfer</b>"
+msgstr "<b>Transferència monetària</b>"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:13
+msgid "Exchange Rate:"
+msgstr "Tipus de canvi:"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:15
 #, fuzzy
 msgid "_Fetch Rate"
 msgstr "Ti_pus de canvi:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-userpass.glade.h:1
-msgid "Enter your username and password"
-msgstr "Escriviu el vostre nom d'usuari i contrasenya"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-userpass.glade.h:2
 msgid "Username and Password"
 msgstr "Nom d'usuari i contrasenya"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-userpass.glade.h:2
+msgid "Enter your username and password"
+msgstr "Escriviu el vostre nom d'usuari i contrasenya"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-userpass.glade.h:3
+msgid "_Username:"
+msgstr "Nom d'_usuari:"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-userpass.glade.h:4
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Contrasenya:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-userpass.glade.h:4
-msgid "_Username:"
-msgstr "Nom d'_usuari:"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:1
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:19
+#, fuzzy
+msgid "Date Format"
+msgstr "Format de data:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:2
+msgid "December 31, 2000"
+msgstr "Desembre 31, 2000"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:4
 #, no-c-format
 msgid "%Y-%m-%d"
 msgstr "%A-%m-%d"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:3
-msgid "Abbreviation"
-msgstr "Abreviació"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:5
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:12
-#, fuzzy
-msgid "Date Format"
-msgstr "Format de data:"
+msgid "Include Century"
+msgstr "Inclou el segle"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:6
-msgid "Date format:"
-msgstr "Format de data:"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:7
-msgid "December 31, 2000"
-msgstr "Desembre 31, 2000"
+msgid "Abbreviation"
+msgstr "Abreviació"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:8
-msgid "Europe (31.12.2001)"
-msgstr "Europa (31.12.2001)"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:9
-#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:21
-msgid "Format:"
-msgstr "Format:"
+msgid "Months:"
+msgstr "Mesos:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:10
-msgid "ISO (2001-12-31)"
-msgstr "ISO (2001-12-31)"
+msgid "Years:"
+msgstr "Anys:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:11
-msgid "Include Century"
-msgstr "Inclou el segle"
+#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:23
+msgid "Format:"
+msgstr "Format:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:12
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:38
-msgid "Locale"
-msgstr ""
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:13
-msgid "Months:"
-msgstr "Mesos:"
+msgid "Date format:"
+msgstr "Format de data:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:17
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:14
+msgid "US (12/31/2001)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:15
 #, fuzzy
 msgid "UK (31/12/2001)"
 msgstr "Europa (31.12.2001)"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:16
+msgid "Europe (31.12.2001)"
+msgstr "Europa (31.12.2001)"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:17
+msgid "ISO (2001-12-31)"
+msgstr "ISO (2001-12-31)"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:18
-msgid "US (12/31/2001)"
+msgid "UTC"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:19
-msgid "UTC"
+#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:38
+msgid "Locale"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:20
-msgid "Years:"
-msgstr "Anys:"
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1631
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2603
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1631
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2603
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:59
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:40
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:10
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:28
+msgid "Custom"
+msgstr "Personalitzat"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:1
-msgid "10th"
-msgstr ""
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:17
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:49
+msgid "Frequency:"
+msgstr "Periodicitat:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:2
-msgid "11th"
-msgstr ""
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:8
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:50
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:8
+msgid "Start Date:"
+msgstr "Data d'inici"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:3
-msgid "12th"
-msgstr ""
+msgid "Not scheduled"
+msgstr "No planificat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:4
-msgid "13th"
-msgstr ""
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:5
-msgid "14th"
+msgid "Select occurrence date above."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:6
-msgid "15th"
-msgstr ""
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:7
-msgid "16th"
-msgstr ""
+msgid "Every"
+msgstr "Cada"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:8
-msgid "17th"
-msgstr ""
+msgid "days."
+msgstr "dies."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:9
-msgid "18th"
-msgstr ""
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:10
-msgid "19th"
-msgstr ""
+msgid "weeks."
+msgstr "setmanes."
 
+#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:11
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3454
+msgid "Saturday"
+msgstr "Dissabte"
+
+#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:12
-msgid "1st Fri"
-msgstr ""
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3452
+msgid "Friday"
+msgstr "Divendres"
 
+#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:13
-msgid "1st Mon"
-msgstr ""
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3448
+msgid "Wednesday"
+msgstr "Dimecres"
 
+#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:14
-msgid "1st Sat"
-msgstr ""
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3450
+msgid "Thursday"
+msgstr "Dijous"
 
+#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:15
-msgid "1st Sun"
-msgstr ""
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3442
+msgid "Sunday"
+msgstr "Diumenge"
 
+#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:16
-msgid "1st Thu"
-msgstr ""
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3444
+msgid "Monday"
+msgstr "Dilluns"
 
+#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:17
-msgid "1st Tue"
-msgstr ""
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3446
+msgid "Tuesday"
+msgstr "Dimarts"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:18
-msgid "1st Wed"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:19
-msgid "20th"
-msgstr ""
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:20
-msgid "21st"
-msgstr ""
+msgid "months."
+msgstr "mesos."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:21
-msgid "22nd"
+msgid "First on the:"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:22
-msgid "23rd"
+msgid "except on weekends:"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:23
-msgid "24th"
-msgstr ""
+msgid "then on the:"
+msgstr "llavors el:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:24
-msgid "25th"
-msgstr ""
+msgid "Semi-Monthly"
+msgstr "Semimensual"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:25
-msgid "26th"
-msgstr ""
+msgid "On the"
+msgstr "El"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:26
-msgid "27th"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:27
-msgid "28th"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:28
-msgid "29th"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:30
-msgid "2nd Fri"
-msgstr ""
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:31
-msgid "2nd Mon"
+msgid "5th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:32
-msgid "2nd Sat"
+msgid "6th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:33
-msgid "2nd Sun"
+msgid "7th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:34
-msgid "2nd Thu"
+msgid "8th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:35
-msgid "2nd Tue"
+msgid "9th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:36
-msgid "2nd Wed"
+msgid "10th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:37
-msgid "30th"
+msgid "11th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:38
-msgid "31st"
+msgid "12th"
 msgstr ""
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:39
+msgid "13th"
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:40
-msgid "3rd Fri"
+msgid "14th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:41
-msgid "3rd Mon"
+msgid "15th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:42
-msgid "3rd Sat"
+msgid "16th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:43
-msgid "3rd Sun"
+msgid "17th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:44
-msgid "3rd Thu"
+msgid "18th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:45
-msgid "3rd Tue"
+msgid "19th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:46
-msgid "3rd Wed"
+msgid "20th"
 msgstr ""
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:47
+msgid "21st"
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:48
-msgid "4th Fri"
+msgid "22nd"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:49
-msgid "4th Mon"
+msgid "23rd"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:50
-msgid "4th Sat"
+msgid "24th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:51
-msgid "4th Sun"
+msgid "25th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:52
-msgid "4th Thu"
+msgid "26th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:53
-msgid "4th Tue"
+msgid "27th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:54
-msgid "4th Wed"
+msgid "28th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:55
-msgid "5th"
+msgid "29th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:56
-msgid "6th"
+msgid "30th"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:57
-msgid "7th"
+msgid "31st"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:58
-msgid "8th"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Last day of month"
+msgstr "Darrer dia del mes anterior"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:59
-msgid "9th"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Last Monday"
+msgstr "darrer dia"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:60
+#, fuzzy
+msgid "Last Tuesday"
+msgstr "Dimarts"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:61
+#, fuzzy
+msgid "Last Wednesday"
+msgstr "Dimecres"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:62
-msgid "Every"
-msgstr "Cada"
+#, fuzzy
+msgid "Last Thursday"
+msgstr "Dijous"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:63
-msgid "First on the:"
-msgstr "Primer el:"
+#, fuzzy
+msgid "Last Friday"
+msgstr "darrer dia"
 
-#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:64
+#, fuzzy
+msgid "Last Saturday"
+msgstr "Dissabte"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:65
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3450
-msgid "Friday"
-msgstr "Divendres"
+#, fuzzy
+msgid "Last Sunday"
+msgstr "darrer dia"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:66
 #, fuzzy
-msgid "Last Friday"
-msgstr "darrer dia"
+msgid "No change"
+msgstr "Canvi net"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:67
 #, fuzzy
-msgid "Last Monday"
-msgstr "darrer dia"
+msgid "Use previous weekday"
+msgstr "Final de l'any anterior"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:68
 #, fuzzy
-msgid "Last Saturday"
-msgstr "Dissabte"
+msgid "Use next weekday"
+msgstr "la mateixa setmana i dia"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:69
-#, fuzzy
-msgid "Last Sunday"
-msgstr "darrer dia"
+msgid "1st Mon"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:70
-#, fuzzy
-msgid "Last Thursday"
-msgstr "Dijous"
+msgid "1st Tue"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:71
-#, fuzzy
-msgid "Last Tuesday"
-msgstr "Dimarts"
+msgid "1st Wed"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:72
-#, fuzzy
-msgid "Last Wednesday"
-msgstr "Dimecres"
+msgid "1st Thu"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:73
-#, fuzzy
-msgid "Last day of month"
-msgstr "Darrer dia del mes anterior"
+msgid "1st Fri"
+msgstr ""
 
-#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:74
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3442
-msgid "Monday"
-msgstr "Dilluns"
+msgid "1st Sat"
+msgstr ""
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:75
+msgid "1st Sun"
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:76
-#, fuzzy
-msgid "No change"
-msgstr "Canvi net"
+msgid "2nd Mon"
+msgstr ""
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:77
+msgid "2nd Tue"
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:78
-msgid "Not scheduled"
-msgstr "No planificat"
+msgid "2nd Wed"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:79
-msgid "On the"
-msgstr "El"
+msgid "2nd Thu"
+msgstr ""
 
-#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:80
+msgid "2nd Fri"
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:81
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3452
-msgid "Saturday"
-msgstr "Dissabte"
+msgid "2nd Sat"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:82
-msgid "Select occurrence date above."
-msgstr "Seleccioneu la data d'ocurrència a sobre"
+msgid "2nd Sun"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:83
-msgid "Semi-Monthly"
-msgstr "Semimensual"
+msgid "3rd Mon"
+msgstr ""
 
-#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:84
+msgid "3rd Tue"
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:85
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3440
-msgid "Sunday"
-msgstr "Diumenge"
+msgid "3rd Wed"
+msgstr ""
 
-#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:86
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3448
-msgid "Thursday"
-msgstr "Dijous"
+msgid "3rd Thu"
+msgstr ""
 
-#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:87
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3444
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Dimarts"
+msgid "3rd Fri"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:88
-#, fuzzy
-msgid "Use next weekday"
-msgstr "la mateixa setmana i dia"
+msgid "3rd Sat"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:89
-#, fuzzy
-msgid "Use previous weekday"
-msgstr "Final de l'any anterior"
+msgid "3rd Sun"
+msgstr ""
 
-#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:90
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3446
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Dimecres"
+msgid "4th Mon"
+msgstr ""
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:91
+msgid "4th Tue"
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:92
-msgid "days."
-msgstr "dies."
+msgid "4th Wed"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:93
-msgid "except on weekends:"
+msgid "4th Thu"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:94
-msgid "months."
-msgstr "mesos."
+msgid "4th Fri"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:95
-msgid "then on the:"
-msgstr "llavors el:"
+msgid "4th Sat"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:96
-msgid "weeks."
-msgstr "setmanes."
+msgid "4th Sun"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:1
-msgid "Always use the last day (or day of week) in the month?"
-msgstr "Voleu utilitzar sempre el darrer dia (o dia de la setmana) del mes?"
+msgid "day(s)"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:2
-msgid "Every "
-msgstr "Cada "
+#, fuzzy
+msgid "week(s)"
+msgstr "setmanes."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:3
-msgid ""
-"Match the \"day of week\" and \"week of month\"? (for example, the \"second "
-"Tuesday\" of every month)"
-msgstr ""
-"Concordança amb el «dia de la setmana» i la «setmana del mes»? (p.ex. el "
-"«segon dimarts» de cada mes)"
+#, fuzzy
+msgid "month(s)"
+msgstr "mesos."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:4
-msgid ""
-"Number of calendar units in the recurrence: E.g. Biweekly = every 2 weeks; "
-"Quarterly = every 3 months"
-msgstr ""
-"Nombre d'unitats de calendari en la periodicitat. P.ex. Quinzenal = cada 2 "
-"setmanes; Trimestral = cada 3 mesos"
+#, fuzzy
+msgid "year(s)"
+msgstr "Anys"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:5
-msgid "beginning on: "
-msgstr "Data d'inici: "
+msgid "Every "
+msgstr "Cada "
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:6
-msgid "day(s)"
-msgstr ""
+msgid "Number of calendar units in the recurrence: E.g. Biweekly = every 2 weeks; Quarterly = every 3 months"
+msgstr "Nombre d'unitats de calendari en la periodicitat. P.ex. Quinzenal = cada 2 setmanes; Trimestral = cada 3 mesos"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:7
+msgid "beginning on: "
+msgstr "Data d'inici: "
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:8
 msgid "last of month"
 msgstr "l'últim del mes"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:8
-#, fuzzy
-msgid "month(s)"
-msgstr "mesos."
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:9
+msgid "Always use the last day (or day of week) in the month?"
+msgstr "Voleu utilitzar sempre el darrer dia (o dia de la setmana) del mes?"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:10
 msgid "same week & day"
 msgstr "la mateixa setmana i dia"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "week(s)"
-msgstr "setmanes."
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "year(s)"
-msgstr "Anys"
+msgid "Match the \"day of week\" and \"week of month\"? (for example, the \"second Tuesday\" of every month)"
+msgstr "Concordança amb el «dia de la setmana» i la «setmana del mes»? (p.ex. el «segon dimarts» de cada mes)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-tree-view-owner.glade.h:2
 msgid "Only show _active owners"
@@ -14727,35 +9095,28 @@
 msgstr "Voleu mostrar els elements amb un saldo zero?"
 
 #: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:1
-msgid "Most recently opened file"
-msgstr "Fitxer més recent"
+msgid "Number of files in history"
+msgstr "Número de fitxers a l'historial"
 
 #: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:2
-msgid "Next most recently opened file"
-msgstr "Fitxer recent següent"
+msgid "This setting contains the number of files to keep in the Recently Opened Files menu. This value may be set to zero to disable the file history. This number has a maximum value of 10."
+msgstr "Aquest paràmetre conté el nombre de fitxers a mantenir en el menú de fitxers recents. El valor màxim és 10, mentre que un valor de 0 inhabilitarà l'historial de fitxers recents."
 
 #: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:3
-msgid "Number of files in history"
-msgstr "Número de fitxers a l'historial"
+msgid "Most recently opened file"
+msgstr "Fitxer més recent"
 
 #: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:4
 msgid "This field contains the full path of the most recently opened file."
 msgstr "Aquest camp conté el camí complet de l'últim fitxer carregat."
 
 #: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"This field contains the full path of the next most recently opened file."
-msgstr "Aquest camp conté el camí complet de l'últim fitxer carregat següent."
+msgid "Next most recently opened file"
+msgstr "Fitxer recent següent"
 
 #: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"This setting contains the number of files to keep in the Recently Opened "
-"Files menu. This value may be set to zero to disable the file history. This "
-"number has a maximum value of 10."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre conté el nombre de fitxers a mantenir en el menú de fitxers "
-"recents. El valor màxim és 10, mentre que un valor de 0 inhabilitarà "
-"l'historial de fitxers recents."
+msgid "This field contains the full path of the next most recently opened file."
+msgstr "Aquest camp conté el camí complet de l'últim fitxer carregat següent."
 
 #: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:334
 #, c-format
@@ -14786,6 +9147,4008 @@
 msgid "Profits:"
 msgstr "Beneficis:"
 
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:192
+msgid "The book was closed successfully."
+msgstr "Ell llibre s'ha tancat amb èxit."
+
+#. Translators: %s is a date string. %d is the number of books
+#. * that will be created. This is a ngettext(3) message (but
+#. * only for the %d part).
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:317
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The earliest transaction date found in this book is %s. Based on the selection made above, this book will be split into %d book."
+msgid_plural "The earliest transaction date found in this book is %s. Based on the selection made above, this book will be split into %d books."
+msgstr[0] "La data més primerenca de transacció que s'ha trobat en aquest llibre és %s. En base a la selecció feta a dalt, aquest llibre es dividirà en %d llibres. Cliqueu a \"Endavant\" per començar a tancar el llibre més primerenc."
+msgstr[1] "La data més primerenca de transacció que s'ha trobat en aquest llibre és %s. En base a la selecció feta a dalt, aquest llibre es dividirà en %d llibres. Cliqueu a \"Endavant\" per començar a tancar el llibre més primerenc."
+
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:371
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You have asked for a book to be created. This book will contain all transactions up to midnight %s (for a total of %d transactions spread over %d accounts).\n"
+"\n"
+" Amend the Title and Notes or Click on 'Forward' to proceed.\n"
+" Click on 'Back' to adjust the dates or 'Cancel'."
+msgstr "Heu demanat que es creï un llibre. Aquest llibre conté totes les transaccions fins a la mitjanit %s (per a un total de %d transaccions distribuïdes entre %d comptes). Cliqueu sobre 'Endavant\" per crear aquest llibre. Cliqueu sobre 'Enrere\" per ajustar les dates."
+
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:388
+#, c-format
+msgid "Period %s - %s"
+msgstr "Període %s - %s"
+
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:407
+#, c-format
+msgid ""
+"The book will be created with the title %s when you\n"
+"\n"
+"Click on 'Apply', Click on 'Back' to adjust or 'Cancel'."
+msgstr ""
+
+#. Translation FIXME: Can this %s-containing message please be
+#. replaced by one single message? Either this closing went
+#. successfully ("success", "congratulations") or something else
+#. should be displayed anyway.
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:528
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Congratulations! You are done closing books!\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Enhorabona! heu finalitzat el tancament dels llibres."
+
+#. Change the text so that its more mainingful for this assistant
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:594
+msgid "Period:"
+msgstr "Període:"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:396
+msgid "Selected"
+msgstr "Seleccionat"
+
+#. Translators: '%s' is the name of the selected account hierarchy template.
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:506
+#, c-format
+msgid "Accounts in '%s'"
+msgstr "Tipus de comptes a «%s»"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:514
+#, fuzzy
+msgid "No description provided."
+msgstr "(sense descripció)"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:529
+msgid "Accounts in Category"
+msgstr "Comptes a la categoria"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:741
+msgid "zero"
+msgstr "zero"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:754
+msgid "existing account"
+msgstr "compte existent"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:971
+msgid "Use Existing"
+msgstr "Utilitza l'existent"
+
+#. { name, default txn memo, throughEscrowP, specSrcAcctP }
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:111
+msgid "Taxes"
+msgstr "Impostos"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:111
+msgid "Tax Payment"
+msgstr "Pagament d'impostos"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:112
+msgid "Insurance"
+msgstr "Assegurança"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:112
+msgid "Insurance Payment"
+msgstr "Pagament d'assegurança"
+
+#. Translators: PMI stands for Private Mortgage Insurance.
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:114
+msgid "PMI"
+msgstr "Assegurança d'amortització privada"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:114
+msgid "PMI Payment"
+msgstr "Pagament de l'assegurança d'amortització privada"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:115
+msgid "Other Expense"
+msgstr "Altres despeses"
+
+# FIXME: (dpm)
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:115
+msgid "Miscellaneous Payment"
+msgstr "Pagament miscel·lani"
+
+#. Add payment checkbox.
+#. Translators: %s is "Taxes",
+#. * "Insurance", or similar.
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:746
+#, c-format
+msgid "... pay \"%s\"?"
+msgstr "... pagar «%s»?"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:758
+msgid "via Escrow account?"
+msgstr "a través del compte d'aval?"
+
+#. Translators: %s is "Taxes", or "Insurance", or similar
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1441
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Loan Repayment Option: \"%s\""
+msgstr "Calculadora financera"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1837 ../src/gnome/assistant-loan.c:3011
+msgid "Principal"
+msgstr "Capital total"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:2917
+#, fuzzy
+msgid "Escrow Payment"
+msgstr "Pagaments addicionals"
+
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:441
+msgid "Error adding price."
+msgstr "S'ha produït un error en afegir la cotització."
+
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
+#. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:616
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:117
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:118
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:359
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2658 ../intl-scm/guile-strings.c:3558
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3598 ../intl-scm/guile-strings.c:4076
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4142 ../intl-scm/guile-strings.c:4384
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4454 ../intl-scm/guile-strings.c:4740
+msgid "Shares"
+msgstr "Accions"
+
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:807
+msgid "You don't have any stock accounts with balances!"
+msgstr "No teniu cap compte de valors amb saldos!"
+
+#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:153
+msgid "That commodity is currently used by at least one of your accounts. You may not delete it."
+msgstr "Aquesta acció o divisa està essent utilitzada en almenys un dels vostres comptes. No la podeu suprimir."
+
+#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:167
+msgid "This commodity has price quotes. Are you sure you want to delete the selected commodity and its price quotes?"
+msgstr "Aquesta acció o divisa té cotitzacions. Esteu segur de voler suprimir l'acció o divisa seleccionada i les seves cotitzacions?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:174
+msgid "Are you sure you want to delete the selected commodity?"
+msgstr "Esteu segur de voler esborrar l'acció o divisa seleccionada?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:183
+msgid "Delete commodity?"
+msgstr "Voleu suprimir l'acció o divisa?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:312
+msgid "This program can only calculate one value at a time. You must enter values for all but one quantity."
+msgstr "Aquest programa només pot calcular un valor a la vegada. Heu d'entrar valors per a tots els camps excepte el que voleu que sigui calculat."
+
+#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:314
+msgid "GnuCash cannot determine the value in one of the fields. You must enter a valid expression."
+msgstr "El GnuCash no pot determinar el valor en un dels camps. Heu d'introduir una expressió vàlida."
+
+#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:353
+msgid "The interest rate cannot be zero."
+msgstr "El tipus d'interès no pot ser zero."
+
+#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:372
+msgid "The number of payments cannot be zero."
+msgstr "El nombre de pagaments no pot ser zero."
+
+#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:377
+msgid "The number of payments cannot be negative."
+msgstr "El nombre de pagaments no pot ser negatiu."
+
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:103
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:104
+msgid "All Accounts"
+msgstr "Tots els comptes"
+
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:110
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:111
+#: ../src/import-export/import-match-picker.c:348
+msgid "Balanced"
+msgstr "Saldat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:113
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:114
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:467
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:467
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1317 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1317
+#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:349
+msgid "Reconcile"
+msgstr "Conciliació"
+
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:115
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:116
+msgid "Share Price"
+msgstr "Cotització de l'acció"
+
+#. src/report/report-system/html-fonts.scm
+#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:849 ../intl-scm/guile-strings.c:2052
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3548 ../intl-scm/guile-strings.c:4098
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
+
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:861
+msgid "Gains"
+msgstr "Guanys"
+
+#. src/report/standard-reports/average-balance.scm
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:926 ../intl-scm/guile-strings.c:2734
+msgid "Gain/Loss"
+msgstr "Guanys/pèrdues"
+
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:976
+#, c-format
+msgid "Lots in Account %s"
+msgstr "Paquets del compte %s"
+
+#. Translators: %d is the number of prices. This
+#. is a ngettext(3) message.
+#: ../src/gnome/dialog-price-edit-db.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete the selected price?"
+msgid_plural "Are you sure you want to delete the %d selected prices?"
+msgstr[0] "Esteu segur de voler esborrar la cotització (%d) seleccionada?"
+msgstr[1] "Esteu segur de voler esborrar les %d cotitzacions seleccionades?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-price-edit-db.c:191
+msgid "Delete prices?"
+msgstr "Voleu suprimir les cotitzacions?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:215
+#, fuzzy
+msgid "You must select a Security."
+msgstr "Heu d'escollir una divisa."
+
+#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:220
+#, fuzzy
+msgid "You must select a Currency."
+msgstr "Heu d'escollir una divisa."
+
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:861
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:861
+msgid "Cannot save check format file."
+msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer dels formats de xec."
+
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1550
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1550
+msgid "There is a duplicate check format file."
+msgstr "Hi ha un fitxer dels formats de xec duplicat."
+
+#. Translators: %1$s is the type of the first check
+#. * format (user defined or application defined); %2$s
+#. * is the filename of that format; %3$s the type of
+#. * the other check format; and %4$s the filename of
+#. * that other format.
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1558
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The GUIDs in the %s check format file '%s' and the %s check format file '%s' match."
+msgstr "Els números GUID del format de xec %s en el fitxer «%s» concorden amb el format de xec %s en el fitxer «%s»."
+
+#. Translators: This is a directory name. It may be presented to
+#. * the user to indicate that some data file was defined by the
+#. * gnucash application.
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1599
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1599
+msgid "application"
+msgstr "aplicació"
+
+#. Translators: This is a directory name. It may be presented to
+#. * the user to indicate that some data file was defined by a
+#. * user herself.
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1607
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1607
+msgid "user"
+msgstr "usuari"
+
+#: ../src/gnome/dialog-progress.c:483 ../src/gnome/dialog-progress.c:532
+msgid "(paused)"
+msgstr "(pausat)"
+
+#: ../src/gnome/dialog-progress.c:767 ../src/gnome/dialog-progress.c:770
+msgid "Complete"
+msgstr "Finalitzat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:169 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:168
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2203 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2203
+msgid "_Transaction"
+msgstr "_Assentament"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:203 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:202
+#, fuzzy
+msgid "This Scheduled Transaction has changed; are you sure you want to cancel?"
+msgstr "Aquest assentament periòdic ha canviat. Esteu segur de voler cancel·lar?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:656 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:649
+#, c-format
+msgid "Couldn't parse credit formula for split \"%s\"."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar la fórmula del crèdit per al desglossament «%s»."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:684 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:677
+#, c-format
+msgid "Couldn't parse debit formula for split \"%s\"."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar la fórmula del dèbit per al desglossament «%s»."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:718 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:711
+#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:260
+msgid "The Scheduled Transaction Editor cannot automatically balance this transaction. Should it still be entered?"
+msgstr "L'editor d'assentaments periòdics no pot saldar aquest assentament automàticament. Voleu registrar-lo de totes maneres?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:739 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:732
+msgid "Please name the Scheduled Transaction."
+msgstr "Introduïu un nom per a l'assentament periòdic."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:767 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:759
+#, c-format
+msgid "A Scheduled Transaction with the name \"%s\" already exists. Are you sure you want to name this one the same?"
+msgstr "Ja existeix un assentament periòdic amb el nom «%s». Esteu segur de voler anomenar aquest de la mateixa manera?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:795 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:787
+msgid "Scheduled Transactions with variables cannot be automatically created."
+msgstr "No es poden crear assentaments periòdics amb variables automàticament."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:805 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:797
+msgid "Scheduled Transactions without a template transaction cannot be automatically created."
+msgstr "No es poden crear assentaments periòdics automàticament sense un assentament plantilla."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:820 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:812
+msgid "Please provide a valid end selection."
+msgstr "Introduïu una selecció vàlida per al final."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:838 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:830
+msgid "There must be some number of occurrences."
+msgstr "Heu d'especificar un nombre d'ocurrències."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:847 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:839
+#, c-format
+msgid "The number of remaining occurrences (%d) is greater than the number of total occurrences (%d)."
+msgstr "El nombre d'ocurrències restants (%d) és més gran que el nombre d'ocurrències total (%d)."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:879 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:871
+msgid "You have attempted to create a Scheduled Transaction which will never run. Do you really want to do this?"
+msgstr "Esteu intentant crear un assentament periòdic que mai serà executat. Esteu segur de voler-ho fer?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1380 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1372
+msgid "(never)"
+msgstr "(mai)"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1548 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1540
+msgid "The current template transaction has been changed. Would you like to record the changes?"
+msgstr "L'assentament plantilla actual ha canviat. Voleu enregistrar-ne els canvis?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1804 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1797
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:230
+msgid "Scheduled Transactions"
+msgstr "Assentaments periòdics"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1325
+msgid "Note: If you have already accepted changes to the Template, Cancel will not revoke them."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:557
+msgid "The Scheduled Transaction is unbalanced. You are strongly encouraged to correct this situation."
+msgstr "L'assentament periòdic no està saldat. Hauríeu de corregir aquesta situació."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:781
+msgid "Cannot create a Scheduled Transaction from a Transaction currently being edited. Please Enter the Transaction before Scheduling."
+msgstr "No es pot crear un assentament periòdic a partir d'un assentament en edició. Hauríeu de completar l'assentament abans de programar-lo."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:388
+msgid "Ignored"
+msgstr "Ignorat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:389
+msgid "Postponed"
+msgstr "Ajornat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:390
+msgid "To-Create"
+msgstr "Per crear"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:391
+msgid "Reminder"
+msgstr "Recordatori"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:392
+msgid "Created"
+msgstr "Creat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:525
+msgid "(Need Value)"
+msgstr "(Es requereix un valor)"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:821
+#, fuzzy, c-format
+msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (One transaction automatically created)"
+msgid_plural "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d transactions automatically created)"
+msgstr[0] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'ha creat %d transacció automàticament)"
+msgstr[1] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'han creat %d transaccions automàticament)"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:943
+msgid "Transaction"
+msgstr "Asse_ntament"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:959
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:24
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:23
+msgid "Status"
+msgstr "Estat"
+
+#. ################## Added for Reg2 #################
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:1028
+msgid "Created Transactions"
+msgstr "Assentaments creats"
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:285
+msgid "Last Valid Year: "
+msgstr "Últim any vàlid: "
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:286
+#, fuzzy
+msgid "Form Line Data: "
+msgstr "Dades de les línies del formulari: :"
+
+#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:287 ../intl-scm/guile-strings.c:2564
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4308
+msgid "Code"
+msgstr "Codi"
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:362
+msgid "now"
+msgstr "ara"
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1137
+msgid "Income Tax Identity"
+msgstr "Identidad de l'Impost sobre la Renda"
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1201
+msgid "CAUTION: If you set TXF categories, and later change 'Type', you will need to manually reset those categories one at a time"
+msgstr "ADVERTIMENT: Si establiu categories TXF, i després canvieu 'Tipus\", haureu de reestablir manualment aquestes categories una per una"
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1350
+msgid "Form"
+msgstr "Formulari"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-account-tree.c:59
+msgid "New Accounts _Page"
+msgstr "_Pàgina de comptes nova"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-account-tree.c:60
+msgid "Open a new Account Tree page"
+msgstr "Obre una pàgina d'arbre de comptes nova"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:107
+msgid "New _File"
+msgstr "Fitxer _nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:108
+msgid "Create a new file"
+msgstr "Crea un fitxer now"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:112
+msgid "_Open..."
+msgstr "_Obre..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:113
+msgid "Open an existing GnuCash file"
+msgstr "Obre un fitxer del GnuCash"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:117
+msgid "_Save"
+msgstr "_Desa"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:118
+msgid "Save the current file"
+msgstr "Desa el fitxer actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:122
+msgid "Save _As..."
+msgstr "_Anomena i desa..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:123
+msgid "Save this file with a different name"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:127
+msgid "Re_vert"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:128
+msgid "Reload the current database, reverting all unsaved changes"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:133
+msgid "Export _Accounts"
+msgstr "Exporta els _comptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:134
+msgid "Export the account hierarchy to a new GnuCash datafile"
+msgstr "Exporta l'arbre de comptes a un fitxer de dades del GnuCash nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:141
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:242
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:241
+msgid "_Find..."
+msgstr "_Cerca..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:142
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:243
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:242
+msgid "Find transactions with a search"
+msgstr "Cerca transaccions"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Ta_x Report Options"
+msgstr "Opcions de l'inf_orme"
+
+#. Translators: currently implemented are *
+#. * US: income tax and           *
+#. * DE: VAT                *
+#. * So adjust this string
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:152
+msgid "Setup relevant accounts for tax reports, e.g. US income tax"
+msgstr ""
+
+#. Actions menu
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:158
+msgid "_Scheduled Transactions"
+msgstr "A_ssentaments periòdics"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:160
+msgid "_Scheduled Transaction Editor"
+msgstr "Editor d'a_ssentaments periòdics"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:161
+msgid "The list of Scheduled Transactions"
+msgstr "La llista dels assentaments periòdics"
+
+# FIXME: execució sona molt macabre... (dpm)
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:165
+msgid "Since _Last Run..."
+msgstr "A partir de l'ú_ltima vegada..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:166
+msgid "Create Scheduled Transactions since the last time run"
+msgstr "Crea assentaments periòdics a partir de l'última vegada que fou executat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:170
+msgid "_Mortgage & Loan Repayment..."
+msgstr "A_mortització d'hipoteques i préstecs..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:171
+msgid "Setup scheduled transactions for repayment of a loan"
+msgstr "Configura assentaments periòdics per a l'amortització d'un préstec"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:174
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2344
+#, fuzzy
+msgid "B_udget"
+msgstr "Pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:177
+msgid "Close _Books"
+msgstr "Tanca els _llibres"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:178
+msgid "Archive old data using accounting periods"
+msgstr "Arxiva les dades antigues utilitzant els períodes comptables"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:186
+msgid "_Price Editor"
+msgstr "_Editor de cotitzacions"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:187
+msgid "View and edit the prices for stocks and mutual funds"
+msgstr "Visualitza i edita els preus de les accions i fons d'inversió"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:191
+msgid "_Security Editor"
+msgstr "Editor de _valors"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:192
+msgid "View and edit the commodities for stocks and mutual funds"
+msgstr "Visualitza i edita els béns corresponents a accions i fons d'inversió"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:196
+#, fuzzy
+msgid "_Loan Repayment Calculator"
+msgstr "_Calculadora financera"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:197
+#, fuzzy
+msgid "Use the loan/mortgage repayment calculator"
+msgstr "Utilitza la calculadora financera"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:201
+#, fuzzy
+msgid "_Close Book"
+msgstr "Tanca el llibre"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:202
+#, fuzzy
+msgid "Close the Book at the end of the Period"
+msgstr "Mostra les pestanyes a l'esquerra de la finestra."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:209
+msgid "_Tips Of The Day"
+msgstr "_Consells del dia"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:210
+msgid "View the Tips of the Day"
+msgstr "Mostra els consells del dia"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:546
+msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time."
+msgstr "No hi ha cap assentament periòdic a registrar en aquests moments."
+
+#. Translators: %d is the number of transactions. This is a
+#. ngettext(3) message.
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:571
+#, c-format
+msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d transaction automatically created)"
+msgid_plural "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d transactions automatically created)"
+msgstr[0] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'ha creat %d transacció automàticament)"
+msgstr[1] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'han creat %d transaccions automàticament)"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:59
+msgid "New Budget"
+msgstr "Pressupost nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:60
+msgid "Create a new Budget"
+msgstr "Crea un pressupost nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:65
+msgid "Open Budget"
+msgstr "Obre un pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:66
+msgid "Open an existing Budget"
+msgstr "Obre un pressupost existent"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:71
+#, fuzzy
+msgid "Copy Budget"
+msgstr "Obre un pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Copy an existing Budget"
+msgstr "Obre un pressupost existent"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:287
+msgid "Select a Budget"
+msgstr "Seleccioneu un pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:165
+msgid "Create a new Account"
+msgstr "Crea un compte nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:169
+msgid "New Account _Hierarchy..."
+msgstr "A_rbre de comptes nou..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:170
+msgid "Extend the current book by merging with new account type categories"
+msgstr "Amplia l'arbre de comptes actual inserint-hi categories de compte noves"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:174
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:128
+msgid "Open _Account"
+msgstr "Obre el _compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:175
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:129
+msgid "Open the selected account"
+msgstr "Obre el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:179
+#, fuzzy
+msgid "Open _Old Style Register Account"
+msgstr "Obre el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:180
+#, fuzzy
+msgid "Open the old style register selected account"
+msgstr "Obre el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:184
+#, fuzzy
+msgid "Open _SubAccounts"
+msgstr "Obre els _subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:185
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:135
+msgid "Open the selected account and all its subaccounts"
+msgstr "Obre el compte seleccionat i tots els seus subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:189
+#, fuzzy
+msgid "Open Old St_yle Subaccounts"
+msgstr "Obre els _subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:190
+#, fuzzy
+msgid "Open the old style register selected account and all its subaccounts"
+msgstr "Obre el compte seleccionat i tots els seus subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:196
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:237
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:236
+msgid "Edit _Account"
+msgstr "Edita el _compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:197
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:238
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:237
+msgid "Edit the selected account"
+msgstr "Edita el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:201
+msgid "_Delete Account..."
+msgstr "_Suprimeix el compte..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:202
+msgid "Delete selected account"
+msgstr "Suprimeix el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:206
+msgid "_Renumber Subaccounts..."
+msgstr "_Torna a numerar els subcomptes..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:207
+msgid "Renumber the children of the selected account"
+msgstr "Torna a numerar els subcomptes del compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:219
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:325
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:325
+msgid "_Reconcile..."
+msgstr "_Concilia..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:220
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:326
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:326
+msgid "Reconcile the selected account"
+msgstr "Concilia el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:224
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:330
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:330
+#, fuzzy
+msgid "_Auto-clear..."
+msgstr "Client _nou..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:225
+msgid "Automatically clear individual transactions, given a cleared amount"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:230
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:321
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:321
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2244 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2244
+msgid "Transfer funds from one account to another"
+msgstr "Transfereix fons d'un compte a un altre"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:234
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:335
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:335
+msgid "Stoc_k Split..."
+msgstr "_Divisió d'accions..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:235
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:336
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:336
+msgid "Record a stock split or a stock merger"
+msgstr "Registra una divisió o una fusió d'accions"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:239
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:340
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:340
+msgid "View _Lots..."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:240
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:341
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:341
+msgid "Bring up the lot viewer/editor window"
+msgstr "Mostra la finestra del visualitzador/editor de paquets"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:244
+msgid "Check & Repair A_ccount"
+msgstr "Comprova i repara el _compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:245
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2249 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2249
+msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this account"
+msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en aquest compte, i els repara"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:249
+msgid "Check & Repair Su_baccounts"
+msgstr "Comprova i repara els su_bcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:250
+msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this account and its subaccounts"
+msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en aquest compte i els seus subcomptes, i els repara"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:255
+msgid "Check & Repair A_ll"
+msgstr "Comprova i repara'ls _tots"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:256
+msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in all accounts"
+msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en tots els comptes, i els repara"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:308
+#, fuzzy
+msgid "Open2"
+msgstr "Obre"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1146
+#, c-format
+msgid "Deleting account %s"
+msgstr "S'està suprimint el compte %s"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1270
+#, c-format
+msgid "The account %s will be deleted."
+msgstr "Se suprimirà el compte %s."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1283
+#, c-format
+msgid "All transactions in this account will be moved to the account %s."
+msgstr "Es traslladaran totes les transaccions d'aquest compte cap al compte %s."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1289
+msgid "All transactions in this account will be deleted."
+msgstr "Se suprimiran totes les transaccions d'aquest compte."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1298
+#, c-format
+msgid "All of its sub-accounts will be moved to the account %s."
+msgstr "Es traslladaran tots els seus subcomptes cap al compte %s"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1304
+msgid "All of its subaccounts will be deleted."
+msgstr "Se suprimiran tots els seus subcomptes."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1309
+#, c-format
+msgid "All sub-account transactions will be moved to the account %s."
+msgstr "Es traslladaran totes les transaccions dels subcomptes cap al compte %s."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1315
+msgid "All sub-account transactions will be deleted."
+msgstr "Se suprimiran totes les transaccions dels subcomptes."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1320
+msgid "Are you sure you want to do this?"
+msgstr "Esteu segur de voler-ho fer?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:134
+msgid "Open _Subaccounts"
+msgstr "Obre els _subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:141
+msgid "_Delete Budget"
+msgstr "_Suprimeix el presupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:142
+msgid "Delete this budget"
+msgstr "Suprimeix aquest pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:146
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:11
+msgid "Budget Options"
+msgstr "Opcions del pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:147
+msgid "Edit this budget's options"
+msgstr "Edita les opcions d'aquest pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:151
+msgid "Estimate Budget"
+msgstr "Estima un pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:153
+msgid "Estimate a budget value for the selected accounts from past transactions"
+msgstr "Estima el valor d'un pressuport per als comptes seleccionats a partir de les transaccions anteriors"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:180
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:12
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1093
+msgid "Options"
+msgstr "Opcions"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:181
+msgid "Estimate"
+msgstr "Estima"
+
+#. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/budget.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:276
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:318
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:806 ../intl-scm/guile-strings.c:2974
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3026 ../intl-scm/guile-strings.c:3030
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3036 ../intl-scm/guile-strings.c:3048
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3054 ../intl-scm/guile-strings.c:3074
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3234 ../intl-scm/guile-strings.c:3236
+msgid "Budget"
+msgstr "Pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:845
+#, c-format
+msgid "Delete %s?"
+msgstr "Voleu suprimir %s?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:916
+msgid "You must select at least one account to estimate."
+msgstr "Heu d'escollir com a mínim un compte per a l'estimació."
+
+#. **********************************************************
+#. Actions
+#. **********************************************************
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:189
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:188
+msgid "Cu_t Transaction"
+msgstr "Re_talla l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:190
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:189
+msgid "_Copy Transaction"
+msgstr "_Copia l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:191
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:190
+msgid "_Paste Transaction"
+msgstr "Engan_xa l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:192
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:191
+msgid "Dup_licate Transaction"
+msgstr "Dup_lica l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:194
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:193
+#, fuzzy
+msgid "Cu_t Split"
+msgstr "Desglossament automàtic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:195
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:194
+#, fuzzy
+msgid "_Copy Split"
+msgstr "Desglossament automàtic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:196
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:195
+#, fuzzy
+msgid "_Paste Split"
+msgstr "_Suprimeix el desglossament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:197
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:196
+#, fuzzy
+msgid "Dup_licate Split"
+msgstr "Dup_lica l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:199
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:198
+msgid "Cut the selected transaction into clipboard"
+msgstr "Retalla l'assentament seleccionat al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:200
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:199
+msgid "Copy the selected transaction into clipboard"
+msgstr "Copia l'assentament seleccionat al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:201
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:200
+msgid "Paste the transaction from the clipboard"
+msgstr "Enganxa l'assentament del porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:202
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:201
+msgid "Make a copy of the current transaction"
+msgstr "Fes una còpia de l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:203
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:202
+msgid "Delete the current transaction"
+msgstr "Suprimeix l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:204
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:203
+#, fuzzy
+msgid "Cut the selected split into clipboard"
+msgstr "Retalla l'assentament seleccionat al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:205
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:204
+#, fuzzy
+msgid "Copy the selected split into clipboard"
+msgstr "Copia l'assentament seleccionat al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:206
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:205
+#, fuzzy
+msgid "Paste the split from the clipboard"
+msgstr "Enganxa l'assentament del porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:207
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:206
+#, fuzzy
+msgid "Make a copy of the current split"
+msgstr "Fes una còpia de l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:208
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:207
+#, fuzzy
+msgid "Delete the current split"
+msgstr "Esborra l'entrada actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:215
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:214
+#, fuzzy
+msgid "_Print Checks..."
+msgstr "Im_primeix un xec..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:275
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:274
+msgid "Remo_ve Transaction Splits"
+msgstr "_Suprimeix els desglossaments de l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:276
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:275
+msgid "Remove all splits in the current transaction"
+msgstr "Suprimeix tots els desglossaments de l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:280
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:279
+msgid "_Enter Transaction"
+msgstr "_Registra l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:281
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:280
+msgid "Record the current transaction"
+msgstr "Registra l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:285
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:284
+msgid "Ca_ncel Transaction"
+msgstr "Ca_ncel·la l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:286
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:285
+msgid "Cancel the current transaction"
+msgstr "Cancel·la l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:290
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:289
+msgid "_Void Transaction"
+msgstr "In_valida l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:294
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:293
+msgid "_Unvoid Transaction"
+msgstr "_Desfés la invalidació de l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:298
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:297
+msgid "Add _Reversing Transaction"
+msgstr "Afegeix l'assentament inve_rs"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:302
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:301
+#, fuzzy
+msgid "_Shift Transaction Forward"
+msgstr "Diari d'assen_taments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:331
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:331
+msgid "Automatically clear individual transactions, so as to reach a certain cleared amount"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:345
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:345
+msgid "_Blank Transaction"
+msgstr "Transacció en _blanc"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:346
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:346
+msgid "Move to the blank transaction at the bottom of the register"
+msgstr "Vés a l'assentament en blanc a la part de baix del registre"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:350
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:350
+msgid "Edit E_xchange Rate"
+msgstr "Edita el ti_pus de canvi"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:351
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:351
+msgid "Edit the exchange rate for the current transaction"
+msgstr "Edita el tipus de canvi de l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:356
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:356
+msgid "Jump to the corresponding transaction in the other account"
+msgstr "Salta a l'assentament corresponent de l'altre compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:360
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:360
+msgid "Sche_dule..."
+msgstr "Pla_nifica..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:361
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:361
+msgid "Create a Scheduled Transaction with the current transaction as a template"
+msgstr "Crea un assentament periòdic utilitzant l'assentament actual com a plantilla"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:365
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:365
+msgid "_All transactions"
+msgstr "_Tots els assentaments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:369
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:369
+msgid "_This transaction"
+msgstr "A_questa assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:376
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:376
+msgid "Account Report"
+msgstr "Informe de compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:377
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:377
+msgid "Open a register report for this Account"
+msgstr "Obre un informe de registre per a aquest compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:381
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:381
+msgid "Account Transaction Report"
+msgstr "Informe d'assentament del compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:382
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:382
+msgid "Open a register report for the selected Transaction"
+msgstr "Obre un informe de registre per a l'assentament seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:392
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:392
+msgid "_Double Line"
+msgstr "Línia _doble"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:393
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:393
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:75
+msgid "Show two lines of information for each transaction"
+msgstr "Mostra dues línies d'informació per a cada assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:399
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:399
+msgid "Show all splits in the current transaction"
+msgstr "Mostra tots els desglossaments de l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:410
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:410
+msgid "_Basic Ledger"
+msgstr "Llibre _major bàsic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:411
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:411
+msgid "Show transactions on one or two lines"
+msgstr "Mostra les transaccions en una o dues línies"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:415
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:415
+msgid "_Auto-Split Ledger"
+msgstr "Llibre major _autodesglossat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:416
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:416
+msgid "Show transactions on one or two lines and expand the current transaction"
+msgstr "Mostra les transaccions en una o dues línies i amplia l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:421
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:421
+msgid "Show expanded transactions with all splits"
+msgstr "Mostra les transaccions ampliades amb tots els desglossaments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:464
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:464
+msgid "Split"
+msgstr "Desglossa"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:465
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:465
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:23
+msgid "Schedule"
+msgstr "Planifica"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:468
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:468
+#: ../src/gnome/window-autoclear.c:94
+#, fuzzy
+msgid "Auto-clear"
+msgstr "Llindar de _neteja automàtica"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:662
+msgid "You have tried to open an account in the old register while it is open in the new register."
+msgstr ""
+
+#. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:735
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1558
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2515
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1609
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2282
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3568
+msgid "General Ledger"
+msgstr "Llibre major general"
+
+#. Translators: %s is the name
+#. of the tab page
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1494
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1548
+#, c-format
+msgid "Save changes to %s?"
+msgstr "Voleu desar els canvis a %s?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1498
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1552
+msgid "This register has pending changes to a transaction. Would you like to save the changes to this transaction, discard the transaction, or cancel the operation?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1501
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1555
+msgid "_Discard Transaction"
+msgstr "Des_carta l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1505
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1559
+msgid "_Save Transaction"
+msgstr "_Desa l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1537
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1572
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1584
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1607
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1657
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1701
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1588
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1623
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1635
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1658
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1708
+msgid "unknown"
+msgstr "desconegut"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1560
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2521
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1611
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2288
+msgid "Portfolio"
+msgstr "Cartera"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1562
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2527
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1613
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2294
+msgid "Search Results"
+msgstr "Resultats de la cerca"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2517
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2284
+msgid "General Ledger Report"
+msgstr "Informe del llibre major general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2523
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2290
+msgid "Portfolio Report"
+msgstr "Informe de la cartera"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2529
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2296
+msgid "Search Results Report"
+msgstr "Informe dels resultats de la cerca"
+
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2535
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2302
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4102
+msgid "Register Report"
+msgstr "Informe de del registre"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2551
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2318
+msgid "and subaccounts"
+msgstr "i els subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2697
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2500
+#, fuzzy
+msgid "Print checks from multiple accounts?"
+msgstr "coincideix amb tots els comptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2699
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2502
+msgid "This search result contains splits from more than one account. Do you want to print the checks even though they are not all from the same account?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2710
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2513
+#, fuzzy
+msgid "_Print checks"
+msgstr "Imprimeix el xec"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2728
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2531
+msgid "You can only print checks from a bank account register or search results."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2888
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2723
+msgid "You cannot void a transaction with reconciled or cleared splits."
+msgstr "No podeu invalidar un assentament amb desglossaments conciliats o liquidats."
+
+#. Translations: The %s is the name of the plugin page
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3039
+#, c-format
+msgid "Sort %s by..."
+msgstr "Ordena %s per..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:660
+msgid "You have tried to open an account in the new register while it is open in the old register."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:733
+#, fuzzy
+msgid "General Ledger2"
+msgstr "Llibre major general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:131
+msgid "_Scheduled"
+msgstr "_Planificat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:133
+msgid "_New"
+msgstr "_Nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:134
+msgid "Create a new scheduled transaction"
+msgstr "Crea un assentament periòdic nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:138
+#, fuzzy
+msgid "_New 2"
+msgstr "_Nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:139
+#, fuzzy
+msgid "Create a new scheduled transaction 2"
+msgstr "Crea un assentament periòdic nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:144
+msgid "Edit the selected scheduled transaction"
+msgstr "Edita l'assentament periòdic nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:148
+#, fuzzy
+msgid "_Edit 2"
+msgstr "_Edita"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:149
+#, fuzzy
+msgid "Edit the selected scheduled transaction 2"
+msgstr "Edita l'assentament periòdic nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:154
+msgid "Delete the selected scheduled transaction"
+msgstr "Suprimeix l'assentament periòdic nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:359
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Transactions"
+msgstr "Asse_ntament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Upcoming Transactions"
+msgstr "Assentaments invalidats?"
+
+#. FIXME: Does this always refer to only one transaction? Or could
+#. multiple SXs be deleted as well? Ideally, the number of
+#. to-be-deleted SXs should be mentioned here; see
+#. dialog-sx-since-last-run.c:807
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:741
+msgid "Do you really want to delete this scheduled transaction?"
+msgstr "Esteu segur de voler suprimir aquest assentament periòdic?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:50
+#, fuzzy
+msgid "Old St_yle General Ledger"
+msgstr "Llibre ma_jor general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:51
+#, fuzzy
+msgid "Open an old style general ledger window"
+msgstr "Obre una finestra de llibre major general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:49
+msgid "_General Ledger"
+msgstr "Llibre ma_jor general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:50
+msgid "Open a general ledger window"
+msgstr "Obre una finestra de llibre major general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:631 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:579
+msgid "<No information>"
+msgstr "<Sense informació>"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1455 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:730
+msgid "Balancing entry from reconcilation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1910 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:862
+msgid "Present:"
+msgstr "Actual:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1911 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:863
+msgid "Future:"
+msgstr "Futur:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1912 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:864
+msgid "Cleared:"
+msgstr "Liquidat:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1913 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:865
+msgid "Reconciled:"
+msgstr "Conciliat:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1914 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:866
+msgid "Projected Minimum:"
+msgstr "Mínim projectat:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1918 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:870
+msgid "Shares:"
+msgstr "Accions:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1919 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:871
+msgid "Current Value:"
+msgstr "Valor Actual:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1993 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:995
+msgid "This account register is read-only."
+msgstr "El registre d'aquest compte és només de lectura."
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2036 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1038
+msgid "This account may not be edited. If you want to edit transactions in this register, please open the account options and turn off the placeholder checkbox."
+msgstr "Aquest compte no es pot editar. En cas que vulgueu editar els assentaments en aquest registre, haureu de modificar les opcions del compte i desactivar la casella «Contenidor»."
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2043 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1045
+msgid "One of the sub-accounts selected may not be edited. If you want to edit transactions in this register, please open the sub-account options and turn off the placeholder checkbox. You may also open an individual account instead of a set of accounts."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:946
+#, fuzzy
+msgid "Account Payable / Receivable Register"
+msgstr "Comptes a cobrar"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:948
+msgid "The register displayed is for Account Payable or Account Receivable. Changing the entries may cause harm, please use the business options to change the entries."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:1
+msgid ""
+"This assistant will help you setup and use accounting periods. \n"
+" \n"
+"Danger: this feature does not work correctly at this time; it is still under development. It will probably damage your data in such a way that it cannot be repaired!"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "Setup Account Period"
+msgstr "Configuració dels períodes comptables"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:5
+msgid ""
+"\n"
+"Select an accounting period and the closing date which must not be in the furure and is greater than the closing date of the previous book.\n"
+"\n"
+"Books will be closed at midnight on the selected date."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:9
+msgid "xxx"
+msgstr "xxx"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:10
+msgid "Book Closing Dates"
+msgstr "Dates de tancament del llibre"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:11
+msgid "Title:"
+msgstr "Títol:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:12
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:13
+msgid "Notes:"
+msgstr "Notes:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:14
+#, fuzzy
+msgid "Account Period Finish"
+msgstr "Període comptable"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:15
+msgid "Press 'Close' to Exit."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:16
+#, fuzzy
+msgid "Summary Page"
+msgstr "Barra de _resum"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This assistant will help you create a set of GnuCash accounts for your assets (such as investments, checking or savings accounts), liabilities (such as loans) and different kinds of income and expenses you might have.\n"
+"\n"
+"Click 'Cancel' if you do not wish to create any new accounts now."
+msgstr ""
+"Aquest assistent us ajudarà a crear un conjunt de comptes del GnuCash per als vostres actius (com ara inversions, llibretes d'estalvi o comptes corrents), passius (com ara préstecs) i les diverses menes d'ingressos i despeses que pugueu tenir. \n"
+"\n"
+"Feu clic a «Cancel·la» si no voleu crear cap compte nou en aquest moment."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:4
+msgid "New Account Hierarchy Setup"
+msgstr "Configuració d'un arbre de comptes nou"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:5
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"Please choose the currency to use for new accounts."
+msgstr "Trieu la divisa a emprar en els comptes nous."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:7
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:58
+#, fuzzy
+msgid "<b>Book Options</b>"
+msgstr "<b>Opcions</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:8
+msgid "Since you are creating a new file, you will next see a dialog for setting book options. These can affect how GnuCash transactions are handled later, during account setup. If you come back to this page without cancelling and starting over, the dialog for setting book options will not be shown a second time when you go forward. You can access it directly from the menu via File->Properties."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:9
+msgid "Choose Currency"
+msgstr "Escolliu la divisa"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:10
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"Select categories that correspond to the ways that you will use GnuCash. Each category you select will cause several accounts to be created. Select the categories that are relevant to you. You can always create additional accounts by hand later."
+msgstr "Seleccioneu les categories que es corresponguin amb la manera com fareu servir el GnuCash. Cada categoria que seleccioneu crearà diversos comptes. Seleccioneu les categories que cregueu rellevants. Sempre podreu crear categories manualment més tard."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:12
+msgid "<b>Categories</b>"
+msgstr "<b>Categories</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:15
+msgid "<b>Category Description</b>"
+msgstr "<b>Descripció de la categoria</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:16
+msgid "Choose accounts to create"
+msgstr "Trieu els comptes a crear"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"If you would like to change an account's name, click on the row containing the account, then click on the account name and change it.\n"
+"\n"
+"Some accounts are marked as \"Placeholder\". Placeholder accounts are used to create a hierarchy of accounts and normally do not have transactions or opening balances. If you would like an account to be a placeholder account, click the checkbox for that account.\n"
+"\n"
+"If you would like an account to have an opening balance, click on the row containing the account, then click on the opening balance field and enter the starting balance.\n"
+"\n"
+"Note: all accounts except Equity and placeholder accounts may have an opening balance.\n"
+msgstr ""
+"Si volguéssiu canviar el nom d'un compte, cliqueu sobre la fila que conté el compte, i a continuació cliqueu sobre el nom del compte i canvieu-lo\n"
+"\n"
+"Alguns comptes estan marcats com a \"Marcador\". Els comptes marcador s'usen per crear una jerarquia de comptes i normalment no tenen transaccions o saldos inicials. Si volguéssiu que un compte fos un compte marcador, cliqueu sobre la caixa de selecció d'aquest compte.\n"
+"\n"
+"Si volguéssiu que un compte tingui un balanç inicial, cliqueu sobre la fila que conté el compte, i a continuació cliqueu sobre el camp de saldo inicial i entreu el saldo inicial.\n"
+"\n"
+"Nota: tots els comptes amb excepció de Patrimoni i comptes marcador han de tenir un saldo inicial.\n"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:26
+#, fuzzy
+msgid "Setup selected accounts"
+msgstr "Suprimeix el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:27
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Press `Apply' to create your new accounts. You will then be able to save them to a file or database.\n"
+"\n"
+"Press `Back' to review your selections.\n"
+"\n"
+"Press `Cancel' to close this dialog without creating any new accounts."
+msgstr ""
+"Premeu «Aplica» per crear els vostres comptes nous.\n"
+"\n"
+"Premeu «Enrere» per revisar les vostres seleccions.\n"
+"\n"
+"Premeu «Cancel·la» per tancar aquest quadre de diàleg sense crear cap compte nou."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:32
+msgid "Finish Account Setup"
+msgstr "Finalització de la configuració dels comptes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This is a step-by-step method for creating a loan repayment within GnuCash. In this assistant, you can input the details of your loan and its repayment along with the details of its payback. Using that information, the appropriate Scheduled Transactions will be created.\n"
+"\n"
+"If you make a mistake or want to make changes later, you can edit the created Scheduled Transactions directly."
+msgstr ""
+"Aquest és un mètode pas a pas per a crear la configuració d'una amortització d'un préstec en el GnuCash. En aquest assistent podreu introduir els paràmetres del vostre préstec i la seva amortització, i facilitar detalls del seu període de devolució. Fent servir aquesta informació, es crearan els assentaments periòdics adaptats a les vostres condicions de pagament.\n"
+"\n"
+"En cas que us equivoqueu en introduir les dades, o bé vulgueu canviar-les més endavant, podreu editar els assentaments periòdics directament."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "Loan / Mortgage Repayment Setup"
+msgstr "Configuració de l'amortització d'una hipoteca o préstec"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:5
+msgid "Enter the Loan Details, as a minimum enter a valid Loan Account and Amount.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:7
+msgid "Interest Rate:"
+msgstr "Tipus d'interès:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:9
+msgid "Length:"
+msgstr "Durada:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:11
+msgid "Loan Account:"
+msgstr "Compte de préstec:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:14
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:16
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:4
+msgid "Type:"
+msgstr "Tipus:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:15
+msgid "Months Remaining:"
+msgstr "Mesos restants:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:16
+msgid "Interest Rate Change Frequency"
+msgstr "Periodicitat de la variació del tipus d'interès"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:17
+msgid "Loan Details"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:18
+msgid ""
+"\n"
+"Do you utilise an escrow account, if so an account must be specified..."
+msgstr ""
+
+# A l'IGU es mostra «Voleu ...» abans de l'«utilitzar» (dpm)
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:20
+msgid "... utilize an escrow account for payments?"
+msgstr "... utilitzar un compte d'aval per als pagaments?"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:21
+msgid "Escrow Account:"
+msgstr "Compte d'aval:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:22
+#, fuzzy
+msgid "Loan Repayment Options"
+msgstr "Calculadora financera"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:23
+msgid ""
+"\n"
+"All accounts must have valid entries to continue.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:26
+msgid "Payment From:"
+msgstr "Pagament de:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:27
+msgid "Principal To:"
+msgstr "Capital total a:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:28
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:48
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:3
+msgid "Name:"
+msgstr "Nom:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:29
+msgid "Interest To:"
+msgstr "Interès a:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:30
+msgid "Repayment Frequency"
+msgstr "Periodicitat de l'amortització"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "Loan Repayment"
+msgstr "Amortització"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:32
+msgid ""
+"\n"
+"All enabled option pages must contain valid entries to continue.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:35
+msgid "Payment To (Escrow):"
+msgstr "Pagament a (aval):"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:36
+msgid "Payment From (Escrow):"
+msgstr "Pagament de (aval):"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:37
+msgid "Payment To:"
+msgstr "Pagament a:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:38
+msgid "Specify Source Account"
+msgstr "Especifiqueu el compte d'origen"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:39
+msgid "Use Escrow Account"
+msgstr "Utilitza el compte d'aval"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:40
+msgid "Part of Payment Transaction"
+msgstr "Part d'un pagament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:42
+msgid "Payment Frequency"
+msgstr "Periodicitat del pagament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:43
+#, fuzzy
+msgid "Previous Option"
+msgstr "Primera opció"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:44
+#, fuzzy
+msgid "Next Option"
+msgstr "Opció numèrica"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:45
+#, fuzzy
+msgid "Loan Payment"
+msgstr "Pagament d'impostos"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:46
+msgid ""
+"\n"
+"Review the details below and if correct press Apply to create the schedule."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:48
+msgid "Range: "
+msgstr "Interval: "
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:49
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:52
+msgid "End Date:"
+msgstr "Data de finalització:"
+
+#. src/report/business-reports/job-report.scm
+#. src/report/business-reports/owner-report.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:50
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1458 ../intl-scm/guile-strings.c:1600
+msgid "Date Range"
+msgstr "Interval de dates"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:51
+#, fuzzy
+msgid "Loan Review"
+msgstr "Revisió"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:52
+#, fuzzy
+msgid "Schedule added successfully."
+msgstr "Ell llibre s'ha tancat amb èxit."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:53
+#, fuzzy
+msgid "Loan Summary"
+msgstr "Resum de comptes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:56
+#, fuzzy
+msgid "Current Year"
+msgstr "Final de l'any actual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:57
+msgid "Now + 1 Year"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:58
+msgid "Whole Loan"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:60
+#, fuzzy
+msgid "Interest Rate"
+msgstr "Tipus d'interès:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:61
+msgid "APR (Compounded Daily)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:62
+msgid "APR (Compounded Weekly)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:63
+msgid "APR (Compounded Monthly)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:64
+msgid "APR (Compounded Quarterly)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:65
+msgid "APR (Compounded Annually)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:66
+#, fuzzy
+msgid "Fixed Rate"
+msgstr "un préstec a interès fix"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:67
+msgid "3/1 Year ARM"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:68
+msgid "5/1 Year ARM"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:69
+msgid "7/1 Year ARM"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:70
+msgid "10/1 Year ARM"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid "This assistant will help you record a stock split or stock merger.\n"
+msgstr "Aquest assistent us ajudarà a registrar una divisió o fusió d'accions."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:3
+#, fuzzy
+msgid "Stock Split Assistant"
+msgstr "Detalls de la divisió d'accions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:4
+msgid "Select the account for which you want to record a stock split or merger."
+msgstr "Seleccioneu el compte en el qual voleu registrar una divisió o fusió d'accions."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:5
+#, fuzzy
+msgid "Stock Split Account"
+msgstr "Compte de valors"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:6
+msgid "Enter the date and the number of shares you gained or lost from the stock split or merger. For stock mergers (negative splits) use a negative value for the share distribution. You can also enter a description of the transaction, or accept the default one."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:8
+msgid "_Shares:"
+msgstr "_Accions:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:9
+msgid "Desc_ription:"
+msgstr "Desc_ripció:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:10
+msgid "Stock Split"
+msgstr "Divisió d'accions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:11
+msgid "If you want to record a stock price for the split, enter it below. You may safely leave it blank."
+msgstr "Si voleu registrar una cotització per a la divisió d'accions, introduïu-la aquí sota. També podeu deixar-la en blanc si ho desitgeu."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:12
+msgid "New _Price:"
+msgstr "_Cotització nova:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:13
+msgid "Currenc_y:"
+msgstr "Di_visa:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:14
+msgid "Stock Split Details"
+msgstr "Detalls de la divisió d'accions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:15
+msgid "If you received a cash disbursement as a result of the stock split, enter the details of that payment here. Otherwise, just click `Forward'."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:16
+msgid "_Amount:"
+msgstr "_Quantitat:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:17
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:28
+msgid "_Memo:"
+msgstr "_Nota d'abonament:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:18
+msgid "Cash In Lieu"
+msgstr "Efectiu en compensació per l'intercanvi"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:19
+msgid "<b>_Income Account</b>"
+msgstr "<b>Compte d'ingressos</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:20
+msgid "<b>A_sset Account</b>"
+msgstr "<b>Compte d'_actiu</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Cash in Lieu"
+msgstr "Efectiu en compensació per l'intercanvi"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:22
+msgid "If you are finished creating the stock split or merger, press `Apply'. You may also press `Back' to review your choices, or `Cancel' to quit without making any changes."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:23
+#, fuzzy
+msgid "Stock Split Finish"
+msgstr "Divisió d'accions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:1
+msgid "Securities"
+msgstr "Valors"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:2
+msgid "<b>Securities</b>"
+msgstr "<b>Valors</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:3
+msgid "Show National Currencies"
+msgstr "Mostra les divises nacionals"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:4
+msgid "Add a new commodity."
+msgstr "Afegeix una nova acció/divisa."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:5
+msgid "Remove the current commodity."
+msgstr "Suprimeix l'acció/divisa actual."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Loan Repayment Calculator"
+msgstr "Calculadora financera"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:2
+msgid "<b>Calculations</b>"
+msgstr "<b>Càlculs</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:3
+msgid "Payment periods"
+msgstr "Terminis de pagament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:4
+msgid "Clear the entry"
+msgstr "Esborra l'entrada"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:5
+msgid "Interest rate"
+msgstr "Tipus d'interès"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:6
+msgid "Present value"
+msgstr "Valor actual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:7
+msgid "Periodic payment"
+msgstr "Pagament periòdic"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:8
+msgid "Future value"
+msgstr "Valor futur"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:9
+msgid "Recalculate the (single) blank entry in the above fields."
+msgstr "Recalcula (l'única) entrada en blanc dels camps superiors."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:10
+msgid "Calculate"
+msgstr "Calcula"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:11
+msgid "<b>Payment Options</b>"
+msgstr "<b>Opcions de pagament</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:12
+msgid "Payment Total:"
+msgstr "Pagament total:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:13
+msgid "total"
+msgstr "total"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:14
+msgid "Discrete"
+msgstr "Discret"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:15
+msgid "Continuous"
+msgstr "Continu"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:18
+msgid "When paid:"
+msgstr "Pagament:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:19
+msgid "Beginning"
+msgstr "A l'inici"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:20
+msgid "End"
+msgstr "Al final"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:21
+msgid "<b>Compounding:</b>"
+msgstr "<b>Càlcul de l'interès:</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:22
+msgid "<b>Period:</b>"
+msgstr "<b>Període:</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:24
+msgid "Annual"
+msgstr "Anual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:25
+msgid "Semi-annual"
+msgstr "Semianual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:26
+msgid "Tri-annual"
+msgstr "Triennal"
+
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:27
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:42
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4656 ../intl-scm/guile-strings.c:4658
+msgid "Quarterly"
+msgstr "Trimestral"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:28
+msgid "Bi-monthly"
+msgstr "Bimensual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:31
+msgid "Bi-weekly"
+msgstr "Quinzenal"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:33
+msgid "Daily (360)"
+msgstr "A diari (360)"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:34
+msgid "Daily (365)"
+msgstr "A diari (365)"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:1
+msgid "Lot Viewer"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:2
+msgid "Enter a name for the highlighted lot."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:3
+msgid "<b>_Notes</b>"
+msgstr "<b>_Notes</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:4
+msgid "Enter any notes you want to make about this lot."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:5
+msgid "<b>_Title</b>"
+msgstr "<b>_Títol</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:6
+msgid "<b>_Lots in This Account</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:7
+#, fuzzy
+msgid "Show only open lots"
+msgstr "Mostra el diagrama"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:8
+#, fuzzy
+msgid "<b>Splits _free</b>"
+msgstr "<b>Informació del desglossament</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid ">>"
+msgstr ">"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:10
+#, fuzzy
+msgid "<<"
+msgstr "<"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "<b>Splits _in lot</b>"
+msgstr "<b>Informació del desglossament</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:12
+#, fuzzy
+msgid "_New Lot"
+msgstr "Compte _nou"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:13
+msgid "Scrub _Account"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:14
+msgid "Scrub the highlighted lot"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:15
+msgid "_Scrub"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:16
+msgid "Delete the highlighted lot"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:1
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Display Welcome Dialog Again?</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Voleu tornar a veure el diàleg de benvinguda?</span>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:2
+msgid "If you press the <i>Yes</i> button, the <i>Welcome to GnuCash</i> dialog will be displayed again next time you start GnuCash. If you press the <i>No</i> button, it will not be displayed again."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:3
+msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Welcome to GnuCash!</span>"
+msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Us donem la benvinguda al GnuCash!</span>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:4
+msgid "There are some predefined actions available that most new users prefer to get started with GnuCash. Select one of these actions from below and click the <i>OK</i> button or press the <i>Cancel</i> button if you don't want to perform any of them."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:5
+msgid "C_reate a new set of accounts"
+msgstr "C_rea un nou grup de comptes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:6
+msgid "_Import my QIF files"
+msgstr "_Importa els meus fitxers QIF"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:7
+msgid "_Open the new user tutorial"
+msgstr "_Obre el tutorial de l'usuari nou"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Delete all stock prices before the date below based upon the following criteria:"
+msgstr "Suprimeix totes les cotitzacions basant-se en els criteris de sota:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:2
+msgid "Delete _manually entered prices"
+msgstr "Suprimeix les cotitzacions introduïdes _manualment"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:3
+msgid "If activated, delete manually entered stock prices dated earlier than the specified date. Otherwise only stock prices added by Finance::Quote will be deleted."
+msgstr "Si està habilitat, se suprimiran les cotitzacions anteriors a la data especificada que s'hagin introduït manualment. Si no està habilitat només se suprimiran aquelles que s'hagin afegit a través del mòdul Finance::Quote."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:4
+msgid "Delete _last price for a stock"
+msgstr "Suprimeix la _darrera cotització d'un valor"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:5
+msgid "If activated, delete all prices before the specified date. Otherwise the last stock price dated before the date will be kept and all earlier quotes deleted."
+msgstr "Si està habilitat, se suprimiran totes les cotitzacions anteriors a la data especificada. Si no està habilitat, es mantindrà la darrera cotització abans d'aquesta data i se suprimiran totes les anteriors."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:7
+msgid "Price Editor"
+msgstr "Editor de cotitzacions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:8
+#, fuzzy
+msgid "_Namespace:"
+msgstr "Espai de noms"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:11
+msgid "S_ource:"
+msgstr "Fon_t:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:13
+msgid "_Price:"
+msgstr "_Cotització:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:14
+msgid "Add a new price."
+msgstr "Afegeix una cotització nova."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:15
+msgid "Remove the current price"
+msgstr "Suprimeix la cotització actual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:16
+msgid "Edit the current price."
+msgstr "Edita la cotització actual."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:18
+msgid "Remove prices older than a user-entered date"
+msgstr "Suprimeix les cotitzacions més antigues que la data especificada"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:19
+msgid "Remove _Old"
+msgstr "Suprimeix les _antigues"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:20
+msgid "Get new online quotes for stock accounts."
+msgstr "Baixa les cotitzacions en línia noves per a comptes de valors."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:21
+msgid "Get _Quotes"
+msgstr "Baixa les _cotitzacions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:22
+msgid "Bid"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:23
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:24
+msgid "Last"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Net Asset Value"
+msgstr "Actiu:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:1
+msgid "Save Custom Check Format"
+msgstr "Desa el format de xec personalitzat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:2
+msgid "Enter a title for this custom format. This title will appear in the \"Check format\" selector of the Print Check dialog. Using the title of an existing custom format will cause that format to be overwritten."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:3
+msgid "Print Check"
+msgstr "Imprimeix el xec"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:4
+msgid "Check _format:"
+msgstr "_Format del xec:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:5
+msgid "Check po_sition:"
+msgstr "Po_sició del xec:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:6
+msgid "_Date format:"
+msgstr "Format de _data:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:7
+msgid ""
+"Check format must have an\n"
+"ADDRESS item defined in order\n"
+"to print an address on the check."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:10
+#, fuzzy
+msgid "_Address"
+msgstr "Adreça: "
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:11
+msgid "Checks on first _page:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:13
+msgid "x"
+msgstr "x"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:14
+msgid "y"
+msgstr "y"
+
+# FIXME: segons el diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, hauria de ser «Ordre» (dpm)
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:15
+msgid "Pa_yee:"
+msgstr "Po_rtador:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:17
+msgid "Amount (_words):"
+msgstr "Quantitat (en _lletra):"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:18
+msgid "Amount (_numbers):"
+msgstr "Quantitat (en _números):"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:19
+msgid "_Notes:"
+msgstr "_Notes:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:20
+msgid "_Units:"
+msgstr "_Unitats:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:21
+msgid "_Translation:"
+msgstr "_Translació:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:22
+msgid "_Rotation"
+msgstr "_Rotació"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:23
+msgid "The origin point is the upper left-hand corner of the page."
+msgstr "El punt d'origen és la cantonada esquerra de la part de dalt de la pàgina."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:24
+msgid "The origin point is the lower left-hand corner of the page."
+msgstr "El punt d'origen és la cantonada esquerra de la part de baix de la pàgina."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:25
+msgid "Degrees"
+msgstr "Graus"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:26
+msgid "_Save format"
+msgstr "_Desa el format"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:27
+#, fuzzy
+msgid "_Address:"
+msgstr "Adreça: "
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "Splits Memo"
+msgstr "Color dels desglossaments"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "Splits Amount"
+msgstr "Import del dèbit:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "Splits Account"
+msgstr "Selecciona el compte"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:32
+msgid "Custom format"
+msgstr "Format personalitzat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:33
+msgid "Inches"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:34
+#, fuzzy
+msgid "Centimeters"
+msgstr "Centre"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:35
+msgid "Millimeters"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:36
+msgid "Points"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:38
+msgid "Middle"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:41
+msgid "Quicken/QuickBooks (tm) US-Letter"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:42
+msgid "Deluxe(tm) Personal Checks US-Letter"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:43
+msgid "Quicken(tm) Wallet Checks w/ side stub"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-progress.glade.h:1
+msgid "Working..."
+msgstr "S'està treballant..."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-progress.glade.h:2
+msgid "1234567890123456789012345678901234567890"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:1
+msgid "Account Deletion"
+msgstr "Supressió d'un compte"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "The following Scheduled Transactions reference the deleted account and must now be corrected. Press OK to edit them."
+msgstr "Els assentaments periòdics següents fan referència al compte suprimit, i per tant s'han de corregir. Premeu «D'acord» per a editar-los."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:4
+msgid "<b>Since Last Run Dialog</b>"
+msgstr "<b>Diàleg «Des de la darrera execució»</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:5
+msgid "<b>Transaction Editor Defaults</b>"
+msgstr "<b>Valors per defecte de l'editor d'assentaments</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:6
+msgid "_Run when data file opened"
+msgstr "_Executa'l en obrir el fitxer de dades"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:7
+msgid "Show the \"since last run\" window when a file is opened."
+msgstr "Mostra la finestra «Des de la darrera execució» en obrir un fitxer."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:8
+msgid "_Auto-create new transactions"
+msgstr "Crea transaccions noves _automàticament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:9
+msgid "Set the 'auto-create' flag on newly created scheduled transactions."
+msgstr "Estableix el senyalador de creació automàtica com a cert en els assentaments periòdics nous que es creïn."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:10
+#, fuzzy
+msgid "Crea_te in advance:"
+msgstr "Crea per endavant:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "R_emind in advance:"
+msgstr "Recorda-m'ho per endavant:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:12
+msgid "Begin notifications this many days before the transaction is created."
+msgstr "Notifica aquest nombre de dies per endavant abans de crear l'assentament."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:14
+msgid "Create the transaction this many days before its effective date."
+msgstr "Crea l'assentament aquest nombre de dies per endavant, abans de la data efectiva."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:15
+msgid "_Notify before transactions are created "
+msgstr "_Notifica abans de crear transaccions "
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:16
+msgid "Set the 'notify' flag on newly created scheduled transactions."
+msgstr "Estableix el senyalador de notificació com a cert en els assentaments periòdics nous que es creïn."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:17
+msgid "Edit Scheduled Transaction"
+msgstr "Edita l'assentament periòdic"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:18
+msgid "<b>Name</b>"
+msgstr "<b>Nom</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:19
+msgid "<b>Options</b>"
+msgstr "<b>Opcions</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:20
+msgid "Create in advance:"
+msgstr "Crea per endavant:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:21
+msgid "Remind in advance:"
+msgstr "Recorda-m'ho per endavant:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:22
+msgid " days"
+msgstr " dies"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:23
+msgid "Create automatically"
+msgstr "Crea automàticament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:24
+msgid "Conditional on splits not having variables"
+msgstr "A condició que els desglossaments no tinguin vriables"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:25
+msgid "Notify me when created"
+msgstr "Notifica-m'ho en crear-lo"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:27
+msgid "<b>Occurrences</b>"
+msgstr "<b>Ocurrències</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:28
+msgid "Last Occurred: "
+msgstr "Darrera ocurrència: "
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:29
+msgid "Repeats:"
+msgstr "Repeticions:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:31
+msgid "Until:"
+msgstr "Fins:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:33
+msgid "occurrences"
+msgstr "ocurrències"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:34
+msgid "remaining"
+msgstr "restants"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:35
+msgid "Overview"
+msgstr ""
+
+# FIXME: Assentament definit? (dpm)
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:37
+msgid "Template Transaction"
+msgstr "Assentament plantilla"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:40
+#, fuzzy
+msgid "Bi-Weekly"
+msgstr "Quinzenal"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:44
+msgid "Since Last Run..."
+msgstr "Des de la darrera execució..."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:45
+msgid "_Review created transactions"
+msgstr "_Revisa els assentaments creats"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:46
+msgid "Make Scheduled Transaction"
+msgstr "Creació d'un assentament periòdic"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:47
+msgid "Advanced..."
+msgstr "Avançat..."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:51
+msgid "Never End"
+msgstr "Indefinida"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:53
+msgid "Number of Occurrences:"
+msgstr "Nombre de repeticions:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:55
+#, fuzzy
+msgid "End: "
+msgstr "Final:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Income Tax Information"
+msgstr "Informació dels impostos"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Income Tax Identity</b>"
+msgstr "<b>Compte d'ingressos</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:5
+msgid "Click to change Tax Name and/or Tax Type"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:6
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:14
+msgid "<b>_Accounts</b>"
+msgstr "<b>_Comptes</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:7
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:15
+msgid "_Income"
+msgstr "_Ingrés"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:8
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:16
+msgid "_Expense"
+msgstr "D_espesa"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:9
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "_Asset"
+msgstr "Actiu"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:10
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "_Liability/Equity"
+msgstr "Passiu"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:11
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:19
+msgid "Accounts Selected:"
+msgstr "Comptes seleccionats:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:12
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:20
+msgid "0"
+msgstr "0"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:13
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:21
+msgid "_Select Subaccounts"
+msgstr "_Selecciona els subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:14
+#, fuzzy
+msgid "<b>Account Tax Information</b>"
+msgstr "<b>Informació dels impostos</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:15
+msgid "Tax _Related"
+msgstr "_Relacionat amb impostos"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:16
+msgid "<b>_TXF Categories</b>"
+msgstr "<b>Categories _TXF</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:17
+msgid "<b>Payer Name Source</b>"
+msgstr "<b>Font del nom del pagador</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:18
+msgid "C_urrent Account"
+msgstr "Compte _actual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:19
+msgid "_Parent Account"
+msgstr "Compte _pare"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:20
+#, fuzzy
+msgid "<b>Copy Number</b>"
+msgstr "<b>Números</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:1
+msgid "Budget List"
+msgstr "Llista de pressupostos"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:2
+msgid "Close the Budget List"
+msgstr "Tanca la llista de pressupostos"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:3
+msgid "Create a New Budget"
+msgstr "Crea un pressupost nou"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:4
+msgid "Open the Selected Budget"
+msgstr "Obre el pressupost seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:5
+msgid "Delete the Selected Budget"
+msgstr "Suprimeix el pressupost seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:6
+msgid "Estimate Budget Values"
+msgstr "Valors estimats del pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:7
+msgid "GnuCash will estimate budget values for the selected accounts from past transactions."
+msgstr "El GnuCash estimarà els valors del pressupost per als comptes seleccionats a partir dels assentaments anteriors."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:9
+msgid "Significant Digits:"
+msgstr "Xifres significatives:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:10
+msgid "The number of leading digits to keep when rounding"
+msgstr "El nombre de xifres decimals (abans de la coma) a tenir en compte en arrodonir"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:12
+msgid "Budget Name:"
+msgstr "Nom del pressupost:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:14
+msgid "Number of Periods:"
+msgstr "Nombre de períodes:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:15
+msgid "Budget Period:"
+msgstr "Període del pressupost:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:1
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:1
+msgid "Duplicate Transaction"
+msgstr "Duplica l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:2
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:2
+msgid "<b>New Transaction Information</b>"
+msgstr "<b>Informació de l'assentament nou</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:4
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:4
+msgid "_Number:"
+msgstr "_Número:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:5
+#, fuzzy
+msgid "_Transaction Number:"
+msgstr "Diari d'assen_taments"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:6
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:5
+msgid "Filter register by..."
+msgstr "Filtra el registre per..."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:7
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:6
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:23
+msgid "Show _All"
+msgstr "Mostra-ho _tot"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:8
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:7
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:24
+msgid "Select Range:"
+msgstr "Seleccioneu l'interval:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:9
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:8
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:25
+msgid "Start:"
+msgstr "Inici:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:10
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:9
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:26
+msgid "_Earliest"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:11
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:10
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:27
+msgid "Choo_se Date:"
+msgstr "Tr_ieu una data:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:12
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:11
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:28
+msgid "Toda_y"
+msgstr "A_vui"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:13
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:12
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:29
+msgid "_Latest"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:14
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:13
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:30
+msgid "End:"
+msgstr "Final:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:15
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:14
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:31
+msgid "C_hoose Date:"
+msgstr "T_rieu una data:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:16
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:15
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:32
+msgid "_Today"
+msgstr "A_vui"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:18
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:17
+msgid "_Unreconciled"
+msgstr "No _conciliat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:19
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:18
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:5
+msgid "_Reconciled"
+msgstr "_Conciliat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:20
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:19
+msgid "C_leared"
+msgstr "_Liquidat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:21
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:20
+msgid "_Voided"
+msgstr "In_vàlid"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:22
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:21
+msgid "_Frozen"
+msgstr "Con_gelat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:23
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:22
+msgid "Select _All"
+msgstr "_Selecciona-ho tot"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:25
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:24
+#, fuzzy
+msgid "Sa_ve Filter"
+msgstr "Desa %s en un fitxer"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:26
+msgid "Sort register by..."
+msgstr "Ordena el registre per..."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:27
+msgid "_Standard Order"
+msgstr "Ordenació e_stàndard"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:28
+msgid "Keep normal account order"
+msgstr "Mantingues l'ordenació de comptes normal"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:33
+msgid "S_tatement Date"
+msgstr "Da_ta de l'extracte de compte"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:34
+msgid "Sort by the statement date (unreconciled items last)"
+msgstr "Ordena per la data de l'extracte bancari (els elements no conciliats al final)"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:35
+msgid "Num_ber"
+msgstr "Núme_ro"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:36
+msgid "Sort by number"
+msgstr "Ordena per número"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:37
+msgid "Amo_unt"
+msgstr "_Quantitat"
+
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:38
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4566 ../intl-scm/guile-strings.c:4622
+msgid "Sort by amount"
+msgstr "Ordena per quantitat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:39
+msgid "_Memo"
+msgstr "_Nota d'abonament"
+
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:40
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4582 ../intl-scm/guile-strings.c:4634
+msgid "Sort by memo"
+msgstr "Ordena per nota d'abonament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:43
+msgid "_Action"
+msgstr "A_cció"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:44
+msgid "Sort by action field"
+msgstr "Ordena pel camp d'acció"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:45
+msgid "_Notes"
+msgstr "_Notes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:46
+msgid "Sort by notes field"
+msgstr "Ordena pel camp de notes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:47
+#, fuzzy
+msgid "Sa_ve Sort Order"
+msgstr "Ordenació"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:48
+#, fuzzy
+msgid "Reverse Order"
+msgstr "Tanca la comanda"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:49
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:25
+msgid "Void Transaction"
+msgstr "Invalida l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:50
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:26
+msgid "Reason for voiding transaction:"
+msgstr "Raó per a la invalidació de l'assentament:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-autoclear.glade.h:1
+#, fuzzy
+msgid "<b>Auto-Clear Information</b>"
+msgstr "<b>Informació dels impostos</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-autoclear.glade.h:2
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:4
+msgid "_Ending Balance:"
+msgstr "Saldo _final:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:1
+msgid "<b>Reconcile Information</b>"
+msgstr "<b>Informació de la conciliació</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:2
+msgid "Statement _Date:"
+msgstr "_Data de l'extracte de compte:"
+
+#. starting balance title/value
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:3
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1861 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1861
+msgid "Starting Balance:"
+msgstr "Saldo inicial:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:5
+msgid "Include _subaccounts"
+msgstr "Inclou els _subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:6
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:764 ../src/gnome/window-reconcile2.c:764
+msgid "Enter _Interest Payment..."
+msgstr "Introduïu el pagament de l'_interès..."
+
+#: ../src/gnome/reconcile-view.c:237
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:671
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:274
+msgid "Reconciled:R"
+msgstr "Reconciled:C"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:1
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:1
+msgid "Order of columns in the dialog"
+msgstr "Ordre de les columnes en el diàleg"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:2
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:2
+msgid "This setting contains a list of names which controls the order in which the columns are listed in the dialog. Names may be reordered or removed from this list to control which columns appear in the dialog and in what order."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:3
+msgid "Show the Namespace column"
+msgstr "Mostra la columna de l'espai de noms"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:4
+msgid "Show the symbol column"
+msgstr "Mostra la columna del símbol"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:5
+msgid "Show the name column"
+msgstr "Mostra la columna del nom"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:6
+msgid "Show the Full Name column"
+msgstr "Mostra la columna del «Nom complet»"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:7
+msgid "Show the Print Name column"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:8
+msgid "Show the Unique Name column"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Show the ISIN/CUSIP Code (Exchange Specific Data) column"
+msgstr "Mostra la columna del codi CUSIP"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:10
+msgid "Show the fraction column"
+msgstr "Mostra la columna de la fracció"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:11
+msgid "Show the Quote Flag column"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:12
+msgid "Show the Quote Source column"
+msgstr "Mostra la columna de la font de la cotització"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:13
+msgid "Show the Quote Timezone column"
+msgstr "Mostra la columna de la zona horària de la cotització"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:14
+msgid "Show currencies in this dialog"
+msgstr "Mostra les divises en aquest diàleg"
+
+#. * @}
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:1
+#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:1
+#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:1
+#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:1
+#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:1
+msgid "Window position"
+msgstr "Posició de la finestra"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:2
+#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:2
+#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:2
+#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:2
+#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "The X,Y coordinates of the top left corner of the window when it was last closed."
+msgstr "Les coordenades X,Y de la cantonada superior esquerra del diàleg la darrera vegada que es va tancar."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:3
+#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:3
+#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:3
+#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:3
+#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:3
+msgid "Window geometry"
+msgstr "Geometria de la finestra"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:4
+#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:4
+#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:4
+#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:4
+#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:4
+#, fuzzy
+msgid "The width and size of the window when it was last closed."
+msgstr "L'amplada i mida del diàleg la darrera vegada que es va tancar."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:6
+msgid "This setting indicates whether to search in all items in the current class, or only in 'active' items in the current class."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:7
+#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:6
+#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:5
+msgid "Last pathname used"
+msgstr "Darrer camí utilitzat"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:8
+#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:7
+#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:6
+msgid "This field contains the last pathname used by this window. It will be used as the initial filename/pathname the next time this window is opened."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:9
+msgid "Columns used for sorting"
+msgstr "Columnes utilitzades per a l'ordenació"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:10
+msgid "This setting indicates which column in the tree is used for sorting. Possible values for this setting are the name of any column in this window (see the column_order key) or the keyword 'none'."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:11
+msgid "Sort column ascending or descending"
+msgstr "Ordena la columna per ordre ascendent o descendent"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:12
+msgid "This setting indicates how the key column is sorted. Possible values for this setting are 'ascending' and 'descending'."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:13
+#, fuzzy
+msgid "Show the new user window"
+msgstr "Mostra el diàleg de l'usuari nou"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:14
+#, fuzzy
+msgid "If active, the new user window will be shown. Otherwise it will not be shown."
+msgstr "Si està habilitat es motrarà el diàleg de l'usuari nou. Si no està, no es mostrarà el diàleg."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:15
+msgid "New hierarchy window on \"New File\""
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:16
+#, fuzzy
+msgid "If active, the \"New Hierarchy\" window will be shown whenever the \"New File\" menu item is chosen. Otherwise it will not be shown."
+msgstr "Si està habilitat es motrarà el diàleg de l'usuari nou. Si no està, no es mostrarà el diàleg."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:17
+msgid "Default to 'new search' if fewer than this number of items is returned"
+msgstr "Estableix una «Cerca nova» per defecte si es retornen menys d'aquest nombre d'elements"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:3
+msgid "Show the commodity column"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:4
+msgid "This setting enables the commodity column."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:5
+msgid "Show the currency column"
+msgstr "Mostra la columna de la divisa"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:6
+msgid "This setting enables the currency column."
+msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna de la divisa."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:7
+msgid "Show the date column"
+msgstr "Mostra la columna de la data"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:8
+msgid "This setting enables the date column."
+msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna de la data."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:9
+msgid "Show the Source column"
+msgstr "Mostra la columna de la font"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:10
+msgid "This setting enables the Source column."
+msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna de la font."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:11
+msgid "Show the Type column"
+msgstr "Mostra la columna del tipus"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:12
+msgid "This setting enables the Type column."
+msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna del tipus."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:13
+msgid "Show the Price column"
+msgstr "Mostra la columna del preu"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:14
+msgid "This setting enables the Price column."
+msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna del preu."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:1
+msgid "Index of predefined check format to use"
+msgstr "Índex del format de xec per defecte a utilitzar"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:2
+msgid "This value specifies the predefined check format to use. The number is the 0-based index into the list of known check formats."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:3
+msgid "Which check position to print"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:4
+msgid "On preprinted checks containing multiple checks per page, this setting specifies which check position to print. The possible values are 0, 1 and 2, corresponding to the top, middle and bottom checks on the page."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:5
+msgid "Date format to use"
+msgstr "Format de data a utilitzar"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:6
+msgid "This is the numerical identifier of the predefined date format to use."
+msgstr "Aquest és l'identificador numèric del format de data predefinit a utilitzar."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:7
+msgid "Custom date format"
+msgstr "Format de data personalitzat"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:8
+msgid "If the 'date_format' is set to indicate a custom date format, this value is used as an argument to strftime to produce the date to be printed. It may be any valid strftime string; for more information about this format, read the manual page of strftime by \"man 3 strftime\"."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:9
+msgid "Position of payee name"
+msgstr "Posició del nom del portador"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:10
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the payee line on the check."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:11
+msgid "Position of date line"
+msgstr "Posició de la línia de la data"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:12
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the date line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:13
+msgid "Position of check amount in words"
+msgstr "Posició de la quantitat del xec en lletres"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:14
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the written amount line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:15
+msgid "Position of check amount in numbers"
+msgstr "Posició de la quantitat del xec en números"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:16
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the numerical amount line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:17
+msgid "Position of memo line"
+msgstr "Posició de la línia de la nota d'abonament"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:18
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the memo line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:19
+msgid "Position of check on page"
+msgstr "Posició del xec a la pàgina"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:20
+msgid "This value contains the Y coordinate for the bottom edge of the check. This coordinate is from the bottom edge of the sheet of paper."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:21
+msgid "Print the date format below the date."
+msgstr "Imprimeix el format de la data sota la data."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:22
+msgid "Each time the date is printed, print the date format immediately below in 8 point type using the characters Y, M, and D."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:23
+msgid "The default check printing font"
+msgstr "El tipus de lletra per defecte en imprimir un xec"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:24
+msgid "The default font to use when printing checks. This value will be overridden by any font specified in a check description file."
+msgstr "El tipus de lletra per defecte emprat en imprimir xecs."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Print '***' before and after text."
+msgstr "Imprimeix «***» abans i després de les cadenes de text."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:1
+msgid "Pre-select cleared transactions"
+msgstr "Preselecciona els assentaments liquidats"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:2
+msgid "If active, all transactions marked as cleared in the register will appear already selected in the reconcile dialog. Otherwise no transactions will be initially selected."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:3
+msgid "Prompt for interest charges"
+msgstr "Demana pel càrrec d'interès"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:5
+msgid "Prompt for credit card payment"
+msgstr "Demana per un pagament de targeta de crèdit"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:6
+msgid "If active, after reconciling a credit card account, prompt the user to enter a credit card payment. Otherwise do not prompt the user for this."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:7
+#, fuzzy
+msgid "Always reconcile to today"
+msgstr "Voleu mostrar la data de conciliació?"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:8
+msgid "If active, always open the reconcile dialog using today's date for the statement date, regardless of previous reconciliations."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:1
+msgid "Show \"since last run\" dialog when a file is opened."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:2
+msgid "This setting controls whether the scheduled transactions \"since last run\" dialog is shown automatically when a data file is opened. This includes the initial opening of the data file when GnuCash starts. If this setting is active, show the dialog, otherwise it is not shown."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:3
+msgid "Set the \"auto create\" flag by default"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:4
+msgid "If active, any newly created scheduled transaction will have its 'auto create' flag set active by default. The user can change this flag during transaction creation, or at any later time by editing the scheduled transaction."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:5
+msgid "How many days in advance to notify the user."
+msgstr "Amb quants dies d'antelació s'avisarà l'usuari."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:6
+msgid "Set the \"notify\" flag by default"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:7
+msgid "If active, any newly created scheduled transaction will have its 'notify' flag set by default. The user can change this flag during transaction creation, or at any later time by editing the scheduled transaction. This setting only has meaning if the create_auto setting is active."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:8
+msgid "How many days in advance to remind the user."
+msgstr "Amb quants dies d'antel·lació se li recordarà a l'usuari"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:1
+msgid "Show \"Tip Of The Day\" at GnuCash start"
+msgstr "Mostra el «Consell del dia» a l'inici del GnuCash"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:2
+msgid "Enables the \"Tip Of The Day\" when GnuCash starts up. If active, the dialog will be shown. Otherwise it will not be shown."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:3
+msgid "The next tip to show."
+msgstr "El proper consell a mostrar."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:1
+msgid "Save window sizes and locations"
+msgstr "Desa la posició i la mida de les finestres"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:2
+msgid "If active, the size and location of each dialog window will be saved when it is closed. The sizes and locations of content windows will be remembered when you quit GnuCash. Otherwise the sizes will not be saved."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:3
+msgid "Character to use as separator between account names"
+msgstr "El caràcter a utilitzar com a separador entre noms de comptes"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:4
+msgid "This setting determines the character that will be used between components of an account name. Possible values are any single non-alphanumeric unicode character, or any of the following strings: \"colon\" \"slash\", \"backslash\", \"dash\" and \"period\"."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:5
+msgid "Compress the data file"
+msgstr "Comprimeix el fitxer de dades"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:6
+msgid "Enables file compression when writing the data file."
+msgstr "Habilita la compressió del fitxer de dades en escriure-hi."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:7
+msgid "Show auto-save explanation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:8
+msgid "If active, GnuCash shows an explanation of the auto-save feature the first time that feature is started. Otherwise no extra explanation is shown."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:9
+msgid "Auto-save time interval"
+msgstr "Temps entre desaments automatics"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:12
+msgid "Enables Euro support"
+msgstr "Habilita el suport per a l'Euro"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:13
+msgid "Enables additional support for the European Union EURO currency."
+msgstr "Habilita el suport per a la divisa de la Unió Europea (EURO)."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:14
+msgid "Automatically insert a decimal point"
+msgstr "Insereix una coma decimal de manera automàtica"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:15
+msgid "If active, GnuCash will automatically insert a decimal point into values that are entered without one. Otherwise GnuCash will not modify entered numbers."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:16
+msgid "Number of automatic decimal places"
+msgstr "Quants dígits decimals s'ompliran automàticament."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:17
+msgid "This field specifies the number of automatic decimal places that will be filled in."
+msgstr "Aquest camp especifica quantes xifres decimals s'ompliran automàticament."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:18
+msgid "Delete old log/backup files after this many days (0 = never)"
+msgstr "Suprimeix els fitxers de registre i de còpia de seguretat antics després d'aquest nombre de dies (0 = mai)"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:19
+msgid "This setting specifies the number of days after which old log/backup files will be deleted (0 = never)."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:20
+msgid "Accounts to reverse the balance"
+msgstr "Comptes per als quals s'ha d'invertir el saldo"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:21
+msgid "This setting allows certain accounts to have their balances reversed in sign from positive to negative, or vice versa. The setting \"income_expense\" is for users who like to see negative expenses and positive income. The setting of \"credit\" is for users who want to see balances reflect the debit/credit status of the account. The setting \"none\" doesn't reverse the sign on any balances."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:22
+msgid "Labels on toolbar buttons"
+msgstr "Etiquetes als botons de les barres d'eines"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:23
+msgid "This setting controls how the labels on toolbar buttons are shown. If set to \"system\" then GnuCash will use the desktop setting for how to draw toolbar buttons. If set to \"icon\" then only icons will be show on toolbar buttons.. If set to \"text\" only the labels will be shown. If set to \"both\" then both icons and labels will be shown. If set to \"both-horiz\" then icons will be shown for all buttons with labels added on important buttons."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:24
+msgid "Use formal account labels"
+msgstr "Empra etiquetes de comptabilitat formals"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:25
+msgid "If active, formal accounting labels \"Credit\" and \"Debit\" will be used when designating fields on screen. Otherwise, informal labels such as Increase/Decrease, \"Funds In\"/\"Funds Out\", etc. will be used."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:26
+#, fuzzy
+msgid "Use the account color as background"
+msgstr "No s'ha trobat el fitxer %s."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:27
+msgid "If active, the background color of the Account Name column on the Accounts page is displayed as the account color."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:28
+msgid "Use the account color as background on tabs"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:29
+msgid "If active, the background color of the register tabs will be displayed in the account color."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:30
+msgid "Show close buttons on notebook tabs"
+msgstr "Mostra botons de tancament a les pestanyes"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:31
+msgid "If active, a \"close\" button will be displayed on any notebook tab that may be closed. Otherwise, no such button will be shown on the tab. Regardless of this setting, pages can always be closed via the \"close\" menu item or the \"close\" button on toolbar."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:32
+msgid "Width of notebook tabs"
+msgstr "Amplada de les pestanyes"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:33
+msgid "This key specifies the maximum width of notebook tabs. If the text in the tab is longer than this value (the test is approximate) then the tab label will have the middle cut and replaced with an ellipsis."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:34
+msgid "Source of default account currency"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:35
+msgid "This setting controls the source of the default currency for new accounts. If set to \"locale\" then GnuCash will retrieve the default currency from the user's locale setting. If set to \"other\", GnuCash will use the setting specified by the currency_other key."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:36
+msgid "Default currency for new accounts"
+msgstr "Divisa per defecte per als comptes nous"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:37
+msgid "This setting specifies the default currency used for new accounts if the currency_choice setting is set to \"other\". This field must contain the three letter ISO 4217 code for a currency (e.g. USD, GBP, RUB)."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:38
+msgid "Use 24 hour time format"
+msgstr "Utilitza el format horari de 24 hores"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:39
+msgid "If active, use a 24 hour time format. Otherwise use a 12 hour time format."
+msgstr "Si s'habilita, s'emmprarà un format horari de 24 hores. En cas contrari s'utilitzarà un format horari de 12 hores."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:40
+msgid "Date format choice"
+msgstr "Format de data:"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:41
+msgid "This setting chooses the way dates are displayed in GnuCash. Possible values for this setting are \"locale\" to use the system locale setting, \"ce\" for Continental Europe style dates, \"iso\" for ISO 8601 standard dates , \"uk\" for United Kingdom style dates, and \"us\" for United States style dates."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:42
+msgid "How to interpret dates without a year"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:43
+msgid "When a date is entered without year it can be completed so that it will be within the current calendar year or close to the current date based on a sliding window starting a set number of months backwards in time."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:44
+#, fuzzy
+msgid "Maximum number of months to go back."
+msgstr "Nombre màxim de barres en el diagrama"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:46
+msgid "Show splash screen"
+msgstr "Mostra la pantalla d'inici"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:47
+msgid "If active, a splash screen will be shown at startup. Otherwise no splash screen will be shown."
+msgstr "Si s'habilita, es mostrarà la pantalla de benvinguda a l'inici. En cas contrari no es mostrarà cap pantalla de benvinguda."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:48
+msgid "Color the register as specified by the system theme"
+msgstr "Fes que el registre sigui del color especificat pel tema del sistema"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:49
+msgid "If active, the register will be colored as specified by the system theme. This can be overridden to provide custom colors by editing the gtkrc file in the users home directory. Otherwise the standard register colors will be used that GnuCash has always used."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:50
+msgid "Move Selection to blank split on expand"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:51
+msgid "If active, the selection will be moved to the blank split when the transaction is expanded."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:52
+#, fuzzy
+msgid "Show the Calendar buttons"
+msgstr "Mostra la columna del nom"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:53
+msgid "If active, the Cancel, Today and Select buttons will be shown in the calendar when it is dispalyed in the register."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:54
+#, fuzzy
+msgid "Show the Date Entered"
+msgstr "Mostra la columna de la data"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:55
+msgid "If active, the date the transaction was entered is shown below the posted date."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:56
+#, fuzzy
+msgid "The number of Characters needed"
+msgstr "Mostra el nombre d'accions"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:57
+msgid "This setting controls the number of characters needed before the auto complete starts to work."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:58
+#, fuzzy
+msgid "The number of transactions displayed"
+msgstr "Nombre d'_assentaments:"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:59
+msgid "This setting controls the maximum number of transactions that are displayed in the register."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:60
+msgid "\"Enter\" key moves to bottom of register"
+msgstr "La tecla de retorn porta cap a la part de baix del registre"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:61
+msgid "If active, pressing the enter key will move to the bottom of the register. Otherwise pressing the enter key will move to the next transaction line."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:62
+msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input"
+msgstr "Amplia la llista de comptes o accions en començar a introduir dades"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:63
+msgid "Move to Transfer field when memorised transaction auto filled"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:64
+msgid "If active then after a memorised transaction is automatically filled in the cursor will move to the Transfer field. If not active then it skips to the value field."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:65
+msgid "Create a new window for each new register"
+msgstr "Crea una finestra nova per a cada registre"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:66
+msgid "If active, each new register will be opened in a new window. Otherwise each new register will be opened as a tab in the main window."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:67
+msgid "Color all lines of a transaction the same"
+msgstr "Fes que totes les línies d'un assentament siguin del mateix color"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:68
+msgid "If active all lines that make up a single transaction will use the same color for their background. Otherwise the background colors are alternated on each line."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:69
+msgid "Show horizontal borders in a register"
+msgstr "Mostra vores horitzontals en un registre"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:70
+msgid "Show horizontal borders between rows in a register. If active the border between cells will be indicated with a heavy line. Otherwise the border between cells will not be marked."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:71
+msgid "Show vertical borders in a register"
+msgstr "Mostra les vores verticals en un registre"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:72
+msgid "Show vertical borders between columns in a register. If active the border between cells will be indicated with a heavy line. Otherwise the border between cells will not be marked."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:73
+msgid "Default view style for new register"
+msgstr "Visualització per defecte per als registres nous"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:74
+msgid "This field specifies the default view style when opening a new register window. Possible values are \"ledger\", \"auto-ledger\" and \"journal\". The \"ledger\" setting says to show each transaction on one or two lines. The \"auto-ledger\" setting does the same, but also expands only the current transaction to show all splits. The \"journal\" setting shows all transactions in expanded form."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:76
+msgid "Show two lines of information for each transaction in a register. This is the default setting for when a register is first opened. The setting can be changed at any time via the \"View->Double Line\" menu item."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:77
+#, fuzzy
+msgid "Only display leaf account names."
+msgstr "Voleu mostrar el nom del compte?"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:78
+msgid "Show only the names of the leaf accounts in the register and in the account selection popup. The default behaviour is to display the full name, including the path in the account tree. Activating this option implies that you use unique leaf names."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:79
+msgid "Create a new window for each new report"
+msgstr "Crea una finestra nova per cada informe nou"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:80
+msgid "If active, each new report will be opened in its own window. Otherwise new reports will be opened as tabs in the main window."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:81
+msgid "Source of default report currency"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:82
+msgid "This setting controls the default currency used for reports. If set to \"locale\" then GnuCash will retrieve the default currency from the user's locale setting. If set to \"other\", GnuCash will use the setting specified by the currency_other key."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:83
+msgid "Default currency for new reports"
+msgstr "Divisa per defecte per als informes nous"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:84
+msgid "This setting specifies the default currency used for reports if the currency_choice setting is set to \"other\". This field must contain the three letter ISO 4217 code for a currency (e.g. USD, GBP, RUB)."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:85
+msgid "PDF export file name format"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:87
+#, no-c-format
+msgid "This setting chooses the file name for PDF export. This is a sprintf(3) string with three arguments: \"%1$s\" is the report name such as \"Invoice\". \"%2$s\" is the number of the report, which for an invoice report is the invoice number. \"%3$s\" is the date of the report, formatted according to the filename_date_format setting. (Note: Any characters that are not allowed in filenames, such as '/', will be replaced with underscores '_' in the resulting file name.)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:88
+#, fuzzy
+msgid "PDF export file name date format choice"
+msgstr "Format de data:"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:89
+msgid "This setting chooses the way dates are used in the filename of PDF export. Possible values for this setting are \"locale\" to use the system locale setting, \"ce\" for Continental Europe style dates, \"iso\" for ISO 8601 standard dates , \"uk\" for United Kingdom style dates, and \"us\" for United States style dates."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:90
+msgid "Position of the notebook tabs"
+msgstr "Posició de les pestanyes"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:91
+msgid "This setting determines the edge at which the tabs for switching pages in notebooks are drawn. Possible values are \"top\", \"left\", \"bottom\" and \"right\". It defaults to \"top\"."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:92
+#, fuzzy
+msgid "Position of the summary bar"
+msgstr "Posició del xec a la pàgina"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:93
+msgid "This setting determines the edge at which the summary bar for various pages is drawn. Possible values are \"top\" and \"bottom\". It defaults to \"bottom\"."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:94
+msgid "Allow file incompatibility with older versions."
+msgstr "Permet la incompatibilitat amb els fitxers de versions antigues."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:95
+msgid "If active, gnucash will be allowed to intentionally break file compatibility with older versions, so that a data file saved in this version cannot be read by an older version again. Otherwise gnucash will write data files only in formats that can be read by older versions as well."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:96
+msgid "Closing a tab moves to the most recently visited tab."
+msgstr "En tancar una pestanya, vés a l'última pestanya visitada."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:97
+msgid "If active, closing a tab moves to the most recently visited tab. Otherwise closing a tab moves one tab to the left."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:1
+msgid "Change contents of reconciled split"
+msgstr "Modificació del contingut d'un desglossament conciliat"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:2
+msgid "This dialog is presented before allowing you to change the contents of a reconciled split. Allowing these changes can make it hard to perform future reconciliations."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:3
+msgid "Mark transaction split as unreconciled"
+msgstr "Marcatge d'un desglossament d'una transacció com a no conciliat"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:4
+msgid "This dialog is presented before allowing you to mark a transaction split as unreconciled. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:5
+msgid "Read only register"
+msgstr "Registre de només lectura"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:6
+msgid "This dialog is presented when a read-only register is opened."
+msgstr "Aquest diàleg es mostra en obrir un registre de només lectura."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:7
+msgid "Delete a transaction"
+msgstr "Supressió d'un assentament"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:8
+msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a transaction."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:9
+msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a transaction that contains reconciled splits. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:10
+#, fuzzy
+msgid "Remove a split from a transaction"
+msgstr "Supressió d'un desglossament en un assentament"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:11
+#, fuzzy
+msgid "This dialog is presented before allowing you to remove a split from a transaction."
+msgstr "Aquest diàleg es mostra en obrir un registre de només lectura."
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:12
+#, fuzzy
+msgid "Remove a reconciled split from a transaction"
+msgstr "Supressió d'un desglossament en un assentament"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:13
+msgid "This dialog is presented before allowing you to remove a reconciled split from a transaction. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:14
+msgid "Remove all the splits from a transaction"
+msgstr "Supressió de tots els desglossaments en un assentament"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:15
+msgid "This dialog is presented before allowing you to remove all splits from a transaction."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:16
+msgid "This dialog is presented before allowing you to remove all splits (including some reconciled splits) from a transaction. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:17
+msgid "Commit changes to a transaction"
+msgstr "Consumació els canvis en un assentament"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:18
+msgid "This dialog is presented when you attempt to move out of a modified transaction. The changed data must be either saved or discarded."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:19
+msgid "Duplicating a changed transaction"
+msgstr "Duplicació d'un assentament modificat"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:20
+msgid "This dialog is presented when you attempt to duplicate a modified transaction. The changed data must be saved or the duplication canceled."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:21
+msgid "Commit changes to a invoice_entry"
+msgstr "Consumació dels canvis en un element d'una factura"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:22
+msgid "This dialog is presented when you attempt to move out of a modified invoice entry. The changed data must be either saved or discarded."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:23
+msgid "Duplicating a changed invoice_entry"
+msgstr "Duplicació d'un element modificat d'una factura"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:24
+msgid "This dialog is presented when you attempt to duplicate a modified invoice entry. The changed data must be saved or the duplication canceled."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:25
+msgid "Delete a commodity"
+msgstr "Supressió d'una acció o divisa"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:26
+msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a commodity."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:27
+msgid "Delete a commodity and prices"
+msgstr "Supressió d'una acció o divisa i les seves cotitzacions"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:28
+msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a commodity that has price quotes attached. Deleting the commodity will delete the quotes as well."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:29
+msgid "Delete multiple price quotes"
+msgstr "Supressió de múltiples cotitzacions"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:30
+msgid "This dialog is presented before allowing you to delete multiple price quotes at one time."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:31
+#, fuzzy
+msgid "Print checks from multiple accounts"
+msgstr "coincideix amb tots els comptes"
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:32
+msgid "This dialog is presented if you try to print checks from multiple accounts at the same time."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:1
+msgid "Show a grand total of all accounts converted to the default report currency"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:2
+msgid "Show non currency commodities"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:3
+msgid "If active, non currency commodities (stocks) will be shown. Otherwise they will be hidden."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:4
+msgid "Profit/loss starting date type"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:5
+msgid "This setting controls the type of starting date used in profit/loss calculations. If set to \"absolute\" then GnuCash will retrieve the starting date specified by the start_date key. If set to anything else, GnuCash will retrieve the starting date specified by the start_period key."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:6
+msgid "Starting date (in seconds from Jan 1, 1970)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:7
+msgid "This setting controls the starting date set in profit/loss calculations if the start_choice setting is set to \"absolute\". This field should contain a date as represented in seconds from January 1st, 1970."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:8
+msgid "Starting time period identifier"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:9
+msgid "This setting controls the starting date set in profit/loss calculations if the start_choice setting is set to anything other than \"absolute\". This field should contain a value between 0 and 8."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:10
+msgid "Profit/loss ending date type"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:11
+msgid "This setting controls the type of ending date used in profit/loss calculations. If set to \"absolute\" then GnuCash will retrieve the ending date specified by the end_date key. If set to anything else, GnuCash will retrieve the ending date specified by the end_period key."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:12
+msgid "Ending date (in seconds from Jan 1, 1970)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:13
+msgid "This setting controls the ending date set in profit/loss calculations if the end_choice setting is set to \"absolute\". This field should contain a date as represented in seconds from January 1st, 1970."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:14
+msgid "Ending time period identifier"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:15
+msgid "This setting controls the ending date set in profit/loss calculations if the end_choice setting is set to anything other than \"absolute\". This field should contain a value between 0 and 8."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_register.schemas.in.h:1
+msgid "Width of a column in the dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_register.schemas.in.h:2
+msgid "This setting contains the width of the named column in the most recently closed register window. Changing these values will change the sizes of the columns in the next opened register"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/top-level.c:98
+#, c-format
+msgid "Entity Not Found: %s"
+msgstr "No s'ha trobat l'entitat: %s"
+
+#: ../src/gnome/top-level.c:158
+#, c-format
+msgid "Transaction with no Accounts: %s"
+msgstr "L'assentament no té cap compte: %s"
+
+#: ../src/gnome/top-level.c:174
+#, c-format
+msgid "Unsupported entity type: %s"
+msgstr "El tipus d'entitat no és compatible: %s"
+
+#: ../src/gnome/top-level.c:211
+#, c-format
+msgid "No such price: %s"
+msgstr "No hi ha tal preu: %s"
+
+#: ../src/gnome/top-level.c:383
+#, c-format
+msgid ""
+"Error: Failure saving state file.\n"
+" %s"
+msgstr ""
+"Error: s'ha produït una fallada en desar el fitxer d'estat.\n"
+" %s"
+
 #: ../src/gnome/window-autoclear.c:140
 #, fuzzy
 msgid "Searching for splits to clear ..."
@@ -14800,180 +13163,173 @@
 msgid "The selected amount cannot be cleared."
 msgstr "El tipus d'interès no pot ser zero."
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:457 ../src/gnome/window-reconcile.c:457
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:457 ../src/gnome/window-reconcile2.c:457
 msgid "Interest Payment"
 msgstr "Pagament de l'interès"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:460 ../src/gnome/window-reconcile.c:460
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:460 ../src/gnome/window-reconcile2.c:460
 msgid "Interest Charge"
 msgstr "Cobrament de l'interès"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:478 ../src/gnome/window-reconcile.c:478
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:478 ../src/gnome/window-reconcile2.c:478
 msgid "Payment From"
 msgstr "Pagament de"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:484 ../src/gnome/window-reconcile2.c:494
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:484 ../src/gnome/window-reconcile.c:494
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:484 ../src/gnome/window-reconcile2.c:494
 msgid "Reconcile Account"
 msgstr "Concilia el compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:499 ../src/gnome/window-reconcile.c:499
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:499 ../src/gnome/window-reconcile2.c:499
 msgid "Payment To"
 msgstr "Pagament a"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:512 ../src/gnome/window-reconcile.c:512
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:512 ../src/gnome/window-reconcile2.c:512
 msgid "No Auto Interest Payments for this Account"
-msgstr "No hi ha ingressos d'interès automàtics per a aquest compte"
+msgstr "No hi ha ingressos d'interès automatics per a aquest compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:513 ../src/gnome/window-reconcile.c:513
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:513 ../src/gnome/window-reconcile2.c:513
 msgid "No Auto Interest Charges for this Account"
-msgstr "No hi ha càrrecs d'interès automàtics per a aquest compte"
+msgstr "No hi ha càrrecs d'interès automatics per a aquest compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:766 ../src/gnome/window-reconcile.c:766
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:766 ../src/gnome/window-reconcile2.c:766
 msgid "Enter _Interest Charge..."
-msgstr "Introduïu el càrrec d'_interès..."
+msgstr "Introduïu el càrrec d'interès..."
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1070 ../src/gnome/window-reconcile.c:1070
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1482
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1070 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1070
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1484
 msgid "Debits"
 msgstr "Càrrecs"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1080 ../src/gnome/window-reconcile.c:1080
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1480 ../intl-scm/guile-strings.c:2340
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1080 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1080
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1482 ../intl-scm/guile-strings.c:2304
 msgid "Credits"
 msgstr "Abonaments"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1272 ../src/gnome/window-reconcile.c:1272
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1272 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1272
 msgid "Are you sure you want to delete the selected transaction?"
 msgstr "Esteu segur de voler suprimir l'assentament seleccionat?"
 
 #. statement date title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1851 ../src/gnome/window-reconcile.c:1851
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1851 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1851
 #, fuzzy
 msgid "Statement Date:"
 msgstr "_Data de l'extracte de compte:"
 
 #. ending balance title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1871 ../src/gnome/window-reconcile.c:1871
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1871 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1871
 msgid "Ending Balance:"
 msgstr "Saldo final:"
 
 #. reconciled balance title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1881 ../src/gnome/window-reconcile.c:1881
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1881 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1881
 msgid "Reconciled Balance:"
 msgstr "Saldo conciliat:"
 
 #. difference title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1891 ../src/gnome/window-reconcile.c:1891
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1891 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1891
 msgid "Difference:"
 msgstr "Diferència:"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1987 ../src/gnome/window-reconcile.c:1987
-msgid ""
-"You have made changes to this reconcile window. Are you sure you want to "
-"cancel?"
-msgstr ""
-"Heu fet canvis en aquesta finestra de conciliació. Esteu segur de voler "
-"cancel·lar?"
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1987 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1987
+msgid "You have made changes to this reconcile window. Are you sure you want to cancel?"
+msgstr "Heu fet canvis en aquesta finestra de conciliació. Esteu segur de voler cancel·lar?"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2105 ../src/gnome/window-reconcile.c:2105
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2105 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2105
 msgid "The account is not balanced. Are you sure you want to finish?"
 msgstr "Aquest compte no està saldat. Esteu segur de voler finalitzar?"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2163 ../src/gnome/window-reconcile.c:2163
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2163 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2163
 msgid "Do you want to postpone this reconciliation and finish it later?"
 msgstr "Voleu ajornar aquesta conciliació i acabar-la més tard?"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2201 ../src/gnome/window-reconcile.c:2201
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2201 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2201
 msgid "_Reconcile"
 msgstr "_Concilia"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2202 ../src/gnome/window-reconcile.c:2202
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2202 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2202
 msgid "_Account"
 msgstr "_Compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2209 ../src/gnome/window-reconcile.c:2209
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2209 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2209
 msgid "_Reconcile Information..."
 msgstr "Informació de la _conciliació..."
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2210 ../src/gnome/window-reconcile.c:2210
-msgid ""
-"Change the reconcile information including statement date and ending balance."
-msgstr ""
-"Canvia la informació de la conciliació, incloent la data de l'extracte de "
-"compte i el saldo final."
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2210 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2210
+msgid "Change the reconcile information including statement date and ending balance."
+msgstr "Canvia la informació de la conciliació, incloent la data de l'extracte de compte i el saldo final."
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2215 ../src/gnome/window-reconcile.c:2215
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2215 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2215
 msgid "_Finish"
 msgstr "_Finalitza"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2216 ../src/gnome/window-reconcile.c:2216
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2216 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2216
 msgid "Finish the reconciliation of this account"
 msgstr "Finalitza la conciliació d'aquest compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2220 ../src/gnome/window-reconcile.c:2220
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2220 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2220
 msgid "_Postpone"
 msgstr "_Ajorna"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2221 ../src/gnome/window-reconcile.c:2221
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2221 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2221
 msgid "Postpone the reconciliation of this account"
 msgstr "Ajorna la conciliació d'aquest compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2226 ../src/gnome/window-reconcile.c:2226
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2226 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2226
 msgid "Cancel the reconciliation of this account"
 msgstr "Cancel·la la conciliació d'aquest compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2234 ../src/gnome/window-reconcile.c:2234
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2234 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2234
 msgid "Open the account"
 msgstr "Obre el compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2239 ../src/gnome/window-reconcile.c:2239
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2239 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2239
 msgid "Edit the main account for this register"
 msgstr "Edita el compte principal d'aquest registre"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2257 ../src/gnome/window-reconcile.c:2257
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2257 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2257
 #, fuzzy
 msgid "_Balance"
 msgstr "_Saldo:"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2258 ../src/gnome/window-reconcile.c:2258
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2258 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2258
 #, fuzzy
 msgid "Add a new balancing entry to the account"
 msgstr "Afegeix un assentament nou al compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2263 ../src/gnome/window-reconcile.c:2263
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2263 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2263
 msgid "Edit the current transaction"
 msgstr "Edita l'assentament actual"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2268 ../src/gnome/window-reconcile.c:2268
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2268 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2268
 msgid "Delete the selected transaction"
 msgstr "Suprimeix l'assentament seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2272 ../src/gnome/window-reconcile.c:2272
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2272 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2272
 #, fuzzy
 msgid "_Reconcile Selection"
 msgstr "Concilia el compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2273 ../src/gnome/window-reconcile.c:2273
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2273 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2273
 #, fuzzy
 msgid "Reconcile the selected transactions"
 msgstr "Suprimeix l'assentament seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2277 ../src/gnome/window-reconcile.c:2277
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2277 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2277
 #, fuzzy
 msgid "_Unreconcile Selection"
 msgstr "_Desfés la conciliació"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2278 ../src/gnome/window-reconcile.c:2278
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2278 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2278
 #, fuzzy
 msgid "Unreconcile the selected transactions"
 msgstr "Suprimeix l'assentament seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2286 ../src/gnome/window-reconcile.c:2286
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2286 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2286
 msgid "Open the GnuCash help window"
 msgstr "Obre la finestra d'ajuda del GnuCash"
 
@@ -14986,20 +13342,12 @@
 msgstr "No s'ha pogut carregar l'URL especificat."
 
 #: ../src/html/gnc-html-webkit.c:509 ../src/html/gnc-html-webkit.c:907
-msgid ""
-"Secure HTTP access is disabled. You can enable it in the Network section of "
-"the Preferences dialog."
+msgid "Secure HTTP access is disabled. You can enable it in the Network section of the Preferences dialog."
 msgstr ""
-"L'accés per HTTP segur està inhabilitat. Podeu habilitar-lo a la secció de "
-"Xarxa al diàleg de Preferències."
 
 #: ../src/html/gnc-html-webkit.c:519 ../src/html/gnc-html-webkit.c:919
-msgid ""
-"Network HTTP access is disabled. You can enable it in the Network section of "
-"the Preferences dialog."
+msgid "Network HTTP access is disabled. You can enable it in the Network section of the Preferences dialog."
 msgstr ""
-"L'accés per HTTP a la xarxa està inhabilitat. Podeu habilitar-lo a la secció "
-"de Xarxa al diàleg de Preferències."
 
 #. %s is a URL (some location somewhere).
 #: ../src/html/gnc-html-webkit.c:840
@@ -15020,53 +13368,23 @@
 msgid ""
 "The external program \"AqBanking Setup Wizard\" has not been found. \n"
 "\n"
-"The %s package should include the program \"qt3-wizard\". Please check your "
-"installation to ensure this program is present. On some distributions this "
-"may require installing additional packages."
+"The %s package should include the program \"qt3-wizard\". Please check your installation to ensure this program is present. On some distributions this may require installing additional packages."
 msgstr ""
-"No s'ha trobat el programa extern «Assistent de configuració de "
-"l'AqBanking». \n"
-"El paquet de l'%s hauria d'incloure el programa «qt3-wizard». Comproveu la "
-"vostra instal·lació per a assegurar-vos que teniu aquest programa. En "
-"algunes distribucions això requereix la instal·lació de paquets addicionals."
+"No s'ha trobat el programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». \n"
+"El paquet de l'%s hauria d'incloure el programa «qt3-wizard». Comproveu la vostra instal·lació per a assegurar-vos que teniu aquest programa. En algunes distribucions això requereix la instal·lació de paquets addicionals."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:530
 msgid ""
-"The external program \"AqBanking Setup Wizard\" failed to run successfully "
-"because the additional software \"Qt\" was not found. Please install the "
-"\"Qt/Windows Open Source Edition\" from Trolltech by downloading it from www."
-"trolltech.com\n"
+"The external program \"AqBanking Setup Wizard\" failed to run successfully because the additional software \"Qt\" was not found. Please install the \"Qt/Windows Open Source Edition\" from Trolltech by downloading it from www.trolltech.com\n"
 "\n"
-"If you have installed Qt already, you will have to adapt the PATH variable "
-"of your system appropriately. Contact the GnuCash developers if you need "
-"further assistance on how to install Qt correctly.\n"
+"If you have installed Qt already, you will have to adapt the PATH variable of your system appropriately. Contact the GnuCash developers if you need further assistance on how to install Qt correctly.\n"
 "\n"
-"Online Banking cannot be setup without Qt. Press \"Close\" now, then "
-"\"Cancel\" to cancel the Online Banking setup."
+"Online Banking cannot be setup without Qt. Press \"Close\" now, then \"Cancel\" to cancel the Online Banking setup."
 msgstr ""
-"El programa extern «Auxiliar de configuració de l'AqBanking» no s'ha pogut "
-"executar perquè no s'ha trobat el programari addicional «Qt». Hauríeu "
-"d'instal·lar el «Qt/Windows Open Source Edition» de Nokia, el qual podeu "
-"baixar de http://www.qtsoftware.com\n"
-"\n"
-"En cas que ja l'hàgiu instal·lat, haureu d'adaptar la variable d'entorn PATH "
-"del vostre sistema de manera adequada. En cas que us calgui assistència per "
-"a instal·lar el Qt correctament, podeu contactar els desenvolupadors del "
-"GnuCash.\n"
-"\n"
-"No es pot configurar la banca electrònica sense el Qt. Premeu «Tanca» i "
-"llavors «Cancel·la» per a cancel·lar la configuració de la banca electrònica."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:551
-msgid ""
-"The external program \"AqBanking Setup Wizard\" failed to run successfully. "
-"Online Banking can only be setup if this wizard has run successfully. "
-"Please try running the \"AqBanking Setup Wizard\" again."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut executar correctament el programa extern «Assistent de "
-"configuració de l'AqBanking». L'accés a la banca electrònica només es pot "
-"configurar un cop aquest programa s'ha executat correctament. Torneu a "
-"intentar l'execució de l'«Assistent de configuració de l'AqBanking»."
+msgid "The external program \"AqBanking Setup Wizard\" failed to run successfully. Online Banking can only be setup if this wizard has run successfully. Please try running the \"AqBanking Setup Wizard\" again."
+msgstr "No s'ha pogut executar correctament el programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». L'accés a la banca electrònica només es pot configurar un cop aquest programa s'ha executat correctament. Torneu a intentar l'execució de l'«Assistent de configuració de l'AqBanking»."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:582
 #, c-format
@@ -15093,255 +13411,312 @@
 msgstr "Nou?"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:1
-#, fuzzy
+msgid "AqBanking Initial Assistant"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:2
 msgid ""
 "\n"
-"This assistant helps you setting up your Online Banking connection with your "
-"bank.\n"
+"This assistant helps you setting up your Online Banking connection with your bank.\n"
 "\n"
-"You first need to apply for Online Banking access at your bank. If your "
-"bank decides to grant you electronic access, they will send you a letter "
-"containing \n"
+"You first need to apply for Online Banking access at your bank. If your bank decides to grant you electronic access, they will send you a letter containing \n"
 "\n"
 "* The bank code of your bank\n"
 "* The user ID that identifies you to your bank\n"
 "* The Internet address of your bank's Online Banking server\n"
-"* For HBCI Online Banking, information about the cryptographic public key of "
-"your bank (\"Ini-Letter\").\n"
+"* For HBCI Online Banking, information about the cryptographic public key of your bank (\"Ini-Letter\").\n"
 "\n"
 "This information will be needed in the following. Press \"Forward\" now.\n"
 "\n"
-"NOTE: NO WARRANTIES FOR ANYTHING. Some banks run a poorly implemented Online "
-"Banking server. You should not rely on time-critical transfers through "
-"Online Banking, because sometimes the bank does not give you correct "
-"feedback when a transfer is rejected.\n"
+"NOTE: NO WARRANTIES FOR ANYTHING. Some banks run a poorly implemented Online Banking server. You should not rely on time-critical transfers through Online Banking, because sometimes the bank does not give you correct feedback when a transfer is rejected.\n"
 "\n"
-"Press \"Cancel\" if you do not wish to setup any Online Banking connection "
-"now.\n"
+"Press \"Cancel\" if you do not wish to setup any Online Banking connection now.\n"
 msgstr ""
-"Aquest auxiliar us ajudarà a configurar la connexió de banca electrònica amb "
-"el vostre banc.\n"
-"\n"
-"Primer haureu de sol·licitar l'accés a la banca electrònica al vostre banc. "
-"en cas que l'obtingueu, rebreu una carta amb el següent:\n"
-"\n"
-"* El codi dl vostre banc\n"
-"* L'identificador d'usuari que us identifica al vostre banc\n"
-"* L'adreça d'Internet del servidor de banca electrònica del vostre banc\n"
-"* En el cas de la banca electrònica HBCI, informació sobre la clau de "
-"xifratge pública del vostre banc (carta ini).\n"
-"\n"
-"En els passos següents, se us demanarà que introduïu aquesta informació. "
-"Premeu «Endavant».\n"
-"\n"
-"AVÍS: NO S'OFEREIX CAP MENA DE GARANTIA. Alguns bancs disposen de servidors "
-"de banca electrònica que no funcionen del tot correctament. No hauríeu de "
-"dur a terme transferències on l'hora és crítica, degut al fet que a vegades "
-"el banc no us informa correctament quan es rebutja una transacció.\n"
-"\n"
-"Premeu «Cancel·la» en cas que no vulgueu configurar la banca electrònica ara "
-"mateix."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:17
-msgid "AqBanking Initial Assistant"
-msgstr ""
-
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:18
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Double Click on the line of an Online Banking account name if you want to "
-"match it to a GnuCash account. Click \"Forward\" when all desired accounts "
-"are matching."
-msgstr ""
-"Cliqueu a la línia d'un compte de banca electrònica si voleu fer-lo "
-"concordar amb un compte del GnuCash. Un cop hàgiu fet concordar tots els "
-"comptes desitjats, cliqueu a «Endavant»."
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:19
 msgid "Initial Online Banking Setup"
 msgstr "Configuració inicial de la banca electrònica"
 
+#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:19
+#, fuzzy
+msgid "The Setup of your Online Banking connection is handled by the external program \"AqBanking Setup Wizard\". Please press the button below to start this program."
+msgstr "La configuració de la connexió de la banca electrònica és gestionada a través del programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». Premeu el botó de sota per a iniciar aquest programa.\t"
+
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:20
 #, fuzzy
-msgid "Match Online accounts with GnuCash accounts"
-msgstr ""
-"Fes concordar els comptes de banca electrònica amb els comptes del GnuCash"
+msgid "_Start AqBanking Wizard"
+msgstr "Inicia l'assistent de l'AqBanking"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:21
-msgid "Online Banking Setup Finished"
-msgstr "Ha finalitzat la configuració de la banca electrònica"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:22
 msgid "Start Online Banking Wizard"
 msgstr "Inicia l'assistent de banca electrònica"
 
+#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:22
+#, fuzzy
+msgid "Double Click on the line of an Online Banking account name if you want to match it to a GnuCash account. Click \"Forward\" when all desired accounts are matching."
+msgstr "Cliqueu a la línia d'un compte de banca electrònica si voleu fer-lo concordar amb un compte del GnuCash. Un cop hagueu fet concordar tots els comptes desitjats, cliqueu a «Endavant»."
+
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:23
-msgid ""
-"The Setup of your Online Banking connection is handled by the external "
-"program \"AqBanking Setup Wizard\". Please press the button below to start "
-"this program."
-msgstr ""
-"La configuració de la connexió de la banca electrònica és gestionada a "
-"través del programa extern «Auxiliar de configuració de l'AqBanking». Premeu "
-"el botó de sota per a iniciar aquest programa."
+#, fuzzy
+msgid "Match Online accounts with GnuCash accounts"
+msgstr "Fes concordar els comptes de banca electrònica amb els comptes del GnuCash"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:24
-#, fuzzy
 msgid ""
-"The setup for matching Online Banking accounts to GnuCash accounts is now "
-"finished. You can now invoke Online Banking actions on those accounts.\n"
+"The setup for matching Online Banking accounts to GnuCash accounts is now finished. You can now invoke Online Banking actions on those accounts.\n"
 "\n"
-"If you want to add another bank, user, or account, you can start this "
-"assistant again anytime.\n"
+"If you want to add another bank, user, or account, you can start this assistant again anytime.\n"
 "\n"
 "Press \"Apply\" now."
 msgstr ""
-"La configuració per a fer coincidir comptes de banca electrònica amb comptes "
-"del GnuCash ha finalitzat. Ara podeu invocar les accions de banca "
-"electrònica en aquests comptes.\n"
-"\n"
-"En cas que vulgueu afegir un altre banc, usuari o compte, podeu iniciar "
-"aquest auxiliar en qualsevol altre moment.\n"
-"\n"
-"Premeu a «Aplica»."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:29
-msgid "_Start AqBanking Wizard"
-msgstr "Inicia l'au_xiliar de l'AqBanking"
+msgid "Online Banking Setup Finished"
+msgstr "Ha finalitzat la configuració de la banca electrònica"
 
+#. Conversion was erroneous, so don't use the string
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:280
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:999
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1002
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1008
+msgid "(unknown)"
+msgstr "(desconegut)"
+
+#. Translators: Strings from this file are
+#. * needed only in countries that have one of
+#. * aqbanking's Online Banking techniques
+#. * available. This is 'OFX DirectConnect'
+#. * (U.S. and others), 'HBCI' (in Germany),
+#. * or 'YellowNet' (Switzerland). If none of
+#. * these techniques are available in your
+#. * country, you may safely ignore strings
+#. * from the import-export/hbci
+#. * subdirectory.
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:359
+msgid "Enter an Online Direct Debit Note"
+msgstr "Introduïu una ordre de domiciliació"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:362
+msgid "Debited Account Owner"
+msgstr "Ordenant"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:364
+msgid "Debited Account Number"
+msgstr "Número de compte de l'ordenant"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:366
+msgid "Debited Account Bank Code"
+msgstr "Codi de banc del compte de l'ordenant"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:369
+msgid "Credited Account Owner"
+msgstr "Beneficiari"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:371
+msgid "Credited Account Number"
+msgstr "Número de compte del beneficiari"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:373
+msgid "Credited Account Bank Code"
+msgstr "Codi de banc del compte del beneficiari"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:387
+#, fuzzy
+msgid "Recipient IBAN (International Account Number)"
+msgstr "Número de compte del destinatari"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:389
+#, fuzzy
+msgid "Recipient BIC (Bank Code)"
+msgstr "Codi bancari del destinatari"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:393
+#, fuzzy
+msgid "Debited IBAN (International Account Number)"
+msgstr "Número de compte de l'ordenant"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:395
+#, fuzzy
+msgid "Debited BIC (Bank Code)"
+msgstr "Codi de banc del compte de l'ordenant"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:477
+#, c-format
+msgid "The internal check of the destination account number '%s' at the specified bank with bank code '%s' failed. This means the account number might contain an error."
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:549
+#, c-format
+msgid "Your local bank account does not yet have the SEPA account information stored. We are sorry, but in this development version one additional step is necessary which has not yet been implemented directly in gnucash. Please execute the command line program \"aqhbci-tool\" for your account, as follows: aqhbci-tool4 getaccsepa -b %s -a %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:564
+msgid "You did not enter a recipient name. A recipient name is required for an online transfer.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:584
+msgid "You did not enter a recipient account. A recipient account is required for an online transfer.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:600
+msgid "You did not enter a recipient bank. A recipient bank is required for an online transfer.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:618
+msgid "The amount is zero or the amount field could not be interpreted correctly. You might have mixed up decimal point and comma, compared to your locale settings. This does not result in a valid online transfer job."
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:635
+msgid "You did not enter any transaction purpose. A purpose is required for an online transfer.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:935
+#, c-format
+msgid "Do you really want to overwrite your changes with the contents of the template \"%s\"?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1098
+msgid "A template with the given name already exists. Please enter another name."
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Do you really want to delete the template with the name \"%s\"?"
+msgstr "Esteu segur de voler suprimir aquest assentament periòdic?"
+
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:1
-msgid "(filled in automatically)"
-msgstr "(omplert automàticament)"
+msgid "Online Banking Connection Window"
+msgstr "Finestra de connexió de la banca electrònica"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:2
-msgid "<b>From</b>"
-msgstr "<b>De</b>"
+msgid "<b>Progress</b>"
+msgstr "<b>Progrés</b>"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:3
-msgid "<b>Log Messages</b>"
-msgstr "<b>Missatges de registre</b>"
+msgid "Current Job"
+msgstr "Tasca actual"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:4
-msgid "<b>Online Banking</b>"
-msgstr "<b>Banca electrònica</b>"
+msgid "Progress"
+msgstr "Progrés"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:5
-msgid "<b>Progress</b>"
-msgstr "<b>Progrés</b>"
+msgid "Current Action"
+msgstr "Acció actual"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:6
-msgid "<b>To</b>"
-msgstr "<b>A</b>"
+msgid "<b>Log Messages</b>"
+msgstr "<b>Missatges de registre</b>"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:7
-msgid "Add current"
-msgstr "Afegeix l'actual"
+msgid "Close when finished"
+msgstr "Tanca en finalitzar"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:8
-msgid "Add the current online transaction as a new transaction template"
-msgstr ""
-"Afegeix la transacció en línia actual com a plantilla de transacció nova"
+msgid "Get Transactions Online"
+msgstr "Obté les transaccions en línia"
 
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:9
+msgid "Date range of transactions to retrieve:"
+msgstr "Interval de dates de les transaccions a recuperar:"
+
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:10
-msgid "Bank Code"
-msgstr "Codi del banc"
+msgid "<b>From</b>"
+msgstr "<b>De</b>"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:11
-msgid "Close when finished"
-msgstr "Tanca en finalitzar"
+msgid "_Earliest possible date"
+msgstr "_Des de la data més antiga possible"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:12
-msgid "Confirm Password:"
-msgstr "Confirmeu la contrasenya:"
+msgid "_Last retrieval date"
+msgstr "Des de la data de l'última _recuperació"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:13
-msgid "Current Action"
-msgstr "Acció actual"
+msgid "E_nter date:"
+msgstr "I_ntroduïu la data:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:14
-msgid "Current Job"
-msgstr "Tasca actual"
+msgid "<b>To</b>"
+msgstr "<b>A</b>"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:15
-msgid "Date range of transactions to retrieve:"
-msgstr "Interval de dates de les transaccions a recuperar:"
+msgid "_Now"
+msgstr "_Ara"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:16
-msgid "Delete the currently selected transaction template"
-msgstr "Suprimeix la plantilla d'assentament seleccionada"
+msgid "Ente_r date:"
+msgstr "Int_roduïu la data:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:17
-msgid "E_nter date:"
-msgstr "I_ntroduïu la data:"
+msgid "Enter Password"
+msgstr "Introduïu la contrasenya"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:18
-msgid "Ente_r date:"
-msgstr "Int_roduïu la data:"
+msgid "Enter your password"
+msgstr "Introduïu la vostra contrasenya"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:19
-msgid "Enter Password"
-msgstr "Introduïu la contrasenya"
+msgid "Password:"
+msgstr "Contrasenya:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:20
-msgid "Enter an Online Transaction"
-msgstr "Introduïu una transacció en línia"
+msgid "Confirm Password:"
+msgstr "Confirmeu la contrasenya:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:21
-msgid "Enter name for new template:"
-msgstr "Introduïu un nom per a la plantilla nova:"
+msgid "Remember _PIN"
+msgstr "Recorda el _PIN"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:22
-msgid "Enter your password"
-msgstr "Introduïu la vostra contrasenya"
+msgid "<b>Online Banking</b>"
+msgstr "<b>Banca electrònica</b>"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:23
-msgid "Execute Now"
-msgstr "Executa-la ara"
+#, fuzzy
+msgid "_Close log window when finished"
+msgstr "Tanca el diàleg en finalitzar"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:24
-msgid "Execute later (unimpl.)"
-msgstr "Executa-ho més tard (no impl.)"
+msgid "_Verbose debug messages"
+msgstr "Missatges de _depuració detallats"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:25
-msgid "Execute this online transaction now"
-msgstr "Executa aquesta transacció en línia ara"
+msgid "Name for new template"
+msgstr "Nom de la plantilla nova"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:26
-msgid "Get Transactions Online"
-msgstr "Obté les transaccions en línia"
+msgid "Enter name for new template:"
+msgstr "Introduïu un nom per a la plantilla nova:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:27
-msgid "Move the selected transaction template one row down"
-msgstr "Mou l'assentament plantilla seleccionat una fila cap avall"
+msgid "Online Transaction"
+msgstr "Transacció en línia"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:28
-msgid "Move the selected transaction template one row up"
-msgstr "Mou l'assentament plantilla seleccionat una fila cap amunt"
+msgid "Enter an Online Transaction"
+msgstr "Introduïu una transacció en línia"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:29
-msgid "Name for new template"
-msgstr "Nom de la plantilla nova"
+msgid "Recipient Account Number"
+msgstr "Número de compte del destinatari"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:30
-msgid "Online Banking Connection Window"
-msgstr "Finestra de connexió de la banca electrònica"
+msgid "Recipient Bank Code"
+msgstr "Codi bancari del destinatari"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:31
-msgid "Online Transaction"
-msgstr "Transacció en línia"
+msgid "Recipient Name"
+msgstr "Nom del destinatari"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:32
-msgid "Originator Account Number"
-msgstr "Número de compte de l'ordenant"
+msgid "at Bank"
+msgstr "al banc"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:33
-msgid "Originator Name"
-msgstr "Nom de l'ordenant"
+msgid "(filled in automatically)"
+msgstr "(omplert automàticament)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:34
-msgid "Password:"
-msgstr "Contrasenya:"
-
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:35
 msgid "Payment Purpose (only for recipient)"
 msgstr "Concepte del pagament (només per al destinatari)"
@@ -15351,233 +13726,66 @@
 msgstr "Concepte del pagament (continuació)"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:37
-msgid "Progress"
-msgstr "Progrés"
+msgid "Originator Name"
+msgstr "Nom de l'ordenant"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:38
-msgid "Recipient Account Number"
-msgstr "Número de compte del destinatari"
+msgid "something"
+msgstr "quelcom"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:39
-msgid "Recipient Bank Code"
-msgstr "Codi bancari del destinatari"
+msgid "Originator Account Number"
+msgstr "Número de compte de l'ordenant"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:40
-msgid "Recipient Name"
-msgstr "Nom del destinatari"
+msgid "Bank Code"
+msgstr "Codi del banc"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:41
-msgid "Remember _PIN"
-msgstr "Recorda el _PIN"
+msgid "Add the current online transaction as a new transaction template"
+msgstr "Afegeix la transacció en línia actual com a plantilla de transacció nova"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:42
-msgid "Sort"
-msgstr "Ordena"
+msgid "Add current"
+msgstr "Afegeix l'actual"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:43
-msgid "Sort the list of transaction templates alphabetically"
-msgstr "Ordena la llista de plantilles de transacció alfabèticament"
+msgid "Move the selected transaction template one row up"
+msgstr "Mou l'assentament plantilla seleccionat una fila cap amunt"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:44
-#, fuzzy
-msgid "Templates"
-msgstr "_Plantilla:"
+msgid "Move the selected transaction template one row down"
+msgstr "Mou l'assentament plantilla seleccionat una fila cap avall"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:45
-#, fuzzy
-msgid "_Close log window when finished"
-msgstr "Tanca el diàleg en finalitzar"
+msgid "Sort the list of transaction templates alphabetically"
+msgstr "Ordena la llista de plantilles de transacció alfabèticament"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:46
-msgid "_Earliest possible date"
-msgstr "_Des de la data més antiga possible"
+msgid "Sort"
+msgstr "Ordena"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:47
-msgid "_Last retrieval date"
-msgstr "Des de la data de l'última _recuperació"
+msgid "Delete the currently selected transaction template"
+msgstr "Suprimeix la plantilla d'assentament seleccionada"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:48
-msgid "_Now"
-msgstr "_Ara"
+#, fuzzy
+msgid "Templates"
+msgstr "_Plantilla:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:49
-msgid "_Verbose debug messages"
-msgstr "Missatges de _depuració detallats"
+msgid "Execute later (unimpl.)"
+msgstr "Executa-ho més tard (no impl.)"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:50
-msgid "at Bank"
-msgstr "al banc"
+msgid "Execute this online transaction now"
+msgstr "Executa aquesta transacció en línia ara"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:51
-msgid "something"
-msgstr "quelcom"
+msgid "Execute Now"
+msgstr "Executa-la ara"
 
-#. Conversion was erroneous, so don't use the string
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:280
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:999
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1002
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1008
-msgid "(unknown)"
-msgstr "(desconegut)"
-
-#. Translators: Strings from this file are
-#. * needed only in countries that have one of
-#. * aqbanking's Online Banking techniques
-#. * available. This is 'OFX DirectConnect'
-#. * (U.S. and others), 'HBCI' (in Germany),
-#. * or 'YellowNet' (Switzerland). If none of
-#. * these techniques are available in your
-#. * country, you may safely ignore strings
-#. * from the import-export/hbci
-#. * subdirectory.
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:359
-msgid "Enter an Online Direct Debit Note"
-msgstr "Introduïu una ordre de domiciliació"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:362
-msgid "Debited Account Owner"
-msgstr "Ordenant"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:364
-msgid "Debited Account Number"
-msgstr "Número de compte de l'ordenant"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:366
-msgid "Debited Account Bank Code"
-msgstr "Codi de banc del compte de l'ordenant"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:369
-msgid "Credited Account Owner"
-msgstr "Beneficiari"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:371
-msgid "Credited Account Number"
-msgstr "Número de compte del beneficiari"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:373
-msgid "Credited Account Bank Code"
-msgstr "Codi de banc del compte del beneficiari"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:387
-#, fuzzy
-msgid "Recipient IBAN (International Account Number)"
-msgstr "Número de compte del destinatari"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:389
-#, fuzzy
-msgid "Recipient BIC (Bank Code)"
-msgstr "Codi bancari del destinatari"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:393
-#, fuzzy
-msgid "Debited IBAN (International Account Number)"
-msgstr "Número de compte de l'ordenant"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:395
-#, fuzzy
-msgid "Debited BIC (Bank Code)"
-msgstr "Codi de banc del compte de l'ordenant"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:477
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"The internal check of the destination account number '%s' at the specified "
-"bank with bank code '%s' failed. This means the account number might contain "
-"an error."
-msgstr ""
-"La comprovació interna del número del compte de destinació «%s» al banc "
-"especificat amb codi «%s» ha fallat. Això vol dir que és possible que el "
-"número de compte sigui erroni. Voleu enviar la tasca de transferència en "
-"línia amb aquest número de compte de totes maneres?"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:549
-#, c-format
-msgid ""
-"Your local bank account does not yet have the SEPA account information "
-"stored. We are sorry, but in this development version one additional step "
-"is necessary which has not yet been implemented directly in gnucash. Please "
-"execute the command line program \"aqhbci-tool\" for your account, as "
-"follows: aqhbci-tool4 getaccsepa -b %s -a %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:564
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You did not enter a recipient name. A recipient name is required for an "
-"online transfer.\n"
-msgstr ""
-"No heu introduït cap nom de destinatari, el qual és necessari per a una "
-"transferència en línia.\n"
-"\n"
-"Voleu tornar a introduir la tasca?"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:584
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You did not enter a recipient account. A recipient account is required for "
-"an online transfer.\n"
-msgstr ""
-"No heu introduït cap nom de destinatari, el qual és necessari per a una "
-"transferència en línia.\n"
-"\n"
-"Voleu tornar a introduir la tasca?"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:600
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You did not enter a recipient bank. A recipient bank is required for an "
-"online transfer.\n"
-msgstr ""
-"No heu introduït cap nom de destinatari, el qual és necessari per a una "
-"transferència en línia.\n"
-"\n"
-"Voleu tornar a introduir la tasca?"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:618
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The amount is zero or the amount field could not be interpreted correctly. "
-"You might have mixed up decimal point and comma, compared to your locale "
-"settings. This does not result in a valid online transfer job."
-msgstr ""
-"La quantitat és zero o bé no s'ha interpretat correctament el camp de "
-"quantitat. Pot ser que hàgiu utilitzat un punt decimal en comptes de coma al "
-"contrari del que es defineix als vostres paràmetres de localització. La "
-"tasca de transferència en línia no és vàlida.\n"
-"\n"
-"Voleu tornar a introduir la tasca?"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:635
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You did not enter any transaction purpose. A purpose is required for an "
-"online transfer.\n"
-msgstr ""
-"No heu introduït cap motiu per a la transacció, el qual és necessari per a "
-"una transferència en línia.\n"
-"\n"
-"Voleu tornar a introduir la tasca?"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:935
-#, c-format
-msgid ""
-"Do you really want to overwrite your changes with the contents of the "
-"template \"%s\"?"
-msgstr ""
-"Esteu segur que voleu sobreescriure els vostres canvis amb el contingut de "
-"la plantilla «%s»?"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1098
-msgid ""
-"A template with the given name already exists. Please enter another name."
-msgstr ""
-"Ja existeix una plantilla amb aquest nom. N'hauríeu d'introduir un altre."
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1233
-#, c-format
-msgid "Do you really want to delete the template with the name \"%s\"?"
-msgstr "Esteu segur de voler suprimir la plantilla anomenada «%s»?"
-
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-getbalance.c:83
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-gettrans.c:137
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:117
@@ -15604,42 +13812,21 @@
 msgstr "Fes un informe d'assentament per a aquest compte"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-gettrans.c:213
-msgid ""
-"The Online Banking import returned no transactions for the selected time "
-"period."
-msgstr ""
-"La importació de la banca electrònica no ha retornat cap transacció per al "
-"període de temps seleccionat."
+msgid "The Online Banking import returned no transactions for the selected time period."
+msgstr "La importació de la banca electrònica no ha retornat cap transacció per al període de temps seleccionat."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:61
-msgid ""
-"You have changed the list of online transfer templates, but you cancelled "
-"the transfer dialog. Do you nevertheless want to store the changes?"
+msgid "You have changed the list of online transfer templates, but you cancelled the transfer dialog. Do you nevertheless want to store the changes?"
 msgstr ""
-"Heu canviat la llista de plantilles de transferència en línia, però heu "
-"cancel·lat el diàleg de transferència. Voleu desar els canvis de totes "
-"maneres?"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:186
 msgid ""
-"The backend found an error during the preparation of the job. It is not "
-"possible to execute this job. \n"
+"The backend found an error during the preparation of the job. It is not possible to execute this job. \n"
 "\n"
-"Most probable the bank does not support your chosen job or your Online "
-"Banking account does not have the permission to execute this job. More error "
-"messages might be visible on your console log.\n"
+"Most probable the bank does not support your chosen job or your Online Banking account does not have the permission to execute this job. More error messages might be visible on your console log.\n"
 "\n"
 "Do you want to enter the job again?"
 msgstr ""
-"S'ha produït un error en el rerefons mentre es preparava la tasca, per la "
-"qual cosa no és possible executar-la.\n"
-"\n"
-"El motiu més probable és perquè el banc no admet la tasca que heu triat o bé "
-"perquè el vostre compte de banca electrònica no té el permís per a executar-"
-"la. És possible que pugueu obtenir més informació si hi ha missatges al "
-"registre de la vostra consola.\n"
-"\n"
-"Voleu tornar a introduir la tasca?"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:208
 msgid "Online Banking Direct Debit Note"
@@ -15665,15 +13852,10 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:294
 msgid ""
-"An error occurred while executing the job. Please check the log window for "
-"the exact error message.\n"
+"An error occurred while executing the job. Please check the log window for the exact error message.\n"
 "\n"
 "Do you want to enter the job again?"
 msgstr ""
-"S'ha produït un error en executar la tasca. Consulteu la finestra del "
-"registre de missatges per a obtenir-ne més informació.\n"
-"\n"
-"voleu tornar a introduir la tasca?"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:409
@@ -15682,50 +13864,29 @@
 msgstr "No especificat"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:653
-#, fuzzy
 msgid ""
-"The backend found an error during the preparation of the job. It is not "
-"possible to execute this job. \n"
+"The backend found an error during the preparation of the job. It is not possible to execute this job. \n"
 "\n"
-"Most probably the bank does not support your chosen job or your Online "
-"Banking account does not have the permission to execute this job. More error "
-"messages might be visible on your console log.\n"
+"Most probably the bank does not support your chosen job or your Online Banking account does not have the permission to execute this job. More error messages might be visible on your console log.\n"
 "\n"
 "Do you want to enter the job again?"
 msgstr ""
-"S'ha produït un error en el rerefons mentre es preparava la tasca, per la "
-"qual cosa no és possible executar-la.\n"
-"\n"
-"El motiu més probable és perquè el banc no admet la tasca que heu triat o bé "
-"perquè el vostre compte de banca electrònica no té el permís per a executar-"
-"la. És possible que pugueu obtenir més informació si hi ha missatges al "
-"registre de la vostra consola.\n"
-"\n"
-"Voleu tornar a introduir la tasca?"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:745
 msgid ""
 "The bank has sent transaction information in its response.\n"
 "Do you want to import it?"
 msgstr ""
-"El banc ha enviat informació de la transacció com a resposta.\n"
-"Voleu importar-la?"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:772
-msgid ""
-"No Online Banking account found for this gnucash account. These transactions "
-"will not be executed by Online Banking."
-msgstr ""
-"No s'ha trobat cap compte de banca electrònica per a aquest compte del "
-"GnuCash. Aquestes transaccions no s'executaran per banca electrònica."
+msgid "No Online Banking account found for this gnucash account. These transactions will not be executed by Online Banking."
+msgstr "No s'ha trobat cap compte de banca electrònica per a aquest compte del GnuCash. Aquestes transaccions no s'executaran per banca electrònica."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:849
 msgid ""
 "The bank has sent balance information in its response.\n"
 "Do you want to import it?"
 msgstr ""
-"El banc ha enviat informació del saldo com a resposta.\n"
-"Voleu importar-la?"
 
 #. Translators: Strings from this file are needed only in
 #. * countries that have one of aqbanking's Online Banking
@@ -15738,19 +13899,8 @@
 msgid ""
 "The downloaded Online Banking Balance was zero.\n"
 "\n"
-"Either this is the correct balance, or your bank does not support Balance "
-"download in this Online Banking version. In the latter case you should "
-"choose a different Online Banking version number in the Online Banking "
-"(AqBanking or HBCI) Setup. After that, try again to download the Online "
-"Banking Balance."
+"Either this is the correct balance, or your bank does not support Balance download in this Online Banking version. In the latter case you should choose a different Online Banking version number in the Online Banking (AqBanking or HBCI) Setup. After that, try again to download the Online Banking Balance."
 msgstr ""
-"El saldo baixat per banca electrònica és zero.\n"
-"\n"
-"O bé aquest és el saldo correcte, o bé el vostre banc no admet la baixada de "
-"saldos en aquesta versió de la banca electrònica. Si es tracta de la darrera "
-"possibilitat, hauríeu de triar una versió diferent de la banca electrònica a "
-"la configuració de la banca electrònica (AqBanking o HBCI). Un cop ho hàgiu "
-"fet, torneu a intentar baixar el saldo per banca electrònica."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:954
 #, c-format
@@ -15764,13 +13914,10 @@
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:960
 #, c-format
 msgid "For your information: This account also has a noted balance of %s\n"
-msgstr ""
-"Per a la vostra informació: aquest compte també té un saldo anotat de %s\n"
+msgstr "Per a la vostra informació: aquest compte també té un saldo anotat de %s\n"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:967
-msgid ""
-"The booked balance is identical to the current reconciled balance of the "
-"account."
+msgid "The booked balance is identical to the current reconciled balance of the account."
 msgstr "El saldo anotat és idèntic que el saldo conciliat actual del compte."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:982
@@ -15783,7 +13930,7 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:140
 msgid "Import module for DTAUS import not found."
-msgstr "No s'ha trobat el mòdul per a la importació DTAUS."
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:293
 #, c-format
@@ -15792,22 +13939,16 @@
 
 #. indicate that additional failures exist
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:304
-#, fuzzy
 msgid "...\n"
-msgstr "Nou..."
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:318
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
-"An error occurred while executing jobs: %d of %d failed. Please check the "
-"log window or gnucash.trace for the exact error message.\n"
+"An error occurred while executing jobs: %d of %d failed. Please check the log window or gnucash.trace for the exact error message.\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"S'ha produït un error en executar la tasca. Consulteu la finestra del "
-"registre de missatges per a obtenir-ne més informació.\n"
-"\n"
-"voleu tornar a introduir la tasca?"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:328
 #, fuzzy
@@ -15816,37 +13957,22 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:334
 #, c-format
-msgid ""
-"The job was executed successfully, but as a precaution please check the log "
-"window for potential errors."
-msgid_plural ""
-"All %d jobs were executed successfully, but as a precaution please check the "
-"log window for potential errors."
+msgid "The job was executed successfully, but as a precaution please check the log window for potential errors."
+msgid_plural "All %d jobs were executed successfully, but as a precaution please check the log window for potential errors."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-gwen-gui.c:1072
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "The PIN needs to be at least %d characters \n"
 "long. Do you want to try again?"
-msgstr ""
-"El PIN ha de tenir %d caràcters com a mínim. \n"
-"Voleu tornar-ho a intentar?"
+msgstr "El PIN ha de tenir %d caràcters com a mínim. Voleu tornar-ho a intentar?"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-gwen-gui.c:1568
-msgid ""
-"The Online Banking job is still running; are you sure you want to cancel?"
-msgstr ""
-"La tasca de banca electrònica encara s'està executant. Esteu segur de voler "
-"cancel·lar?"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/gncmod-aqbanking.c:79
-#: ../src/import-export/gncmod-generic-import.c:59
-#: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:162
 #, fuzzy
-msgid "Online Banking"
-msgstr "<b>Banca electrònica</b>"
+msgid "The Online Banking job is still running; are you sure you want to cancel?"
+msgstr "Aquest assentament periòdic ha canviat. Esteu segur de voler cancel·lar?"
 
 #. Menus
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:93
@@ -15858,12 +13984,8 @@
 msgstr "Con_figuració de la banca electrònica..."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:98
-msgid ""
-"Initial setup of Online Banking access (HBCI, or OFX DirectConnect, using "
-"AqBanking)"
-msgstr ""
-"Configuració inicial de l'accés a la banca electrònica (per HBCI o OFX "
-"DirectConnect, a través de l'AqBanking)"
+msgid "Initial setup of Online Banking access (HBCI, or OFX DirectConnect, using AqBanking)"
+msgstr "Configuració inicial de l'accés a la banca electrònica (per HBCI o OFX DirectConnect, a través de l'AqBanking)"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:102
 msgid "Get _Balance"
@@ -15875,7 +13997,7 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:107
 msgid "Get _Transactions..."
-msgstr "Obté les _transaccions..."
+msgstr "Obté les transaccions..."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:108
 msgid "Get the transactions online through Online Banking"
@@ -15896,11 +14018,8 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:118
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Issue a new international European (SEPA) transaction online through Online "
-"Banking"
-msgstr ""
-"Tramet una transacció interna (del banc) en línia per banca electrònica"
+msgid "Issue a new international European (SEPA) transaction online through Online Banking"
+msgstr "Tramet una transacció interna (del banc) en línia per banca electrònica"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:122
 msgid "I_nternal Transaction..."
@@ -15908,8 +14027,7 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:123
 msgid "Issue a new bank-internal transaction online through Online Banking"
-msgstr ""
-"Tramet una transacció interna (del banc) en línia per banca electrònica"
+msgstr "Tramet una transacció interna (del banc) en línia per banca electrònica"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:127
 msgid "_Direct Debit..."
@@ -15926,9 +14044,7 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:133
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Issue a new international European (SEPA) direct debit note online through "
-"Online Banking"
+msgid "Issue a new international European (SEPA) direct debit note online through Online Banking"
 msgstr "Tramet una domiciliació a través de la banca electrònica"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:139
@@ -15941,7 +14057,7 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:144
 msgid "Import MT94_2"
-msgstr "Importa un fitxer MT94_2"
+msgstr "_Importa un fitxer MT94_2"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:145
 msgid "Import a MT942 file into GnuCash"
@@ -15960,159 +14076,118 @@
 msgstr "Importa un fitxer DTAUS i t_ramet..."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:163
-msgid ""
-"Import a DTAUS file into GnuCash and send the transfers online through "
-"Online Banking"
-msgstr ""
-"Importa un fitxer DTAUS al GnuCash i tramet les transferències en línia per "
-"banca electrònica"
+msgid "Import a DTAUS file into GnuCash and send the transfers online through Online Banking"
+msgstr "Importa un fitxer DTAUS al GnuCash i tramet les transferències en línia per banca electrònica"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:173
-#, fuzzy
 msgid "Show _log window"
-msgstr "Mostra el diàleg de l'usuari nou"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:174
 #, fuzzy
 msgid "Show the online banking log window."
 msgstr "Voleu mostrar el balanç total a la llegenda?"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:1
-msgid "CSV import data format"
-msgstr "Format d'importació de dades del fitxer CSV"
+#: ../src/import-export/aqbanking/gncmod-aqbanking.c:79
+#: ../src/import-export/gncmod-generic-import.c:59
+#: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:162
+#, fuzzy
+msgid "Online Banking"
+msgstr "<b>Banca electrònica</b>"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:2
+#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:5
 #, fuzzy
 msgid "Close window when finished"
 msgstr "Tanca el diàleg en finalitzar"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:3
-msgid "DTAUS import data format"
-msgstr "Format d'importació de dades del fitxer DTAUS"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:4
-msgid "Enables verbose debug messages for HBCI/AqBanking Online Banking."
-msgstr ""
-"Habilita els missatges de depuració detallats per a la banca electrònica a "
-"través de l'HBCI/AqBanking."
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"If active, the PIN for HBCI/AqBanking actions will be remembered in memory "
-"during a session. Otherwise it will have to be entered again each time "
-"during a session when it is needed."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, el PIN per a les accions de l'HBCI/AqBanking serà desat en la "
-"memòria durant una sessió. En cas contrari, s'haurà d'introduir cada vegada "
-"que sigui necessari durant la sessió."
-
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"If active, the window will be closed automatically when you finish the HBCI/"
-"AqBanking import process. Otherwise it will stay open."
-msgstr ""
-"Si s'habilita, es tancarà automàticament la finestra en finalitzar el procés "
-"d'importació de l'HBCI/AqBanking. En cas contrari, romandrà oberta."
+msgid "If active, the window will be closed automatically when you finish the HBCI/AqBanking import process. Otherwise it will stay open."
+msgstr "Si s'habilita, es tancarà automàticament la finestra en finalitzar el procés d'importació de l'HBCI/AqBanking. En cas contrari, romandrà oberta."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:7
 msgid "Remember the PIN in memory"
 msgstr "Recorda el PIN a la memòria"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:8
-msgid "SWIFT MT940 import data format"
-msgstr "Format d'importació de dades del fitxer SWIFT MT940"
+msgid "If active, the PIN for HBCI/AqBanking actions will be remembered in memory during a session. Otherwise it will have to be entered again each time during a session when it is needed."
+msgstr "Si s'habilita, el PIN per a les accions de l'HBCI/AqBanking serà desat en la memòria durant una sessió. En cas contrari, s'haurà d'introduir cada vegada que sigui necessari durant la sessió."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:9
-msgid "SWIFT MT942 import data format"
-msgstr "Format d'importació de dades del fitxer SWIFT MT942"
+msgid "Verbose HBCI debug messages"
+msgstr "Missatges de depuració detallats de l'HBCI"
 
+#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:10
+msgid "Enables verbose debug messages for HBCI/AqBanking Online Banking."
+msgstr "Habilita els missatges de depuració detallats per a la banca electrònica a través de l'HBCI/AqBanking."
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:11
+msgid "DTAUS import data format"
+msgstr "Format d'importació de dades del fitxer DTAUS"
+
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"This setting specifies the data format when importing CSV files. The "
-"AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of "
-"which you can choose one here."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre especifica el format de dades a utilitzar en importar "
-"fitxers CSV. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació "
-"anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
+msgid "This setting specifies the data format when importing DTAUS files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
+msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers DTAUS. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:13
-msgid ""
-"This setting specifies the data format when importing DTAUS files. The "
-"AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of "
-"which you can choose one here."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre especifica el format de dades a utilitzar en importar "
-"fitxers DTAUS. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació "
-"anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
+msgid "CSV import data format"
+msgstr "Format d'importació de dades del fitxer CSV"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:14
-msgid ""
-"This setting specifies the data format when importing SWIFT MT940 files. The "
-"AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of "
-"which you can choose one here."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre especifica el format de dades a utilitzar en importar "
-"fitxers SWIFT MT940. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats "
-"d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
+msgid "This setting specifies the data format when importing CSV files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
+msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers CSV. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:15
-msgid ""
-"This setting specifies the data format when importing SWIFT MT942 files. The "
-"AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of "
-"which you can choose one here."
-msgstr ""
-"Aquest paràmetre especifica el format de dades a utilitzar en importar "
-"fitxers SWIFT MT942. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats "
-"d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
+msgid "SWIFT MT940 import data format"
+msgstr "Format d'importació de dades del fitxer SWIFT MT940"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:16
-msgid "Verbose HBCI debug messages"
-msgstr "Missatges de depuració detallats de l'HBCI"
+msgid "This setting specifies the data format when importing SWIFT MT940 files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
+msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers SWIFT MT940. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
+#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:17
+msgid "SWIFT MT942 import data format"
+msgstr "Format d'importació de dades del fitxer SWIFT MT942"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:18
+msgid "This setting specifies the data format when importing SWIFT MT942 files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
+msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers SWIFT MT942. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
+
 #. Translators: %s is the file name string.
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:80
 #, c-format
 msgid ""
 "The account tree will be exported to the file '%s' when you click 'Apply'.\n"
 "\n"
-"You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back' or "
-"'Cancel' to Abort Export.\n"
+"You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back' or 'Cancel' to Abort Export.\n"
 msgstr ""
 
 #. Translators: %s is the file name string and %u the number of accounts.
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:86
 #, c-format
 msgid ""
-"When you click 'Apply', the transactions will be exported to the file '%s' "
-"and the number of accounts exported is %u.\n"
+"When you click 'Apply', the transactions will be exported to the file '%s' and the number of accounts exported is %u.\n"
 "\n"
-"You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back' or "
-"'Cancel' to Abort Export.\n"
+"You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back' or 'Cancel' to Abort Export.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:92
 msgid ""
 "This assistant will help you export the Account Tree to a file.\n"
 "\n"
-"Select the settings you require for the file and then click 'Forward' to "
-"proceed or 'Cancel' to Abort Export.\n"
+"Select the settings you require for the file and then click 'Forward' to proceed or 'Cancel' to Abort Export.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:97
 msgid ""
 "This assistant will help you export the Transactions to a file.\n"
 "\n"
-"Select the settings you require for the file and then click 'Forward' to "
-"proceed or 'Cancel' to Abort Export.\n"
+"Select the settings you require for the file and then click 'Forward' to proceed or 'Cancel' to Abort Export.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:754
 msgid ""
-"There was a problem with the export, this could be due to lack of space, "
-"permissions or unable to access folder. Check the trace file for further "
-"logging!\n"
-"You may need to enable debuging.\n"
+"There was a problem with the export, this could be due to lack of space, permissions or unable to access folder. Check the trace file for further logging!\n"
+"You may need to enable debugging.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:758
@@ -16121,101 +14196,100 @@
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:1
 #, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"Enter file name and location for the Export...\n"
-msgstr "Aquest informe no té cap opció."
+msgid "CSV Export Assistant"
+msgstr "Assistent per a una hipoteca o préstec"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:4
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:2
 msgid ""
 "\n"
 "Select the type of Export required and the separator that will be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:9
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:5
 #, fuzzy
-msgid "<b>_Dates</b>"
-msgstr "<b>_Notes</b>"
+msgid "Quotes"
+msgstr "Baixa les cotitzacions"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:10
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:5
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:6
 #, fuzzy
-msgid "Account Selection"
-msgstr "Supressió d'un compte"
+msgid "Use Quotes"
+msgstr "Baixa les cotitzacions"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:12
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:7
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:24
+msgid "Comma (,)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:8
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:25
 #, fuzzy
-msgid "CSV Export Assistant"
-msgstr "Assistent per a una hipoteca o préstec"
+msgid "Colon (:)"
+msgstr ": (Dos punts)"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:15
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:9
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:26
+msgid "Semicolon (;)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:11
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:29
+msgid "Separators"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:12
 #, fuzzy
 msgid "Choose Export Settings"
 msgstr "Trieu el format d'exportació"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:16
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:13
+msgid "Select the accounts to be exported and date range if required."
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:22
 #, fuzzy
-msgid "Choose File Name for Export"
-msgstr "Trieu un fitxer a importar"
+msgid "<b>_Dates</b>"
+msgstr "<b>_Notes</b>"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:17
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:7
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:33
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:34
 #, fuzzy
-msgid "Colon (:)"
-msgstr ": (Dos punts)"
+msgid "Account Selection"
+msgstr "Supressió d'un compte"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:18
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:8
-msgid "Comma (,)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:21
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:34
 #, fuzzy
-msgid "Export Now..."
-msgstr "S'està exportant el fitxer..."
+msgid ""
+"\n"
+"Enter file name and location for the Export...\n"
+msgstr "Aquest informe no té cap opció."
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:22
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:37
 #, fuzzy
-msgid "Export Summary"
-msgstr "Resum de comptes"
+msgid "Choose File Name for Export"
+msgstr "Trieu un fitxer a importar"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:23
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:21
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:38
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:23
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Press Apply to create export file.\n"
 "Cancel to abort."
 msgstr "Premeu «Aplica» per a crear aquests assentaments."
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:25
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:40
 #, fuzzy
-msgid "Quotes"
-msgstr "Baixa les cotitzacions"
+msgid "Export Now..."
+msgstr "S'està exportant el fitxer..."
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:27
-msgid "Select the accounts to be exported and date range if required."
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:28
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:31
-msgid "Semicolon (;)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:29
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:33
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:41
 #, fuzzy
-msgid "Separators"
-msgstr "caràcters"
-
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:32
-#, fuzzy
 msgid "Summary"
 msgstr "Barra de _resum"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:34
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:42
 #, fuzzy
-msgid "Use Quotes"
-msgstr "Baixa les cotitzacions"
+msgid "Export Summary"
+msgstr "Resum de comptes"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:346
 msgid "Category"
@@ -16286,12 +14360,16 @@
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:115
 #, fuzzy
 msgid "commoditym"
-msgstr "Valor"
+msgstr ""
+"\n"
+"Divisa/valor: "
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:115
 #, fuzzy
 msgid "commodityn"
-msgstr "Valor"
+msgstr ""
+"\n"
+"Divisa/valor: "
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:116
 #, fuzzy
@@ -16321,14 +14399,14 @@
 #: ../src/import-export/csv-export/gnc-plugin-csv-export.c:52
 #, fuzzy
 msgid "Export _Transactions to CSV..."
-msgstr "Obté les _transaccions..."
+msgstr "Obté les transaccions..."
 
 #: ../src/import-export/csv-export/gnc-plugin-csv-export.c:53
 #, fuzzy
 msgid "Export the Transactions to a CSV file"
 msgstr "Primer desglossament de l'assentament importat:"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:3
+#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:5
 #, fuzzy
 msgid "The position of paned window when it was last closed."
 msgstr "L'amplada i mida del diàleg la darrera vegada que es va tancar."
@@ -16338,8 +14416,7 @@
 msgid ""
 "The accounts will be imported from the file '%s' when you click 'Apply'.\n"
 "\n"
-"You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back' or "
-"'Cancel' to Abort Import.\n"
+"You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back' or 'Cancel' to Abort Import.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:76
@@ -16347,13 +14424,9 @@
 msgid ""
 "The accounts will be imported from the file '%s' when you click 'Apply'.\n"
 "\n"
-"You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back' or "
-"'Cancel' to Abort Import.\n"
+"You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back' or 'Cancel' to Abort Import.\n"
 "\n"
-"If this is your initial import into a new file, you will first see a dialog "
-"for setting book options, since these can affect how imported data are "
-"converted to GnuCash transactions. If this is an existing file, the dialog "
-"will not be shown.\n"
+"If this is your initial import into a new file, you will first see a dialog for setting book options, since these can affect how imported data are converted to GnuCash transactions. If this is an existing file, the dialog will not be shown.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:119
@@ -16372,9 +14445,7 @@
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:211
 #: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:334
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:319
-msgid ""
-"This regular expression is used to parse the import file. Modify according "
-"to your needs.\n"
+msgid "This regular expression is used to parse the import file. Modify according to your needs.\n"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:416
@@ -16397,96 +14468,90 @@
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:1
 #, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"Enter file name and location for the Import...\n"
-msgstr "Aquest informe no té cap opció."
+msgid "CSV Import Assistant"
+msgstr "Auxiliar d'importació d'un fitxer de dades del GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:4
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:2
 msgid ""
 "\n"
 "This assistant will help you import Accounts from a file.\n"
 "\n"
-"The file must be in the same format as that exported as this is a fixed "
-"format import. If the account is missing, based on the full account name, it "
-"will be added as long as the security / currency specified exists. If the "
-"account exists, then four fields will be updated. These are code, "
-"description, notes and color.\n"
+"The file must be in the same format as that exported as this is a fixed format import. If the account is missing, based on the full account name, it will be added as long as the security / currency specified exists. If the account exists, then four fields will be updated. These are code, description, notes and color.\n"
 "\n"
 "Click on 'Forward' to proceed or 'Cancel' to Abort Import.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:11
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:9
 #, fuzzy
-msgid "CSV Import Assistant"
-msgstr "Auxiliar d'importació d'un fitxer de dades del GnuCash"
+msgid "Import Account Assistant"
+msgstr "Exporta els _comptes"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:12
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:10
 #, fuzzy
-msgid "Choose File to Import"
-msgstr "Trieu un fitxer a importar"
+msgid ""
+"\n"
+"Enter file name and location for the Import...\n"
+msgstr "Aquest informe no té cap opció."
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:13
 #, fuzzy
-msgid "Comma Separated"
-msgstr "Data d'inici:"
+msgid "Choose File to Import"
+msgstr "Trieu un fitxer a importar"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:14
 #, fuzzy
-msgid "Comma Separated with Quotes"
-msgstr "Data d'inici:"
+msgid "Number of rows for the Header"
+msgstr "Nomb_re de files:"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:15
 #, fuzzy
-msgid "Custom regular Expression"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en l'expressió regular «%s»:\n"
-"%s"
+msgid "Semicolon Separated"
+msgstr "Creat"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Import Account Assistant"
-msgstr "Informa sobre els comptes"
+msgid "Semicolon Separated with Quotes"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:17
-msgid "Import Account Preview, first 10 rows only"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Comma Separated"
+msgstr "Creat"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:18
-#, fuzzy
-msgid "Import Accounts Now"
-msgstr "Informa sobre els comptes"
+msgid "Comma Separated with Quotes"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:19
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:17
 #, fuzzy
-msgid "Import Summary"
-msgstr "Resum de comptes"
+msgid "Custom regular Expression"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en l'expressió regular «%s»:\n"
+"%s"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:20
 #, fuzzy
-msgid "Number of rows for the Header"
-msgstr "Nomb_re de files:"
+msgid "Select Separator Type"
+msgstr "Seleccioneu l'acció d'importació"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:23
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:21
 #, fuzzy
 msgid "Preview"
 msgstr "Previsualitza la impressió"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "Select Separator Type"
-msgstr "Seleccioneu l'acció d'importació"
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:22
+msgid "Import Account Preview, first 10 rows only"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:25
 #, fuzzy
-msgid "Semicolon Separated"
-msgstr "Data d'inici:"
+msgid "Import Accounts Now"
+msgstr "Exporta els _comptes"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:26
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:27
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:47
 #, fuzzy
-msgid "Semicolon Separated with Quotes"
-msgstr "Data d'inici:"
+msgid "Import Summary"
+msgstr "Resum de comptes"
 
 #. If it fails, change back to the old encoding.
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:502
@@ -16517,9 +14582,7 @@
 msgstr "Mostra la columna del preu"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1336
-msgid ""
-"The rows displayed below had errors which are in the last column. You can "
-"attempt to correct them by changing the configuration."
+msgid "The rows displayed below had errors which are in the last column. You can attempt to correct them by changing the configuration."
 msgstr ""
 
 #. Set check button label
@@ -16537,9 +14600,7 @@
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1388
 #, c-format
-msgid ""
-"To Change the account, double click on the required account, click Forward "
-"to procede."
+msgid "To Change the account, double click on the required account, click Forward to proceed."
 msgstr ""
 
 #. A list of the transactions we create
@@ -16553,136 +14614,122 @@
 msgstr "S'ha produït un error en analitzar el fitxer %s."
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:1
-msgid ""
-"\n"
-"Select location and file name for the Import, then click 'OK'...\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:4
-msgid " and stop on row "
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:6
 #, fuzzy
 msgid "CSV Transaction Import"
 msgstr "Informe d'assentaments"
 
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:2
+msgid ""
+"This assistant will help you import a delimited file containing a list of transactions.\n"
+"\n"
+"All transactions imported will be associated to one account for each import and if you select the account column, the account in the first row will be used for all rows.\n"
+"\n"
+"Various options exist for specifing the deliminator as well as a fixed width option. With the fixed width option, double click on the bar above the displayed rows to set the column width.\n"
+"\n"
+"There is an option for specifying the start and end row which can be used if you have some header text or multiple accounts in the same file."
+msgstr ""
+
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:9
 #, fuzzy
-msgid "Currency format"
-msgstr "Informació de la divisa"
+msgid "Transaction Import Assistant"
+msgstr "Auxiliar d'importació d'un fitxer de dades del GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "Data type: "
-msgstr "Data:"
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:10
+msgid ""
+"\n"
+"Select location and file name for the Import, then click 'OK'...\n"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:13
-msgid "Encoding: "
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Select File for Import"
+msgstr "Seleccioneu un fitxer a importar"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:14
 #, fuzzy
-msgid "Error text."
-msgstr "Error"
+msgid "Start import on row "
+msgstr "Inici del període de l'informe"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "Fixed-Width"
-msgstr "Fix Arreglat?"
+msgid " and stop on row "
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:16
-msgid "Hyphen (-)"
+msgid "Data type: "
 msgstr ""
 
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "Separated"
+msgstr "Creat"
+
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:18
 #, fuzzy
-msgid "Match Transactions"
-msgstr "Enganxa l'assentament"
+msgid "Fixed-Width"
+msgstr "Fix Arreglat?"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:19
-msgid ""
-"On the following page you will be able to associate each transaction to a "
-"category.\n"
-"\n"
-"If this is the first time importing, you will find that all lines may need "
-"to be associated. On subsequent imports, the importer will try to associate "
-"the transactions based on previous imports.\n"
-"\n"
-"If this is your initial import into a new file, you will first see a dialog "
-"for setting book options, since these can affect how imported data are "
-"converted to GnuCash transactions. If this is an existing file, the dialog "
-"will not be shown.\n"
-"\n"
-"The confidence of a correct association is displayed as a colored bar.\n"
-"\n"
-"More infomation can be displayed by using the help button."
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:20
+#, fuzzy
+msgid "Currency format"
+msgstr "Informació de la divisa"
+
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:21
+msgid "Encoding: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:28
-msgid "Preview Settings"
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:22
+msgid "Space"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:29
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:23
 #, fuzzy
-msgid "Select File for Import"
-msgstr "Seleccioneu un fitxer a importar"
+msgid "Tab"
+msgstr "Taula"
 
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:27
+msgid "Hyphen (-)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:30
 #, fuzzy
 msgid "Select the type of each column below."
 msgstr "Selecciona el grup de comptes per defecte."
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:32
-#, fuzzy
-msgid "Separated"
-msgstr "Data d'inici:"
-
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:34
-#, fuzzy
-msgid "Space"
-msgstr "Desa"
-
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:35
-#, fuzzy
-msgid "Start import on row "
-msgstr "Inici del període de l'informe"
-
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:36
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:31
 msgid "Step over Account Page if Setup"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:37
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:32
+msgid "Preview Settings"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:33
 #, fuzzy
-msgid "Tab"
-msgstr "Taula"
+msgid "Error text."
+msgstr "Error"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:38
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:35
 msgid ""
-"This assistant will help you import a delimited file containing a list of "
-"transactions.\n"
+"On the following page you will be able to associate each transaction to a category.\n"
 "\n"
-"All transactions imported will be associated to one account for each import "
-"and if you select the account column, the account in the first row will be "
-"used for all rows.\n"
+"If this is the first time importing, you will find that all lines may need to be associated. On subsequent imports, the importer will try to associate the transactions based on previous imports.\n"
 "\n"
-"Various options exist for specifing the deliminator as well as a fixed width "
-"option. With the fixed width option, double click on the bar above the "
-"displayed rows to set the column width.\n"
+"If this is your initial import into a new file, you will first see a dialog for setting book options, since these can affect how imported data are converted to GnuCash transactions. If this is an existing file, the dialog will not be shown.\n"
 "\n"
-"There is an option for specifying the start and end row which can be used if "
-"you have some header text or multiple accounts in the same file."
+"The confidence of a correct association is displayed as a colored bar.\n"
+"\n"
+"More infomation can be displayed by using the help button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:45
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:44
 #, fuzzy
-msgid "Transaction Import Assistant"
-msgstr "Auxiliar d'importació d'un fitxer de dades del GnuCash"
+msgid "Transaction Information"
+msgstr "<b>Informació de l'assentament nou</b>"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:46
 #, fuzzy
-msgid "Transaction Information"
-msgstr "<b>Informació de l'assentament nou</b>"
+msgid "Match Transactions"
+msgstr "Enganxa l'assentament"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:240
 #, c-format
@@ -16731,16 +14778,10 @@
 msgid "Comma: 123.456,78"
 msgstr "Coma: 123.456,78"
 
-#. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:51
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:280
-msgid "Withdrawal"
-msgstr "Càrrec"
-
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:455
 #, fuzzy
 msgid "File opening failed."
-msgstr "Ha fallat l'anàlisi."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar el fitxer QIF: %s"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:470
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:478
@@ -16759,7 +14800,7 @@
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:1095
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s column could not be understood."
-msgstr "No s'ha trobat el comte introduït."
+msgstr "No s'ha trobat el fitxer %s."
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-plugin-csv-import.c:48
 #, fuzzy
@@ -16781,266 +14822,191 @@
 msgid "Import Transactions from a CSV file"
 msgstr "Primer desglossament de l'assentament importat:"
 
-# Títol de la columna «Afegir» de l'importador d'assentaments.
-# «A» indica si l'assentament s'ha d'afegir. (dpm)
-#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:1
-msgid "\"A\""
-msgstr "«A»"
-
-# Títol de la columna «Conciliat» de l'importador d'assentaments.
-# «C» indica si l'assentament a importar s'ha de marcar a conciliat. (dpm)
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:2
-msgid "\"R\""
-msgstr "«C»"
+msgid "Enable skip transaction action"
+msgstr "Habilita l'acció d'omissió de la transacció"
 
-# Títol de la columna «Conciliat» de l'importador d'assentaments.
-# «C» indica si l'assentament a importar s'ha de marcar a conciliat. (dpm)
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:3
-#, fuzzy
-msgid "\"U+R\""
-msgstr "«C»"
+#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:6
+msgid "Enable the SKIP action in the transaction matcher. If enabled, a transaction whose best match's score is in the yellow zone (above the Auto-ADD threshold but below the Auto-CLEAR threshold) will be skipped by default."
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:4
-msgid "(none)"
-msgstr "(cap)"
+#, fuzzy
+msgid "Enable update match action"
+msgstr "Habilita l'acció d'edició de la concordança"
 
-#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:6
-msgid "<b>Colors</b>"
-msgstr "<b>Colors</b>"
+#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:5
+#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:8
+msgid "Enable the UPDATE AND RECONCILE action in the transaction matcher. If enabled, a transaction whose best match's score is above the Auto-CLEAR threshold and has a different date or amount than the matching existing transaction will cause the existing transaction to be updated and cleared by default."
+msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:7
+#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:6
 msgid "<b>Generic Importer</b>"
 msgstr "<b>Importador genèric</b>"
 
+#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:7
+#, fuzzy
+msgid "In some places commercial ATMs (not belonging to a financial institution) are installed in places like convenience stores. These ATMs add their fee directly to the amount instead of showing up as a separate transaction or in your monthly banking fees. For example, you withdraw $100, and you are charged $101,50 plus Interac fees. If you manually entered that $100, the amounts won't match. You should set this to whatever is the maximum such fee in your area (in units of your local currency), so the transaction will be recognised as a match."
+msgstr "En alguns llocs els caixers automatics comercials (no pertanyents a cap institució financera) s'instal·len en comerços. Aquests caixers afegeixen la seva comissió directament a l'operació enlloc de mostrar-la com una operació separada en el resum bancari mensual. Per exemple, quan feu un reintegrament de 100€ i se us fa un càrrec de 101,50€. Si entreu manualment aquests 100€, els totals no quadraran. Hauríeu d'assignar aquest valor a la comissió vigent a la vostra àrea (en unitats de la vostra moneda local), per tal que la transació es reconegui com a quadrada."
+
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:8
-msgid ""
-"A transaction whose best match's score is in the green zone (above or equal "
-"to the Auto-CLEAR threshold) will be CLEARed by default."
-msgstr ""
-"Un assentament per al qual la millor puntuació de concordança sigui a la "
-"zona verda (per sobre de o igual al llindar de neteja automàtica) serà "
-"netejat per defecte."
+msgid "A transaction whose best match's score is in the green zone (above or equal to the Auto-CLEAR threshold) will be CLEARed by default."
+msgstr "Un assentament per al qual la millor puntuació de concordança sigui a la zona verda (per sobre de o igual al llindar de neteja automàtica) serà netejat per defecte."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:9
-msgid ""
-"A transaction whose best match's score is in the red zone (above the display "
-"threshold but below or equal to the Auto-ADD threshold) will be ADDed by "
-"default."
-msgstr ""
-"Un assentament per al qual la millor puntuació de concordança sigui a la "
-"zona vermella (per sobre de o igual al llindar d'addició automàtica) serà "
-"afegit per defecte."
+msgid "A transaction whose best match's score is in the red zone (above the display threshold but below or equal to the Auto-ADD threshold) will be ADDed by default."
+msgstr "Un assentament per al qual la millor puntuació de concordança sigui a la zona vermella (per sobre de o igual al llindar d'addició automàtica) serà afegit per defecte."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:10
-msgid "Auto-_add threshold"
-msgstr "Llindar d'_addició automàtica"
+msgid "The minimum score a potential match must have to be displayed in the match list."
+msgstr "La puntuació mínima que ha de tenir una concordança potencial per tal que figuri a la llista de concordances."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:11
+msgid "Commercial ATM _fees threshold"
+msgstr "Llindar per a la _comissió dels caixers automatics"
+
+#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:12
 msgid "Auto-c_lear threshold"
 msgstr "Llindar de _neteja automàtica"
 
-#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:12
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
-msgid "Automatically create new commodities"
-msgstr "Insereix una coma decimal de manera automàtica"
-
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:13
-msgid "Choose a format"
-msgstr "Trieu un format"
+msgid "Auto-_add threshold"
+msgstr "Llindar d'_addició automàtica"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:14
-msgid "Commercial ATM _fees threshold"
-msgstr "Llindar per a la _comissió dels caixers automàtics"
+msgid "Match _display threshold"
+msgstr "Llindar de _visualització de concordances"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Double click on the transaction to change the matching transaction to "
-"reconcile, or the destination account of the auto-balance split (if "
-"required)."
-msgstr ""
-"«Seleccioneu l'acció d'importació» us permet canviar l'assentament "
-"concordant a conciliar, o bé el compte de destinació del desglossament de "
-"saldat automàtic (en cas que sigui necessari)."
+msgid "Use _bayesian matching"
+msgstr "Utilitza concordança _bayesiana"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:16
-msgid "Enable skip transaction action"
-msgstr "Habilita l'acció d'omissió de la transacció"
+msgid "Use bayesian algorithms to match new transactions with existing accounts."
+msgstr "Utilitza algorismes bayesians per a fer concordar assentaments nous en comptes existents."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:17
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"Enable the SKIP action in the transaction matcher. If enabled, a transaction "
-"whose best match's score is in the yellow zone (above the Auto-ADD threshold "
-"but below the Auto-CLEAR threshold) will be skipped by default."
-msgstr ""
-"Habilita l'acció «SKIP» (omet) al gestor de concordances. Si s'habilita, un "
-"assentament la millor puntuació de concordança del qual sigui a la zona "
-"groga (per sobre del llindar d'addició automàtica però per sota del llindar "
-"de liquidació) s'ometrà per defecte."
+#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:19
+#, fuzzy
+msgid "Automatically create new commodities"
+msgstr "Insereix una coma decimal de manera automàtica"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:18
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:7
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Enable the UPDATE AND RECONCILE action in the transaction matcher. If "
-"enabled, a transaction whose best match's score is above the Auto-CLEAR "
-"threshold and has a different date or amount than the matching existing "
-"transaction will cause the existing transaction to be updated and cleared by "
-"default."
+#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:20
+msgid "Enables the automatic creation of new commodities if any unknown commodity is encountered during import. Otherwise the user will be asked what to do with each unknown commodity."
 msgstr ""
-"Habilita l'acció «SKIP» (omet) al gestor de concordances. Si s'habilita, un "
-"assentament la millor puntuació de concordança del qual sigui a la zona "
-"groga (per sobre del llindar d'addició automàtica però per sota del llindar "
-"de liquidació) s'ometrà per defecte."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:19
-#, fuzzy
-msgid "Enable update match action"
-msgstr "Habilita l'acció d'edició de la concordança"
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:12
+msgid "Select Account"
+msgstr "Selecciona el compte"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:20
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:9
-msgid ""
-"Enables the automatic creation of new commodities if any unknown commodity "
-"is encountered during import. Otherwise the user will be asked what to do "
-"with each unknown commodity."
-msgstr ""
+msgid "Please select or create an appropriate GnuCash account for:"
+msgstr "Seleccioneu o creeu un compte del GnuCash adequat per a:"
 
+#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:21
+msgid "Online account ID here..."
+msgstr "Identificador del compte de banca electrònica aquí..."
+
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:22
-msgid "Generic import transaction matcher"
-msgstr "Gestor de concordança d'assentaments importats genèric"
+msgid "Choose a format"
+msgstr "Trieu un format"
 
-#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:23
-msgid "Green"
-msgstr "Verd"
-
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:24
+msgid "Select matching existing transaction"
+msgstr "Seleccioneu l'assentament existent concordant"
+
+#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:25
 msgid "Imported transaction's first split:"
 msgstr "Primer desglossament de l'assentament importat:"
 
-#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:25
-msgid ""
-"In some places commercial ATMs (not belonging to a financial institution) "
-"are installed in places like convenience stores. These ATMs add their fee "
-"directly to the amount instead of showing up as a separate transaction or in "
-"your monthly banking fees. For example, you withdraw $100, and you are "
-"charged $101,50 plus Interac fees. If you manually entered that $100, the "
-"amounts won't match. You should set this to whatever is the maximum such "
-"fee in your area (in units of your local currency), so the transaction will "
-"be recognised as a match."
-msgstr ""
-"En alguns llocs els caixers automàtics comercials (no pertanyents a cap "
-"institució financera) s'instal·len en llocs com ara comerços. Aquests "
-"caixers afegeixen la seva comissió directament a l'operació en lloc de "
-"mostrar-la com una operació separada o als càrrecs bancaris mensual. Per "
-"exemple, quan feu un reintegrament de 100€ i se us fa un càrrec de 101,50€. "
-"Si introduïu manualment aquests 100€, els totals no quadraran. Hauríeu "
-"d'establir aquest valor a la comissió màxima vigent a la vostra àrea (en "
-"unitats de la vostra moneda local), per tal que la transacció es reconegui "
-"com a concordança."
-
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:26
-msgid "List of downloaded transactions (source split shown):"
-msgstr ""
-"Llista de les transaccions baixades (es mostra el desglossament d'origen):"
+msgid "Potential splits matching the selected transaction: "
+msgstr "Desglossaments potencials que concorden amb l'assentament seleccionat: "
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:27
-msgid "Match _display threshold"
-msgstr "Llindar de _visualització de concordances"
+msgid "Transaction List Help"
+msgstr "Ajuda de la llista d'assentaments"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:28
-msgid "Online account ID here..."
-msgstr "Identificador del compte de banca electrònica aquí..."
+msgid "<b>Colors</b>"
+msgstr "<b>Colors</b>"
 
-#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:29
-msgid "Please select or create an appropriate GnuCash account for:"
-msgstr "Seleccioneu o creeu un compte del GnuCash adequat per a:"
-
+# Títol de la columna «Afegir» de l'importador d'assentaments.
+# «A» indica si l'assentament s'ha d'afegir. (dpm)
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:30
-msgid "Potential splits matching the selected transaction: "
+msgid "\"A\""
+msgstr "«A»"
+
+#: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:31
+msgid "\"U+R\""
 msgstr ""
-"Desglossaments potencials que concorden amb l'assentament seleccionat: "
 
+# Títol de la columna «Conciliat» de l'importador d'assentaments.
+# «C» indica si l'assentament a importar s'ha de marcar a conciliat. (dpm)
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:32
-msgid "Red"
-msgstr "Vermell"
+msgid "\"R\""
+msgstr "«C»"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:33
 msgid "Select \"A\" to add the transaction as new."
 msgstr "Seleccioneu «A» per a afegir l'assentament com a nou."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:34
-msgid "Select \"R\" to reconcile a matching transaction."
+#, fuzzy
+msgid "Select \"U+R\" to update and reconcile a matching transaction."
 msgstr "Seleccioneu «C» per a conciliar un assentament concordant."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:35
-#, fuzzy
-msgid "Select \"U+R\" to update and reconcile a matching transaction."
+msgid "Select \"R\" to reconcile a matching transaction."
 msgstr "Seleccioneu «C» per a conciliar un assentament concordant."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:36
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:4
-msgid "Select Account"
-msgstr "Selecciona el compte"
+msgid "Select neither to skip the transaction (it won't be imported at all)."
+msgstr "No en seleccioneu cap si voleu ometre l'assentament (no s'importarà)."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:37
-msgid "Select matching existing transaction"
-msgstr "Seleccioneu l'assentament existent concordant"
+msgid "(none)"
+msgstr "(cap)"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:38
-msgid "Select neither to skip the transaction (it won't be imported at all)."
-msgstr "No en seleccioneu cap si voleu ometre l'assentament (no s'importarà)."
+msgid "Red"
+msgstr "Vermell"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:39
-msgid ""
-"The minimum score a potential match must have to be displayed in the match "
-"list."
-msgstr ""
-"La puntuació mínima que ha de tenir una concordança potencial per tal que "
-"figuri a la llista de concordances."
+msgid "Yellow"
+msgstr "Groc"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:40
-msgid ""
-"This transaction probably requires your intervention or it will be imported "
-"unbalanced."
-msgstr ""
-"Aquest assentament probablement requereix la vostra intervenció, o bé "
-"s'importarà sense saldar."
+msgid "Green"
+msgstr "Verd"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:41
-msgid "This transaction requires your intervention or it will NOT be imported."
-msgstr ""
-"Aquest assentament probablement requereix la vostra intervenció, o bé no "
-"s'importarà."
+msgid "This transaction probably requires your intervention or it will be imported unbalanced."
+msgstr "Aquest assentament probablement requereix la vostra intervenció, o bé s'importarà sense saldar."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:42
-msgid ""
-"This transaction will be imported balanced (you may still want to double "
-"check the match or destination account)."
-msgstr ""
-"Aquesta transacció s'importarà com a saldada (potser hauríeu de comprovar la "
-"concordança o el compte de destinació de totes maneres)."
+msgid "This transaction will be imported balanced (you may still want to double check the match or destination account)."
+msgstr "Aquesta transacció s'importarà com a saldada (potser hauríeu de comprovar la concordança o el compte de destinació de totes maneres)."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:43
-msgid "Transaction List Help"
-msgstr "Ajuda de la llista d'assentaments"
+msgid "This transaction requires your intervention or it will NOT be imported."
+msgstr "Aquest assentament probablement requereix la vostra intervenció, o bé no s'importarà."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:44
-msgid "Use _bayesian matching"
-msgstr "Utilitza concordança _bayesiana"
+#, fuzzy
+msgid "Double click on the transaction to change the matching transaction to reconcile, or the destination account of the auto-balance split (if required)."
+msgstr "«Seleccioneu l'acció d'importació» us permet canviar l'assentament concordant a conciliar, o bé el compte de destinació del desglossament de saldat automàtic (en cas que sigui necessari)."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:45
-msgid ""
-"Use bayesian algorithms to match new transactions with existing accounts."
+msgid "Generic import transaction matcher"
 msgstr ""
-"Utilitza algorismes bayesians per a fer concordar assentaments nous en "
-"comptes existents."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:46
-msgid "Yellow"
-msgstr "Groc"
+msgid "List of downloaded transactions (source split shown):"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/import-account-matcher.c:118
 msgid "Account ID"
@@ -17049,12 +15015,8 @@
 #: ../src/import-export/import-account-matcher.c:190
 #: ../src/import-export/import-account-matcher.c:330
 #, c-format
-msgid ""
-"The account %s is a placeholder account and does not allow transactions. "
-"Please choose a different account."
-msgstr ""
-"El compte %s és un compte contenidor i no permet assentaments. Trieu un "
-"altre compte diferent."
+msgid "The account %s is a placeholder account and does not allow transactions. Please choose a different account."
+msgstr "El compte %s és un compte contenidor i no permet assentaments. Trieu un altre compte diferent."
 
 #: ../src/import-export/import-account-matcher.c:298
 #: ../src/import-export/import-account-matcher.c:463
@@ -17062,14 +15024,8 @@
 msgstr "(Identificador complet del compte: "
 
 #: ../src/import-export/import-commodity-matcher.c:115
-msgid ""
-"Please select a commodity to match the following exchange specific code. "
-"Please note that the exchange code of the commodity you select will be "
-"overwritten."
+msgid "Please select a commodity to match the following exchange specific code. Please note that the exchange code of the commodity you select will be overwritten."
 msgstr ""
-"Seleccioneu una divisa/acció que concordi amb el codi específic del mercat "
-"de valors. Tingueu en compte que se sobreescriurà el codi de valor de la "
-"divisa/acció que seleccioneu."
 
 #: ../src/import-export/import-format-dialog.c:78
 msgid "m/d/y"
@@ -17105,50 +15061,48 @@
 
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:734
 msgid "New, already balanced"
-msgstr "Nou, ja saldat"
+msgstr ""
 
 #. Translators: %1$s is the amount to be
 #. transferred. %2$s is the destination account.
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:760
 #, c-format
 msgid "New, transfer %s to (manual) \"%s\""
-msgstr "Nou, transferència de %s a «%s» (manual)"
+msgstr ""
 
 #. Translators: %1$s is the amount to be
 #. transferred. %2$s is the destination account.
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:768
 #, c-format
 msgid "New, transfer %s to (auto) \"%s\""
-msgstr "Nou, transferència de %s a «%s» (automàtic)"
+msgstr ""
 
 #. Translators: %s is the amount to be transferred.
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:779
 #, c-format
 msgid "New, UNBALANCED (need acct to transfer %s)!"
-msgstr "Nou, NO SALDAT (cal un compte per a transferir %s)"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:791
 msgid "Reconcile (manual) match"
-msgstr "Concordança de conciliació (manual)"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:795
 msgid "Reconcile (auto) match"
-msgstr "Concordança de conciliació (automàtica)"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:801
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:820
 msgid "Match missing!"
-msgstr "No hi ha cap concordança"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:810
-#, fuzzy
 msgid "Update and reconcile (manual) match"
-msgstr "Concordança de conciliació (manual)"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:814
-#, fuzzy
 msgid "Update and reconcile (auto) match"
-msgstr "Concordança de conciliació (automàtica)"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:825
 msgid "Do not import (no action selected)"
@@ -17182,12 +15136,8 @@
 msgstr "El fitxer de registre que heu seleccionat és buit."
 
 #: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:621
-msgid ""
-"The log file you selected cannot be read. The file header was not "
-"recognized."
-msgstr ""
-"El fitxer de registre que heu seleccionat no es pot llegir. No se n'ha "
-"reconegut l'encapçalament del fitxer."
+msgid "The log file you selected cannot be read. The file header was not recognized."
+msgstr "El fitxer de registre que heu seleccionat no es pot llegir. No se n'ha reconegut l'encapçalament del fitxer."
 
 #: ../src/import-export/log-replay/gnc-plugin-log-replay.c:48
 msgid "_Replay GnuCash .log file..."
@@ -17195,16 +15145,14 @@
 
 #: ../src/import-export/log-replay/gnc-plugin-log-replay.c:49
 msgid "Replay a GnuCash log file after a crash. This cannot be undone."
-msgstr ""
-"Reprodueix un fitxer de registre del GnuCash després d'una fallada. Aquesta "
-"acció no es pot desfer."
+msgstr "Reprodueix un fitxer de registre del GnuCash després d'una fallada. Aquesta acció no es pot desfer."
 
 #. As we now have the commodity, select the account with that commodity.
 #. This string is a default account
 #. name. It MUST NOT contain the
 #. character ':' anywhere in it or
 #. in any translations.
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:535
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:532
 #, c-format
 msgid "Stock account for security \"%s\""
 msgstr "Compte d'accions del valor «%s»"
@@ -17213,45 +15161,45 @@
 #. name. It MUST NOT contain the
 #. character ':' anywhere in it or
 #. in any translations.
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:709
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:694
 #, c-format
 msgid "Income account for security \"%s\""
 msgstr "Compte d'ingressos del valor «%s»"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:819
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:804
 #, fuzzy
 msgid "Unknown OFX account"
 msgstr "Compte OFX CMA desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:842
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:827
 msgid "Unknown OFX checking account"
 msgstr "Compte corrent OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:846
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:831
 msgid "Unknown OFX savings account"
 msgstr "Compte d'estalvis OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:850
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:835
 msgid "Unknown OFX money market account"
 msgstr "Compte de mercat de diners OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:854
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:839
 msgid "Unknown OFX credit line account"
 msgstr "Línia de crèdit OFX desconeguda"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:858
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:843
 msgid "Unknown OFX CMA account"
 msgstr "Compte OFX CMA desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:862
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:847
 msgid "Unknown OFX credit card account"
 msgstr "Compte OFX de targeta de crèdit desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:866
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:851
 msgid "Unknown OFX investment account"
 msgstr "Compte d'inversió OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:948
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:933
 msgid "Select an OFX/QFX file to process"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer OFX/QFX a processar"
 
@@ -17269,32 +15217,19 @@
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:832
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2670
+#, fuzzy
 msgid "Enter a name or short description, such as \"Red Hat Stock\"."
-msgstr ""
-"Introduïu el nom complet o una descripció curta, com ara «Accions de Gas "
-"Natural»."
+msgstr "Entreu el nom complet del bé, com ara \"Accions de Gas Natural\""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:834
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2677
-msgid ""
-"Enter the ticker symbol or other well known abbreviation, such as \"RHT\". "
-"If there isn't one, or you don't know it, create your own."
+msgid "Enter the ticker symbol or other well known abbreviation, such as \"RHT\". If there isn't one, or you don't know it, create your own."
 msgstr ""
-"Introduïu el símbol borsari o qualsevol altra abreviació coneguda, com ara "
-"«ACE». Si no n'hi ha cap, o bé no el sabeu, creeu-ne un de nou."
 
-# FIXME: s'ha de traduir FUND?
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:837
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2685
-msgid ""
-"Select the exchange on which the symbol is traded, or select the type of "
-"investment (such as FUND for mutual funds.) If you don't see your exchange "
-"or an appropriate investment type, you can enter a new one."
+msgid "Select the exchange on which the symbol is traded, or select the type of investment (such as FUND for mutual funds.) If you don't see your exchange or an appropriate investment type, you can enter a new one."
 msgstr ""
-"Seleccioneu el mercat de valors on es comercialitza el símbol, o bé "
-"seleccioneu el tipus d'inversió (com ara FUND per a fons d'inversió). En cas "
-"que no trobeu el vostre mercat de valors o un tipus d'inversió apropiat, "
-"podeu introduir-ne un de nou."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:862
 #, fuzzy
@@ -17302,16 +15237,19 @@
 msgstr "Introduïu informació sobre «%s»"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:878
+#, fuzzy
 msgid "_Name or description:"
-msgstr "Nom o _descripció:"
+msgstr "_Descripció:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:898
+#, fuzzy
 msgid "_Ticker symbol or other abbreviation:"
 msgstr "_Símbol/abreviació:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:923
+#, fuzzy
 msgid "_Exchange or abbreviation type:"
-msgstr "Ti_pus de canvi o abreviació:"
+msgstr "Ti_pus de canvi:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1122
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3107
@@ -17324,14 +15262,11 @@
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1537
 msgid "File not found or read permission denied. Please select another file."
-msgstr ""
-"No s'ha trobat el fitxer o bé no teniu permís per a llegir-lo. Hauríeu de "
-"seleccionar-ne un altre."
+msgstr "No s'ha trobat el fitxer o bé no teniu permís per a llegir-lo. Hauríeu de seleccionar-ne un altre."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1548
 msgid "That QIF file is already loaded. Please select another file."
-msgstr ""
-"Aquest fitxer QIF ja està carregat. HAuríeu de seleccionar-ne un altre."
+msgstr "Aquest fitxer QIF ja està carregat. HAuríeu de seleccionar-ne un altre."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1606
 msgid "Select QIF File"
@@ -17343,20 +15278,20 @@
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2778
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2782
 msgid "_Resume"
-msgstr "_Reprèn"
+msgstr ""
 
 #. Inform the user.
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1758
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1828
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2864
+#, fuzzy
 msgid "Canceled"
-msgstr "S'ha cancel·lat"
+msgstr "Cancel·la"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1772
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1776
-#, fuzzy
 msgid "An error occurred while loading the QIF file."
-msgstr "S'ha produït un error en executar l'informe."
+msgstr "S'ha produït un error en carregar el fitxer QIF."
 
 #. Inform the user.
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1773
@@ -17367,7 +15302,7 @@
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2905
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2952
 msgid "Failed"
-msgstr "Ha fallat"
+msgstr ""
 
 #. Unload the file.
 #. Remove any converted data.
@@ -17379,50 +15314,43 @@
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2878
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2901
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2946
+#, fuzzy
 msgid "Cleaning up"
-msgstr "S'està netejant"
+msgstr "restants"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1846
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1850
+#, fuzzy
 msgid "A bug was detected while parsing the QIF file."
-msgstr "S'ha detectat un error en analitzar el fitxer QIF."
+msgstr "S'ha produït un error en analitzar el fitxer QIF."
 
 #. The file was loaded successfully.
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1922
 msgid "Loading completed"
-msgstr "Ha finalitzat la càrrega"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1953
-#, fuzzy
-msgid ""
-"When you press the Start Button, GnuCash will load your QIF file. If there "
-"are no errors or warnings, you will automatically proceed to the next step. "
-"Otherwise, the details will be shown below for your review."
+msgid "When you press the Start Button, GnuCash will load your QIF file. If there are no errors or warnings, you will automatically proceed to the next step. Otherwise, the details will be shown below for your review."
 msgstr ""
-"Ara el GnuCash carregarà el vostre fitxer QIF. Si no es produeix cap error o "
-"avís, continuareu automàticament amb el següent pas. En cas contrari, es "
-"mostraran els detalls aquí sota perquè els pugueu revisar."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2518
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:11
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:60
 msgid "Choose the QIF file currency and select Book Options"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2525
 #, fuzzy
 msgid "Choose the QIF file currency"
-msgstr "Introduïu la divisa del fitxer QIF"
+msgstr "Escriviu el percentatge de descompte"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2705
 msgid "You must enter an existing national currency or enter a different type."
-msgstr ""
-"Heu d'introduir una divisa nacional existent o bé introduir un tipus "
-"diferent."
+msgstr "Heu d'introduir una divisa nacional existent o bé introduir un tipus diferent."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2883
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2887
 msgid "A bug was detected while converting the QIF data."
-msgstr "S'ha detectat un error en convertir les dades QIF."
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2937
 msgid "Canceling"
@@ -17431,26 +15359,19 @@
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2951
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2955
 msgid "A bug was detected while detecting duplicates."
-msgstr "S'ha detectat un error en detectar els duplicats."
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2974
 msgid "Conversion completed"
-msgstr "S'ha completat la conversió"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3006
-#, fuzzy
-msgid ""
-"When you press the Start Button, GnuCash will import your QIF data. If there "
-"are no errors or warnings, you will automatically proceed to the next step. "
-"Otherwise, the details will be shown below for your review."
+msgid "When you press the Start Button, GnuCash will import your QIF data. If there are no errors or warnings, you will automatically proceed to the next step. Otherwise, the details will be shown below for your review."
 msgstr ""
-"El GnuCash està important les vostres dades QIF. Si no es produeix cap error "
-"o avís, continuareu automàticament amb el següent pas. En cas contrari, es "
-"mostraran els detalls aquí sota perquè els pugueu revisar."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3202
 msgid "GnuCash was unable to save your mapping preferences."
-msgstr "El GnuCash no ha pogut desar les vostres preferències de mapat."
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3235
 #, fuzzy, c-format
@@ -17481,490 +15402,316 @@
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3549
 msgid "Match?"
-msgstr "Concordança?"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:1
 #, fuzzy
+msgid "QIF Import Assistant"
+msgstr "Importació QIF"
+
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:2
 msgid ""
+"GnuCash can import financial data from QIF (Quicken Interchange Format) files written by Quicken/QuickBooks, MS Money, Moneydance, and many other programs. \n"
 "\n"
-"If you are importing a QIF file from a bank or other financial institution, "
-"some of the transactions may already exist in your GnuCash accounts. To "
-"avoid duplication, GnuCash has tried to identify matches and needs your help "
-"to review them.\n"
+"The import process has several steps. Your GnuCash accounts will not be changed until you click \"Apply\" at the end of the process. \n"
 "\n"
-"On the next page you will be shown a list of imported transactions. As you "
-"select each one, a list of possible matches will be shown below it. If you "
-"find a correct match, click on it. Your selection will be confirmed by a "
-"check mark in the \"Match?\" column.\n"
-"\n"
-"Click \"Forward\" to review the possible matches."
+"Click \"Forward\" to start loading your QIF data, or \"Cancel\" to abort the process. "
 msgstr ""
-"En cas que importeu un fitxer QIF d'un banc o d'una altra institució "
-"financera, és possible que algunes dels assentaments ja siguin als vostres "
-"comptes del GnuCash. Per a evitar-ne la duplicació, el GnuCash ha intentat "
-"identificar les concordances i requereix la vostra ajuda per a revisar-les.\n"
-"\n"
-"A la pàgina següent se us mostrarà una llista d'assentaments importats. Cada "
-"cop que en seleccioneu un, s'hi mostrarà una llista de possibles "
-"concordances a sota. Si trobeu una concordança que sigui correcta, feu-hi "
-"clic. La vostra selecció es confirmarà amb una marca de verificació a la "
-"columna «Concordança?».\n"
-"\n"
-"Feu clic a «Endavant» per a revisar les possibles concordances."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:8
-msgid "Account name:"
-msgstr "Nom del compte:"
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:7
+msgid "Import QIF files"
+msgstr "Importa fitxers QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:9
-msgid "Accounts and stock holdings"
-msgstr "Comptes i accions"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:10
-msgid "Change GnuCash _Account..."
-msgstr "Canvia un _compte del GnuCash..."
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:12
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:8
 #, fuzzy
 msgid ""
-"Click \"Apply\" to import data from the staging area and update your GnuCash "
-"accounts. The account and category matching information you have entered "
-"will be saved and used for defaults the next time you use the QIF import "
-"facility. \n"
+"Please select a file to load. When you click \"Forward\", the file will be loaded and analyzed. You may need to answer some questions about the account(s) in the file.\n"
 "\n"
-"Click \"Back\" to review your account and category matchings, to change "
-"currency and security settings for new accounts, or to add more files to the "
-"staging area.\n"
-"\n"
-"Click \"Cancel\" to abort the QIF import process."
+"You will have the opportunity to load as many files as you wish, so don't worry if your data is in multiple files. \n"
 msgstr ""
-"Feu clic a «Aplica» per a importar les dades de l'àrea d'emmagatzematge "
-"temporal i actualitzar els vostres comptes del GnuCash. La informació de "
-"concordança de comptes i categories que heu introduït es desarà i "
-"s'utilitzarà com a valor predeterminat el proper cop que utilitzeu l'eina "
-"d'importació de fitxers QIF.\n"
+"Seleccioneu un fitxer a carregar. En clicar a «Endavant» es carregarà i analitzarà el fitxer. És possible que hagueu de contestar algunes preguntes referents als comptes en el fitxer.\n"
 "\n"
-"Feu clic a «Enrere» per a revisar les concordances amb els vostres comptes i "
-"categories, per a modificar els paràmetres dels valors/divisa per als "
-"comptes nous, o per a afegir més fitxers a l'àrea d'emmagatzematge "
-"temporal.\n"
-"\n"
-"Feu clic a «Cancel·la» per a interrompre el procés d'importació de dades QIF."
+"Podeu carregar tants fitxers com vulgueu. No us preocupeu si les vostres dades es troben en múltiples fitxers. \n"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:17
-msgid "Click \"Back\" to cancel the loading of this file and choose another."
-msgstr ""
-"Cliqueu «Enrere» per a cancel·lar el carregament d'aquest fitxer i trieu-ne "
-"un altre."
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:12
+#, fuzzy
+msgid "_Select..."
+msgstr "Escolliu..."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:18
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:13
+msgid "Select a QIF file to load"
+msgstr "Seleccioneu un fitxer QIF a carregar"
+
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:14
+#, fuzzy
+msgid "_Start"
+msgstr "Inici:"
+
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:15
+#, fuzzy
+msgid "Load QIF files"
+msgstr "S'està carregant el fitxer QIF..."
+
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:16
 msgid ""
-"Click \"Load another file\" if you have more data to import at this time. Do "
-"this if you have saved your accounts to separate QIF files.\n"
+"The QIF file format does not specify which order the day, month, and year components of a date are printed. In most cases, it is possible to automatically determine which format is in use in a particular file. However, in the file you have just imported there exist more than one possible format that fits the data. \n"
 "\n"
-"Click \"Forward\" to finish loading files and move to the next step of the "
-"QIF import process. "
+"Please select a date format for the file. QIF files created by European software are likely to be in \"d-m-y\" or day-month-year format, where US QIF files are likely to be \"m-d-y\" or month-day-year.  \n"
 msgstr ""
-"Feu clic a «» si teniu més dades a importar. Feu això si heu desat els "
-"vostres comptes en fitxers QIF separats.\n"
-"\n"
-"Feu clic a «Aplica» per a finalitzar la càrrega de fitxers i continuar amb "
-"el següent pas del procés d'importació de fitxers QIF."
 
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:20
+msgid "Click \"Back\" to cancel the loading of this file and choose another."
+msgstr "Cliqueu «Enrere» per a cancel·lar el carregament d'aquest fitxer i trieu-ne un altre."
+
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:21
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:8
-msgid "Dummy"
-msgstr ""
+msgid "Set a date format for this QIF file"
+msgstr "Establiu un format de data per a aquest fitxer QIF"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:22
+#, fuzzy
 msgid ""
-"GnuCash can import financial data from QIF (Quicken Interchange Format) "
-"files written by Quicken/QuickBooks, MS Money, Moneydance, and many other "
-"programs. \n"
+"The QIF file that you just loaded appears to contain transactions for just one account, but the file does not specify a name for that account. \n"
 "\n"
-"The import process has several steps. Your GnuCash accounts will not be "
-"changed until you click \"Apply\" at the end of the process. \n"
-"\n"
-"Click \"Forward\" to start loading your QIF data, or \"Cancel\" to abort the "
-"process. "
+"Please enter a name for the account. If the file was exported from another accounting program, you should use the same account name that was used in that program.\n"
 msgstr ""
-"El GnuCash pot importar dades financeres de fitxers QIF («Quicken "
-"Interchange Format», format dintercanvi del Quicken) creats amb el Quicken/"
-"QuickBooks, l'MS Money, el Moneydance i molts altres programes. \n"
+"El fitxer QIF que acabeu de carregar conté assentaments per a un únic compte, però en el fitxer no s'especifica el nom del compte. \n"
 "\n"
-"El procés d'importació comprèn diversos passos. Els vostres comptes del "
-"GnuCash no es modificaran fins que no feu clic a «Aplica» al final del "
-"procés. \n"
-"\n"
-"Feu clic a «Endavant» per a iniciar el procés de càrrega de les dades QIF, o "
-"bé «Cancel·la» per a interrompre el procés."
+"Hauríeu d'introduir un nom per al compte. Si el fitxer fou exportat des d'un altre programa de comptabilitat, hauríeu de fer servir el mateix nom de compte utilitzat en aquell programa.\n"
 
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:26
+msgid "Account name:"
+msgstr "Nom del compte:"
+
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:27
+msgid "Set the default QIF account name"
+msgstr "Poseu el nom del compre QIF per omissió"
+
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:28
 msgid ""
-"GnuCash uses separate Income and Expense accounts rather than categories to "
-"classify your transactions. Each of the categories in your QIF file will be "
-"converted to a GnuCash account. \n"
+"Click \"Load another file\" if you have more data to import at this time. Do this if you have saved your accounts to separate QIF files.\n"
 "\n"
-"On the next page, you will have an opportunity to look at the suggested "
-"matches between QIF categories and GnuCash accounts. You may change matches "
-"that you do not like by double-clicking on the line containing the category "
-"name.\n"
-"\n"
-"If you change your mind later, you can reorganize the account structure "
-"safely within GnuCash."
+"Click \"Forward\" to finish loading files and move to the next step of the QIF import process. "
 msgstr ""
-"En lloc de categories, el GnuCash utilitza comptes separats d'ingressos per "
-"a classificar les vostres transaccions. Cadascuna de les categories del "
-"vostre fitxer QIF es convertirà a un compte del GnuCash. \n"
-"\n"
-"A la pàgina següent tindreu l'oportunitat de donar un cop d'ull a les "
-"concordances suggerides entre les categories QIF i els comptes del GnuCash. "
-"Podreu canviar les correspondències que no us agradin clicant sobre la línia "
-"que conté el nom de la categoria.\n"
-"\n"
-"Si més tard canvieu d'opinió, podeu reorganitzar l'estructura de comptes de "
-"forma segura dins mateix del GnuCash."
 
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:31
+msgid "_Unload selected file"
+msgstr "_Descarrega el fitxer seleccionat"
+
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:32
-msgid "Import QIF files"
-msgstr "Importa fitxers QIF"
+msgid "_Load another file"
+msgstr "Carrega un a_ltre fitxer"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:33
+msgid "QIF files you have loaded"
+msgstr "Fitxers QIF que heu carregat"
+
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:34
 msgid ""
-"In the following pages you will be asked to provide information about "
-"stocks, mutual funds, and other investments that appear in the QIF file(s) "
-"you are importing. GnuCash needs some additional details about these "
-"investments that the QIF format does not provide. \n"
+"On the next page, the accounts in your QIF files and any stocks or mutual funds you own will be matched with GnuCash accounts. If a GnuCash account already exists with the same name, or a similar name and compatible type, that account will be used as a match; otherwise, GnuCash will create a new account with the same name and type as the QIF account. If you do not like the suggested GnuCash account, double-click to change it.\n"
 "\n"
-"Each stock, mutual fund, or other investment must have a name and an "
-"abbreviation, such as a stock symbol. Because some unrelated investments "
-"have the same abbreviation, you also need to indicate what type of "
-"abbreviation you have entered. For example, you could select the exchange "
-"that assigned the symbol (NASDAQ, NYSE, etc.), or select an investment "
-"type.\n"
-"\n"
-"If you don't see your exchange listed, or none of the available choices are "
-"appropriate, you can enter a new one."
+"Note that GnuCash will be creating many accounts that did not exist on your other personal finance program, including a separate account for each stock you own, separate accounts for the brokerage commissions, special \"Equity\" accounts (subaccounts of Retained Earnings, by default) which are the source of your opening balances, etc. All of these accounts will appear on the next page so you can change them if you want to, but it is safe to leave them alone.\n"
 msgstr ""
-"A les pàgines següents se us demanarà que proporcioneu informació sobre "
-"accions, fons d'inversió i altres inversions que apareguin al fitxer o "
-"fitxers que esteu important. El GnuCash en requereix alguns detalls "
-"addicionals que el format QIF no proporciona.\n"
-"\n"
-"Cada acció, fons d'inversió o inversió ha de tenir un nom i una abreviació, "
-"tal com un símbol del mercat de valors. Degut al fet que algunes inversions "
-"no relacionades poden tenir la mateixa abreviació, també haureu d'indicar el "
-"tipus de l'abreviació que hàgiu introduït. Per exemple, podeu seleccionar el "
-"mercat de valors que assigna el símbol (NASDAQ, NYSE, etc.), o bé "
-"seleccionar un tipus d'inversió.\n"
-"\n"
-"En cas que no veieu el vostre mercat de valors a la llista, o bé cap de les "
-"opcions disponibles sigui adequada, podeu introduir-ne una de nova."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:38
-msgid "Income and Expense categories"
-msgstr "Categories d'ingressos i despeses"
+msgid "Accounts and stock holdings"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:39
-msgid "Load QIF files"
-msgstr "Carrega fitxers QIF"
+#, fuzzy
+msgid "_Select the matchings you want to change:"
+msgstr "Escolliu els comptes a comparar"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:40
-msgid "Match QIF accounts with GnuCash accounts"
-msgstr "Fes que els comptes QIF concordin amb els comptes del GnuCash"
+#, fuzzy
+msgid "Matchings selected:"
+msgstr "No s'ha seleccionat cap compte"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:41
-msgid "Match QIF categories with GnuCash accounts"
-msgstr "Fes que les categories QIF concordin amb els comptes del GnuCash"
+#, fuzzy
+msgid "Change GnuCash _Account..."
+msgstr "Nom del compte del GnuCash"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:42
-msgid "Match existing transactions"
-msgstr "Fes concordar amb els assentaments existents"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:43
-msgid "Match payees/memos to GnuCash accounts"
+msgid "Match QIF accounts with GnuCash accounts"
 msgstr ""
-"Fes concordar es beneficiaris/notes d'abonament amb els comptes del GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:44
-msgid "Matchings selected:"
-msgstr "Concordances seleccionades:"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:45
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:43
 msgid ""
-"On the next page, the accounts in your QIF files and any stocks or mutual "
-"funds you own will be matched with GnuCash accounts. If a GnuCash account "
-"already exists with the same name, or a similar name and compatible type, "
-"that account will be used as a match; otherwise, GnuCash will create a new "
-"account with the same name and type as the QIF account. If you do not like "
-"the suggested GnuCash account, double-click to change it.\n"
+"GnuCash uses separate Income and Expense accounts rather than categories to classify your transactions. Each of the categories in your QIF file will be converted to a GnuCash account. \n"
 "\n"
-"Note that GnuCash will be creating many accounts that did not exist on your "
-"other personal finance program, including a separate account for each stock "
-"you own, separate accounts for the brokerage commissions, special \"Equity\" "
-"accounts (subaccounts of Retained Earnings, by default) which are the source "
-"of your opening balances, etc. All of these accounts will appear on the next "
-"page so you can change them if you want to, but it is safe to leave them "
-"alone.\n"
+"On the next page, you will have an opportunity to look at the suggested matches between QIF categories and GnuCash accounts. You may change matches that you do not like by double-clicking on the line containing the category name.\n"
+"\n"
+"If you change your mind later, you can reorganize the account structure safely within GnuCash."
 msgstr ""
-"A la pàgina següent es faran concordar els comptes dels vostres fitxers QIF "
-"i totes les accions o fons d'inversió que tingueu amb els comptes del "
-"GnuCash. Si ja existeix un compte amb el mateix nom, o un nom similar i un "
-"tipus compatible, s'utilitzarà aquell compte com a concordança. En cas "
-"contrari, el GnuCash crearà un compte nou amb el mateix nom i tipus que el "
-"compte QIF. Si no esteu d'acord amb el compte del GnuCash que se suggereixi, "
-"feu doble clic per a canviar-lo.\n"
+"En lloc de categories, el GnuCash utilitza comptes separats d'ingressos per a classificar les vostres transaccions. Cadascuna de les categories del vostre fitxer QIF es convertirà a un compte de GnuCash. \n"
 "\n"
-"Tingueu en compte que el GnuCash crearà un molts comptes que no existien en "
-"el vostre programa de finances anterior, incloent-hi un compte per cada "
-"acció que posseïu, comptes separats per a les comissions de corretatge, "
-"comptes de «Patrimoni» especials (per defecte subcomptes del de «Guanys "
-"retinguts») com a font dels saldos d'obertura, etc. Tots aquests comptes "
-"apareixeran a la pàgina següent, de manera que els podreu canviar, però en "
-"principi es poden deixar tal com són.\n"
+"A la pàgina següent tindreu l'oportunitat de donar un cop d'ull a les concordances suggerides entre les categories QIF i els comptes del GnuCash. Podreu canviar les correspondències que no us agradin clicant sobre la línia que conté el nom de la categoria.\n"
+"\n"
+"Si més tard canvieu d'opinió, podeu reorganitzar l'estructura de comptes de forma segura dins mateix del GnuCash."
 
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:48
+msgid "Income and Expense categories"
+msgstr "Categories d'ingressos i despeses"
+
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:49
-msgid "Payees and memos"
-msgstr "Beneficiaris i notes d'abonament"
+msgid "Match QIF categories with GnuCash accounts"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:50
-#, fuzzy
 msgid ""
-"Please select a file to load. When you click \"Forward\", the file will be "
-"loaded and analyzed. You may need to answer some questions about the account"
-"(s) in the file.\n"
+"QIF files downloaded from banks and other financial institutions may not have information about Accounts and Categories which would allow them to be correctly assigned to GnuCash accounts. \n"
 "\n"
-"You will have the opportunity to load as many files as you wish, so don't "
-"worry if your data is in multiple files. \n"
+"In the following page, you will see the text that appears in the Payee and Memo fields of transactions with no QIF Account or Category. By default these transactions are assigned to the 'Unspecified' account in GnuCash. If you select a different account, it will be remembered for future QIF files. "
 msgstr ""
-"Seleccioneu un fitxer a carregar. En clicar a «Endavant» es carregarà i "
-"analitzarà el fitxer. És possible que hàgiu de contestar algunes preguntes "
-"referents als comptes en el fitxer.\n"
-"\n"
-"Podeu carregar tants fitxers com vulgueu. No us preocupeu si les vostres "
-"dades es troben en múltiples fitxers. \n"
 
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:53
+msgid "Payees and memos"
+msgstr "Beneficiaris i notes d'abonament"
+
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:54
-msgid "QIF Import"
-msgstr "Importació QIF"
+msgid "Match payees/memos to GnuCash accounts"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:55
-#, fuzzy
-msgid "QIF Import Assistant"
-msgstr "Importació QIF"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:56
-msgid ""
-"QIF files downloaded from banks and other financial institutions may not "
-"have information about Accounts and Categories which would allow them to be "
-"correctly assigned to GnuCash accounts. \n"
-"\n"
-"In the following page, you will see the text that appears in the Payee and "
-"Memo fields of transactions with no QIF Account or Category. By default "
-"these transactions are assigned to the 'Unspecified' account in GnuCash. If "
-"you select a different account, it will be remembered for future QIF files. "
+msgid "The QIF importer cannot currently handle multi-currency QIF files. All the accounts you are importing must be denominated in the same currency.\n"
 msgstr ""
-"És possible que els fitxers QIF que es baixen dels bancs i d'altres "
-"institucions financeres no continguin informació sobre comptes i categories, "
-"cosa que els permetria assignar correctament a comptes del GnuCash.\n"
-"\n"
-"A la pàgina següent, veureu text que apareix als camps de Beneficiari i Nota "
-"d'abonament d'assentaments sense compte o categoria QIF. De manera "
-"predeterminada, aquests assentaments s'assignen al compte «No especificat» "
-"del GnuCash. Si seleccioneu un compte diferent, es tornarà a utilitzar per a "
-"les importacions futures de fitxers QIF."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:59
-msgid "QIF files you have loaded"
-msgstr "Fitxers QIF que heu carregat"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:60
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:57
 #, fuzzy
-msgid "Qif Import Summary"
-msgstr "Resum de comptes"
+msgid "_Select the currency to use for all imported transactions:"
+msgstr "Suprimeix la plantilla d'assentament seleccionada"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:61
-msgid "Select a QIF file to load"
-msgstr "Seleccioneu un fitxer QIF a carregar"
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:59
+msgid "Since you are creating a new file, you will next see a dialog for setting book options. These can affect how GnuCash imports transactions. If you come back to this page without cancelling and starting over, the dialog for setting book options will not be shown a second time when you go forward. You can access it directly from the menu via File->Properties."
+msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:62
-msgid "Select possible duplicates"
-msgstr "Seleccioneu possibles duplicats"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:63
-msgid "Set a date format for this QIF file"
-msgstr "Establiu un format de data per a aquest fitxer QIF"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:64
-msgid "Set the default QIF account name"
-msgstr "Poseu el nom del compre QIF per omissió"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:65
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:61
 msgid ""
-"Since you are creating a new file, you will next see a dialog for setting "
-"book options. These can affect how GnuCash imports transactions. If you come "
-"back to this page without cancelling and starting over, the dialog for "
-"setting book options will not be shown a second time when you go forward. "
-"You can access it directly from the menu via File->Properties."
+"In the following pages you will be asked to provide information about stocks, mutual funds, and other investments that appear in the QIF file(s) you are importing. GnuCash needs some additional details about these investments that the QIF format does not provide. \n"
+"\n"
+"Each stock, mutual fund, or other investment must have a name and an abbreviation, such as a stock symbol. Because some unrelated investments have the same abbreviation, you also need to indicate what type of abbreviation you have entered. For example, you could select the exchange that assigned the symbol (NASDAQ, NYSE, etc.), or select an investment type.\n"
+"\n"
+"If you don't see your exchange listed, or none of the available choices are appropriate, you can enter a new one."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:66
-#, fuzzy
-msgid "Summary Text"
-msgstr "Barra de _resum"
+msgid "Tradable commodities"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:67
+#, fuzzy
+msgid "_Start Import"
+msgstr "_Importa un fitxer QSF"
+
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:68
+msgid "QIF Import"
+msgstr "Importació QIF"
+
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:69
 msgid ""
-"The QIF file format does not specify which order the day, month, and year "
-"components of a date are printed. In most cases, it is possible to "
-"automatically determine which format is in use in a particular file. "
-"However, in the file you have just imported there exist more than one "
-"possible format that fits the data. \n"
 "\n"
-"Please select a date format for the file. QIF files created by European "
-"software are likely to be in \"d-m-y\" or day-month-year format, where US "
-"QIF files are likely to be \"m-d-y\" or month-day-year.  \n"
-msgstr ""
-"El format de fitxer QIF no especifica en quin ordre s'han d'imprimir el dia, "
-"mes i any com a components d'una data. En la majoria dels casos és possible "
-"determinar quin format s'utilitza en un fitxer concret. Tot i això, en el "
-"fitxer que acabeu d'importar hi ha més d'un possible format que concorda amb "
-"les dades. \n"
+"If you are importing a QIF file from a bank or other financial institution, some of the transactions may already exist in your GnuCash accounts. To avoid duplication, GnuCash has tried to identify matches and needs your help to review them.\n"
 "\n"
-"Seleccioneu un format de data per al fitxer. Els fitxers QIF creats amb "
-"programari a Europa tindran probablement el format «d-m-a» o dia-mes-any, "
-"mentre que els fitxers QIF dels EUA segurament el format «m-d-a» o mes-dia-"
-"any. \n"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:71
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The QIF file that you just loaded appears to contain transactions for just "
-"one account, but the file does not specify a name for that account. \n"
+"On the next page you will be shown a list of imported transactions. As you select each one, a list of possible matches will be shown below it. If you find a correct match, click on it. Your selection will be confirmed by a check mark in the \"Match?\" column.\n"
 "\n"
-"Please enter a name for the account. If the file was exported from another "
-"accounting program, you should use the same account name that was used in "
-"that program.\n"
+"Click \"Forward\" to review the possible matches."
 msgstr ""
-"El fitxer QIF que acabeu de carregar conté assentaments per a un únic "
-"compte, però en el fitxer no s'especifica el nom del compte. \n"
-"\n"
-"Hauríeu d'introduir un nom per al compte. Si el fitxer fou exportat des d'un "
-"altre programa de comptabilitat, hauríeu de fer servir el mateix nom de "
-"compte utilitzat en aquell programa.\n"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:75
-msgid ""
-"The QIF importer cannot currently handle multi-currency QIF files. All the "
-"accounts you are importing must be denominated in the same currency.\n"
-msgstr ""
-"L'importador QIF no pot gestionar fitxers QIF amb múltiples divises. Tots "
-"els comptes del fitxer QIF que esteu important s'hauran d'unificar a una "
-"mateixa divisa.\n"
+#, fuzzy
+msgid "Match existing transactions"
+msgstr "Seleccioneu l'assentament existent concordant"
 
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:76
+#, fuzzy
+msgid "_Imported transactions needing review:"
+msgstr "Primer desglossament de l'assentament importat:"
+
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:77
-msgid "Tradable commodities"
-msgstr "Valors comercialitzables"
+#, fuzzy
+msgid "_Possible matches for the selected transaction:"
+msgstr "Possibles duplicats per a l'assentament nou seleccionat"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:78
-msgid "Update your GnuCash accounts"
-msgstr "Actualitzeu els vostres comptes del GnuCash"
+msgid "Select possible duplicates"
+msgstr "Seleccioneu possibles duplicats"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:79
-msgid "_Imported transactions needing review:"
-msgstr "Assentament _importats que cal revisar:"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:80
-msgid "_Load another file"
-msgstr "Carrega un a_ltre fitxer"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:81
-msgid "_Possible matches for the selected transaction:"
-msgstr "_Possibles concordances per a l'assentament seleccionat:"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:82
-msgid "_Select the currency to use for all imported transactions:"
+msgid ""
+"Click \"Apply\" to import data from the staging area and update your GnuCash accounts. The account and category matching information you have entered will be saved and used for defaults the next time you use the QIF import facility. \n"
+"\n"
+"Click \"Back\" to review your account and category matchings, to change currency and security settings for new accounts, or to add more files to the staging area.\n"
+"\n"
+"Click \"Cancel\" to abort the QIF import process."
 msgstr ""
-"_Seleccioneu la divisa a utilitzar per a tots els assentaments importats:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:83
-msgid "_Select the matchings you want to change:"
-msgstr "_Seleccioneu les concordances que vulgueu canviar:"
-
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:84
-msgid "_Select..."
-msgstr "_Seleccioneu..."
+msgid "Update your GnuCash accounts"
+msgstr "Actualitzeu els vostres comptes del GnuCash"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:85
 #, fuzzy
-msgid "_Start"
-msgstr "Inici:"
+msgid "Summary Text"
+msgstr "Barra de _resum"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:86
 #, fuzzy
-msgid "_Start Import"
-msgstr "_Importa un fitxer QSF"
+msgid "Qif Import Summary"
+msgstr "Resum de comptes"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:87
-msgid "_Unload selected file"
-msgstr "_Descarrega el fitxer seleccionat"
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:21
+msgid "Dummy"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.c:219
 msgid "Enter a name for the account"
 msgstr "Introduïu un nom per al compte"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:1
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:2
 msgid "<b>QIF Import</b>"
 msgstr "<b>Importació QIF</b>"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:2
-msgid ""
-"Default transaction status (overridden by the status given by the QIF file)"
-msgstr ""
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:3
+msgid "_Show documentation"
+msgstr "_Mostra la documentació"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:5
-#: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:4
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:4
+#: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:2
 #, fuzzy
 msgid "Show some documentation-only pages in QIF Import assistant."
-msgstr ""
-"Mostra algunes pàgines de només documentació en l'assistent d'importació de "
-"fitxers QIF."
+msgstr "Mostra algunes pàgines de només documentació en l'assistent d'importació de fitxers QIF."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:6
-msgid ""
-"When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked "
-"as cleared."
+msgid "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked as reconciled."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:7
-msgid ""
-"When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked "
-"as not cleared."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "_Cleared"
+msgstr "Liquidat"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:8
-msgid ""
-"When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked "
-"as reconciled."
+msgid "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked as cleared."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:9
 #, fuzzy
-msgid "_Cleared"
-msgstr "Liquidat"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "_Not cleared"
 msgstr "No liquidat"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:12
-msgid "_Select or add a GnuCash account:"
-msgstr "_Seleccioneu o afegeix un compte del GnuCash:"
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:10
+msgid "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked as not cleared."
+msgstr ""
 
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:11
+msgid "Default transaction status (overridden by the status given by the QIF file)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:13
-msgid "_Show documentation"
-msgstr "_Mostra la documentació"
+#, fuzzy
+msgid "_Select or add a GnuCash account:"
+msgstr "Selecciona o afegeix un compte del GnuCash"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:47
 msgid "Import _QIF..."
@@ -17976,123 +15723,101 @@
 
 #: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:1
 #, fuzzy
+msgid "Show documentation"
+msgstr "_Mostra la documentació"
+
+#: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:3
+#, fuzzy
 msgid "Default QIF transaction status"
 msgstr "Supressió d'un assentament"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:2
+#: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:4
 msgid "Default status for QIF transaction when not specified in QIF file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:3
-msgid "Show documentation"
-msgstr "Mostra la documentació"
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:1
-msgid "Add matching transactions below this score"
-msgstr "Afegeix els assentaments concordants per sota d'aquesta puntuació"
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:3
-msgid "Clear matching transactions above this score"
-msgstr "Liquida els assentaments concordants per sobre d'aquesta puntuació"
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:4
+#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:5
 msgid "Enable SKIP transaction action"
-msgstr "Habilita l'acció «SKIP» (omet) dels assentaments"
+msgstr "Abilita l'acció OMET dels assentaments"
 
-#: